Storskifte år 1822-24

 

Lantmätaren Carl Nordberg hade 20 maj 1822 det första mötet i Gögsnåre by för att fullgöra det sorskifte som anges i förordningen från 5 april 1821. Vittnen som närvarade vid förättningen var tolvmännen Eric Ersson i Kärven och Eric Mickelsson i Hjälmunge. Greve Carl De Geer representerades av Herr Johan Mineur. Frälsebönderna Pehr Larsson, Jan Larsson, Mats Matsson, Eric Ersson, Jan Jansson och Mats Ersson var närvarande. För egna hemmandelar på ½ mantal Eric Nilsson och för ¼ mantal Lars Ersson.

När lantmätaren frågade om det fannns någon karta uppvisades en av byamännen som angavs vara utförd 1796-98. Enligt den skulle såväl åker som äng vara uppdelad mellan Göksnåre byamän. Men då kartan jämfördes med verkligheten visade det sej att det skiljde sej betydligt, speciellt när det gällde åkrar. Det beslutades att en karta skulle tas fram och att delningen skulle utföras efter den. Alla närvarande kom då överens om att skjuta upp det hela till längre in på sommaren.

Den 17 augusti träffades man igen och det konstaterades att det skulle ta lite längre tid.

15 april 1823 infann sej lantmätaren igen och han fortsatte sitt arbete hela sommaren. Han påminde jordägarna om vikten av skiftet. Då han hade även annat att göra kom man överens om att fortsätta 1824.

År 1824 den 1 April 1824 fortsatte lantmätaren med byns avmätning och kartan blev justerad. De olika brukarnas andelar har angivits när han lämnade byn 14 april 1824. Inget hade då något att invända men väl påtänktes och och omtalades det halfva skattefrälsemantalet som innehafves af Eric Nilsson skulle till både åker och äng blifva utbrutit, och på en sida lagdt, hälst som Eric Nilssons gårdstomt med alla Hus ligger tämmeligen afsides ifrån de öfrige grannarne. Denna sista mening är något svårtolkad, blev eller bara borde hans åker och äng bli utbrutna och lagda på en sida? Om man studerar kartan ser man att han fick i de allra flesta av sina lotter samlade söder om tomten fram mot ån och västerut där senare Kumlet skulle komma till. Även några lotter söder om Skattbondevägen, där Larssons tomt ännu senare tillkom, fick Eric Nilsson. Däremot hade han inga lotter söderut på de utsträckta ängar som ligger invid ån där i riktning Olarsbo.

De marker som idag ägs av dessa fastigheteter får vi vänta på nästa skifte, Laga skifte 1839-44, för att se. De marker och gränser som övriga fastigheter i byn har idag tillkommer först vid avstyckningarna på 1920-talet.

Den totala mängden åker var 75 tunnland 10 13/32 kappland (37 ha) Taxerat värde för denna var 44:29,560.

De 5 hemman om sammanlagt 24 öresland som Carl De Geer ägde var då på 66 tunnland 17 7/8 kappland. Taxerat värde 39:28,790.

Skattebonden Eric Nilsson hade 3 öresland vilket innebar 8 tunnland 24 17/32 kappland till ett värde av 5:0,770.

Marken till de olika frälsehemmanen som ägdes av De Geer fördelades enligt följande:

 

A: Mats Matsson (Göksnåre 3A, fd Julans) för 2 2/5 öresland fick 30 lotter (nr 1-30) på sammanlagt 6 tunnland 29 1/16 kappland som taxerades till 3:31,679.

B: Pehr Persson (Göksnåre 2B, Karlssons) för 2 2/5 öresland fick 32 lotter (nr 31-62) på sammanlagt 6 tunnland 29 1/16 kappland som taxerades till 3:31,679.

C: Pehr Larsson (Göksnåre 1B, Inger) för 2 2/5 öresland fick 20 lotter (nr 63-82) på sammanlagt 6 tunnland 7 1/12 kappland som taxerades till 3:31,679.

D: Jan Larsson (Göksnåre 2A, Norrgården) för 2 2/5 öresland fick 25 lotter (nr 83-107) på sammanlagt 7 tunnland 3 1/3 kappland som taxerades till 3:31,679.

E: Anders Larsson (Göksnåre 1A, Chatarina, Per och Pia) för 2 2/5 öresland fick 24 lotter (nr 108-131) på sammanlagt 6 tunnland 10 5/96 kappland som taxerades till 3:31,679.

F: Eric Ersson (Göksnåre 5B, Hoffmans) för 2 2/5 öresland fick 17 lotter (nr 132-148) på sammanlagt 5 tunnland 31 1/16 kappland som taxerades till 3:31,679.

G: Mats Ersson (Göksnåre 6A, Svante) för 2 2/5 öresland fick 31 lotter (nr 149-179) på sammanlagt 6 tunnland 25 11/12 kappland som taxerades till 3:31,679.

H: Mats Kjellberg (Göksnåre 3B, Mats) för 2 2/5 öresland fick 31 lotter (nr 180-214) på sammanlagt 7 tunnland 8 15/32 kappland som taxerades till 3:31,679.

I: Jan Jansson (Göksnåre 6B, Björkeholm) för 2 2/5 öresland fick 35 lotter (nr 215-249) på sammanlagt 6 tunnland 31 1/6 kappland som taxerades till 3:31,679.

K: Lars Ersson (Göksnåre 5A, Wärefors) för 2 2/5 öresland fick 23 lotter (nr 250-272) på sammanlagt 6 tunnland 10 1/8 kappland som taxerades till 3:31,679.

L: Skattefrälse Eric Nilsson (Göksnåre 4, Sörgården) för 3 öresland fick 33 lotter (nr 273-305) på sammanlagt 8 tunnland 24 17/32 kappland som taxerades till 5:0,770.

 

De lotter som anges med namn var bla. Skorudden, Bresilt, Västra Gärdet, Hemgärdet, Norrhagen, Skimmarhagen, Hamphagen, Jan Janstäppan, Långhagen, Grönvretarna, Holmvret, Grafva, Kohlbotten, Bergvret, Drägvret, Granvret, Nyvret

Utöver detta fanns uppmätt och odelad ängs- och slåttermark: 88 lotter (nr 306-393) på sammanlagt 693 tunnland 21 3/8 kappland (343 ha)