Magön nr 1, frälsehemman.

 

1/8 mantal         Finns inte med i Svenska Gods och Gårdar D10,1938

Magön 1:1         Finns inte med i Sveriges bebyggelse, Uppsala län D2, 1949

År 1409 omnämns Nyböle i skrift.

 

1629                   I Magan finns två bönder Nils och Michell som har djur vid   den här tiden.

 

1642                   Michel Matson (-1664) med hustru och dräng. Hans hustru   dör också 1664.

 

1643                   Michell och hans hustru har fått en dotter.

 

1651                   Michell i Magan med hustru och son. Michell har troligen en son vid namn Mats som sen tar över.

 

1667                   Mats Mikaelsson får dottern Karin som döps 10/2 1667.

 

1668                   Mats Mickelson (-1681) med hustru på Magan, vilket tyder på  att sonen tagit över.

 

1669                   Mats Mickelsson säljer till De Geer.

 

1670                   Bönderna i Göksnåre vill stämma Mats Michelson för att han har försålt Magan till Emanuel de Geer året innan. De vill  hävda att Mats inte har rätt att sälja torpet eftersom det låg inom Göksnåres bygränser. Frågan drogs till Tinget som hölls i sockenstugan i Löfstad den 19 februari. I det här protokollet visar det sig att det varit två gårdar i Magan, men att Mats far, Michell, övertagit den andra och det är hans torp som Göksnårebönderna menar att Mats inte fick sälja till de Geer. Nu hade han dock sålt hela gården, bägge halvorna och betalade sina utlagor till bruket, ränta och arrende. Tinget slog fast att Mats hade besittningsrätt. Bönderna lät sig nöja med beskedet om bara Mats väl hävdade gården och riktigt klarerade sina utlagor till bruket så nöjde de sig med det.

.

1678                   Michel Matson och Mats Michelson.

 

1678                   Hans Knutsson från Magön gifter sej med Karin Olsdotter från Nyböle.

 

1678                   Hans Knutsson och Karin Olsdotter får sonen Knut som döps 8/9 1678. Han dör före maj 1683.

 

1682                   Pehr Matson och hans hustru finns på Magan.

 

1683                   Hans Knutsson och Karin Olsdotter får sonen Knut som döps  28/5 1683.

 

1683-1686        Gården har brunnit och blivit ödelagd.

 

1686                   Befallningsman och Fougden Isaak Andersson Akerman får hemmanet av De Geer.

Brukets      förvaltare Wijnhagen har hos sin Gunstige Herre Emanuel de Geer utverkat att deras fogde, som utöver sin årliga lön även ska få i gåva ett hemman, så att han får de förnödenheter till hushållet som han behöver. Men han måste själv bekosta och bygga upp husen, ta upp åkrar och röja ängar m.m. Ackerman får nyttja skogen och ska betala ränta (skatt) till bruket. Allt ordentligt beskrivet i denna handling som Hans Nåd givit Wijnhagen ordres och befallning om att upprätta för Isaak Ackerman, hans hustru, barn och arvingar för all framtid.

Inga barn föds i Malen mellan 1683 och 1714.

 

1709                   Isak Ackerman äger Magan.

 

1711                   Skrivaren vid Ullfors bruk Erik Nordgren gifter sej med jungfrun Elsa Åckerman från Magön.

 

1712                   Drängen Erik Andersson i Magön gifter sej med Karin Andersdotter.

 

1715                   Per Andersson får dottern Kerstin som döps 23/1 1715

 

1719                   Erik Andersson får sonen Erik som döps 23/8.

 

Christina Swanstrup ägde Magön samtidigt med bruksbonden Erich Andersson. Bägge levererade träkol, gjorde dagsverken och forkörningar samt betalade skatt till bruket i ungefär samma omfattning. Enda skillnaden var att Christina hade gratial (pension) från Bruket, 150 daler Kmt.

 

1722                   Per Andersson får dottern Elin som döps 28/10 1722.

 

1725                   Erik Andersson får sonen Anders som döps 1/2 1725. Han dör före maj 1727

 

1727                   Erik Andersson får sonen Anders som döps 28/5 1727.

 

1729                   Erik Andersson får dottern Catharina som döps 15/7 1729.

 

1731                   Erik Andersson får dottern Maria som döps 7/11 1731.

 

1738                   Anders Nilsson och Brita Markusdotter får Brita 7/11 1738.

 

1739                   Magön Fastebref

All den stund af lägenheten och andra mig öfwerkomne hinder, intet will tillåta mig, at med någon den minsta förmåhn niuta och nyttja Donations hemmanet 1/8 del Magöhn kallad i Hållnäs Sochn liggande; hwilket hemman framlidne Directeuren Wijnhagens skriftlige intygen, af då för tijden warande Herre till Leufsta till min fader, numera afledne Befallningsman Ackerman och hans barn under beständig besittning och nyttianrätt blef donerat; och som samma lägenhet då war alldeles steril och obebyggd, så har bemelte min salig fader sedermera icke allenast med alla nödiga mann och ladugårdshuus samt utehuus thet försatt och påkostat, utan och oppådlat åkeren och rödjat opp till äng, så mycket som nödvändigheten fordrat å åboen i så måtto kan richtigt vara belåten med; Thetta alt är som sagt är mig till ingen förmåhn, ehuru thet sammelagt har kostat mina förälldrar, för den skull har jag blifwit föranlåten, at hos det Respective de Gentile Herrskapet af Leufsta ödmiukeligen anhålla, att mer bemelte hemman Magöhn återtaga och där emot; i att för alt, så för åbyggnaden som afträdet mig betala med nijehundrade daler Kmt; och som Högbemelte Herrskap, igenom dess Betiente wijd Leufsta Bruk, på detta dato har lemnat till mig i contante penningar ofwannämnde summa 900: D och där ofvan uppå i hwarjehanda i hugkommet mig wärnlösa änka med Trehundrade Dahl: Kmt som giör tillsammans Tålfhundrade Dahl:Kmt altså aflåtes med all Tacksamhet thetta Magön hemmanet, att disponeras och nyttias af de Respective Leufsta herrskapet så som all anner dess lag och wälfågne Ägendom jämte alt hwad samma hemman nu och framgent af sig kasta kan (avkasta kan)

Till yttermera wisso har jag igenom min öppna fullmacht lemnat underskrefne mina barn fri macht thenna min afsagda donations Rättighet, at å mina wägnar och som wore jag sielf tillstädes underskrifwa och confirmera samt till den ändre de nudfångne 1200: D:Kmt qwittera – hwilket skiedde i 2:ne wittnens närwaro på Leufsta Bruk den 1 februari 1739:

I .E. Nordgrehn

Christina Elis: Nordgrehn

 

närwarande som wittnen här till

Sack. Westbeck           Georg Kiörning

 

underskrifne hafwa på wår K(äre) Moders med: Ackermans wägnar emottagit i Asignationer på ofwannämnde donations säjning 1200 D:Kmt som härmed qvitteras   –   Leufsta Ut Supra.

  1. E. Nordgrehn Christina Elis: Nordgren

 

Anno 1739 den 16 Octobr: wid Leufsta Ord. hösteting opläst och inprotokollerat, dock utan proejudice eller förfång uti någon annans härunder berörde

På tingsrättens Wägnar

XSHSXSCX

 

(1741)-(1764)   Frälsebonden Olof Jansson (1708-1/2 1798) och Anna Johansdotter (1/5 1711-3/7 1771) Han är född i Risön, Österleufsta och hon i Randesbo, Österleufsta. De gifter sej 1735 och får Johan (27/3 1733-21/1 1814), Karin (1736-6/10 1840) innan de flyttar hit. Här får de sen Anna (5/9 1742-) som gifter sej 1774 med bryggmästardrängen Anders Broberg, Brita (6/8 1745-), Per Öberg (2/2 1748-10/10 1819) som blir skräddare i Göksnåre, Olof (15/3 1750-31/5 1816) som gifter sej 1772 med pigan Ingrid Persdotter från Årböle, Anna (29/4 1752-) och Erik (18/7 1758-29/4 1759) Sonen Johan tar över.

 

(1764)-(1795)   Frälsebonden Jan Olsson (27/3 1733-21/1 1814) och Caisa Ersdotter (1736-29/12 1808) Han är son i huset och hon är född i Göksnåre nr 4 med föräldrarna Erik Nilsson och Karin Eriksdotter. De får Olof (17/7 1764-20/7 1840), Anna Öberg (15/4 1766-28/7 1841) gifter sej i Vavd 1794 och dör i Årböle, Caisa (28/12 1767-), Eric (24/3 1771-) som flyttar till Stockholm 1789, Jan Öberg (7/11 1773-) och Petrus (6/2 1777-3/2 1788) Olof tar över hemmanet. Caisa Jansdotter (28/12 1767-) gifter sej med sjömannen Anders Årman (1768-) och de får Anna Lena (1792-) och CaisaStina (1795-) De flyttar till Leufstabruk 1796. Jan Öberg blir sjöfarare, pligtfälde för lägringsmål står det i husförhörsboken 1796-1802. Här bor också Önsbergs änka Anna (1765-) gift till Årböle 1799.

 

(1795)-eft.1816       Frälsebonden Olof Jansson (17/7 1764-20/7 1840) och Lena Persdotter (20/9 1764-26/10 1823) Lena dör av moderpassion. De får Caisa (30/11 1795-), Jan (27/8 1797-25/12 1860), Anna (11/11 1799-15/5 1813) och Lena (30/9 1801-), Ingrid Maja (24/1 1804-15/3 1812), Johanna Greta (6/3 1806-)

 

f.1825-1860      Frälsebonden Jan Olsson (27/8 1797-25/12 1860) och Lena Kaisa Årman (26/1 1795-11/9 1846) Hon är född i Österleufsta. De får Jan Olof (22/7 1822-), Anders Gustaf (11/12 1824-7/2 1825), Lena Kaisa (7/3 1826-), Carl Fredrik (13/12 1828-), Anders Petter (31/5 1831-), Eric Gustaf (27/1 1834-), Adolf (9/2 1837-1839) Hans far bor kvar här till sin död. När hon dör gifter han om sej.

 

1846-1860        Frälsebonden Jan Olsson (27/8 1797-25/12 1860) och Anna Brita Jansdotter (1801-) Hon är född i Österleufsta. De gifter sej 1847 Han har, från förra äktenskapet, barnen Lena Kaisa (7/3 1836-), Carl Fredrik (13/12 1838-), Anders Petter (31/5 1831-), Eric Gustaf (27/1 1834-) Sonen Anders Petter tar över.

 

1860-1891        Frälsebonden Anders Petter Jansson (31/5 1831-15/10 1894) och Maja Lena Persdotter (6/3 1827-15/10 1894) Han är son i huset och hon är född i Göksnåre nr 2 med föräldrarna Pehr Persson och Greta Ersdotter. De gifter sej 1852 och får Cathrina Matilda (14/8 1852-), Jan Erik (10/1 1854-30/9 1860), Maja Greta (9/9 1856-) som får den oäkta dottern Hilma Charlotta (19/3 1879-), Anna Stina (17/5 1859-), Carl Peter (4/8 1862-), Anders Gustaf (7/11 1864-28/12 1871), tvillingarna Charlott (12/2 1868-) som gifter sej 1895 och Augusta (12/2 1868-14/9 1876), Helena Sofia (28/11 1870-) Hans mor änkan Anna Brita Jansdotter (1801-13/5 1873) bor kvar här till sin död. Dottern Maja Greta gifter sej 1885 och flyttar till Forsmark. Sonen Karl Petter tar över 1891 men de bor kvar.

 

1891-1900        Karl Petter Andersson (4/8 1862-) och Emma Kristina Karman (5/11 1874-) Han är son i huset och flyttar tillbaka hit 1891. Hon är född i Forsmark och flyttar hit 1894 när hennes svärfar dör och de gifter sej. De får Emma Teresia (28/4 1896-) och Astrid Emilia (6/7 1897-) innan de flyttar till Börstil år 1900. Hans mor änkan Maja Lena Persdotter (6/3 1827-15/10 1894) bor kvar här till sin död.

 

1900-1912        Brukare Johan Fredrik Forsberg (19/6 1863-) och Emma Sandin (2/2 1869-) Han är född i Forsmark och hon i Börstil. De flyttar in från Forsmatk. De har gift sej 1886 och fått Johan Bernhard (4/8 1888-) Här får de sen Maria Gustafva (27/2 1895-) och Anna Teresia (3/2 1902-) och Hjalmar Sigfrid (30/9 1909-) Dottern Gustafva har fått den oäkta dottern Lilly Maria (20/6 1911-) och gifter sej 1912 med Johan Leonard Lundholm (3/3 1887-15/1 1941)

 

1912-1941        Johan Leonard Lundholm (3/3 1887-15/1 1941) och Maria Gustafva Forsberg (27/2 1895-) Han är född i Valnäs, Österlövsta med föräldrarna båtsmansmågen Johan August Lundholm (7/9 1859-) och Johanna Augusta Skantz (7/8 1866-) Johan August är född i Barknåre, Hållnäs. Hon är dotter i huset. De gifter sej 1912. Hon har den oäkta dottern Lilly Maria (20/6 1911-) De får tillsammans John Allert (10/2 1913-), Emmy Leontina (23/12 1914-), Maria Augusta (24/5 1916-), Margit Annie Teresia (6/12 1918-), Fritz Julius (7/8 1920-), Julan (16/4 1923-), Nils Lennart (9/9 1926-), Olle Henry (6/6 1929-) och Bo Sören (1/9 1933-)

Hennes syster Anna Teresia gifter sej med Johan Otto Classon (20/11 1891) som varit dräng här. Han är född i Vavd, Hållnäs. De får Rut Astrid Ottilia (12/4 1920-) och John Fritz Harry (4/7 1923-) innan de 1923 flyttar till Knöding, Prästgården. Dottern Maria Augusta får John Sture (11/7 1936-14/7 1936) Maria Gustafvas föräldrar bor kvar här tills de flyttar till Tierp 1922.

 

1941-

 

Nutid                   Kent Lundholm med familj brukar gården.