Vägdelning 1912-13

 

Den 6 augusti 1912 hölls det första sammanträdet angående delning för byggande och underhåll sommartid av enskilda vägen Konradslund-Ängskär-Klubbkasen med biväg Vavd-Göksnåre enligt lag om enskilda vägar på landet av den 5 juli 1907. Mötet leddes av lantmätare Gunnar Frigren och kallelse till alla väghållningsskyldiga hade upplästs i kyrkan.

Friherre Carl de Geer representerades via fullmakt av Herr Jägmästaren Henrik Fogelberg.

Övriga närvarande var 26 markägare och brukare från byarna Böle, Vavd, Kussil, Malen, Göksnåre, Flottskär och Ängskär.

Det förtydligades att vägen till Ängskärs klubbkase skulle gå till ångbåtsbryggan och vägen till Göksnåre skulle gå till skogvaktarbostället.

Det bestämdes att vägen från Konradslund till Ängskär skulle byggas 3,6 m bred. Vägen Ängskär-ångbåtsbryggan och vägen till Göksnåre skulle byggas 3,0 m bred.

Grus, både för iståndsättning och för årligt underhåll, skulle tas i Malen, Vavdstorpen och vid Skaten. Ersättningen till markägaren (huvudsakligen Leufstabruk) sattes till 25 öre per lass. Det bestämdes att alla broar och vägtrummor, med undantag för 3 st på Ängskärsvägen, skulle underhållas av vederbörande markägare men med avdrag på deras respektive väglotter.

Priser för arbete med vägen bestämdes enligt följande.

Ett ökedagsverke (man och häst)                         3 kr 50 öre.

En mans dagsverke                                                2 kr 50 öre.

Ett lass bestämdes vara 4 hektoliter (0,4 m3)

För av- och pålastning sattes priset till 20 öre per lass.

Markägarna fick avge synpunkter och det klagades på de olika andelarna. Bla klagade AG Eriksson i Göksnåre (utan rätt att föra talan) och ansåg att skattehemmanen fått för hög procent jämfört med brukets hemman. Att han inte hade rätt att föra talan måste bero på att hans son Gustav Emil Andersson hade tagit över hemmanet och var den formelle markägaren.

Efter detta ansågs att delningen var fastställd. Var gränsen skulle gå mellan de olika delsträckor som olika markägare ansvarade för skulle markeras med pålar vid vägkanten. De var också lite olika turer vad gällde vägarnas uppdelning och detaljer kring vissa punkter.

Startpunkten preciserades till att vara vid bygdevägen i Konradslund dvs vägen från Leufstabruk till kyrkan.

Slutpunkten i Göksnåre ändrades. Då den sista delen till skogvaktarbostället bara hade en nyttjare skulle den inte ingå. Istället angavs August Janssons gård (Björkeholms) som slutpunkt. Det är också den punkt där den idag samfällda vägen slutar. Även sträckan från Ängskär till ångbåtsbryggan uteslöts då den också bara hade en nyttjare.

Inga krav på ersättningar för intrång hade rests då vägsträckningarna inte ändrats.

Det bestämdes att hemmanen Årböle, Önsbo, Kullen, Olarsbo, Magön, Stenmo, Kuggböle och Nyböle inte behövde deltaga i ansvaret för dessa vägar då de hade andra utfartsvägar.

De hemman inom Göksnåre by som berördes av detta var följande.

Göksnåre nr 1, ¼ mtl, ägare frih. C de Geer, brukas av, A.P. Carlssons änka

Göksnåre nr 1, ¼ mtl, ägare frih. C de Geer, brukas av, do mfl

Göksnåre nr 2, ¼ mtl, ägare frih. C de Geer, brukas av, EA Eriksson

Göksnåre nr 2, ¼ mtl, ägare frih. C de Geer, brukas av, Adolf Löfgren

Göksnåre nr 3, ¼ mtl, ägare frih. C de Geer, brukas av, EA Mattsson

Göksnåre nr 3, ¼ mtl, ägare frih. C de Geer, brukas av, G Wallinder

Göksnåre nr 4, ¼ mtl, ägare AG Eriksson

Med från detta hemman avsöndrade lägenheter

Lägenhet ägare Gustaf Karlsson (Nyhem)

Ägare fiskaren Jan Hållstrand

Göksnåre nr 4, 5/48 mtl, ägare, LE Larsson

Göksnåre nr 4, 7/48 mtl, ägare, C Holmgren

Med från detta hemman avsöndrade lägenheter

Lägenhet Skaten ägare PJ Sundin

Lägenhet Skaten ägare fiskare Johan Hollstrand

Göksnåre nr 5, ¼ mtl, ägare frih. C de Geer, brukas av, CJ Jansson

Göksnåre nr 5, ¼ mtl, ägare frih. C de Geer, brukas av, JA Eriksson

Göksnåre nr 6, ¼ mtl, ägare frih. C de Geer, brukas av, A Th Andersson

Göksnåre nr 6, ¼ mtl, ägare frih. C de Geer, brukas av, EA Jansson

Båtmanstorp, ägare frih. C de Geer

Dessutom uppgavs en lägenhet i Göksnåre, ägare Anders Gustaf Eriksson (Snickars)

 

Med start från vägen Vavd-Ängskär börjar vägen till Göksnåre. Startpunkten är då följaktligen 0 m. Här följer efter det de olika punkter på vägen, uttryckt i meter från startpunkten, som omnämns. Vad uppdelningen i lotter är till för är oklart, de olika markägarnas del av vägen är inte detsamma som de olika lotterna. Förutom de olika vägsträckorna som varje markägare ansvarade för har de också fått del i ansvaret för olika broar och vägtrummor.

 

Lott 1 (0-390m):

274,5         Trumma, Bruket, arrendator Olof Larsson

327            Bortsprängning av sten

348            Slutar Vavd, Olof Larsson och Carl Olssons

389            Slutar Vavds ägor och börjar Malen

390            Börjar Kussils utjord till höger

Lott 2: (390-1025m)

500              Slutar Kussils utjord till höger

533,5           Trumma av trä, nytt slitplank, Gustaf Andersson i Malen

610              Bortsprängning av sten

688,7           Start Göksnåre nr 4 (nuv. Sörehall)

720              Mitt för Malen och mitt för grustag

808              Bortsprängning av sten

845              Bortsprängning av sten

858              Bortsprängning av sten

905              Bortsprängning av sten

941,7           Start Nyhem

953              Start xx

964,3           Start Kumlet (nuv. Holmgrens)

Lott 3: (1025-1400m)

1051            Bortsprängning av sten

1057            Bortsprängning av sten

1070            Trumma, nytt slitplank, Gustaf Andersson i Malen

1079            Start Göksnåre 4 (nuv Larssons)

1102-1108 Utvidgning av vägen

1170            Bortsprängning av sten

1179,7         Start Göksnåre nr 1B (nuv Ingers)

1319            Bortsprängning av sten

Lott 4: (1400-1450m)

1440,5         Start Göksnåre nr 1A (Vita Huset)

Lott 5: (1400-1600m)

1518            Slutar Malen börjar Göksnåre

1551            Trumma sten, hör till väglotten

Lott 6: (1600-1700m)

1651            Trumma trä, hör till väglotten

1670,5         Start Göksnåre nr 2B (nuv. Karlssons)

Lott 7: (1700-2350m)

1911,3         Start Göksnåre nr 2A (Norrgården)

1978            Trumma, hör till väglotten

2064            Bortsprängning av sten

2147,1         Start Göksnåre nr 3A (fd Julans)

2176            Grind, börjar Göksnåre inägor

2195            Börjar bro som ej grusas, är iståndsatt, underhålls av brukets hemman genom alla bruksbönder

2198            Slutar bro

2343            Bro iståndsätts, tillhör brukets hemman och underhålls av alla bruksbönder

Lott 8: (2350-2850m)

2387,5         Start Göksnåre nr 3B (nuv Johanssons)

2493            Trumma, August Matsson (Göksnåre nr 3B)

2579            Bortsprängning av sten

2695,1         Start Göksnåre nr 5B (nuv. Hoffmans)

2752            Trumma, AT Andersson (Göksnåre nr 6B)

2808,5         Trumma, AT Andersson och CG Holmgren (Göksnåre nr 6B och 4B)

2841            Bortsprängning av sten

Lott 9: (2850-2920m)

2888,5         Trumma, iståndsätts, tillhör CG Holmgren och GA Löfgren (Göksnåre nr 4B och 2A)

Lott 10: (2920-3600m)

2985,7         Start Göksnåre nr 5A (nuv. Wärefors)

3015            Avtagsväg till höger till skattebönderna

3051            Bro, underhålls av hela byn

3236            Trumma, underhålls av alla bruksbönder

3285,7         Start Göksnåre nr 6A (nuv. Svante)

3418            Bortsprängning av sten

3455            Mitt för Wallinders gård (Mats Johanssons)

3577            Start Göksnåre nr 6B (nuv. Björkeholms)

Lott 11: (3600-4087m)

3600            Mitt för fd Fredrik Löfströms hemman (nuv. Ingers)

3730            Mitt för Carl Jansson (nuv. Hauffmans)

3478            Trumma, August Matsson (fd Julans)

3885            Start Snickars

3940            Trumma, Johan Eriksson (nuv Wärefors)

3986            Start Båtsmanstorpet

4011,3         Start Skogvaktarbostället

4036,6         Start 4 mindre boställen

4087            Vid August Jansson (nuv. Björkeholms)

 

Delningslängden för byggandet och underhållet av vägen Konradslund-Ängskär anger att alla hemman i Göksnåre på ¼ mantal får en andel på 1,4 %. Detta betyder att skattehemmanet Göksnåre 4 (nuv Sörehall) och alla frälsehemman får 1,4 % medan de avstyckade skattehemmanen Göksnåre 4 (nuv Holmgren och Larsson) får 0,85 resp 0,55 %. 4 st lägenheter i Skaten som är avstyckade från Göksnåre nr 4 får 0,05 % vardera. Snickars i Göksnåre får 1 %. Hemmanet Skaten får 1,5 % och torpet Rundsved (Rundskär) får 0,4 %. Hemmanet Rångsen får 1 %. Summan blir då att 20,9 % av vägen ska bekostas av innevånare i det ursprungliga Göksnåre.

Delningslängden för byggandet och underhållet av vägen till Göksnåre anger att alla frälsehemman i Göksnåre på ¼ mantal får en andel på 6,5 %. Skattehemmanet Göksnåre 4 (nuv Sörehall) och får 5 % medan de avstyckade skattehemmanen Göksnåre 4 (nuv Holmgren och Larsson) får 3,2 resp 2,3 %. 2 st lägenheter som är avstyckade från Göksnåre nr 4 (Nyhem och Backen) får 0,25 % vardera. Snickars i Göksnåre får 2 %. Båtsmanstorpet som arrenderas av Gustav Matsson och skogvaktarbostället med CO Högberg får 0,5 % vardera. 4 st mindre boställen som arrenderas av EG Larsson (nuv. Sjöbergs), JA Sllien (i Skaten), CA Jansson (nuv. Sven-Eriks) och JA Andersson (nuv. Ulf Erikssons) får 0,25 % vardera. Innevånarna i Göksnåre by får alltså stå för sammanlagt 80 %. De resterande 20 % delas av 8 st hemman i Malen, Kussil och Vavd. Noteras bör att en E. Larsson anges som brukare av Göksnåre 1B, oklart vem det är.

Vid anläggandet av vägen var alltså den uppmätta sträckan 4087 m.

Det gick åt 224 lass med grus vilket blir ca 90 m3. Kostnaden beräknades till ca 222 kr.

Av dessa 222 kr gick då ca 56 kr till markägaren och ca 45 kr till på- och avlastning. Resterande 121 kr räcker då till ca 14 dagars arbete för 3 man och en häst. Det blir 16 lass per dag eller ca 45 min per lass vid 12 timmars arbetsdag.

Vid årligt underhåll av vägen gick det åt 197 lass med grus vilket blir ca 79 m3. Kostnaden beräknades till ca 180 kr.

Av dessa 180 kr gick då ca 49 kr till markägaren och ca 39 kr till på- och avlastning. Resterande 92 kr räcker då till ca 11 dagars arbete för 3 man och en häst. Det blir 18 lass per dag eller ca 40 min per lass vid 12 timmars arbetsdag.

Slutresultatet av denna vägdelning är alltså för Göksnåres del att man dels fått ett visst ansvar även för Ängskärsvägen men framförallt att den egna vägen nu uppdelats. Uppdelningen bygger i första hand på mantal men hänsyn har också tagits till hur stor användning respektive fastighet har av vägen.

Före delningen låg ansvaret för vägunderhållet helt på markägarna vilket gjorde att, om man låg illa till rent markmässigt, kunde få en orimligt stor börda.

I denna delning ser vi också början till den uppdelning som finns idag.

Den stora delsträckan Konradslund till Ängskär är idag allmän väg medan sträckan från Ängskär till klubbeb är vägsamfällighet.

För vår del så har ju vägen in till Göksnåre dels blivit allmän väg första delen till Malen medan den andra delen delen är vägsamfällighet.

Sista biten fram till det gamla skogvaktarbostället är fortfarande enskild väg och tillhör idag skogsbolaget.

När i tiden dessa förändringar skett vet jag inte men några av hemsidans läsare kanske kan upplysa mej om det.

Till sommaren har jag en ide om att göra en historisk installation utefter vägen med alla punkter med broar, grindar mm angivna. Vad sägs om det ?