JE Wretlind Skogsvårdsförerningen 1917, Granens och Tallens Bark