Skaten nr 1, frälsehemman.

1/8 mantal

Skaten 1:2

År 1624 omnämns Skaten i skrift.

År 1638 finns Jacob i Skathen omnämnd.

1679 köper Jacob Jakobsson Skaten av Göksnåre byamän. Det är på 340 tunnland, 1/8 krono mantal.

Efter 1780 års skogsdelning omfattade hemmanet 70,13 hektar.

Hemmanet delas i två delar om vardera 1/16 mantal på 1790-talet.

Tillhör från böjan Göksnåre rote men senare Ängskärs rote.

Friköpt 1920.

På den fastighetsdelning som Gimo-Österby gör 1925 blir fastigheten på 26,6 ha.

Finns med i Svenska Gods och Gårdar D10,1938.

I registret står Skaten för 26,6 ha taxerat till 6300 kr

Finns inte med i Sveriges bebyggelse, Uppsala län D2, 1949

1600-16xx

Nybyggaren Nils Larsson (född före 1580-död tidigast 1623) Han är från Östgårdshemmanet i Göksnåre och troligen den första nybyggaren i Skaten. Nils finns med i mantalslängderna för hemmanet. Han får sonen Jacob (1600-1673) som tar över.

1624

Torparen Jakob Nilsson (1600-1673) och Anna (1620-x/2 1676) Han är son i huset och hon är från Magön.

De får sonen Jakob (1642-x/3 1723) som sen tar över. Jakob dör 1673 ca 73 år gammal och Anna dör 3 år senare ca 56 år gammal.

Följande uppgift är oklar. I jordeböckerna finns bara Jakob Jakobsson se nedan men i kyrkoböckerna finns även denna Eskil Eskilsson.

1664-1672

Eskil Eskilsson () och nn () De får Jakob (x/1 1664-före 1666) som dör högst 2 år gammal, en dotter (-x/6 1666), Jakob (x/4 1666-1708) se nedan, Anders (x/9 1669-) se nedan och Anna (x/6 1672-) se nedan.

Sonen Jakob Eskilsson Fritalig (x/4 1666-1708) blir båtsman i Årböle 1683. Han gifter sej 1691 med Elisabet Simonsdotter från Hållen (x/10 1669-18/1 1738) Han dör, enligt Soldatregistret i Karlskrona, 42 år gammal.

Sonen Anders (x/9 1669-) gifter sej 1698 med Elin Knutsdotter (x/11 1667-x/4 1730) i Kallnäs. De får Kerstin (x/12 1698-27/4 1779)

Dottern Anna (x/6 1672-) Oklart

1664-1678

Torparen Jakob Jakobsson (1642-x/3 1723) och Anna (1640-x/2 1678) Han är son i huset och hon är från Österlövsta. De får inga barn. Efter att hon avlidit, ca 38 år gammal, gifter han om sej.

1682-1699

Kronoskattebonde Jakob Jakobsson (1642-x/3 1723) och Brita Ersdotter (ca 1646-x/5 1707) Han är änkling i huset och hon är från Slada med fadern Erik Markusson (-x/4 1664) De gifter sej 1682 och får Anna (x/4 1683-4/10 1762) som tar över här och Margareta (x/4 1686-1/7 1752) se nedan. De köper Skaten 1679 av Göksnåre byamän för 400 Dahler kopparmynt. Fastebrevet är utskrivet 1695. Hustrun Brita dör 1707, ca 61 år gammal och Jakob dör 1723, ca 81 år gammal.

I hans dödnotis kan vi läsa:

” Den 17 Marti begrofs Jacob Jacobsson i Skaten, född Anno 1642, fad Jacob Nilsson, mod. Hust. Anna, Gift tvenne gånger med första hustrun inga barn med andra tvenne döttrar. död av styng och håll på 81 åhr.”

 

Dottern Anna tar över.

Dottern Margareta (x/4 1686-1/7 1752) gifter sej 1712 med änklingen Olof Simonsson (1671-26/12 1834) i Hållen. Han är bror till den Elisabet som Jakob Eskilsson Fritalig härifrån gifte sej med 1691. Han har fått 5 barn i sitt första äktenskap varav minst 2 dött tidigt. De får nu Jakob (x/8 1713-x/2 1714) som dör ca 6 månader gammal, Anna (x/3 1715-8/12 1783) se nedan, Johan (x/5 1718-20/7 1765), se nedan, Margareta (x/6 1721-9/1 1810) nedan och Karin Catharina (x/9 1726-24/2 1808) se nedan.

Margareta dör 1752 och prästen skriver:

Hustru Margaretha Jacobsdotter i Skatan född 12 April 1686. Fadren Jacob Jacobsson modren hustrun Britra Ericsdotter. Gift den 12 October 1712 med Olof Simonsson i Holln som dödde den 28 Dec 1734. De har i 22 åhr sammanlefvat samt aflat 5st barn 1 son och 3 döttrar lefva. Enka i 18 ½ åhr. Dödde efter 5 weckor och 4 dygns siukdom i swårlig fråssa d. 1 Juli 66 åhr 4 weckor gammal”

– Deras dotter Anna (x/3 1715-8/12 1783) gifter sej med Bertil Andersson (1715-5/5 1758) i Kärven. De får 7 barn. Hon dör 1783, 68 år gammal.

– Deras son Johan (x/5 1718-20/7 1765) gifter sej med Elin Matsdotter (1721-3/3 1810) från Ängvreta. De bosätter sej i Hållen och får 5 barn. Han dör 1765, 47 år gammal.

– Deras dotter Margareta (x/6 1721-9/1 1810) gifter sej med Johan Olofsson (25/6 1718-3/10 1787) De bosätter sej i Hållen och får 9 barn. Hon dör 1810, 88 år gammal.

– Deras dotter Karin Catharina (x/9 1726-24/2 1808) gifter sej med Jakob Göransson (1725-20/1 1779) i Segerbo. De får 3 barn. Hon dör 1808, 81 år gammal.

1699-1709

Skattebonde Per Olsson (ca 1671-3/1 1709) och Anna Jakobsdotter (x/4 1683-4/10 1762) Hon är dotter i huset och han kommer närmast från Ängskär men finns inte i födelseböckerna för Hållnäs. Han kan vara son till Olof Hermansson i Ängskär. De gifter sej 1699 då hon är bara 16 år gammal. De får Jakob (x/9 1700-x/11 1700) som dör efter två månader, Karin (x/12 1701-/x5 1707) som dör 5 år gammal, Olof (x/2 1704-före 1762) se nedan, Jakob (x/3 1705-x/7 1705) som blir två månader gammal, Brita (x/10 1706-23/2 1795) se nedan. Per dör 1709, ca 38 år gammal.

Per Olofsson i Skaten har tidigare lånat ut 100 daler kmt till Erik Andersson i Göksnåre för att han skulle kunna inlösa Dansängen som stått pantsatt hos madame De Malsij. 1709 klagar Pers änka, Anna Jakobsdotter, i tinget över att hon inte fått tillbaka pengarna. Nu har bruket betalat henne pengarna och tagit över Dansängen.

När hon blir änka gifter hon om sej efter 2 år.

Sonen Olof (x/2 1704-före 1762) finns inte i husförhörslängden 1755 och lever inte 1762 när hans mor dör. Han finns inte heller i död-och begravningsböckerna för Hållnäs.

Dottern Brita (x/10 1706-23/2 1795) gifter sej 1731 med drängen Mats Olofsson (x/10 1710-11/4 1763) som är son i Göksnåre nr 2 Norrgården. Läs vidare om dem där.

1710-1712

Skattebonde Olof Eriksson (x/5 1688-16/1 1711) och Anna Jakobsdotter (x/4 1683-4/10 1762) Hon är änka i huset och han är från Edsätra med föräldrarna Erik Olsson (x/3 1647-17/1 1737) och Brita Ersdotter (1660-11/6 1725. Hans syster Brita Eriksdotter (x/6 1691-5/10 1715) gifter sej i Stenmo med frälsebonden där. De gifter sej 28/12 1710 men han dör redan efter 19 dygn, bara 22 år gammal. Hon är då gravid och får sen Anna (x/7 1711-4/2 1792) se nedan. Nu är hon änka för andra gången och gifter om sej 1713.

Dottern Anna (x/7 1711-4/2 1792) flyttar till Nyböle och gifter sej 1733 med sonen i huset Per Olofsson (30/8 1708-6/2 1786) Läs vidare om dem där.

1713-1749

Skattebonde och häradsdomare Hans Larsson (1684-30/5 1756) och Anna Jakobsdotter (9/4 1683-4/10 1762) Hon är änka i huset och han är från Hållen med föräldrarna Lars Hansson (1656-15/1 1831) och Helena Olofsdotter (1661-1724) De gifter sej 1713 och får Elin Helena (x/10 1714-x/5 1774) läs om henne under Personer, Margareta (x/5 1718-12/4 1782) se nedan, Lars (x/3 1722-/3 1727) som dör 5 år gammal, Hans (x/11 1724-15/1 1774) som tar över här. Hans Larsson dör 1756, 72 år gammal och i död- och begravningsboken skrivs:

Skaten Junij 7
Hans Larsson nämdedomare, född åhr 1684 uti Holln. Fadren Lars Hansson, modr. h. Helena Olofsdr. Åhr 1713 d. 15 Octob gift med h. Anna Jacobsdr. Sammalefat i 42 1/2 åhr. Haf tilhopa 4 barn, 1 son och 2ne döttrar lefwa. Siukdomen som drog honom til döden wiste sig med swullnad och andtäppa. Fick ock mot slutet slag uti högra armen. Dödde d. 30 Maji 72 åhr gl.

Anna dör 1762, 79 år gammal. Död- och begravningsboken säger:

Skaten Octob 10
H. Anna f. ibm. Den 9 April 1683 F. Jacob Jacobsson M.H. Brita Ericksdotter ifr. Slada. Då hon hade fyllt 16 åhr och 10 veckor så blef hon gift första ggn den 18 Junij 1699 med afl. Pär Olofsson ifr Ängskär, Sammanlefde intil den 3 Jan 1709 som war 9 ½ åhr. Haft med honom 5st barn af hvl 1 dotter allenast lefver. War änka i 2 åhr på 6 dagar när Gift 2da ggn den 28 Dec 1710 med afl. Olof Ericksson ifr. Edsätra, sammanlefva til den 16 Jan 1711 som war allenast 19 dygn. Sen fick hon efter honom 1 dotter som ännu lefver. Sedan hon återigen fäd änka warit i 2 ¾ åhr så blef ho 3de ggn gift den 15 Octob 1713 med afl. Häradsdomaren S.T.H. Hans Larsson född i Holln. Sammanlefvde med honom intil den 30 Maji 1756 som war 42 ½ åhr på 7 weck. när. Aflat med honom 4st barn, 1 son och 2ne döttrar lefa. Warit äncka i 6 ½ åhr på 1 månad när. Har fördt ett hederligt och …. lefverne. Wid sista Jacobmässotiden blef hon siuk och sängliggande af ålder. Dödde den 4 Octob. 79 ½ åhr gl.”

Sonen Hans tar över här.

Dottern Margareta (x/5 1718-12/4 1782) gifter sej 1743 med Erik Persson (x/3 1722-9/1 1785) i Rångsen. De får Brita (28/9 1744-efter 1785), Anna (26/9 1747-25/8 1792) och Margareta (21/5 1754- efter 1785)Margareta dör 1782, knappt 64 år gammal. Dödboken skriver:

” Rångsen April 21
Hustru Margareta Hansdotter född på Skatön d. 20 aji 1718. Fadren Hans Larsson, mod. h. Anna Jacobsdotter. Wäl i och utan bok. Gift den 29 Sept 1743 med efterlefda Eric Larsson på Rångsön. Lefwat med honom 38 1/2 år och 14 dagar och haft 3 döttrar som än lefwa. Lefwernet stilla och saktmodigt. Warit plågad de sista 8 åren med upkastning och bröstwärk. Slutl. ansdatt af håll och sting. Afled den 12 Aprill 64 år på 5 weckor närgl.”

 Hennes man Erik dör 1785, 62 år gammal.

” Rångsön Jan 23
Bonden Eric Persson fr. Rångsön född 1722 d. 4 Mart. Fadren Pehr Olsson, modren hustr. Brita. Gifte sig 1743 med afl. hustru Margreta Hansdotter. Sammanlefwat 38 och 1/2 år. Erhållit 3 döttrar som önnu lefwa. Dog d. 9 Jan uti okänd sjukdom 63 år gamal.”

Vi kan här konstatera att deras döttrar lever ännu 1785.

1749-1777

Skatte/frälsebonde Hans Hansson (x/11 1724-15/1 1774) och Greta Satts Jansdotter (1729-26/12 1816) Han är son i huset och hon är från Wahlö. Hon står dock inte att hitta i Valös dop- och födelseböcker. De gifter sej 1749 och får Hans (13/7 1750-17/1 1813) se nedan, Jan (15/3 1753-5/10 1831) som tar över halva hemmanet, Henric (1756-1/11 1832) som på 1780-talet flyttar några år till Stockholm men kommer tillbaka och tar över halva hemmanet, Anna (17/1 1759-11/8 1834) se nedan och Jakob (2/9 1763-28/7 1846) läs om honom under Personer.

Hans har stora tvister med Leufsta om äganderätten till hemmanet. Genom en lag från 1723, § 77 förfaller skatterätten på det i 1695 års fastebrev stadgar. Hans dör 1774 49 år gammal och prästen skriver:

Skaten d. 30 Jan
Hans Hansson är född d. 15 Nov 1724 i Skaten. Far Hans Larsson, mod. Anna Jacobsdr. Blef gift år 1749 d. 18 Junii med sin qvarlemnade make Greta Johansdr. Haft tilhopa 5 st barn, 4 söner och en dotter som ännu lefwa. ar fördt et chrisl. lefwerne. Blef död af förstoppning d. 15 Jan då hans ålder har warit 49 år och 2 månader”

Under 1776 och 77 står Greta Satts som brukare.

Bröderna Jan och Henric tar över hemmanet tillsammans. Greta bor kvar och dör först 1816, 87 år gammal. Hennes bouppteckning visar värden för 45 riksdaler. Sönerna Jan och Henrik fick 20 riksdaler tillsammans för att de tagit hand om henne i 2 år under hennes sjukdom.

Sonen Hans Hansson Hållstrand (13/7 1750-17/1 1813) hamnar i torpet Adolfsberg, Årsta, Stockholm. Han är då bla nyckelharpspelare och omnämns i Årstafruns dagböcker. Läs hans egen berättelse under Personer.

Dottern Anna (17/1 1759-11/8 1834) förlovar sej med blivande skräddaren Per Öberg från Magön, gifter sej 1786 och flyttar till Forsgrund. Läs mer om dem där.

1778-ca 1816

Frälsebonde Jan Hansson (15/3 1753-5/10 1831) och Caisa Matsdotter (1760-13/1 1843) Han är son i huset. Hon anges komma från Forsmark men vara från Wahlö, se nedan. De får Hans (26/4 1790-24/3 1869) som tar över här, Henric (24/5 1796-3/7 1796) som dör av diarée 1 månad gammal och Johan (24/5 1796-16/9 1796) som dör av magplågor och diaree knappt 4 månader gammal. Från 1790-talet brukar de hemmanet delat med Jans bror Henric med 1/16 mantal vardera. Jans del redovisas här först fram tills att hans sonson flyttar till Skatviken. Jan dör 1831, 78 år gammal och Caisa dör 1843 av ”hysteri” Hon anges då vara 82 år och 10 månader gammal vilket innebär att hon borde vara född i mars 1760 men hon återfinns inte i Valös födelsebok. Det finns en Catharina som föds 7 mars 1760 i Forsmark med föräldrarna Mats Ersson och Maja. Det skulle kunna vara vår Caisa Matsdotter.

Hennes bouppteckning visar bla. ett skåp, en kista, ett par karmstolar och ett bord som värderades till ca 4 riksdaler. Totalt hade hon tillgångar för 14 riksdaler. Sonen Hans tar över.

ca 1816-1850

Frälsebonde och strandfogde Hans Jansson (26/4 1790-24/3 1868) och Ulrika Dahlfors (10/12 1787-5/2 1856) Han är son i huset och hon kommer från Rångsön, läs om hennes föräldrar där. De gifter sej 1814 och får Johan (6/11 1815-20/7 1876) som tar över här och Anna Caisa 3/4 1820-20/8 1904) se nedan. Sonen Johan är 28 år när han flyttar till Gefle 1843. Han är där dräng åt borgaren och fiskaren Lars Holmgren (24/12 1788-) och hans familj. Ulrika dör 1856, 68 år gammal. Hennes bouppteckning visar bla. att hon hade fiskeredskap för 13 riksdaler, en guldring, en hyvelbänk, en ko och två får värderade till 11 riksdaler, en åkskrinda med sele, 6 klänningar, 2 speglar, 1 väggur samt två böcker. Det sammanlagda värdet av hennes tillgångar var ca 77 riksdaler. Hon hade inga skulder men det bortgick för begravningskostnaderna 24 riksdaler, förrättningsmännen 5 riksdaler. De fattigas andel av summa inventarium blev 4 skilling banco 8 runstycken., vilket är ungefär 0,1 % eller en promille. Hans dör 1868, 77 år gammal.

Bouppteckningen redovisar att Hans hade testamenterat sin kvarlåtenskap till sin dotters barn.

Förutom det vanliga med husgeråd, kläder, verktyg odyl kan nämnas:

Tillgångar

1 guldring                                                1,50

1 silverglas                                             2,50

12 kopparsaker                                     18,75

1 ko                                                          40,-

2 får                                                          10,-

Summa                                                   169,10

Skulder

Bonden Anders Larsson i Danbo      33,-

Begravningsomkostnader                   40,-

Förättningsmän                                     2,-

Summa                                                   75,-

Behållning                                              94,10

Sonen Johan tar över här.

Dottern Anna Caisa (3/4 1820-20/8 1904) flyttar till Pålsbo 1846 och gifter sej med änklingen och frälsebonden Eric Ersson (22/11 1812-31/1 1892) Han har Eric (21/5 1830-18/4 1901), Lars Petter (15/10 1833-29/9 1918), Jan Olof (6/10 1836-15/5 1888), Caisa Stina (8/10 1839-9/3 1884) och Anders (29/9 1842-19/12 1912) från sitt första äktenskap.

De får Anna Ulrika (27/11 1849-5/2 1900) och Carl Gustaf (24/9 1852-1/2 1930) se nedan. De flyttar till Åsmundbo 1852 och tillbaka till Pålsbo där han blir backstugeman 1856. Kring 1860 benämns de inhyses. Sonen Carl Gustaf flyttar 1869 till Göksnåre nr 6A som dräng. 1871 får han betyg till båtsmanstjänst och flyttar till Båtsmanstorpet och blir båtsman Carl Gustav Friskman. Läs mer om honom där. Dottern Anna Ulrika gifter sej 1873 med arbetskarlen Lars Erik Westergren (9/2 1838-2/3 1923) och flyttar till hennes föräldrar i Pålsbo 1882.

Anna Caisas man Eric dör 1892 79 år gammal och Anna Caisa själv dör 1904 84 år gammal. Dottern Ulrika dör år 1900, 50 år gammal. Hennes man flyttar 1918 till Rångsen som fattighjon 80 år gammal. Han dör där 1923, hela 85 år gammal.

1850-1854

Frälsebonde Jan Hansson Hållstrand (6/11 1815-20/7 1876) och Catharina Jansdotter (15/2 1821-29/12 1879) Han är son i huset och hon är född i Kårbo. De gifter sej 1845 och får Hans (29/9 1848-2/10 1848) som dör 3 dagar gammal och Jan Eric (20/10 1849-23/7 1909) som tar över i Skatviken 1854. Jan och Catharina flyttar med honom till Skatviken. Här tar andra frälsebönder över.

1854-1855

Frälsebonde Carl Henric Andersson (21/2 1826-6/4 1878) och Johanna Löfberg (28/1 1830-10/7 1867) Han är född i Österleufsta och hon i Harbo socken. De har gift sej 1854 och fått Charlotta Elisabet (19/8 1855-24/10 1923) se nedan och Johanna Matilda (8/12 1856-31/12 1856) som dör 23 dagar gammal. De flyttar in från Prästgården i Edvalla och flyttar också tillbaka dit. De flyttar 1857 till Västland och Johanna dör där 1867, 37 år gammal. Carl Henrik flyttar senare ensam till Skärplinge där han dör som arrenderande bonde 1878, 52 år gammal.

Dottern Charlotta Elisabet (19/8 1855-24/10 1923) gifter sej 1876 med Johan Gustaf Åberg (16/11 1854-21/11 1916) Hon dör 1923, 68 år gammal, i Lövstabruk.

Här följer den parallella berättelsen om Jans bror Henric och hans ättlingar som har den andra delen av hemmanet till ca 1855 när hans sonson får hela hemmanet.

1799-ca1830

Frälsebonde Henric Hansson/Hållstrand (1/9 1756-1/11 1832) och Magdalena Grundberg Persdotter (19/12 1775-22/7 1832) Han är son i huset och hon är född i Stånggrund. Hon är piga här från 1791. De gifter sej 1799 och brukar hemmanet delat med Henrics bror Jan med 1/16 mantal vardera. De får Jan Peter (23/10 1800-16/7 1882) som tar över här. Magdalena dör 1832, 56 år gammal av trånsjuka (utmärgling) och Henric dör 3 månader senare av ålderdom, 76 år gammal.

De fick en gemensam bouppteckning som visade att de hade tillgångar för sammanlagt 228 riksdaler och inga skulder. I en jämförelse med andra frälsebönder ser man att fisket hade större betydelse. De hade fiskeutrustning för 11 riksdaler varav en fribordsbåt som värderades till 2 riksdaler. Sonen Jan Peter tar över.

ca 1830-1862

Frälsebonde Jan Peter Henriksson (23/10 1800-16/7 1882) och Christina Blom (4/9 1800-29/8 1890) Han är son i huset. Hon är född i Barknåre. Hon flyttar hit som piga 1826 och de gifter sej 1827 och får Henric (9/8 1828-29/2 1884) som tar över och Carl Johan (13/10 1840-2/1 1841) som dör 2 ½ månad gammal.

Jan Petter dör 1882, 81 år gammal.

Hans bouppteckning anger namnet Hindriksson samt att sonen hette Hindrik. (Äldre variant av Henrik. Kom till Sverige med vallonerna på 1500-talet. Död –och begravningsboken använder det modernare Henrik) 

Han anges här som avliden 10 juli medan död- och begravningsboken anger 16 juli.

Träsaker 10 kr

Koppar, Tenn Påsslin 4 kr varav 2 skutgevär (stavningen var lite annorlunda)

Mans gångkläder 11 kr

Summa 24,75 kr

Bonden Hindrik H Jansson i Skaten (sonen) intygar att detta är rätt.

Skräddaren J. Jansson i Göksnåre (Johannes Fjällman Jonsson (25/12 1850-23/5 1891) i Nyhem) och fd bonden Eric Ersson (Eric Ersson (7/5 1822-2/5 1885) i Göksnåre var förrättare.

Christina dör 1890, 6 dagar före sin 90-årsdag. Sonen Henric tar över.

Jan Petter Henrikssons postilla som överlevde branden 1887 (bild Roine Henriksson)

1862-1885

Frälsebonde Henric Jansson (9/8 1828-29/2 1884) och Anna Kaisa Persdotter (23/10 1830-25/2 1916) Han är son i huset och hon är född i Göksnåre nr 5. De gifter sej 1862 och får Jan Henrik (18/9 1862-14/1 1925) som tar över här och Anders Gustav (18/8 1867-4/9 1935) som blir nybyggare i Slåtan 1888 och får 11 barn. Läs om honom där.

Henric dör 1884, 56 år gammal, av nervfeber (troligen salmonella)

Hans bouppteckning redovisar den 53-åriga änkan Anna Cajsa Persdotter och sönerna Johan Henrik, 21 år, och Anders Gustaf, 17 år, som arvingar.

Hemmansbrukaren Fr. Löfgren i Önsbo anges att bevaka den omyndige sonens rätt.

Dödsboet uppgavs bestå av följande:

-Nysilver: 6 teskedar och 12 matskedar, 7 kr

-Koppar: 37 kärl, pannor, stop mm, 72 kr

-Tenn- och bläcksaker: 4 fat och 4 tallrikar, 1 stop mm 14 kr.

-Järn- och kökssaker: 2 pannor, 3 stekpannor, 1 våffeljärn och 1 strykjärn värderat till 15,50 kr

-Möbler: 7 kistor, 2 skåp, 1 chiffonie 25 kr, 4 utdragssängar 19 kr, 3 soffor, 10 stolar, 1 slagklocka mm värderat till sammanlagt 114 kr

-Kör- och åkerbruksredskap: 3 kälkar, 31,50 kr, 6 kärror och vagnar 104,50 kr, 1 släde, 3 skrindor, selar, harvar, 1 kastmaskin 30 kr, 20 liar, 7 yxor mm till ett sammanlagt värde av 314,25 kr

-Verktyg och diverse: 1 smidesbälg och städ, div smidesverktyg, 3 linbråkar, 1 hyvelbänk, 2 isbillar, 1 par vävstolar, 1 dussin knivar och gafflar, diverse glas och porslin, 2 ljusstakar och 2 lyktor värderat till 131,75 kr

-Fiskredskap: hälften i 1 not 5 kr, hälften i 1 storryssja 50 kr, 20 långnät 10 kr, 7 skötar 20 kr, diverse ryssjor och kassar 5 kr, diverse linor 5 kr, 1 skötbåt 15 kr, 1 mindre båt 5 kr,

Totalt värderades fiskeredskapen till 115 kr.

-Sängkläder och hans gångkläder: Han hade bla 4 täcken, 1 fällar, 3 dunkuddar, 6 kuddar, 15 lakan, 21 skjortor, 4 dukar, 3 kostymer och svarta kläder 19 kr, 1 rock, 1 byxor med väst, 8 västar, 1 överrock, 2 pälsar, 6 rockar, 1 par näverstövlar, 2 par långstövlar, 2 par strumpor, 3 mössor, 1 hatt 1 fickur till ett totalt värde av 204 kr.

-Kreatur: 1 brunt sto med föl, 300 kr, 1 rött sto, 100 kr, 1 vit vallak 11 år, 200 kr, 1 brun vallak 5år, 400 kr, 7 kor, 350 kr, 1 tjur 25 kr, 3 kvigor 90 kr, 2 kalvar 20 kr, 14 får 70 kr.

Han hade 4 skjutgevär för sammanlagt 4 kr

Tillgångarna summerades till 2547,50 kr.

Inga skulder redovisades.

Änkan Anna bor kvar hos sin son. Hon lever vidare över 30 år och dör 1916, 85 år gammal.

1885-1916

Hemmansbrukare Jan Henrik Henriksson (18/9 1862-14/1 1925) och Katarina Charlotta Larsdotter (13/4 1857-22/11 1934) Han är son i huset och hon är dotter till frälsebonden Lars Petter Persson (6/4 1825-3/2 1899) och Kaisa Stina Persdotter (16/9 1832-29/12 1903) i Göksnåre 5A. De gifter sej 1885. Skaten brinner ner 1/7 1887. 16 st hus blev lågornas byte, endast logen, en sjöbod och ett båthus blev kvar. Ett nytt boningshus byggs upp samma år.

De får Johan Emil (8/8 1888-27/2 1973) som tar över här, Viktor (12/2 1891-26/6 1891) som dör 4 månader gammal och Ester Ottilia (13/5 1894-10/5 1916) se nedan.

Den 21-årige drängen Adolf Fredrik Larsson (10/2 1873-24/3 1905) råkar 1894 hugga sej i foten. Han är född i Göksnåre nr 4B med föräldrarna Per Gustaf Holmgren (16/6 1859-24/6 1932) och Anna Stina Persson (28/5 1858-12/3 1942) Läs mer om honom och hans liv i berättelsen om den fastigheten.

Ur Östhammars tidning 13 april 1894

1910 skrivs ett nytt arrendekontrakt på 5 år med Leufstabruk. Till kontraktet finns en prislista för arbeten som utförs åt bruket. Johan Emil tar över.

Dottern Ester Ottilia (13/5 1894-10/5 1916) anges som lungsjuk innan hon flyttar till Gefle 1915 och gifter sej med brädgårdsarbetaren Johan Emil Sjöstrand (14/10 1889-5/9 1976) Han är född i Skogsbo, Hållnäs men har varit fosterson i Stånggrund och bott med sin fostermor i Göksnåre nr 5B. Hon dör 1916, 3 dagar före sin 22-årsdag, av kronisk tjocktarmsinflammation och kronisk njurinflammation. Alltsammans troligen orsakat av tbc. Johan Emil gifter om sej 1918 med Rut Catharina Henriksson (6/10 1899-16/5 1987), läs mer om honom under fastigheten Göksnåre nr 5B.

Ester Ottilia och Johan Emil Sjöstrand 1915 (Bild Roine Henriksson)

Ester Ottilia Janssons (13/5 1894-10/5 1916) konfirmationsbok 1908

1916-1959

Hemmansbrukare Johan Emil Jansson (8/8 1888-27/2 1973) och Hanna Augusta Eriksson (30/5 1893-13/10 1987) Han är son i huset och hon är född i Göksnåre nr 5A. De gifter sej 1915 och får Johan Harry (24/5 1917-6/10 1993) som flyttar till Tärrön, Skaten och gifter sej 1940, Carl Gösta (24/8 1920-15/10 1997) som tar över här. 1920 köper de hemmanet av Gimo-Österby. De får sen Gunn Hanna Maria (10/8 1923-5/2 1995) se nedan och Emil Henry (12/4 1928-9/9 2013) se nedan. Emil är den sista som gör en nyodling på hemmanet. För det blir han ledamot i hushållningssällskapet 1932. Barnen tar sej namnet Henriksson. 1930 är Johan Emil förutom hemmansägare även skogsarbetare och fiskare. Han tjänar 1500 kr/ år och har en förmögenhet på 6000 kr. Hanna Augusta har ingen inkomst eller förmögenhet. Huset byggs om och renoveras 1938.

Johan Emil är ägare vid 1944 års jordbruksundersökning. Sonen Karl Gösta tar över.

Bild och text nedan kommer från Sveriges Bebyggelse, D2, 1949.

Bild Skaten 1:2, Vavd: Areal: Total 26 ha, därav 4,5 åker, 21,5 skog m. Taxeringsvärde 7.600 kronor, därav jord 6.500, skog 1.100.

Förvärvad 1921

Manbyggnaden av trä. uppförd 1887, innehållande 2 rum. 1 kök, 1 hall, veranda. Ombyggd och restaurerad. Bekvämligheter: El.

Ekonomibyggnad av trä och sten, uppf. 1946, för 1 häst och 8 nötkreatur.

Lantbrukare Emil och Hanna Jansson. Barn: Harry, Gösta, Gunn, Henry.

Johan Emil Janssons (8/8 1888-27/2 1973) Postilla (Predikningar och Griftetal) tryckt år 1855 (Bild Roine Henriksson)

Hemmansbrukare Johan Emil Jansson (8/8 1888-27/2 1973) och Hanna Augusta Eriksson (30/5 1893-13/10 1987)(Bild Roine Henriksson)

Dottern Gunn Hanna Maria (10/8 1923-5/2 1995) gifter sej 1988 med Gunnar Vilhelm Kjetselberg (12/12 1920-29/9 2011) Hon dör 1995, 71 år gammal, i Rångsand, och han dör 2011, 90 år gammal, på Wesslandia, Karlholm.

Sonen Emil Henry (12/4 1928-9/9 2013) gifter sej 1963 med Inga Lisa Zetterberg (7/5 1928-) från Slada. Han dör 2013, 85 år gammal i Edvalla.

Carl Gösta Henriksson (24/8 1920-15/10 1997) framför Torpet i Skaten år 1932. Torpet byggdes efter den stora stormfällningen 15 december 1931. Gösta var 11 år gammal och levererade mjölk till huggarna och körarna som var här och röjde upp i skogen.(bild Roine Henriksson)

En ny ladugård byggdes i skaten 1946 (bilder Roine Henriksson)

1959-2008

Carl Gösta Henriksson (24/8 1920-15/10 1997) och Gertrud Britt Elly Viola Andersson (2/11 1926-4/6 2019) De gifter sej 1945 och får:

-Karl Jonny (26/9 1945-) blir fiskare på Gotland

-Anders Gösta (10/5 1947-) se nedan

-Olov Roine (16/3 1950-) som bor kvar i byn och arbetar som fiskare och diverse annnat

-Kjell Erik (16/5 1954-2004) Han är med i SMU-scouterna och går på trafikkurs 1968, då 13 år gammal. Margaretha Larsson (4/9 1954-) som också är med på bilden kommer från Göksnåre nr 4. Monika Karlström är dotter till Ernfrid Karlström från bolagsstället Göksnåre 7:27. Han flyttar hemifrån men flyttar hem igen från Skäfthammar 1976. Han anges då som studerande. arbetar som chaufför och dör 2004, 60 år gammal.

-Jan Henrik (29/7 1964-) som flyttar till Järvsö och arbetar som servitör på Silja line.

De är de sista som verkar som bönder. Djuren säljs 1977. Carl Gösta dör 1997, 77 år gammal och Gertrud Britt Elly Viola lever ända till 2019 då hon dör, 92 år gammal.

2008- 2019

Anders Gösta Henriksson (10/5 1947-) och Nina Helena Pettersson (10/2 1955-) från Berga. Han bor i Gimo och arbetar som chaufför innan han flyttar tillbaka och tar över. Han är 12 generationer rakt ned från Nils Larsson

2019-

Carl-Johan Henriksson (12/8 1984-) och Annamia Nord (5/5 1989-) Han är son till Roine och Lotta Henriksson. Hon är från Västland. Carl Johan är 13 generationen rakt ned från Nils Larsson. De har barnen Dorid ( ) och Amadeus ()