Magön tvistar i rätten på 1600-talet med övriga Göksnåre

I Bruksarkivet finns några gamla dokument som är protokoll från tingsrätten. De är daterade från 1659 och några år framåt. Det är Mats Mikaelsson i Magön som har blivit instämd för tinget av Mats Mårtensson i Stenmo samt bönderna i själva Göksnåre by.

Här nedan följer först själva dokumenten. Efter en transkribering dvs av texten finns även en modern tolkning av vad som egentligen menas. Till sist finns lite förklaringar.

   

 

nr 96a       Anno 1659 den 3 Octrobis, På Laga Tingh Holtz medh All-

mogen afh Löffstadh och Hållnääs Sochnar uthi Löffstadh Sochnestufwa

kom samma dagen för Rätten Mats Mhårtenson* i Stenmo medh sam-

ptlige Göksnåre Boerne uthi Hållnääs S:n och tilltalade Mats Michel-

son* i Magan, att han hafwer bårta för dem den stoor Slååta måssan;

der om afs Nämbden bleft berättadth, att samma torp medh måssen

ähr byght på Göksnåre ägor, och ähr Skatt lagdt för 1 ½ Lispund Smör* för-

utan andre Extraordinarie Utlagor: Såsom och att enär samma Mås-

sa togs ifrån Byrde byen, skedde tedt medh alla Grannarnah willige

och Samtiyckie för 16 åhr sedan uthi Befallningsmannens Hans

Sighwardsons närwaru. Bleef altså afssagth att Matz Michelssonn

skall blifwa widh samma måsse sampt flerr han intaget haf:r, och giö-

rad er afs de utslagor som på laghde ähro, så länge han och hans efter

kommande ärfwingar för den uthgiöra. Actum ut supra.

 

A:o 1660 den 1 Februarij På laga Ting Höltz medh Löffstads

Tingslagh uthi Hållnääs Sochnestugu, kom åter samma dagen för Rätten

Matz Michelsson i Magan, och oppå ofwanskrefne doom een Fullkom-

ligh stadhfästellsse begiärde, den Rätten honom icke förwägra kun-

de, för efter föllijande skiul; Först 1: nembligen helst emädan Gök-

snåre boerne emoot B:te doom icke appellerat hafwa. 2, att Mats

på sin hustrus wegnar* till samma Jordh bördigh ähr. 3, att han s:som

sagt ähr:s hafwer medh samplige Göksnåre boernes Ja och samtyckio

för 16 åhr sedan fådt tillstånd uthi Befallningsmannen Salih

Hans Sighwardssons närwaro samma Måsse att bruka till sin n-

yer nytto sampt Cronones Utagor tillökande, den han och nu uti

16 åhrs tijdh gualdh alldeles brukadt hafwer, till dess Göksnåre

boerne uthi nästförleden åhr medh Mats Michelsson om samma

Måsse tuistade. och 4, att Göksnåre boerne hafwa och flere Mås-

sar sigh närmare belägne, den de uthan sitt behofh och Tarfwar ähr

 

nr 96b     liger till androm bårthleija. Ty dömbde iagh medh dhe Tolfs sam-

ma Slåtsmåssan medh flere Intagor han der näst omkringh In till datum

inkräcktadth hafwer, sampt Torpet Magan under honom och hans

efterkommande ärfwingar för een wäl- och Laghfången Egendoom

till ewerdelige tijder, att bruka, besittija och behålla. Förden skull

och ingen wijdare har uppå fördrifte sigh att giällija, widh 3 marker för He-

red Höfdings doom brutt. Till ytermera wisso och stadhfästellse

hafwer iag detta medh egen handh underskrifwet, sampt Herads och mitt

In__get underteijkija låtidt . Nembden finnes Im Actis. Actum

Locis, Temporibus et Dilbus ut supra

På Rättens wägnar

Anders Andersson Höök*

 

nr 96c     Befallningsm:n Måns Jacobs.., Fast-

steller denne domb i behörlig Executa

af Löfstadbruuk d 10 Octob. 1663

 

Tolkning:

Den 3 oktober 1659 har Mats Mårtensson i Stenmo, tillsammans med Göksnåreborna, stämt Mats Mikaelsson i Magön inför rätta. De anger att han bortfört den stora Slåtmossen som tillsammans med torpet Magön ligger på Göksnåres mark. Torpet anges vara skattepliktig för nära 13 kg smör samt eventuella andra Kronans skatter. Mossen togs från byn för 16 år sedan (år 1643) med allas samtycke och i befallningsmannens närvaro. Det blev bestämt att Mats Mikaelsson skulle behålla denna mosse, och andra han hade, för att kunna betala sina skatter. Detta skulle gälla även för hans arvingar.

Redan 4 månader senare, 1 februari 1660 är denna fråga uppe i rätten igen. Mats Mikaelsson begärde nu en stadsfästelse av domen. Rätten angav 4 skäl varför den inte kunde förvägra honom detta.

  • Göksnåreborna hade inte invänt eller överklagat mot domen
  • Mats var, på hustruns vägnar, bördig till denna jord.
  • Han har för 16 år sedan fått allas samtycke till att bruka denna mosse. Han har nu under denna tid brukat den innan Göksnåreborna förra året började tvista om den.
  • Göksnåreborna har andra mossar belägna närmare sej som de inte behöver.

Därför dömer jag och tolvmännen att Slåtmossen och andra tegar samt torpet Magön ska vara hans och hans efterkommandes egendom i evinnerliga tider. Om någon invänder mot detta ska han få 3 marker i böter.

Undertecknat av Anders Andersson Höök

 

Den 10 oktober 1663 fastställer befallningsman Måns Jakobs xxx denna dom

 

Förklaringar:

– Mats Mårtensson (-x/1 1676) är skattebonde i Stenmo.

– Mats Michelsson (- x/4 1681) är skattebonde i Magön

– Skatten betalades i bla smör och humle. 1 ½ lispund smör var nästan 13 kg.

– Hans Sigwardsson () fogde över Olands härad. Död före år 1660.

– Mats Michelssons hustru. Hennes namn är okänt. Att Mats var bördig till denna jord på sin hustrus vägnar betyder                        troligen att hon är dotter i huset. Detta är tvärtemot den tidigare tolkningen, se i historiebeskrivningen av Magön.

– Anders Andersson Höök (1605-1661) är kronobefallningsman i Olands härad.

-Måns Jacobs.. Okänd.

– Stadsfästelse= fastställelse, bekräftelse.