Skaten nr 1, frälsehemman.

1/8 mantal

Skaten 1:2

År 1624 omnämns Skaten i skrift. Nils Larsson omnämns i mantalslängderna.

År 1638 finns Jacob i Skathen omnämnd.

1679 köper Jacob Jakobsson Skaten av Göksnåre byamän. Det är på 340 tunnland, 1/8 krono mantal.

Efter 1780 års skogsdelning omfattade hemmanet 70,13 hektar.

Hemmanet delas i två delar om vardera 1/16 mantal på 1790-talet.

Tillhör från början Göksnåre rote men senare Ängskärs rote.

Friköpt 1920.

På den fastighetsdelning som Gimo-Österby gör 1925 blir fastigheten på 26,6 ha.

Finns med i Svenska Gods och Gårdar D10,1938.

I registret står Skaten för 26,6 ha taxerat till 6300 kr

Finns inte med i Sveriges bebyggelse, Uppsala län D2, 1949

1600-16xx

Nybyggaren Nils Larsson (född före 1580-död tidigast 1623) Han är från Östgårdshemmanet i Göksnåre och troligen den första nybyggaren i Skaten. Nils finns med i mantalslängderna för hemmanet. Han får sonen Jacob (1600-1673) som tar över.

1624

Torparen Jakob Nilsson (1600-1673) och Anna (1620-x/2 1676) Han är son i huset och hon är från Magön.

De får sonen Jakob (1642-x/3 1723) som sen tar över. Jakob dör 1673 ca 73 år gammal och Anna dör 3 år senare ca 56 år gammal.

Följande uppgift är oklar. I jordeböckerna finns bara Jakob Jakobsson se nedan men i kyrkoböckerna finns även denna Eskil Eskilsson.

1664-1672

Eskil Eskilsson () och nn () De får Jakob (x/1 1664-före 1666) som dör högst 2 år gammal, en dotter (-x/6 1666), Jakob (x/4 1666-1708) se nedan, Anders (x/9 1669-) se nedan och Anna (x/6 1672-) se nedan.

Sonen Jakob Eskilsson Fritalig (x/4 1666-1708) blir båtsman i Årböle 1683. Han gifter sej 1691 med Elisabet Simonsdotter från Hållen (x/10 1669-18/1 1738) Han dör, enligt Soldatregistret i Karlskrona, 42 år gammal.

Sonen Anders (x/9 1669-) gifter sej 1698 med Elin Knutsdotter (x/11 1667-x/4 1730) i Kallnäs. De får Kerstin (x/12 1698-27/4 1779)

Dottern Anna (x/6 1672-) Oklart

1664-1678

Torparen Jakob Jakobsson (1642-x/3 1723) och Anna (1640-x/2 1678) Han är son i huset och hon är från Österlövsta. De får inga barn. Efter att hon avlidit, ca 38 år gammal, gifter han om sej.

1682-1699

Kronoskattebonde Jakob Jakobsson (1642-x/3 1723) och Brita Ersdotter (ca 1646-x/5 1707) Han är änkling i huset och hon är från Slada med fadern Erik Markusson (-x/4 1664) De gifter sej 1682 och får Anna (x/4 1683-4/10 1762) som tar över här och Margareta (x/4 1686-1/7 1752) se nedan. De köper Skaten 1679 av Göksnåre byamän för 400 Dahler kopparmynt. Fastebrevet är utskrivet 1695. Hustrun Brita dör 1707, ca 61 år gammal och Jakob dör 1723, ca 81 år gammal.

I hans dödnotis kan vi läsa:

” Den 17 Marti begrofs Jacob Jacobsson i Skaten, född Anno 1642, fad Jacob Nilsson, mod. Hust. Anna, Gift tvenne gånger med första hustrun inga barn med andra tvenne döttrar. död av styng och håll på 81 åhr.”

 

Dottern Anna tar över.

Dottern Margareta (x/4 1686-1/7 1752) gifter sej 1712 med änklingen Olof Simonsson (1671-26/12 1834) i Hållen. Han är bror till den Elisabet som Jakob Eskilsson Fritalig härifrån gifte sej med 1691. Han har fått 5 barn i sitt första äktenskap varav minst 2 dött tidigt. De får nu Jakob (x/8 1713-x/2 1714) som dör ca 6 månader gammal, Anna (x/3 1715-8/12 1783) se nedan, Johan (x/5 1718-20/7 1765), se nedan, Margareta (x/6 1721-9/1 1810) nedan och Karin Catharina (x/9 1726-24/2 1808) se nedan.

Margareta dör 1752 och prästen skriver:

Hustru Margaretha Jacobsdotter i Skatan född 12 April 1686. Fadren Jacob Jacobsson modren hustrun Britra Ericsdotter. Gift den 12 October 1712 med Olof Simonsson i Holln som dödde den 28 Dec 1734. De har i 22 åhr sammanlefvat samt aflat 5st barn 1 son och 3 döttrar lefva. Enka i 18 ½ åhr. Dödde efter 5 weckor och 4 dygns siukdom i swårlig fråssa d. 1 Juli 66 åhr 4 weckor gammal”

– Deras dotter Anna (x/3 1715-8/12 1783) gifter sej med Bertil Andersson (1715-5/5 1758) i Kärven. De får 7 barn. Hon dör 1783, 68 år gammal.

– Deras son Johan (x/5 1718-20/7 1765) gifter sej med Elin Matsdotter (1721-3/3 1810) från Ängvreta. De bosätter sej i Hållen och får 5 barn. Han dör 1765, 47 år gammal.

– Deras dotter Margareta (x/6 1721-9/1 1810) gifter sej med Johan Olofsson (25/6 1718-3/10 1787) De bosätter sej i Hållen och får 9 barn. Hon dör 1810, 88 år gammal.

– Deras dotter Karin Catharina (x/9 1726-24/2 1808) gifter sej med Jakob Göransson (1725-20/1 1779) i Segerbo. De får 3 barn. Hon dör 1808, 81 år gammal.

1699-1709

Skattebonde Per Olsson (ca 1671-3/1 1709) och Anna Jakobsdotter (x/4 1683-4/10 1762) Hon är dotter i huset och han kommer närmast från Ängskär men finns inte i födelseböckerna för Hållnäs. Han kan vara son till Olof Hermansson i Ängskär. De gifter sej 1699 då hon är bara 16 år gammal. De får Jakob (x/9 1700-x/11 1700) som dör efter två månader, Karin (x/12 1701-/x5 1707) som dör 5 år gammal, Olof (x/2 1704-före 1762) se nedan, Jakob (x/3 1705-x/7 1705) som blir två månader gammal, Brita (x/10 1706-23/2 1795) se nedan. Per dör 1709, ca 38 år gammal.

Per Olofsson i Skaten har tidigare lånat ut 100 daler kmt till Erik Andersson i Göksnåre för att han skulle kunna inlösa Dansängen som stått pantsatt hos madame De Malsij. 1709 klagar Pers änka, Anna Jakobsdotter, i tinget över att hon inte fått tillbaka pengarna. Nu har bruket betalat henne pengarna och tagit över Dansängen.

När hon blir änka gifter hon om sej efter 2 år.

Sonen Olof (x/2 1704-före 1762) finns inte i husförhörslängden 1755 och lever inte 1762 när hans mor dör. Han finns inte heller i död-och begravningsböckerna för Hållnäs.

Dottern Brita (x/10 1706-23/2 1795) gifter sej 1731 med drängen Mats Olofsson (x/10 1710-11/4 1763) som är son i Göksnåre nr 2 Norrgården. Läs vidare om dem där.

1710-1712

Skattebonde Olof Eriksson (x/5 1688-16/1 1711) och Anna Jakobsdotter (x/4 1683-4/10 1762) Hon är änka i huset och han är från Edsätra med föräldrarna Erik Olsson (x/3 1647-17/1 1737) och Brita Ersdotter (1660-11/6 1725. Hans syster Brita Eriksdotter (x/6 1691-5/10 1715) gifter sej i Stenmo med frälsebonden där. De gifter sej 28/12 1710 men han dör redan efter 19 dygn, bara 22 år gammal. Hon är då gravid och får sen Anna (x/7 1711-4/2 1792) se nedan. Nu är hon änka för andra gången och gifter om sej 1713.

Dottern Anna (x/7 1711-4/2 1792) flyttar till Nyböle och gifter sej 1733 med sonen i huset Per Olofsson (30/8 1708-6/2 1786) Läs vidare om dem där.

1713-1749

Skattebonde och häradsdomare Hans Larsson (1684-30/5 1756) och Anna Jakobsdotter (9/4 1683-4/10 1762) Hon är änka i huset och han är från Hållen med föräldrarna Lars Hansson (1656-15/1 1831) och Helena Olofsdotter (1661-1724) De gifter sej 1713 och får Elin Helena (x/10 1714-x/5 1774) läs om henne under Personer, Margareta (x/5 1718-12/4 1782) se nedan, Lars (x/3 1722-/3 1727) som dör 5 år gammal, Hans (x/11 1724-15/1 1774) som tar över här. Hans Larsson dör 1756, 72 år gammal och i död- och begravningsboken skrivs:

Skaten Junij 7
Hans Larsson nämdedomare, född åhr 1684 uti Holln. Fadren Lars Hansson, modr. h. Helena Olofsdr. Åhr 1713 d. 15 Octob gift med h. Anna Jacobsdr. Sammalefat i 42 1/2 åhr. Haf tilhopa 4 barn, 1 son och 2ne döttrar lefwa. Siukdomen som drog honom til döden wiste sig med swullnad och andtäppa. Fick ock mot slutet slag uti högra armen. Dödde d. 30 Maji 72 åhr gl.

Anna dör 1762, 79 år gammal. Död- och begravningsboken säger:

Skaten Octob 10
H. Anna f. ibm. Den 9 April 1683 F. Jacob Jacobsson M.H. Brita Ericksdotter ifr. Slada. Då hon hade fyllt 16 åhr och 10 veckor så blef hon gift första ggn den 18 Junij 1699 med afl. Pär Olofsson ifr Ängskär, Sammanlefde intil den 3 Jan 1709 som war 9 ½ åhr. Haft med honom 5st barn af hvl 1 dotter allenast lefver. War änka i 2 åhr på 6 dagar när Gift 2da ggn den 28 Dec 1710 med afl. Olof Ericksson ifr. Edsätra, sammanlefva til den 16 Jan 1711 som war allenast 19 dygn. Sen fick hon efter honom 1 dotter som ännu lefver. Sedan hon återigen fäd änka warit i 2 ¾ åhr så blef ho 3de ggn gift den 15 Octob 1713 med afl. Häradsdomaren S.T.H. Hans Larsson född i Holln. Sammanlefvde med honom intil den 30 Maji 1756 som war 42 ½ åhr på 7 weck. när. Aflat med honom 4st barn, 1 son och 2ne döttrar lefa. Warit äncka i 6 ½ åhr på 1 månad när. Har fördt ett hederligt och …. lefverne. Wid sista Jacobmässotiden blef hon siuk och sängliggande af ålder. Dödde den 4 Octob. 79 ½ åhr gl.”

Sonen Hans tar över här.

Dottern Margareta (x/5 1718-12/4 1782) gifter sej 1743 med Erik Persson (x/3 1722-9/1 1785) i Rångsen. De får Brita (28/9 1744-efter 1785), Anna (26/9 1747-25/8 1792) och Margareta (21/5 1754- efter 1785)Margareta dör 1782, knappt 64 år gammal. Dödboken skriver:

” Rångsen April 21
Hustru Margareta Hansdotter född på Skatön d. 20 aji 1718. Fadren Hans Larsson, mod. h. Anna Jacobsdotter. Wäl i och utan bok. Gift den 29 Sept 1743 med efterlefda Eric Larsson på Rångsön. Lefwat med honom 38 1/2 år och 14 dagar och haft 3 döttrar som än lefwa. Lefwernet stilla och saktmodigt. Warit plågad de sista 8 åren med upkastning och bröstwärk. Slutl. ansdatt af håll och sting. Afled den 12 Aprill 64 år på 5 weckor närgl.”

 Hennes man Erik dör 1785, 62 år gammal.

” Rångsön Jan 23
Bonden Eric Persson fr. Rångsön född 1722 d. 4 Mart. Fadren Pehr Olsson, modren hustr. Brita. Gifte sig 1743 med afl. hustru Margreta Hansdotter. Sammanlefwat 38 och 1/2 år. Erhållit 3 döttrar som önnu lefwa. Dog d. 9 Jan uti okänd sjukdom 63 år gamal.”

Vi kan här konstatera att deras döttrar lever ännu 1785.

1749-1777

Skatte/frälsebonde Hans Hansson (x/11 1724-15/1 1774) och Greta Satts Jansdotter (1729-26/12 1816) Han är son i huset och hon är från Wahlö. Hon står dock inte att hitta i Valös dop- och födelseböcker. De gifter sej 1749 och får Hans (13/7 1750-17/1 1813) se nedan, Jan (15/3 1753-5/10 1831) som tar över halva hemmanet, Henric (1756-1/11 1832) som på 1780-talet flyttar några år till Stockholm men kommer tillbaka och tar över halva hemmanet, Anna (17/1 1759-11/8 1834) se nedan och Jakob (2/9 1763-28/7 1846) läs om honom under Personer.

Hans har stora tvister med Leufsta om äganderätten till hemmanet. Genom en lag från 1723, § 77 förfaller skatterätten på det i 1695 års fastebrev stadgar. Hans dör 1774 49 år gammal och prästen skriver:

Skaten d. 30 Jan
Hans Hansson är född d. 15 Nov 1724 i Skaten. Far Hans Larsson, mod. Anna Jacobsdr. Blef gift år 1749 d. 18 Junii med sin qvarlemnade make Greta Johansdr. Haft tilhopa 5 st barn, 4 söner och en dotter som ännu lefwa. ar fördt et chrisl. lefwerne. Blef död af förstoppning d. 15 Jan då hans ålder har warit 49 år och 2 månader”

Under 1776 och 77 står Greta Satts som brukare.

Bröderna Jan och Henric tar över hemmanet tillsammans. Greta bor kvar och dör först 1816, 87 år gammal.

Hennes bouppteckning visar att hon lämnade efter sej 4 barn, sönerna Jan Hansson och Henric Hansson bönder i Skaten, Jacob Hollstrand komminister i Uppsala och dottern Anna gift med nybyggaren Öberg i Forsgrund. (Läs om barnen ovan) Boet upptecknades som följer:

-1 tennfat 1.32 rd, 1 drickesstop, 3 metallskedar, 1 kopparskopa, 1 mässingskittel 1 rd, 3 grytor 1.40 rd, 1 lock, 1 halster, 1 skopa, 1 pannkaksspade, 1 kruka och skål, 1 järnspett, 1 porslinsfat, 3 skåp 5.8 rd, 1 soffa 1 rd, 1 kista 1 rd, 2 karmstolar, 2 tunnor, 3 byttor, 1 tråg, 1 ärtkista, 1 slikbåga, 1 fjärdingsmått*, 1 tunntratt och sil, 1 ostars kärna, 1 släde, 1 bukok*, 1 sele gammal, 2 sadlar*, 1 lodbössa*, 2 bord, 1 sängxx, 2 bolster 3.32 rd, 5 kuddar 2.32 rd, 2 fällar 1.32 rd, 1 camlotspäls* 1 rd, 6 diverse klädningar* 6.40 rd, 2 kjortlar och koftor 1.8 rd, 2 livstycken, 5 förkläden 3.24 rd, 3 mössor, 3 par skor, 1 par handskar, diverse linnekläder 3.32 rd, 1 gammal spinnrock.

Summa 45 riksdaler 26 skilling

Sterbhusets skulder:

– De fattigas andel av inventariesumman, 3 skilling

– Till Jan och Henric Hanssöner för skötsel i 2nne år under moderns sjukdom 20 riksdaler 16 skilling

– Begravningskostnad mm, 24 riksdaler 12 skilling

– Bouppteckningskostnad 1 riksdaler 12 skilling

Summa 45 riksdaler 43 skilling

Sönerna Jan och Henric intygar att boet blivit riktigt upptecknat

Närvarande var Per Öberg

Förrättningsmännen nämndeman Per Ersson i Vavd och Abr. Kastberg skriver under

Förklaringar:

– Fjärdingsmått En fjärding som volymmått för våta varor är 31,4 liter.

– Bukok del av seltyget för hästen.

– Sadlar är ovanliga. Finns inte i bolbyn.

– Lodbössa En lodbössa är ett mynningsladdat spiralräfflat kulgevär avsett för jakt, med en för mynningsladdare relativt klen kaliber om cirka 6-15 mm.

– Camlotspäls. Kamlott är ursprungligen namn på ett kostbart, sannolikt av kamelgarn (angoraull) tillvärkat tyg från levanten; sedermera om ett glansigt, stundom vattrat eller mönstrat, vanligen tvåskäftat tyg av kamelgarn eller kamelgarn och silke eller av hårdt tvinnat kamgarn, stundom blandat med silke, bomulls- eller linnegarn

– Klädningar betyder inte nödvädigtvis klänningar utan det också betyda en uppsättning kläder för ett visst ändamål tex begravning.

– Per Öberg är dottern Annas man sockenskräddare Pehr Öberg (1/2 1748- 11/10 1819)

– Nämndeman Per Ersson i Vavd är Per Ersson (25/7 1758-16/11 1822)

– Abr. Kastberg är Abraham Kastberg (3/3 1767- 28/12 1824) klockare i Edvalla

Anmärkningar:

– Hon hade inga kreatur, vilket inte är så konstigt när man är 87 år gammal.

– Hon hade inga egentliga skulder mer än att hennes söner skulle få betalning för att de skött om henne när hon varit sjuk de sista 2 åren.

– De fattigas andel var ca 1,3 promille eller 1/8-dels procent av boets värde.

Sonen Hans Hansson Hållstrand (13/7 1750-17/1 1813) hamnar i torpet Adolfsberg, Årsta, Stockholm. Han är då bla nyckelharpspelare och omnämns i Årstafruns dagböcker. Läs hans egen berättelse under Personer.

Dottern Anna (17/1 1759-11/8 1834) förlovar sej med blivande skräddaren Per Öberg från Magön, gifter sej 1786 och flyttar till Forsgrund. Läs mer om dem där.

1778-ca 1816

Frälsebonde Jan Hansson (15/3 1753-5/10 1831) och Caisa Matsdotter (7/3 1760-13/1 1843) Han är son i huset. De gifter sej 1787. Hon kommer från Forsmark. De får Hans (26/4 1790-24/3 1869) som tar över här, Henric (24/5 1796-3/7 1796) som dör av diarée 1 månad gammal och Johan (24/5 1796-16/9 1796) som dör av magplågor och diaree knappt 4 månader gammal. Från 1790-talet brukar de hemmanet delat med Jans bror Henric med 1/16 mantal vardera. Jans del redovisas här först fram tills att hans sonson flyttar till Skatviken. Jan dör 1831, 78 år gammal och Caisa dör 1843 av ”hysteri”

Hon anges då vara 82 år och 10 månader gammal vilket innebär att hon borde vara född i mars 1760. Det finns en Catharina som föds 7 mars 1760 i Forsmark med föräldrarna Mats Ersson och Maja. Det bör vara vara vår Caisa Matsdotter.

Hennes bouppteckning redovisar att hon efterlämnade sonen bonden i Skaten Hans Jansson. Boet upptecknas enligt följande:

– Diverse husgeråd: 1 skåp 2.16 rd, 1 kista 1.16 rd, 1 par karmstolar, 1 litet bord värderat till 4 riksdaler 12 skilling

– Tenn: 1 fat, 1 tallrik värderat till 44 skilling

– Järn- och blecksaker: 1 st 2-kannsgryta*, 1 pannhäll värderat till 36 skilling

– Diverse kläder: 1 säng med omhängen samt bolster och fäll 2.16 rd, 2 blångarnslakan* 1 rd, 1 fruntimmerskappa* 1 rd, 1 vadmalströja, 2 ylleklädningar, 1 svart klädning 1 rd, 1 förkläde med tröja, 1 vit bomullshalsduk, 1 svart dito, 2 bindmössor, 2 lintyg av lingarn, 1 par ullstrumpor, 1 par skor, 2 gamla psalmböcker värderat till 8 riksdaler 16 skilling

Summa inventarier 14 riksdaler 12 skilling

Sterbhusets skulder:

– De fattigas andel av inventariesumman, 1 skilling

– Förrättningsmäns arvode, 36 skilling

Summa 37 skilling

Boets behållning 13 riksdaler 23 skilling

Hans Jansson i Skaten intygar att boet blivit riktigt upptecknat

Förrättningsmännen Eric Englund och fd nämndemannen Pehr Persson i Ängskär skriver under med namn respektive bomärke

Fattigprocenten 1 skilling är betald kvitteras av JG Söderbaum

Förklaringar:

– 2-kannsgryta En kanna är ett volymmått som var 2,62 liter. En 2-kanns gryta var alltså på 5,24 liter

– Blångarnslakan ett kort spinnbart fiber­material som av­skiljs vid bearbetning av lin och hampa

– Fruntimmerskappa. Det verkar inte ha någon mer betydelse än just en kappa för en kvinna.

– Eric Englund är torparen i Ängskär Eric Englund Olofsson (11/1 1794-29/1 1871)

– Fd nämndemannen Pehr Persson i Ängskär är bonden Pehr Persson (21/3 1782-22/12 1853)

– JG Söderbaum är kyrkoherden Johan Gustaf Söderbaum (11/12 1804-30/5 1868) till 1863

Anmärkningar:

– Hon hade inga kreatur vilket känns naturligt vid 82 års ålder.

– Hon hade inga egentliga skulder

– Fattigprocenten var ca 1,5 promille av boets värde.

Sonen Hans tar över.

ca 1816-1850

Frälsebonde och strandfogde Hans Jansson (26/4 1790-24/3 1868) och Ulrika Dahlfors (10/12 1787-5/2 1856) Han är son i huset och hon kommer från Rångsön, läs om hennes föräldrar där. De gifter sej 1814 och får Johan (6/11 1815-20/7 1876) som tar över här och Anna Caisa 3/4 1820-20/8 1904) se nedan. Sonen Johan är 28 år när han flyttar till Gefle 1843. Han är där dräng åt borgaren och fiskaren Lars Holmgren (24/12 1788-) och hans familj. Ulrika dör 1856, 68 år gammal.

Hennes bouppteckning redovisar att hon efterlämnade maken och deras 2 barn, sonen Jan Hansson 40 år och dottern Anna Caisa gift med före bonden Eric Ersson i Pålsbo (Läs om barnen nedan) Egendomen uppgavs av mannen och upptecknades som följer:

– Guld och silver: 1 guldring 1 rd, 1 brännvinsglas 1.16 rd summerat till 2 riksdaler 16 skilling

– Koppar: 3 fat 3 rd, 1 kittel om 4 kannors* rymd 1.8 rd, 1 flaska, 1 mindre dito, 1 panna, 1 kaffepanna värderat till 5 riksdaler 36 skilling

– Tenn: 2 fat 1.8 rd, 1 stop 1 rd, 1 tallrik värderat till 2 riksdaler 16 skilling

– Järnsaker: 1 gryta om 3 kannors* rymd, : 1 gryta om 6 kannors rymd, 1 pannhäll, 1 mindre dito, 1 stekpanna av tackjärn, 1 strykjärn, 1 järnspett, 1 skyffel värderat till 3 riksdaler 20 skilling

– Blecksaker: 1 lampa, 1 rivjärn, 1 sil värderat till 26 skilling

– Stenkärl: 2 djupa fat, 1 sämre dito, 2 skålar, 2 karotter, 3 tallrikar, 1 kruka, 1 mugg värderat till 23 skilling

– Porslin: ½ dussin flata tallrikar, 1 fat värderat till 14 skilling

– Körredskap: 1 skrinda med sele 3 rd, 1 dragkälke värderat till 3 riksdaler 16 skilling

– Husgerådssaker: 1 fällbord 1.16 rd, 1 skjutsäng med klädestillbehör 4 rd, 1 dito, 4 karmstolar 1 rd, 1 skåp 1.16 rd, 1 hörnskåp, 4 kistor 1.16 rd värderat till 9 riksdaler 32 skilling

– Laggkärl: 1 tina, 1 vattenså, 2 ämbar, 4 tunnor, 3 tomma strömmingstunnor, 1 kagge, 1 soffa, 1 gammal kista, 3 skötkorgar, 2 spånkorgar, 2 kabbar med stol, 1 spinnrock 1 rd värderat till 3 riksdaler 10 skilling

– Snickarverktyg: 1 hyvelbänk 1.24 rd, 1 såg, 3 hyvlar, 1 borr med skaft värderat till 3 riksdaler 18 skilling

– Fiskeredskap: 2 skötar* med årtal 1845 2 rd, 3 skottnät 5 rd, 8 långnät 4 rd, 10 par ryssjor 1.32 rd, 1 gammal ekstock* värderat till 12 riksdaler 40 skilling

– Kreatur: 1 gammal ko 9.16 rd, 2 får 2 rd summerat värde 11 riksdaler 16 skilling

– Gångkläder: 1 qvinns kappa1.16 rd, 1 korsrandig bomullsklänning 1.16 rd, 1 smårandig dito 1 rd, 1 storrutig dito 1 rd, 1 tryckt dito, 2 underkjolar, 5 förkläden 1 rd, 6 bomullshalsdukar 1.16 rd, 4 dito 1 rd, 2 sidendito 2 rd, 2 vita kläden 2 rd, 2 par strumpor, 1 par kängor, 3 lingarns lintyg 1 rd, 2 blångarns dito, 1 xx, 1 xx värderat till 16 riksdaler 24 skilling

– Glas: 2 speglar, 1 bordsflaska med brännvinsglas, 2 buteljer värderat till 26 skilling

– Diverse: 2 kopparskopor, 1 mortel av tackjärn, 1 väggur, 1 koskälla, 1 bordduk, 1 brödkorg, 2 böcker, 2 ljusstakar värderat till 2 riksdaler 4 skilling

Summa 77 riksdaler 21 skilling

Sterbhusets skulder:

– De fattigas andel, 4 skilling 8 runstycken

– Omkostnader till begravningen, 24 riksdaler

– Till förrättningsmän, 5 riksdaler

Summa 29 riksdaler 4 skilling 8 runstycken

Boets behållning 48 riksdaler 16 skilling 4 runstycken

Hans Jansson intygar att boet blivit riktigt upptecknat

Närvarande vittnen och förrättningsmän nämndeman Anders Jansson i Böle och Jan Petter Henriksson i Skaten undertecknar

De fattigas andel är betald kvitteras av JG Söderbaum

Förklaringar:

– Kannors. En kanna är ett volymmått som var 2,62 liter. 4 kannors rymd var alltså 10,5 liter

– Skötar. En sköta är ett fiskenät, här engivet med årtalet som visar att det är 11 år gammalt.

– Ekstock är gammalt uttryck för en eka, mindre klinkbyggd roddbåt

– Nämndeman Anders Jansson i Böle är skattebonden i Böle Anders Jansson (30/3 1814-16/5 1879

– Jan Petter Henriksson i Skaten är frälsebonde Jan Peter Henriksson (23/10 1800-16/7 1882)

– JG Söderbaum är kyrkoherden Johan Gustaf Söderbaum (11/12 1804-30/5 1868) till 1863

Anmärkningar:

– Kreaturens värde var ca 15% av boets värde

– Fiskeredskapens värde var ca 17% av boets värde

– Hon hade inga egentliga skulder med dödsboets kostnader uppgick till ca 38% av boets värde

Hans dör 1868, 77 år gammal.

Bouppteckningen redovisar att han efterlämnade 2 barn, sonen Jan Hansson i Skaten och dottern Anna Caisa gift med fd* bonden Eric Ersson i Pålsbo. ”dock hade den avlidne till sin dotters barn testamenterat kvarlåtenskapen som vid bouppteckningstillfället av för nämnda dotter Anna Caisa uppgavs i den ordning som följande utvisar nämligen:” *

 – 1 guldring 1,50 rd, 1 silverglas 2,50 rd, 3 kopparfat 4,50 rd, 1 kopparkittel 2,50 rd, 1 kopparflaska med lock 2 rd, 1 dito 2,50 rd, 1 dito mindre 3 rd, 1 dito med 1 qvarters* rymd, 1 panna 1,25 rd, 1 kaffepanna 1 rd, 1 skål 1,25 rd, 1 tennstop 1,25 rd, 1 gryta av 3 kannors* rymd 1,75 rd, 1 dito, 1 stekpanna 1,25 rd, 1 järnspett, 1 bunke, 1 form, 1 gräddsnäcka, 1 qvartersmått*, 1 rivjärn, 1 sil, 1 kaffebrännare, 1 ljussax, 2 fat, 1 skål, 3 smörassietter, 1 mugg, 1 kruka, 2 porslinstallrikar, 1 par thekoppar, 1 par ljusstakar av mässing 2,50 rd, 1 dragkälke, 1 tratt, 1 skopa av koppar, 1 fällbord 2 rd, 1 skåp 2 rd, 1 hörnskåp, 1 utdragssäng med kläder 7 rd, 1 dito sämre, 1 sämre bolster 1,75 rd, 3 kuddar 1,75 rd, 1 lingarnslakan 1,25 rd, 2 skjortor 2,75 rd, 1 kapprock gammal 2,50 rd, 1 syrtut* 5 rd, 1 sämre 3,50 rd, 1 svart rock 1 rd, 4 västar 2 rd, 2 par byxor 1.75 rd, 3 västar, 1 par byxor 1,50 rd, 1 tröja 1.25 rd, 1 dito med fodral av skinn, 1 par strumpor 1 rd, 1 par stövlar 2 rd, 1 par skor, 1 halsduk, 1 par vantar, 1 par handskar, 1 hatt, 2 hammare och hovtång, 4 borrar, 1 skaft, 1 cirkel och stämjärn, 1 foghyvel, 2 mindre dito, 1 såg, 3 yxor, 2 smedstänger, 4 stampar, 1 mansax, 1 liten kopparpanna, 1 ljuster 1 rd, 2 snusdosor, 1,50 rd, 4 kistor 6 rd, 4 karmstolar 1,50 rd, 1 soffa, 2 skrin 1,50 rd, 1 litet bord, 1 bokhylla, 1 skrivlåda med ask, 1 vattenså, 1 tina, 2 vattenämbar, 2 tunnor, 1 kagge, 1 sjökorg, 2 handkorgar, 2 kabbar, 1 spinnrock 2 rd, 2 gamla strömmingsskötar* 1 rd, 3 skottnät* 9 rd, 1 sillnät, 1 spegel 1 rd, 1 dito, 3 rakknivar med fodral, 2 lampor, 2 ullkorgar, 1 bibel och postilla, 4 diverse böcker, 1 visarur 1 rd, 1 skrivtavla, 1 brödkorg, 1 brännvinsflaska med glas, 1 servett, 2 buteljer och 1 flaska, 1 ko 40 rd, 2 får 10 rd, 2 gamla kistor.

Summa 169 riksdaler 10 öre

Sterbhusets skulder:

– Till bonden J. Ol. Larsson i Danbo, 33 rd

– Begravningsomkostnader, 40 rd

– Till förättningsmän, 2d

Summa, 75 riksdaler

Behållningen blev således, 94 riksdaler 10 öre

Dottern Anna Caisa Hansdotter intygar att allt blivit riktigt upptecknat

Förrättningsmännen Anders Jansson i Böle och fd nämndeman Anders Hålldin i Malen undertecknar

Förklaringar:

– Kannors. En kanna är ett volymmått som var 2,62 liter. 3 kannors rymd var alltså på 7,9 liter

– Qvartersmått. Gammalt svenskt volymmått för vätskor.  1 kvarter = 1/8 kanna = 1/4 stop = 4 jungfrur = 32,7 cl

– Syrtut. Särskilt på 1700- och 1800-talen förekommande typ av livsydd, lång rock för innebruk med slag och skört och en eller två knapprader, använd både för civilt bruk och som uniformskappa.

– Strömmingsskötar. Strömmingsnät.

– Skottnät. Vid fiske med puls använt nät som utskjutes från båt med tillhjälp av en särskild stång. Fiske med puls innebär en stång varmed man vid fiske plaskar i vattnet för att skrämma fisken.

– Anders Jansson i Böle är skattebonden i Böle Anders Jansson (30/3 1814-16/5 1879

– Fd nämndeman Anders Hålldin är frälsebonden Anders Hålldin (8/5 1811-1/8 1893) i Malen

– J. Ol. Larsson i Danbo är frälsebonden Jan Olof Larsson (21/8 1823-18/2 1895)

Anmärkningar:

– fd bonden Eric Ersson. Här kan vi se att han gått i pension sen när Hans hustru Ulrica dog 12 år tidigare.

– Hans hade testamenterat bohaget till dottern Anna Caisas barn. Då både Anna Caisa, hennes bror Johan och hans son Jan Eric lever verkar det lite konstigt. Möjligen kan det bero på att Anna Caisas familj är ”inhyses” och därmed har det ganska fattigt medan brodern Johan har tagit över som frälsebonde här i Skaten och har det troligtvis lite bättre.

– Kreaturens värde var ca 30% av boets hela värde

– Skulden han hade till Jan Olof Larsson var ca 20% av boets värde

Sonen Johan tar över här.

Dottern Anna Caisa (3/4 1820-20/8 1904) flyttar till Pålsbo 1846 och gifter sej med änklingen och frälsebonden Eric Ersson (22/11 1812-31/1 1892) Han har Eric (21/5 1830-18/4 1901), Lars Petter (15/10 1833-29/9 1918), Jan Olof (6/10 1836-15/5 1888), Caisa Stina (8/10 1839-9/3 1884) och Anders (29/9 1842-19/12 1912) från sitt första äktenskap.

De får Anna Ulrika (27/11 1849-5/2 1900) och Carl Gustaf (24/9 1852-1/2 1930) se nedan. De flyttar till Åsmundbo 1852 och tillbaka till Pålsbo där han blir backstugeman 1856. Kring 1860 benämns de inhyses. Sonen Carl Gustaf flyttar 1869 till Göksnåre nr 6A som dräng. 1871 får han betyg till båtsmanstjänst och flyttar till Båtsmanstorpet och blir båtsman Carl Gustav Friskman. Läs mer om honom där. Dottern Anna Ulrika gifter sej 1873 med arbetskarlen Lars Erik Westergren (9/2 1838-2/3 1923) och flyttar till hennes föräldrar i Pålsbo 1882.

Anna Caisas man Eric dör 1892 79 år gammal och Anna Caisa själv dör 1904 84 år gammal. Dottern Ulrika dör år 1900, 50 år gammal. Hennes man flyttar 1918 till Rångsen som fattighjon 80 år gammal. Han dör där 1923, hela 85 år gammal.

1850-1854

Frälsebonde Jan Hansson Hållstrand (6/11 1815-20/7 1876) och Catharina Jansdotter (15/2 1821-29/12 1879) Han är son i huset och hon är född i Kårbo. De gifter sej 1845 och får Hans (29/9 1848-2/10 1848) som dör 3 dagar gammal och Jan Eric (20/10 1849-23/7 1909) som tar över i Skatviken 1854. Jan och Catharina flyttar med honom till Skatviken. Här tar andra frälsebönder över.

1854-1855

Frälsebonde Carl Henric Andersson (21/2 1826-6/4 1878) och Johanna Löfberg (28/1 1830-10/7 1867) Han är född i Österleufsta och hon i Harbo socken. De har gift sej 1854 och fått Charlotta Elisabet (19/8 1855-24/10 1923) se nedan och Johanna Matilda (8/12 1856-31/12 1856) som dör 23 dagar gammal. De flyttar in från Prästgården i Edvalla och flyttar också tillbaka dit. De flyttar 1857 till Västland och Johanna dör där 1867, 37 år gammal. Carl Henrik flyttar senare ensam till Skärplinge där han dör som arrenderande bonde 1878, 52 år gammal.

Dottern Charlotta Elisabet (19/8 1855-24/10 1923) gifter sej 1876 med Johan Gustaf Åberg (16/11 1854-21/11 1916) Hon dör 1923, 68 år gammal, i Lövstabruk.

Här följer den parallella berättelsen om Jans bror Henric och hans ättlingar som har den andra delen av hemmanet till ca 1855 när hans sonson får hela hemmanet.

1799-ca1830

Frälsebonde Henric Hansson/Hållstrand (1/9 1756-1/11 1832) och Magdalena Grundberg Persdotter (19/12 1775-22/7 1832) Han är son i huset och hon är född i Stånggrund. Hon är piga här från 1791. De gifter sej 1799 och brukar hemmanet delat med Henrics bror Jan med 1/16 mantal vardera. De får Jan Peter (23/10 1800-16/7 1882) som tar över här. Magdalena dör 1832, 56 år gammal av trånsjuka (utmärgling) och Henric dör 3 månader senare av ålderdom, 76 år gammal.

De fick en gemensam bouppteckning som redovisar att de efterlämnar sonen Petter Hindriksson. Boet uppgavs enligt följande:

– Kreatur: 1 häst Röden 5 år 16 rd, 1 ko Krantsa 9 rd, 1 ko Vissa 8 rd, 1 liten oxe 4 rd, 2 lamm 1.16 rd summerat till 38 riksdaler 16 skilling

– Koppar och tenn: 1 brännvinsrustning vägandes 26 skålpund* 10 rd, 1 kittel vägandes 16 skålpund 6.32 rd, 1 kittel vägandes 7 skålpund 3.16 rd, 1 liten panna, 1 skål, 1 slätt fat av tenn 1.32 rd, 1 djupt dito 1 rd, 2 tallrikar, 1 dricksstop 1 rd, 3 metallskedar, 1 tennljusstake värderat till 26 riksdaler 6 skilling

– Järn- och blecksaker: 1 brödmått, 2 bleckfat, 1 lampa, 1 qvartersmått*, 1 rivjärn, 1 pannkaksvändare, 1 köttgaffel, 1 grytlock, 1 våffeljärn, 1 båtpanna med långt skaft, 1 st 2-kannors pannhäll*, 1 st 12-kannors gryta 1.24 rd, 1sr 3-kannors gryta, 4 par bordknivar, 1 ljussax, 1 ullsax, 1 mansax värderat till 5 riksdaler 41 skilling

– Porslin och glas: 2 fat, 6 tallrikar, 2 smörassietter, 2 par kaffekoppar, 1 soppskål med lock, 1 bordsflaska, 2 brännvinsglas, 2 buteljer värderat till 2 riksdaler 28 skilling

– Stenkärl: 1 kruka, 1 stopsfat, 1 kannfat, 1 stopsskål, 2 flata fat, 2 tallrikar värderat till 29 skilling

– Diverse husgeråd: 1 skåp 1 rd, 1 stor kista i kammaren 1 rd, 1 fällbord 1.16 rd, 1 litet bord, 3.40, 1 utdragssäng 1.24 rd, 2 bruna karmstolar, 1 spegel värderat till 5 riksdaler 40 skilling

– Åker- och körredskap: 1 verkkärra 5 rd, 1 par järnskodda kälkar, 1 par järnkrokselar 1.24 rd, 1 drätt, 1 embetsskakel, 1 åkskrinda 5 rd, 1 gammal släde, 1 kyrksele 1 rd värderat till 14 riksdaler 2 skilling

– Brygg- och laggkärl: 1 kar 1.32 rd, 1 tina, 1 så, 1 tvättina, 1 ekfat 2 rd, 1 köttina 1.16 rd, 1 ämbar, 4 mjölkbunkar, 1 mjöltunna, 1 bättre bytta, 1 baktråg, 2 mjöltunnor, 1 bbalja, 2 mjöltråg, 2 byttor, 1 dricksflaska, 1 såll, 1 sikt, 1 wanna värderat till 7 riksdaler 37 skilling

– Järnsaker och snickerivektyg: 1 hyvelbänk 1.16 rd, 1 såg, 1 bandkniv, 1 foghyvel, 1 oxhyvel, 1 ritmått, 1 handyxa, 2 huggyxor, 1 stor yxa, 1 grann sten med vev, 2 liar, 1 par vävstolar 1 rd, 1 par rännträn, 1 xxnavare, 1 hacka, 1 skyffel, 1 mellantåg, 1 järnspett, 1 isbill värderat till 5 riksdaler 40 skilling

– Fiskeredskap: 1 fribordsbåt 2 rd, 2 sköttinor, 1 strömmingssköta* 1828 3 rd, 1 strömmingssköta 1823 2.24 rd, 1 strömmingssköta 1821 2 rd, 4 långnät 1 rd värderat till 11 riksdaler 8 skilling

– Linne och sängkläder: 1 bolster med renhår 4 rd, 1 bolster med rörvipp* 1.24 rd, 1 sängkudde med den 2 rd, 1 dito med renhår, 1 fäsing, 2 kuddar, 2 fällar 4 rd, 7 nya fårskinn 2 rd, 1 lappvepa, 1 ylletäcke, 1 säng med omhänge 2 rd, 6 lingarnslakan 4.24 rd, 4 blångarnslakan* 1.16 rd, 1 borduk 1 rd värderat till 25 riksdaler

– Diverse: 1 järnmortel, 2 spannmålssäckar, 2 handkorgar, 6 vävskedar 1 rd, 1 vävspännare, 2 fiskkorgar, 2 kolfat, 1 hacklåda, 1 rystfat, 1 spinnrock 1 rd, 2 lövskäror, 1 halvankare av ek, 1 ekkagge, 4 små byttor, 2 xx dito, 1 xx, 1 spiskåda, 1 lodbössa*, 1 hagelbössa* 2 rd, 1 ny psalmbok, 1 1 klyfta, 1 kopparskopa, 1 hammare, 1 drickskanna, 1 hovtång, 1 ugnslock, 1 eldjärn värderat till 9 riksdaler 16 skilling

– Mans gångkläder: 1 blå kapprock 5 rd, 1 blå rock 2 rd, 1 blå syrtut* 2 rd, 1 svart klädning* 3 rd, 1 grå rock och väst 1.24 rd, 1 par svarta knäbyxor, 1 blå väst, 1 camlotsväst*, 1 par grå knäbyxor, 1 grå klädesväst med svart foder, 1 randig bomullsväst, 1 hatt, 2 par stövlar 1.24 rd, 1 par nya läderskor, 1 par nya näverskor, 5 lingarnsskjortor 2.24 rd, 3 gamla blångarnsskjortor, 1 randig väst, 1 stickad tröja, 2 par gamla skor, 3 par ullstrumpor 1.24 rd, 2 blångarnsskjortor, 7 lingarnsskjortor 4.32 rd, 2 nattkappor, 1 halsduk, 1 par röda strumpeband, 1 luden mössa, 2 gamla livpälsar 1.12 rd, 1 ny söndagsrock 1 rd, 1 gammal dito värderat till 32 riksdaler 42 skilling

– Qvinns gångkläder: 1 grön kapprock 3.16 rd, 1 ljusblå kappa 2 rd, 1 blårandig bomullsklädning 2 rd, 1 cattunsklädning 2 rd, 1 dito 1.24 rd, 1 gulrandig bomullsklädning 1.16 rd, 1 randig ylleklädning 2 rd, 1 svart camlotsklädning 2 rd, 1 randig linneklädning 1 rd, 1 bredrandig ylleklädning 1.24 rd, 1 randig dito 1.12 rd, 1 ylletyg, 2 gamla ylleklädningar, 2 bomullsförkläden 1 rd, 1 vitt förkläde, 1 vit tröja, 3 rutiga silkeshalsdukar 2.32 rd, 1 vitt kläde, 2 cattunshalsdukar 1.40 rd, 1 bomullshalsduk, 1 dito gammal, 1 grön yllehalsduk, 2 linnehalsdukar, 1 triflint?, 1 svart mössa, 5 gamla dito, 2 mössycken, 2 vadmalströjor, 1 näsduk, 7 lintyg 3.24 rd, 1 par tröjor, 1 par gamla skor, 1 par strumpor, 1 par vantar, 2 kistor 2.16 rd, 1 guldring 1.16 rd, 1 muff, 1 bomullshalsduk, 1 svart förkläde, 1 snörliv värderat till 42 riksdaler 33 skilling

Summa inventarium 228 riksdaler 12 skilling

Sterbhusets skulder:

– Till Rättningsmäns arvode 1.32 rd

– De fattigas andel av inventariesumman, 16 skilling

Summa 2 riksdaler

Jan Petter Hindriksson intygar att boet blivit riktigt upptecknat

Förrättningsmännen landsfiskalen och dykericommisionären AG Nordling och nämndemannen Pehr Persson i Ängskär skriver under

De fattigas andel av inventariesumman är betald kvitterar Joh. Bossard

Förklaringar:

– Skålpund är 425 gram. Brännvinsutrustningen vägde 11 kg och kittlarna vägde 6,8 kg respektive 3 kg

– Qvartersmått. Gammalt svenskt volymmått för vätskor.  1 kvarter = 1/8 kanna = 1/4 stop = 4 jungfrur = 32,7 cl

– Kannor. En kanna är ett volymmått som var 2,62 liter. Volymerna var alltså på 4,24, 31,4 och 7,9 liter

– Fribordsbåt. Oklart vad som avses. Alla båtar har fribord, dvs den utvändiga delen av skrovet från vattenlinjen och uppåt.

– Strömmingssköta. Strömmingsnät.

– Rörvipp.  Vassvippa, högväxande (i synnerhet i vatten liggandes på vattenrik mark uppträdande) gräsarter med jämförelsevis grovt och styvt strå.

– Blångarn kort spinnbart fiber­material som av­skiljs vid bearbetning av lin och hampa

– Lodbössa En lodbössa är ett mynningsladdat spiralräfflat kulgevär avsett för jakt, med en för mynningsladdare relativt klen kaliber om cirka 6-15 mm.

– Hagelbössa används för fågel, småvilt och rådjur. Den är den hittills första som hittats i Göksnåre och att det är i Skaten kanske tyder på att man sköt sjöfågel. Den kan också användas för att skjuta kula med.

– Syrtut Särskilt på 1700- och 1800-talen förekommande typ av livsydd, lång rock för innebruk med slag och skört och en eller två knapprader, använd både för civilt bruk och som uniformskappa.

– Klädning Här kan det avse klänning för kvinnor men också en hel klädning dvs troligen byxor, väst mm för begravning mm.

– Camlotsväst. Kamlott är ursprungligen namn på ett kostbart, sannolikt av kamelgarn (angoraull) tillvärkat tyg från levanten; sedermera om ett glansigt, stundom vattrat eller mönstrat, vanligen tvåskäftat tyg av kamelgarn eller kamelgarn och silke eller av hårdt tvinnat kamgarn, stundom blandat med silke, bomulls- eller linnegarn

– AG Nordling är kommisarien Anders Gabriel Nordling (30/10 1791-21/6 1865) på Flottskär. Dykerikommisarie, landsfiskal mm

– Pehr Persson i Ängskär är bonden Pehr Persson (21/3 1782-22/12 1853)

– Joh. Bossard är komministern Johan Bossard (13/2 1794-28/10 1938)

Anmärkningar:

– Kreaturens värde ca 17% av boets värde

– De hade inga egentliga skulder

– De fattigas andel var ca 1,4 promille av boets värde

Sonen Jan Peter tar över.

ca 1830-1862

Frälsebonde Jan Peter Henriksson (23/10 1800-16/7 1882) och Christina Blom (4/9 1800-29/8 1890) Han är son i huset. Hon är född i Barknåre. Hon flyttar hit som piga 1826 och de gifter sej 1827 och får Henric (9/8 1828-29/8 1884) som tar över och Carl Johan (13/10 1840-2/1 1841) som dör 2 ½ månad gammal.

Jan Petter dör 1882, 81 år gammal.

Hans bouppteckning anger namnet Hindriksson samt att arvtagaren sonen hette Hindrik*.

Han anges här som avliden 10 juli medan död- och begravningsboken anger 16 juli.

Egendomen uppgavs enligt följande

– Träsaker: 2 kistor 3 kr, 2 skrin 1 kr, 1 såg, 8 yxor, 1 verkkärra 5 kr summeras till 10 kr

– Koppar, Tenn Porslin: 1 kopparflaska 1 kr, 1 kopparhämtare 1 kr, diverse porslin, diverse tenn, 2 skjutgevär 1 kr summerat till 4 kr

– Mans gångkläder: 2 vadmalsrockar 3 kr, 2 par byxor 2 kr, 2 par västar, diverse kläder 1 kr, 3 skjortor 1,50 kr, 1 par stövlar 1,50 kr, 2 par strumpor och halsdukar 1,50 kr summa värde 11 kr

Summa 24,75 kronor

Bonden Hindrik H Jansson i Skaten intygar att detta är rätt.

Skräddaren J. Jansson i Göksnåre och fd bonden Eric Ersson i Göksnåre var förrättare.

Förklaringar:

– Hindrik. Äldre variant av Henrik. Kom till Sverige med vallonerna på 1500-talet. Död- och begravningsboken använder det modernare Henrik

– Skräddaren J. Jansson i Göksnåre är Johannes Fjällman Jonsson (25/12 1850-23/5 1891) i Nyhem)

– Eric Ersson är Eric Ersson (7/5 1822-2/5 1885) i Göksnåre.

Anmärkningar

– Han hade inga kreatur

– Han hade inga skulder

Christina dör 1890, 6 dagar före sin 90-årsdag. Sonen Henric tar över.

Jan Petter Henrikssons postilla som överlevde branden 1887 (bild Roine Henriksson)

1862-1885

Frälsebonde Henric Jansson (9/8 1828-29/8 1884) och Anna Kaisa Persdotter (23/10 1830-25/2 1916) Han är son i huset och hon är född i Göksnåre nr 5. De gifter sej 1862 och får Jan Henrik (18/9 1862-14/1 1925) som tar över här och Anders Gustav (18/8 1867-4/9 1935) som blir nybyggare i Slåtan 1888 och får 11 barn. Läs om honom där.

Jordbruksundersökningen 1878 redovisar att de har 3 hästar, 5 kor, 3 ungnöt, 10 får och 1 svin. Läs mer i den egna berättelsen om 1878 års jordbruksundersökning.

Henric dör 1884, 56 år gammal, av nervfeber (troligen salmonella)

Hans bouppteckning redovisar den 53-åriga änkan Anna Cajsa Persdotter och sönerna Johan Henrik, 21 år, och Anders Gustaf, 17 år, som arvingar. Hemmansbrukaren Fr. Löfgren i Önsbo anges att bevaka den omyndige sonens rätt. Dödsboet uppgavs bestå av följande:

-Nysilver: 6 teskedar och 12 matskedar, 7 kr

-Koppar: 1 större kärl 8 kr, 1 ämbar 2 kr, 1 mindre kittel 5 kr, 2 mindre kittlar 9 kr, 3 större pannor 9 kr, 2 mindre pannor 2 kr, 2 krukor 4 kr, 2 bärare 4 kr, 1 stop 2 kr, 8 fat 15 kr, 3 mindre burkar 3 kr, 4 skålar 3 kr, 2 skopor 4 kr, 4 tallrikar 2 kr summeras till 72 kr

-Tenn- och bläcksaker: 4 fat 6 kr, 4 tallrikar 2 kr, 1 stop 1 kr, diverse blecksaker 5 kr summerat till 14 kr.

-Järn- och kökssaker: 1 storgryta 2,50 kr, 3 mindre grytor 4,50 kr, 2 pannor 1 kr, 3 stekpannor 1,50 kr, 1 våffeljärn 1 kr, 1 strykjärn 1 kr, 2 kaffepannor av koppar 4 kr värderat till 15,50 kr

-Möbler: 1 dragkista 10 kr, 1 byrå med klaff 5 kr, 6 kistor 7 kr, 1 koffert 2 kr, 2 skrin 1,50 kr, 2 bord 1 kr, 2 skåp 2 kr, 1 chiffonie 25 kr, 1 dragkista 3 kr, 1 fällbord 5 kr, 4 utdragssängar 19 kr, 3 soffor 7 kr, 1 hyllskåp 3 kr, 10 stolar 5 kr, 1 spegel 3 kr, 1 slagklocka 1,50 kr värderat till sammanlagt 114 kr

-Kör- och åkerbruksredskap: 9 par kälkar, 31,50 kr, 2 verkkärror, 1 fjäderkärra 5 kr, 3 vagnar 75 kr, 1 kärrflaka 2 kr, 1 färdskrinda 10 kr, 1 släde 5 kr, 3 skrindor 2,50 kr, 3 sandkistor 2 kr, 2 färdkorgar 3 kr, 3 åkerharvar 7 kr, 3 trästockar* 3 kr, 2 plogar 5 kr, 2 hock 1,50 kr, 10 drättar och sele 8 kr, 6 kolstigar 10 kr, 1 skjukärra, 1 slädsele med betsel och tömmar 5 kr, 2 verkselar med dito 16 kr, diverse seltyg 8 kr, 12 ängsharvar 2,50 kr, 5 potatiskrattor, 1 kastmaskin* 30 kr, diverse tröskredskap 2 kr, 2 spett 2 kr, 4 skyfflar 2 kr, 2 hackor, 2 grepar 1 kr, 4 järnkedjor 2 kr, 1 eldjärn, 1 spannmålslår 5 kr, 3 lårar 5 kr, diverse korgar och kolfat 10 kr, 1 potatiskvarn, 3 slipstenar 3 kr, 20 liar 20 kr, 7 yxor 3 kr, diverse gammalt järn 5 kr summerat till 314,25 kr

-Verktyg och diverse: 1 smidesbälg och städ, div smidesverktyg, 3 linbråkar, 1 hyvelbänk, 2 isbillar, 1 par vävstolar, 1 dussin knivar och gafflar, diverse glas och porslin, 2 ljusstakar och 2 lyktor värderat till 131,75 kr

-Fiskredskap: hälften i 1 not 5 kr, hälften i 1 storryssja 50 kr, 20 långnät 10 kr, 7 skötar 20 kr, diverse ryssjor och kassar 5 kr, diverse linor 5 kr, 1 skötbåt 15 kr, 1 mindre båt 5 kr till ett totalt värde på 115 kr.

-Sängkläder och hans gångkläder: 4 täcken 18 kr, 2 fällar 9 kr, 3 dunkuddar 8 kr, 2 rörvippsbolster* 6 kr, 6 fessingar* 8,50 kr, 7 kuddar 7 kr, 1 sämre bolster 2 kr, 15 lakan, 21 skjortor 21 kr, 4 dukar 7 kr, 3 kostymer och svarta kläder 19 kr, 1 rock 2 kr, 1 byxor med väst 5 kr, 4 västar 2,50 kr, 1 överrock 8 kr, 1 päls 4 kr, 2 rockar 2 kr, 1 rock och byxor 3 kr, 1 tygrock 3 kr, 1 stopprock 3 kr, 1 päls 4 kr, 1 skinnrock 6 kr, 4 västar 3 kr, 1 par näverstövlar 8 kr, 2 par långstövlar 8 kr, 1 par bottfårer 3 kr, 2 par strumpor 3 kr, 3 mössor och 1 hatt 5 kr, 1 fickur 3 kr till ett totalt värde av 204 kr.

-Kreatur: 1 brunt sto med föl, 300 kr, 1 rött sto, 100 kr, 1 vit vallak 11 år, 200 kr, 1 brun vallak 5år, 400 kr, 7 kor, 350 kr, 1 tjur 25 kr, 3 kvigor 90 kr, 2 kalvar 20 kr, 14 får 70 kr till ett sammanlagt värde på 1555 kr

– Diverse: 4 skjutgevär* 4 kr, diverse tavlor 1 kr summerat till 5 kr

Tillgångarna summerades till 2547,50 kr.

Inga skulder redovisades.

Anna Kaisa Persdotter intygar att allt blivit riktigt upptecknat

Värderingsmännen xx Löfberg och G Efverström undertecknade

Johan Henrik Henriksson och Fr Löfgren undertecknade som närvarande

Förklaringar:

– Fr. Löfgren i Önsbo är båtsmannen och frälsebonden Fredric Frimodig Slag Löfgren (21/2 1821-23/3 1887)

– Trästockar är ett årder dvs hela den träkonstruktion och bill som anväds för plöjning.

– Kastmaskin. Oklart

– Rörvippsbolster Vassvippa, högväxande (i synnerhet i vatten liggandes på vattenrik mark uppträdande) gräsarter med jämförelsevis grovt och styvt strå.

– Fessingar. Oklart

– Skjutgevär. Några hemman hade gevär men att ha 4 stycken är unikt för Göksnåre.

– xx Löfberg. Oklart

– G Efverström verkar inte finnas. Om det är C. Efverström som avses så är det fjärdingsman och kommunordförande Carl Efverström (2/8 1854- 27/9 1925)

Anmärkningar:

– Kreaturens värde var hela 61% av boets hela värde

– Inga skulder fanns

Änkan Anna bor kvar hos sin son. Hon lever vidare över 30 år och dör 1916, 85 år gammal.

1885-1916

Hemmansbrukare Jan Henrik Henriksson (18/9 1862-14/1 1925) och Katarina Charlotta Larsdotter (13/4 1857-22/11 1934) Han är son i huset och hon är dotter till frälsebonden Lars Petter Persson (6/4 1825-3/2 1899) och Kaisa Stina Persdotter (16/9 1832-29/12 1903) i Göksnåre 5A. De gifter sej 1885. Skaten brinner ner 1/7 1887. 16 st hus blev lågornas byte, endast logen, en sjöbod och ett båthus blev kvar. Ett nytt boningshus byggs upp samma år.

I 1888 års jordbruksundersökning redovisas bla. mycket utförligt om utsäden och arealer, läs om det i den egna berättelsen om detta.

De får Johan Emil (8/8 1888-27/2 1973) som tar över här, Viktor (12/2 1891-26/6 1891) som dör 4 månader gammal och Ester Ottilia (13/5 1894-10/5 1916) se nedan.

Den 21-årige drängen Adolf Fredrik Larsson (10/2 1873-24/3 1905) råkar 1894 hugga sej i foten. Han är född i Göksnåre nr 4B med föräldrarna Per Gustaf Holmgren (16/6 1859-24/6 1932) och Anna Stina Persson (28/5 1858-12/3 1942) Läs mer om honom och hans liv i berättelsen om den fastigheten.

Ur Östhammars tidning 13 april 1894

Jordbruksundersökning 1905 visar att de har 1 häst, 3 kor, 2 ungnöt, 6 får, 6 lamma 1 svin och 5 höns. Läs mer i den egna berättelsen om 1905 års jordbruksundersökning.

1910 skrivs ett nytt arrendekontrakt på 5 år med Leufstabruk. Till kontraktet finns en prislista för arbeten som utförs åt bruket. Sonen Johan Emil tar över och hans föräldrar bor kvar.

I jordbruksundersökningen 1916 redovisas att man har 2 ston, 1 unghäst, 5 kor, 3 ungnöt, 4 baggar och tackor, 3 lamm, 1 gris, 10 höns

Dottern Ester Ottilia (13/5 1894-10/5 1916) anges som lungsjuk innan hon flyttar till Gefle 1915 och gifter sej med brädgårdsarbetaren Johan Emil Sjöstrand (14/10 1889-5/9 1976) Han är född i Skogsbo, Hållnäs men har varit fosterson i Stånggrund och bott med sin fostermor i Göksnåre nr 5B. Hon dör 1916, 3 dagar före sin 22-årsdag, av kronisk tjocktarmsinflammation och kronisk njurinflammation. Alltsammans troligen orsakat av tbc. Johan Emil gifter om sej 1918 med Rut Catharina Henriksson (6/10 1899-16/5 1987), läs mer om honom under fastigheten Göksnåre nr 5B.

Ester Ottilia och Johan Emil Sjöstrand 1915 (Bild Roine Henriksson)

Ester Ottilia Janssons (13/5 1894-10/5 1916) konfirmationsbok 1908

1916-1959

Hemmansbrukare Johan Emil Jansson (8/8 1888-27/2 1973) och Hanna Augusta Eriksson (30/5 1893-13/10 1987) Han är son i huset och hon är född i Göksnåre nr 5A. De gifter sej 1915 och får Johan Harry (24/5 1917-6/10 1993) som flyttar till Tärrön, Skaten och gifter sej 1940, Carl Gösta (24/8 1920-15/10 1997) som tar över här. 1920 köper de hemmanet av Gimo-Österby. De får sen Gunn Hanna Maria (10/8 1923-5/2 1995) se nedan och Emil Henry (12/4 1928-9/9 2013) se nedan.

År 1925 dör hans far Jan Henrik. I hans bouppteckning kan vi läsa följande: Sterbhusets delägare var änkan Katarina Charlotta Larsson och den myndige sonen hemmansbrukaren Johan Emil Jansson. Änkan fick uppge boet som det var vid mannens dödstimma och bouppteckningen upprättades som följer:

– Koppar: 6 fat, 2 krukor, 1 embar, 2 kittlar, 2 kastruller, 1 bärare, 1 kanna, 1 mässingsfot värderat till 47 kr

– Järn- och blecksaker till ett värde av 25 kr

– Linne: ½ dussin dukar, ½ dussin servetter, 2 dussin handdukar, 1 dussin lakan, 1 dussin örngott värderat till 137,50 kr

– Den avlidnes gångkläder värderas till 175 kr

– Sängkläder: 1 dunbolster 35 kr, 2 madrasser 10 kr, 1 bolster 15 kr, 4 dunkuddar 16 kr, 2 kuddar 6 kr, 2 sticktäcken 20 kr, 2 löstäcken 6 kr, 3 filtar 20 kr till ett summerat värde på 128 kr- Möbler: 1 chiffonie, 2 dragkistor, 1 skänk, 1 fällbord, ½ dussin stolar, 2 stolar, 2 sängar, 1 soffa, 1 väggklocka, 1 fickur värderat till 164 kr

– Glas och porslin: 1 dussin tallrikar, 1 dussin dricksglas, ½ dussin kaffekoppar, 2 glasskålar, 2 karotter värderat till 17,50 kr

– Maskiner: 1 symaskin 25 kr och 1 separator 25 kr vilket ger summan 50 kr

– Kreatur: 1 ko 200 kr, 1 ko 175 kr, 2 får med lamm 30 kr vilket ger en summa på 405 kr

– Fordringar av sonen Emil Jansson 550 kr

Summa tillgångar 1699 kr

Katarina Charlotta Larsson intygar med sitt bomärke att det har blivit riktigt upptecknat

Boupptecknings- och värderingsmännen nn Westergren)i Hjelmunge och xx Westergren i Sladaberg skriver under bouppteckningen

Förklaringar:

– Separator. En framgångsrik separator tillverkades av Gustaf de Laval år 1877. Med den kunde man enkelt på kort tid skilja bort grädden ifrån mjölken. Grädden användes främst till tillverkning av smör. Den första som noterats i en bouppteckning i byn var år 1900.

– nn Westergren i Hjelmunge. Oklart

– xx Westergren i Sladaberg. Oklart

Anmärkningar:

– Här ska noteras att Jan Henrik är en 62-årig fd hemmansbrukare, inte en aktiv brukare av hemmanet.

  • – Kreaturens värde var 35 % av de fysiska tillgångarna.
  • – Fordringen på sonen Emil var 35% mer än kreaturens värde.

Emil är den sista som gör en nyodling på hemmanet. För det blir han ledamot i hushållningssällskapet 1932. Barnen tar sej namnet Henriksson. 1930 är Johan Emil förutom hemmansägare även skogsarbetare och fiskare. Han tjänar 1500 kr/ år och har en förmögenhet på 6000 kr. Hanna Augusta har ingen inkomst eller förmögenhet. Huset byggs om och renoveras 1938.

Johan Emil är ägare vid 1944 års jordbruksundersökning. Sonen Karl Gösta tar över.

Bild och text nedan kommer från Sveriges Bebyggelse, D2, 1949.

Bild Skaten 1:2, Vavd: Areal: Total 26 ha, därav 4,5 åker, 21,5 skog m. Taxeringsvärde 7.600 kronor, därav jord 6.500, skog 1.100.

Förvärvad 1921

Manbyggnaden av trä. uppförd 1887, innehållande 2 rum. 1 kök, 1 hall, veranda. Ombyggd och restaurerad. Bekvämligheter: El.

Ekonomibyggnad av trä och sten, uppf. 1946, för 1 häst och 8 nötkreatur.

Lantbrukare Emil och Hanna Jansson. Barn: Harry, Gösta, Gunn, Henry.

Johan Emil Janssons (8/8 1888-27/2 1973) Postilla (Predikningar och Griftetal) tryckt år 1855 (Bild Roine Henriksson)

Hemmansbrukare Johan Emil Jansson (8/8 1888-27/2 1973) och Hanna Augusta Eriksson (30/5 1893-13/10 1987)(Bild Roine Henriksson)

Dottern Gunn Hanna Maria (10/8 1923-5/2 1995) gifter sej 1988 med Gunnar Vilhelm Kjetselberg (12/12 1920-29/9 2011) Hon dör 1995, 71 år gammal, i Rångsand, och han dör 2011, 90 år gammal, på Wesslandia, Karlholm.

Sonen Emil Henry (12/4 1928-9/9 2013) gifter sej 1963 med Inga Lisa Zetterberg (7/5 1928-) från Slada. Han dör 2013, 85 år gammal i Edvalla.

Carl Gösta Henriksson (24/8 1920-15/10 1997) framför Torpet i Skaten år 1932. Torpet byggdes efter den stora stormfällningen 15 december 1931. Gösta var 11 år gammal och levererade mjölk till huggarna och körarna som var här och röjde upp i skogen.(bild Roine Henriksson)

En ny ladugård byggdes i skaten 1946 (bilder Roine Henriksson)

1959-2008

Carl Gösta Henriksson (24/8 1920-15/10 1997) och Gertrud Britt Elly Viola Andersson (2/11 1926-4/6 2019) De gifter sej 1945 och får:

-Karl Jonny (26/9 1945-) blir fiskare på Gotland

-Anders Gösta (10/5 1947-) se nedan

-Olov Roine (16/3 1950-) som bor kvar i byn och arbetar som fiskare och diverse annnat

-Kjell Erik (16/5 1954-2004) Han är med i SMU-scouterna och går på trafikkurs 1968, då 13 år gammal. Margaretha Larsson (4/9 1954-) som också är med på bilden kommer från Göksnåre nr 4. Monika Karlström är dotter till Ernfrid Karlström från bolagsstället Göksnåre 7:27. Han flyttar hemifrån men flyttar hem igen från Skäfthammar 1976. Han anges då som studerande. arbetar som chaufför och dör 2004, 60 år gammal.

-Jan Henrik (29/7 1964-) som flyttar till Järvsö och arbetar som servitör på Silja line.

De är de sista som verkar som bönder. Djuren säljs 1977. Carl Gösta dör 1997, 77 år gammal och Gertrud Britt Elly Viola lever ända till 2019 då hon dör, 92 år gammal.

2008- 2019

Anders Gösta Henriksson (10/5 1947-) och Nina Helena Pettersson (10/2 1955-) från Berga. Han bor i Gimo och arbetar som chaufför innan han flyttar tillbaka och tar över. Han är 12 generationer rakt ned från Nils Larsson

2019-

Carl-Johan Henriksson (12/8 1984-) och Annamia Nord (5/5 1989-) Han är son till Roine och Lotta Henriksson. Hon är från Västland. Carl Johan är 13 generationen rakt ned från Nils Larsson. De har barnen Dorid ( ) och Amadeus ()