Upplandslagen

Upplandslagen kom till strax före 1296. Kyrkan och konungamakten försöker verka mildrande på gamla seder och uppfattningar om rätt och orätt. Bla kan man här se träldomens avskaffande 1335. Kyrkan och kungamakten hade naturligtvis även andra intressen i detta. Kyrkan hade undanträngt den gamla sk hedniska religionen och sökte nu skapa en egen samhällsklass för sina präster och bygga upp en maktställning som byggde på skattefrihet för kyrkan. Därmed skapas det andliga frälset. Kungarna, Birger Jarl och Magnus Ladulås, förökte sammansluta riket och öka sin makt. Här såg de den gamla ledungen som förlegad och sökte istället skapa ett modernt rytteri genom att ge skattefrihet. Därmed skapas det värdsliga frälset.

Kyrkan jobbade för den kanoniska rätten som gick tillbaka till romersk lag. Kungamakten hämtade impulser från Danmark. Exempel på det senare är arvslagen som säger att dotter ärver hälften av son.

Även det fornärvda samhällets ideer återspeglas i hög grad i den nya lagstiftningen. Landskapen ägde betydande självständighet.

Upplandslagen anses vara en sammangjutning av äldre rättsordningar. Till grund för lagen har legat flera äldre rättsbud. Lagarna i Upplands delar Fjädrundraland och Attundaland har sammanarbetats med Tiundalandslagen. Vilket eller vilka av dessa som fanns nedskrivna eller bara var muntligt bevarade är oklart. Den rytm som många texter är skrivna i antyder att de ursprungligen memorerades av lagmän odyl.

Innan vi går in på själva Upplandslagen tittar vi på bakgrunden. Det gamla landskapssamhället behärskades helt av ”ätterna”

En fri mans ätt var hans vänner, blodshämnd gällde vid dråp, hembudsrätt gällde inom ätten vid försäljning av jordegendom, förmyndarskap gällde över omyndiga ättemedlemmar, bestämmanderätt gällde över kvinnlig ättemedlems gifte. Ätten räknades på mannens sida och gift kvinna tillhörde mannens ätt.

Huvuddragen i rättegångsordningen i Upplandslagen ska här beskrivas senare.

 

Upplandslagen är, liksom de andra landskapslagarna, uppdelade i ”balkar” som omfattar var sitt ämnesområde. Varje balk innehåller en eller flera ”flockar”

Ordet balk betyder ”sammanhängande del (av något)” Det användes tex om delar av åkrar, diken och gärdesgårdar. Begreppet balkar används fortfarande på samma sätt i lagtexterna.

Flock är samma ord som i tex en flock djur dvs en grupp.

Upplandslagen är uppdelad i 8 balkar nämligen kyrkobalken med 22 flockar, Konungabalken (12), Ärvdabalken (25), Manhelgdsbalken (54), Jordabalken (23), Köpmålabalken (11), Byalagsbalken (29), Rättegångsbalken (14)

Här har jag börjat gå igenom de för Göksnåre mest intressanta balkarna.

Det är ett omfattande arbete att gå igenom själva lagtexten i varje flock så det kommer att läggas ut succesivt.

 

Ärvdabalken

I.Huru man skall lagligen fästa sig hustru

II. Om bröllop

III. Om giftermål

IV. Om morgongåva

V. Huru kvinna förverkar sin morgongåva

VI.Om någon blir dräpt i horsäng

VII. Om sådana giftermål, då barns arv innestår

VIII. Om hemföljd

IX. Om gåvor och köp mellan makar och mellan föräldrar och barn

X. Om skifte, då äkta makar åtskiljas barnlösa

XI. Om bröstarv

XII. Om syskonarv

XIII. Om halvsyskonarv

XIV. Om bakarv

XV. Om lika arv på fäderne och möderne

XVI. Om släktingars arv

XVII. Om arv efter olycksfall

XVIII. Om skötsatt barns arv

XIX. Om trälars arv

XX. Om arv som tillkommer våldtagen kvinnas barn

XXI. Om arv efter biltog man

XXII. Om böter för lägersmål

XXIII. Huru ett barn skall styrka, att en man är hans fader

XXIV.Huru arv tages efter frillobarn

XXV. Om gäld efter död man

 

Jordabalken

I.Huru jord skall lagligen hembjudas

II. Om bördemän tvista om jordaköp

III. Om inomsängsköp av jord

IV. Om fastar vid jordaköp

V. Om lön för plöjning

VI. Om två styrka sig hava köpt av samma man

VII. Om återköpsfastar

VIII. Om byte av jord

IX. Om pantsättning av jord

X. Huru man skall bruka jord med landbor

X.Om avrad

XII. Huru man skall uppsäga landbor

XIII. Om jordlega

XIV.Huru landbo får köra i skog

XV. Huru ägare och landbo tvista om jord

XVI. Om egendom i bolag

XVII. Om inlagsfä

XVIII. Om jordatvister

XIX. Om arvejordsed

XX. Om ledande av jord till fångesman

XXI. Huru fader må bjuda barnen jord för sitt underhåll

XXII.Om någon skiljer sig från jordatvist, innan den är avgjord

XXIII. Om orätt ed av fastar och orätt arvejordsed

 

Byalagsbalken

I.Huru en by skall bringas till skifte

II. Huru man skall lägga tomter i by och bygga hus

III. Huru man skall så och dela åkrar

IV. Om diken mellan åkrar

V. Om skada som man får genom diken

VI. Om gärdesgårdar och bristande underhåll av dem

VII. Om intaget kreatur

VIII. Om fördelning av skog

IX. Om inbärgning på äng och åkeroch om skärande av torv

X. Om brytande av hägnad

XI. Om brytande av legoavtal

XII. Om olovligt bruk av amman byalagsmans jord.

XIII. Om olovligt bruk av annan bys jord.

XIV. Om olovligt bruk av skog

XV. Om jakt och giller

XVI. Om olovligt bruk av fiskevatten

XVII. Om nyttjande av en bys ägor och råmärken mellan byar

XVIII. Om rå och rör och om flyttande av råmärken

XIX. Om betesmarker och skogar mellan byar

XX.Om allmänningar

XXI. Om nyodlingar

XXII. Om kvarnar och vattendammar

XXIII. Om broar och skada i broar

XXIV. Om vådeld

XXV. Om kasevarg

XXVI. Om olovligt bruk av annans kreatur

XXVII. Om bomärken och andra märken

XXVIII. Om den skada som ett kreatur gör ett annat och om laga gäld

XXIX. Om den skada som en man gör ett kreatur