Rångsön, frälsehemman

Rångsand 1:2

Rångsen nr 1 1/8 mantal

Finns med i Svenska Gods och Gårdar D10,1938, se längre fram i berättelsen.

Finns med i Sveriges bebyggelse, Uppsala län D2, 1949, se längre fram i berättelsen.

 

1638

Peer Haansson i Rångsen

 

Här har vi först 2 familjer med okänt ursprung. Båda familjernas barn föds i Rångsen och en son från den ena och en dotter från den andra familjen gifter sej och tar över 1694. Den grenen kallar vi A. Ytterligare en son gifter sej med en annan kvinna och tar också över 1694. Den grenen kallas här för B. Hur hemmanet då delas är oklart.

 

1670-1694

Johan Henriksson () och Johanna Johansdotter Bovin () De får Margareta (1670-12/2 1747), se nedan och Catharina (1692-x/11 1758) se nedan.

 

Dottern Margareta (1670-12/2 1747) tar över här.

 

Dottern Catharina (1692-x/11 1758) gifter sej med Henrik Hansson i Ängskär.

 

 

1652-1694

Erik Nilsson () och Brita (1623-x/4 1703) De får Mats (1652-15/3 1742) se nedan, Kerstin (x/5 1664-) se nedan, ett dödfött barn (x/11 1667) och Erik (x/3 1669-x/3 1725) se nedan.

 

Sonen Mats (1652-2/3 1742) tar över här

 

Dottern Kerstin (x/5 1664-) oklart

 

Sonen Erik (x/3 1669-x/3 1725) tar över här

 

 

1694-1742

Gren A. Mats Ersson (1652-15/3 1742) och Margareta Johansdotter (1670-12/2 1747) Han är son i huset och hon är dotter i huset. De gifter sej på hösten 1695 och får Erik (x/3 1696-x/4 1696) som dör 1 månad gammal, Brita (x/3 1697-) se nedan, Johan (x/1 1700-x/3 1700) som dör 2 månader gammal, Mats (x/1 1702-28/1 1777) se nedan, Johan (x/1 1705-), Henrik (x/4 1707-), dödfött barn (x/1 1710) och Erik (8/10 1711-23/5 1776)

Mats dör 1742, 90 år gammal, och dödsnotisen skrivs:

”Rångsen d. 15 Martij Mats Eriksson född ibm. 1652. Gift med h. Margareta Johansdr. Saml. 46 1/2 åhr. 9 st barn dock 4 sr 2 dr lefa. Dödde d. 2 martij 90 åhr gl.”

Margareta dör 1747, 77 år gammal, och dödsnotisen skrivs:

”Rångsen d. 8 Martij h. margareta Johansdr. född ibm 1670. Fadr. Kopparslagaren Joh. Hindricksson, m.h. Johanna Johansdr. War 24 åhr då hon blef gift med afl. Mats Ersson i Rångsen. Sammanlefat i 48 åhr. haft 9 barn, 5 söner och1 dotter lefa. Warit enka i 5 åhr. Blef död d. 12 Febr. Warit siuk sedan d. 11 Dec 1746. war 75 åhr gl”.

Här ser vi vissa oklarheter. Det anges att de hade 9 barn men i kyrkoböckerna finner vi bara 8, varav ett dödfött barn. När Mats dör anges att 4 söner och 2 döttrar lever men när Margareta dör anges antalen levande som 5 söner och 1 dotter. Om vi följer kyrkoböckerna bör sanningen vara 4 söner och 1 dotter.

 

Dottern Brita (x/3 1697-efter 1747) lever när modern dör och är då 50 år gammal.

 

Sonen Mats (x/1 1702-28/1 1777) som dör som ogift dräng, 75 år gammal, i Rångsen.

 

Sonen Johan (x/1 1705- efter 1747) lever när modern dör och är då 42 år gammal.

 

Sonen Henrik (x/4 1707- efter 1747) lever när modern dör och är då 40 år gammal.

´

Sonen Erik (8/10 1711-23/5 1776) som senare tar över här.

 

 

1694-1718

Gren B. Erik Ersson (x/3 1669-x/3 1725) och Barbro Bouvin (x/7 1678-7/7 1752) Han är son i huset och hon är från Leufsta bruk med föräldrarna smältarmästaren Toussaint Bouvin (1650-24/5 1730) och Maria Tillman (1658-1/2 1728) Barbros alla mor- och farföräldrar var valloner och kom från Belgien. De hette, förutom Bouvin, Boivie, Tillman och Dubois. De gifter sej 1695 och får Brita (x/10 1696-x/2 1732) se nedan och Johan (x/11 1704-) se nedan.

 

Dottern Brita (x/10 1696-x/2 1732) tar senare över här.

 

Sonen Johan (x/11 1704-) okänt

 

Hur nedanstående familj passar in bland de övriga är osäkert. Det kan vara så att denna familj finns i Gren A:s del. Vi kallar den för gren C.

 

1713

Gren C. Mats Persson () och nn ()

De får Johanna (x/9 1713-) se nedan.

Dottern Johanna (x/9 1713-) gifter sej med Johan Persson () och får 2 barn här, se nedan.

 

Här har vi ett barn i vardera grenen som tar över. Som vi ser så ligger Gren A före med generationsskiftet.

 

1718-1731

Gren B. Per Olofsson (x/3 1686-15/8 1731) och Brita Ersdotter (9/10 1696-x/2 1732) Hon är dotter i huset och han är från Hållen med föräldrarna Olof Mikaelsson (1639-x/4 1707) och Ingeborg Jakobsdotter (1642-x/5 1721) De gifter sej 1718 och får Olof (x/11 1719-ev 1720) som troligen dör några månader gammal, Erik (x/3 1722-9/1 1785) se nedan och Barbro (x/12 1728-20/3 1730) som dör 15 månader gammal. Per dör 1731, 45 år gammal och dödsnotisen lyder:

”d 22 Aug. 1731 Per Olofsson i Rångsen, född i Hållen 1686. Gift år 1719 med Brita Ersd. ifrån Rångsen, levat med henne i 12 år och avlat 3 barn, avled i lungsoten den 15/8 i en ålder av 45 1/2 år.”

Brita dör i barnsäng 1732, 35 år gammal, och hennes dödsnotis lyder:´

”d 13 Feb Per Olssons änka Brita Ersd. i Rångsen, född därstädes 1696. Gift år 1718 med sin i förra året bortgångne man, blev död i barnsängen tillsammans med fostret i en ålder av 39 år.”

Här kan man se att Brita var gravid, med som mest 2 månader kvar av graviditeten. Vi kan också se att prästen räknar fel på hennes ålder.

 

Sonen Erik tar senare över här.

 

1731-1743

Gren B. Här finns ett glapp mellan 1731 då Per Olofsson dör, se ovan, och 1743 då sonen Erik Persson tar över.

 

1755

Här börjar husförhörslängderna.

 

1742-1776

Gren A. Eric Matsson (8/10 1711-23/5 1776) och Malin Ersdotter (26/12 1712-25/1 1778) Han är son i huset och hon är från Olarsbo. De gifter sej 1743 och får Greta (26/11 1745-) se nedan och Matts (5/7 1749-) se nedan. Han dör 1776, 64 år gammal och i dödsnotisen kan läsas:

Rångsand Junii 2
Eric Matsson född den 8 Octob 1711. fadren Mats Ersson, modren h. Margareta Johansdotter. Kunde läsa uti bok. Gift med sin qwarlåtna änka h. Malin Ericsdotter uti 32 år och 5 månader och sammanaflat 2 barn, 1 son och 1 dotter som lefver. Warit känd för den som intet fördt någon behaglig wandel. …. 2ne år warit plågad af bröstfeber och upskattning hwaraf han förl. Marie bebodelsedag måste …. sängen och kämpa en svår kamp med döden. Dog d. 23 Maji då åldern war 64 3/4 år på 2 weckor när.

Att prästen skriver: ”var känd för den som inte fört någon behaglig vandel”

Vad betyder detta att prästen skriver ”var känd för den som inte fört någon behaglig vandel”

Vandelsprövning var en svensk förrättning avseende prövning av en persons “(goda) levnadssätt” eller “medborgerliga pålitlighet”. För att klara en vandelsprövning skulle man enligt tradition vara “arbetsam, anständig, nykter och i övrigt aktningsvärd”. Vi kan notera att prästens notering inte var något beröm, mer i detalj vad som egentligen fick prästen att skriva detta är oklart.

Malin dör 1778, 65 år gammal, och i hennes dödsnotis står följande:

Rångsöhn Febr 8
Enkan hustrun Malin Ericsdotter född uti Olarsbo den 26 Decembris 1712. fadren Eric matsson, mod. h. Anna Persdotter. Läste wäl både innan och utan bok. Gift den 26 Decembr 1743 med afl. Eric matsson uti Rångsöhn. Lefvde med honom 32 år och 5 månader och hade en son och en dottersom än lefwa. Fördt en stillaoch gudfruktig wandel. Blef sistl. 13de dag ansatt af håll och sting och 8 dagar därefter rörd af slag i höger sidan. Afled den 25 Januarii 66 år och 1 månad gammal.

 

Hans far Matts Mattsson (25/3 1702-) bor kvar här.

 

Dottern Greta (26/11 1745-) 21 maj 176x anges, oklart för vad.

 

Sonen Matts (5/7 1749-) 2 febr 1769 anges, oklart för vad.

 

1752-1753

Gren C. Johan Persson () och Johanna Matsdotter (x/9 1713-) Hon är dotter i huset och han xxx. De får Per (x/3 1752-) och Margareta (26/6 1753-) Efter dem avslutas gren C här.

 

1776-ca 1780

Gren A. Mats Ersson (5/7 1749-) och Barbro Johansdotter (1743-) Han är son i huset. Hon är inte född i Hållnäs. De gifte sej 1776 i Forsmark och får Greta (31/7 1777-) och Erik (14/9 1778-) De flyttar till Börstil. Därmed avslutas det vi kallat gren A här.

 

Ca 1743-1782

Gren B. Eric Persson (x/3 1722-9/1 1785) och Margareta Hansdotter (x/5 1718-12/4 1782) Han är son i huset och hon är född i Skaten. De gifter sej 1743 och får Brita (28/9 1744-) se nedan, Anna (26/9 1747-25/8 1792) se nedan och Margareta (21/5 1754-) se nedan. Hon dör 1782, 64 år gammal och han dör 1785, 62 år gammal, båda i Rångsen.

 

Dottern Brita (28/9 1744-) okänt

 

Dottern Anna (26/9 1747-25/8 1792) gifter sej med Peter Dahlfors (1740-27/1 1827) och de tar över här.

 

Dottern Margareta (21/5 1754-) okänt

 

 

1782-1792        Gren B. Peter Dahlfors (1740-27/1 1827) och Anna Ersdotter (26/9 1747-25/8 1792) Hon är dotter i huset och han är född i Björnbo, grannbyn på andra sidan sockengränsen, i Forsmark med föräldrarna Johan Persson (22/9 1707-1767) och Anna Matsdotter (1701-9/7 1751) Och De får barnen Anna (10/11 1775-21/4 1851) se nedan, Greta (15/10 1777-19/6 1869) se nedan, Johan Peter (6/6 1780-20/2 1860) se nedan som tar över här, Ulrica (3/10 1784-10/1 1785) som dör 3 månader gammal och Ulrica (10/12 1787-5/2 1856) se edan. När Anna dör gifter han om sej.

 

Dottern Anna (10/11 1775-21/4 1851) är ofärdig och bor kvar i Rångsen i hela sitt liv. Hon dör 1851, 76 år gammal.

 

Dottern Greta (15/10 1777-19/6 1869) gifter sej i Stenmo, läs om henne där.

 

Sonen Johan Peter (6/6 1780-20/2 1860) tar över här

 

Dottern Ulrica (10/12 1787-5/2 1856) gifter sej i Skaten, läs om henne där.

 

 

1792-1810

Gren B. Peter Dahlfors (1740-27/1 1827) och Brita Pehrsdotter (1745-6/3 1818) Han är änkling i huset. Och hon är född i Lönnö med föräldrarna Per Andersson (1710-10/5 1794) från Lönnö och Kajsa Henriksdotter (1716-17/11 1785) från Ängskär. Hans son från första giftet Johan Peter tar över.

 

 

1810-1839

Gren B. Frälsebonde Johan Peter Dahlfors (6/6 1780-20/2 1860) och Caisa Hansdotter (7/2 1787-5/1 1882) Han är son i huset och hon är från Nyböle. De gifter sej 1808 och får Johan (21/2 1810-7/7 1887) som flyttar till Nyböle som hans far köper till honom 1829, Anna Maja (22/4 1815-18/4 1842) som tar över här och Catharina (22/5 1824-27/12 1910) se nedan. Hans far, mor och ofärdiga syster Anna (1775-21/4 1851) bor också här. Modern Brita dör 1818, 73 år gammal och fadern Peter dör 1827, 86 år gammal.

 

Dottern Catharina (22/5 1824-27/12 1910) flyttar till Forsmark 1842. Hon gifter sej 1845 med Jan Jakob Sats (15/8 1821-18/12 1908) Han dör 1908, 87 år gammal och hon dör 1910, 86 år gammal, båda i Stora Rångsen, Forsmark.

 

 

1840-1845

Gren B. Matts Forsberg (8/11 1811-28/9 1881) och Anna Maja Dahlfors (22/4 1815-18/4 1842) Han är från Björnbo, Forsmark med föräldrarna kolaren Lars Larsson (15/2 1764-28/6 1829) och Ingrid Matsdotter 813/3 17773-2/10 1825) och hon är dotter i huset. De gifter sej 1838. De har fått Johan Jakob (6/4 1835-28/5 1871) som dör 36 år gammal genom att han drunknar och Anders Petter (18/1 1838-25/12 1908) se nedan och får också Johanna Maria (6/1 1842-23/11 1910) se nedan innan Anna Maja dör 3 månader senare av gulsot. Svärföräldrarna Johan Petter Dahlfors och Cajsa Hansdotter och deras ofärdiga dotter Anna bor kvar här. Han gifter om sej 1859 med den 15 år yngre pigan Lovisa Ersdotter från Kärven.

 

Sonen Anders Petter (18/1 1838-25/12 1908) gifter sej 1870 med Kristina Stång (19/7 1839-22/3 1923) från Björnbo. Han dör 1908, 70 år gammal, i Stora Rångsön, Forsmark.

 

Dottern Johanna Maria (6/1 1842-23/11 1910) flyttar till Stenhusroten, Forsmark 1859 som piga. 1861 flyttar hon till skogvaktare Skytt på bruket och gifter sej med den nya skogvaktaren Johan Eriksson (2/7 1836-2/11 1901) från Börstil. De får Carl Gustaf (25/4 1864-) som flyttar till N. Amerik 1882, Johan Fredrik (11/3 1869-), Hjalmar Ludvig (8/3 1875-4/5 1875) som dör knappt 2 månader gammal, Hilda Maria (9/10 1878-) Hennes man Johan dör 1901, 65 år gammal och Johanna Maria flyttar 1902 till Bruksroten nr 9 där hon dör 1910, 68 år gammal.

 

 

1845-1881

Matts Forsberg (8/11 1811-28/9 1881) och Lovisa Ersdotter (3/3 1826-7/3 1879) Han är änkling i huset och hon är från Kärven med föräldrarna Erik Eriksson Wennberg (19/7 1770-30/4 1838) från Kärven och Maria Persdotter (15/9 1771-2/8 1814) från Ängskär. Hon har före det fått deras oäkta söner Carl (25/6 1849-2/3 1933) se nedan, Erik Gustaf (27/2 1852-6/3 1919) se nedan, Mathias (22/4 1855-10/2 1897) se nedan och Claes Fredrik (29/3 1858-5/3 1865) som dör 7 år gammal. När de gift sej får de också Carolina (9/4 1860-22/9 1898) se nedan, Christina Lovisa (23/8 1861-29/11 1861) som dör 3 månader gammal av bröstinflammation, Matilda (17/1 1867-27/4 1959) och Carl (13/5 1868-15/3 1957)

Lovisa och Matts dör båda inom 2,5 år, 53 respektive 69 år gamla. Dödsorsakerna var lungsot respektive kräfta.

 

Sonen Carl (25/6 1849-2/3 1933) gifter sej 1880 med Anna Maria Andersdotter (20/10 1849-8/1 1897) I Lilla Rångsön, Forsmark. De får Jenny Maria (29/3 1882-29/10 1925), Hilda Elvira (22/9 1884-6/6 1973), Ester Matilda (29/8 1885-26/12 1977), Emil Theodor (18/3 1888-9/9 1959), Elin Ottilia (5/11 1890-18/7 1979) Carls hustru Anna Maria dör 1897, 47 år gammal, av äggvitesjuka och blodförgiftning och Carl flyttar år 1900 med sina barn till Storsten, Slada men samma år till Forsmark och nu till Älgmossen s309. 1909 flyttar han till Berkinge nr 9. Han dör 1933, 83 år gammal, i Berkinge.

 

Sonen Erik Gustaf (27/2 1852-6/3 1919) flyttar med sin hustru och barn till Göksnåre nr 4, Kumlet 1876. Läs mer om dem där.

 

Sonen Mathias (22/4 1855-10/2 1897) dör ogift 1897, 41 år gammal, här.

 

Dottern Carolina (9/4 1860-22/9 1898) flyttar till Bruksroten, Forsmark 1875 och 1878 tillbaka hem till Rångsen. 1881 flyttar hon till Björnbo, Forsmark tillsammans med systern med Matilda. 1882 flyttar hon till bruksroten. 1883 flyttar hon tillsammans med smeden Karl Wahlström (22/12 1861-29/4 1920) till Bjuråkers socken i Hälsingland. Där hamnar de i Strömbacka bruk. 1884 gifter de sej och får Jenny Elvira (2/8 1884-17/9 1969), Karl Ernst (28/8 1887-8/1 1970) och Karolina Viktoria (27/4 1891-10/8 1891) som dör 3 månader gammal. De flyttar till Borlänge, Stora Tuna 1891 där han blir ladugårdskarl och smed. De får Ester Ingeborg (1/12 1892-19/4 1983) 1895 flyttar de till Domnarvets sågverk där de får Edvin Anatolius (3/7 1896-23/12 1896) som dör 5 månader gammal. Carolina dör 1898, 38 år gammal, av lunginflammation.

 

Dottern Matilda (17/1 1867-27/4 1959) flyttar 1881 till Björnbo, Forsmark tillsammans med systern Carolina. 1883 flyttar hon till Långängen och 1885 till sin syster Carolina i Strömbacka bruk, Bjuråker. Hon gifter sej 1887 med smeden Lars Andreas Sinderström (10/3 1866-20/11 1936) från Bjuråker. De får Anna Cecilia (12/7 1887-26/5 1972) och Lars Helge (24/8 1900-31/5 1982) Dottern Anna Cecilia får den oäkta Carl Ture (9/9 1908-22/4 1985) och flyttar till Njutånger där hon gifter sej. Lars Andreas blir sen jordbruksarbetare. Han dör 1936, 70 år gammal och hon dör 1959, 92 år gammal, i Iggesund.

 

Sonen Carl (13/5 1868-15/3 1957) flyttar 1881 till Lilla Rångsön till sin bror Carl. 1889 flyttar han till Norrby, Valö, 1896 flyttar han till Danbo, Forsmark. Han gifter sej med Klara Matilda Engström (30/8 1873-8/8 1928) som är från från Ängskär med föräldrarna Lars Erik Engström (27/2 1830-2/10 1929) och Anna Regina Blank (25/2 1841-8/3 1904) Han blir bruksarbetare och de får Märta Matilda (13/5 1898-), Knut Gunnar Julius (30/12 1901-2/7 1926) som dör 24 år gammal, Anna Teresia (2/8 1905-28/6 1940), Agnes Ellen Maria (6/8 1910-5/5 2002) och Göta Ingeborg (13/4 1913-30/12 2011) 1913 flyttar de till ett annat ställe i Björnbo och blir torpare. När han är 50 och hon 46 år gammal får de Carl Josef (19/3 1919-9/3 1920) som dör 10 dagar före sin 1-årsdag. Sonen Knut Gunnar Julius begår självmord 1926, 24 år gammal och hustrun Klara Matilda dör 1928, 55 år gammal, av lungsot. Carl dör 1957, 88 år gammal, i Berkinge.

 

 

1881-1885

Frälsebonde Carl Persson (31/12 1846-18/12 1912) och Kristina Jansdotter (7/6 1853-9/4 1935) och dottern Amanda Kristina (11/4 1874-6/7 1942) se nedan flyttar in från Kallnäs där de var torpare. De är gifta sen 1873. Han är född i Göksnåre nr 2B. De flyttar till Hjelmunge 1885 där de köper hemmanet och blir skattebönder. Läs om honom före och efter tiden här under Personer.

 

Dottern Amanda Kristina (11/4 1874-6/7 1942) gifter sen 1900 med Carl Albert Östlund (22/6 1876-27/12 1931) från Hjämunge. Han dör 1931, 55 år gammal, och hon dör 1942, 68 år gammal, båda i Hjälmunge.

 

 

1886-1893

Frälsebonde Johannes Holmström (21/12 1842-19/3 1932) och Kristina Katrina Sättergren (31/10 1840-19/5 1890) flyttar in från Nyvret, Slada 1886 där han var fiskare. De har gift sej 1864 och fått barnen Johan Gustaf (16/9 1864-29/1 1950) se nedan, Erik Petter (10/4 1869-11/2 1935) se nedan, Katrina Johanna (29/3 1871-29/6 1947) se nedan, Axel (14/8 1873-15/9 1950) se nedan, Emma Kristina (22/7 1875-24/4 1952) se nedan, Carl Oscar (4/1 1880-30/12 1958) se nedan och Wilhelmina (25/5 1884-9/12 1969) se nedan. Kristina Katarina dör 1890, 50 år gammal. Han gifter om sej 1892 med Lena Kajsa Eriksson (22/7 1853-16/5 1932) Hon är änka efter Jan Erik Jansson i Kårbo men hon är född i Västland. Hon har med sej från sitt första gifte Hulda Katarina (4/2 1878-4/7 1957) se nedan, Carl Erik (29/2 1880-) se nedan och Agnes Ingeborg (14/7 1882-17/5 1952) se nedan. De flyttar 1893 till ett torpet Krokvarpet på Slada ägor. Han dör där 1932, 89 år gammal, och hon dör 2 månader senare, 78 år gammal.

 

Sonen Johan Gustaf (16/9 1864-29/1 1950) gifter sej 1892 med Maria Amanda Söderman (14/12 1874-18/2 1963) från Hållen. Han dör 1950, 85 år gammal, och hon dör 1963, 88 år gammal, båda i Slada

 

Sonen Erik Petter (10/4 1869-11/2 1935) gifter sej 1895 med Amanda Gustava Andersson (24/12 1869-1/1 1937) från Gräsö. Han dör 1935, 75 år gammal, och hon dör 1937, 67 år gammal, båda i Ed, Börstil.

 

Dottern Katrina Johanna (29/3 1871-29/6 1947) gifter sej 1895 med Mats Gustav Holmgren (3/11 1858-16/3 1929) från Hjälmunge. Han dör 1929, 70 år gammal, och hon dör 1947, 76 år gammal, i Klungsten.

 

Sonen Axel (14/8 1873-15/9 1950) gifter sej 1896 med Hulda Hallberg (29/9 1875-14/9 1955) från Sundsvall. Han dör 1950, 77 år gammal, och hon dör 1955, 3 veckor före sin 80-årsdag, båda i Sandviken.

 

Dottern Emma Kristina (22/7 1875-24/4 1952) gifter sej med stationsarbetaren Oskar Jansson (23/1 1871-10/7 1934) Han dör 1934, 63 år gammal, av njurbäckeninflammation och total njursvikt.  Han led också av utmärgling pga ålderdom på Ulleråker i Uppsala. Hon dör 1952, 76 år gammal, i Gävle.

 

Sonen Carl Oscar (4/1 1880-30/12 1958) gifter sej 1911 med Maria Charlotta Svensson (17/4 1880-28/4 1956) från Börstil. Hon dör 1956, 76 år gammal och han dör 1958, 78 år gammal, båda i Sandviken.

 

Dottern Wilhelmina (25/5 1884-9/12 1969) gifter sej 19xx med Anders Efraim Andersson (4/7 1878-11/6 1933) från Gräsö. Han dör 1933, 55 år gammal, i Sikhjälma och hon dör 1969, 85 år gammal, i Libbarbo, Vendel.

 

Hennes dotter Hulda Katarina (4/2 1878-14/7 1957) bor i Valbo innan hon flyttar till Gävle 1902 och gifter sej med gjuteriarbetaren Olof Vilhelm Holmqvist (27/11 1880-7/10 1906) från Torshälla, Sunne. De får barnen Enar Vilhelm (16/6 1902-12/9 1973) se nedan, Sven Helge (20/2 1904-1/1 1952) se nedan och Katarina Otilia (29/7 1905-12/5 1983) se nedan. Han blir mördad 1906, 25 år gammal. I dödboken anges: Homocidum (mord, min anm.) dräpt genom knivhugg Där står även: skärsår vänster ben. Det utförs även en ”rättsmedicinsk besiktning” Hulda Katarina flyttar då till Valbo med barnen. och hon dör 1957, 79 år gammal, i Gävle.

-Deras son Enar Vilhelm (16/6 1902-12/9 1973) gifter sej 1927 med Anna Linnea Elisabet Andersson (13/1 1900-13/3 1968) från Gävle. Han dör 1973, 71 år gammal i Gävle.

-Deras son Sven Helge (20/2 1904-1/1 1952) gifter sej 1937 med Siri Linnea (22/3 1910-26/8 1973) Han dör 1952, 47 år gammal, i Gävle.

-Deras dotter Katarina Otilia (29/7 1905-12/5 1983) gifter sej 1928 med Josef Oskar Edvin Broman (5/10 1898-18/1 1987) från Bollnäs. Hon dör 1983, 78 år gammal, på Dalagatan i Stockholm.

-Hennes son Carl Erik (29/2 1880-) saknas i Sveriges dödbok, har eventuellt emigrerat.

-Hennes dotter Agnes Ingeborg (14/7 1882-17/5 1952) gifter sej 1911 med Johan Enok Jansson (2/10 1887-17/11 1858) Hon dör 1952, 69 år gammal, och han dör 1958, 71 år gammal, båda i Barknåre.

 

 

1893-1924

Hemmansbrukare Per Andersson (5/6 1861-7/6 1924) och Maria Matilda Larsson (25/2 1859-30/8 1935) Han är från Börstil och hon är dotter i Göksnåre nr 3 B. De har gift sej 1888 och fått Edward (6/6 1888-4/7 1972) se nedan i Wahlö, Ester Matilda (18/10 1889-28/2 1978) se nedan i Forsmark. De flyttar hit 1893 och får här Klara Maria (12/8 1896-27/8 1985) se nedan.

Mellan 1915 och 1917 är Karl August Kraft skriven här med en angivelse att han bor i skogen vid Lubofjärden. Per Andersson dör 1924, 63 år gammal, av hjärtfel. Hans änka bor kvar till 1928 när hon flyttar till Forsmark.

 

Sonen Edward (6/6 1888-4/7 1972) flyttar in 1920 från Valö med sin hustru Vilma Kristina Andersson (3/4 1897-23/11 1953) och barnen Erik Edward (10/8 1917-), Lilly Maria (30/8 1918-) och Johan Edwin (12/4 1920-) De flyttar 1925 till Valö. Hon dör 1953, 56 år gammal, och han dör 1972, 84 år gammal, i Gimo.

 

Dottern Ester Matilda (18/10 1889-28/2 1978) gifter sej 1908 med drängen Karl Viktor Emanuel Jonsson (25/12 1882-30/9 1935) som är son i Nyhem i Göksnåre. De får här barnen Georg Emanuel (20/3 1909-), Carl Birger (22/5 1910-) och Carl Olof (2/12 1912-) innan de flyttar till Forsmark 1913. Han dör 1935, 52 år gammal och hon dör 1978, 88 år gammal, i Johannisfors.

 

Dottern Klara Maria (12/8 1896-27/8 1985) gifter sej 1923 med Johan Emanuel Holm (11/2 1899-6/1 1965) från Österlövsta. Han dör 1965, 65 år gammal, och hon dör 1985, 91 år gammal, i Sandviken.

 

 

1924-(2011)

Hemmansägare Gustav Wilhelm Kjetselberg (10/4 1891-11/3 1970) och Anna Ottilia Grundin (9/4 1900-14/8 1957) Han flyttar hit från Österleufsta 1917 då troligen som dräng. Efter att ha varit borta och bla gift sej 1920 kommer han tillbaka hit med hustru och barn 1924 från Årböle nr 2 där han är född. Han köper då hemmanet av Gimo AB och det blir då på 1/16 mantal. De har sonen Gunnar Wilhelm (12/12 1920-9/9 2011) se nedan och de får sen även Inga Alice (6/12 1932-22/1 2010) se nedan.

Bild och text nedan kommer från: ”Svenska Gods och Gårdar D10,1938”

Rångsön 1, Postadr.: Porsmark.

Areal: Total 25,1 har, därav 6 åker, 6 skog, 6 impediment, 7,1 betesm. Tax.-v. 6.000.

Jordart: Svartmylla på lera, stenbundet. Skogsbest.: Barrsk. med inslag av lövträd.

Manbyggn. uppf. på 1750-talet, restaur. 1925. Ekonomibyggn. uppf.: Ladug.,stall o. loge 1936. 2 hästar, 6 kor, 3 ungdj., 3

svin, 3 får, 25 höns.

Nuv. äg. köpte gården 1925 av Gimo-Österby A.-B.

Äg.: Gustaf Vilhelm Kjettselberg f. 10/4 1891. Son till Gustaf Kjettselberg o. h. h. Lovisa f. Jansson.

Gift 20 med Anna f. Grundin. Barn: Gunnar f. 20, Inga f. 32.

 

Bild och text nedan kommer från “Sveriges Bebyggelse, Uppland, D2, 1949”

Bild 2. Rångsand 12, Forsrnark: 25 ha, 6 åker, 19 skog m. rn. Tax. 7.800 (6.800, 1.000).

Förvärvad 1925 Trä, omkr. 1850, 2 rum, 1 kök, 1 hall, ver. El.

Ekonomibyggn., trä, omkr. 1885, för 3 hästar, 9 nötkr.

Lantbr. Gustav o. Anna Kjettselberg. Barn: Gunnar, Inga.

 

De bor kvar här 1949. Hon dör 1957, 57 år gammal och han dör 1970, 78 år gammal.

 

Sonen Gunnar Wilhelm (12/12 1920-29/9 2011) gifter sej 1988 med Gunni Hanna Maria Henriksson (10/8 1923-5/2 1995) från Skaten. Hon dör 1995, 71 år gammal och han dör 2011, 90 år gammal, i Östhammar.

 

Dottern Inga Alice (6/12 1932-22/1 2010) gifter sej 1951 med Gutstav Arne Emanuel Bergström (23/5 1928-17/7 2011). Hon dör 2010, 79 år gammal, i Skäfthammar och han dör 2011, 83 år gammal, i Björnbo, Forsmark.