Magön nr 1, frälsehemman.

1/8 mantal         Finns inte med i Svenska Gods och Gårdar D10,1938

Magön 1:1        Finns med i Sveriges bebyggelse, Uppsala län D2, 1949, se längre fram i berättelsen.

Före 1612

Far till nedan nämnda Nils.

1612

Lasse i Nymden tilldöms ersättning av Nils Larsson i Magan i Hållnäs för att Nils far köpt jord och hus i Nymden av Lasses far, men aldrig fått det.

1629

I Magan finns två bönder Nils och Michell som har djur vid den här tiden.

1642-1658

Skattebonden Michel Matson (-x/4 1664) och nn (-x/3 1664) De får Mats (-x/4 1681) och 1643 anges att de har fått en dotter.

1651 anges att Michell bor i Magan med hustrun och sonen Mats som sen tar över.

Både Mikael och hustrun dör 1664.

1659-1670

Skattebonden Mats Mikaelsson (- x/4 1681) och nn () Han är son i huset. De får Maria (1652-x/3 1717) se nedan, Karin (x/2 1667-) och Margareta (-x/5 1675) De får troligen även sonen Pehr, se 1682.

I ett tingsprotokoll 1659-60 för Lövsta Tingslag, kommer ett tvistemål med Stenmo och bönderna i bolbyn Göksnåre om en mosse upp ett par gånger. Läs om det under berättelser. I protokollet anges bla att Mats är bördig, på hustruns vägnar till denna jord. Det skulle kunna betyda att Mats inte är son i huset utan att det är hustrun som är barn i huset.

1669 säljer de hemmanet till De Geer.

1670

Bönderna i Göksnåre vill stämma Mats Michelson för att han har försålt Magan till Emanuel de Geer året innan. De vill hävda att Mats inte har rätt att sälja torpet eftersom det låg inom Göksnåres bygränser. Frågan drogs till Tinget som hölls i sockenstugan i Löfstad den 19 februari. I det här protokollet visar det sig att det varit två gårdar i Magan, men att Mats far, Michell, övertagit den andra och det är hans torp som Göksnårebönderna menar att Mats inte fick sälja till de Geer. Nu hade han dock sålt hela gården, bägge halvorna och betalade sina utlagor till bruket, ränta och arrende. Tinget slog fast att Mats hade besittningsrätt. Bönderna lät sig nöja med beskedet om bara Mats väl hävdade gården och riktigt klarerade sina utlagor till bruket så nöjde de sig med det.

1670-1678

Frälsebonden Mats Mikaelsson (- x/4 1681) och nn () De har sålt hemmanet och fortsätter nu att bruka det som frälsebönder.

Dottern Maria (1652-x/3 1717) gifter sej med båtsmannen Olof Ersson (-1690) i Kussil. De får Maria (x/1 1686-9/5 1766), Erik (x/11 1689-) Hon dör där ca 65 år gammal. Det anges i dödsnotisen att hon fick 4 barn.

1678-1683

Frälsebonden Hans Knutsson () och Karin Olsdotter () Hon anges vid bröllopet att vara från Nyböle men det finns ingen känd Karin där som passar in. De gifter sej 1678 och får Knut (x/9 1678- före 1683) som dör som mest 5 år gammal och Knut x/5 1683-) det är oklart vart de och sonen tar vägen.

1682

Pehr Matson och hans hustru finns på Magan.

1683-1686

Gården har brunnit och blivit ödelagd.

1686

Befallningsman och Fougden Isaak Andersson Akerman (x/2 1641-25/7 1702) får hemmanet av De Geer. Han är född i Hökhuvud med föräldrarna kyrkoherden Anders Achrelius och Elisabet Persdotter.

Brukets förvaltare Wijnhagen har hos sin Gunstige Herre Emanuel de Geer utverkat att deras fogde, som utöver sin årliga lön även ska få i gåva ett hemman, så att han får de förnödenheter till hushållet som han behöver. Men han måste själv bekosta och bygga upp husen, ta upp åkrar och röja ängar m.m. Ackerman får utnyttja skogen och ska betala ränta (skatt) till bruket. Allt ordentligt beskrivet i denna handling som Hans Nåd givit Wijnhagen ordres och befallning om att upprätta för Isaak Ackerman, hans hustru, barn och arvingar för all framtid. Isaak är gift med Kristina Svanstrup och de bor i Åkerby.

De får Elsa () och Isak (1682-2/6 1707) När hennes man dör står Kristina kvar som ägare, se nedan.

Inga barn föds i Magön mellan 1683 och 1712.

1709 finns en uppgift att Isak Ackerman äger Magan. Det är oklart om det är fadern Isak eller sonen Isak som avses nu, båda har avlidit. Han har dottern Elsa, läs mer om henne nedan.

Hon anges som ”jungfru” 1711 när hon i Hållnäs gifter sej med

skrivaren vid Ullfors bruk Erik Nordgren.

Christina Swanstrup ägde Magön samtidigt med bruksbonden Erich Andersson. Bägge levererade träkol, gjorde dagsverken och forkörningar samt betalade skatt till bruket i ungefär samma omfattning. Enda skillnaden var att Christina hade gratial (pension) från Bruket, 150 daler Kmt.

1712-1734

Drängen och sen bonden i Magön Erik Andersson (1678-29/3 1763) från Skärplinge gifter sej 1712 med Karin Andersdotter (1682-15/6 1763) från Skärplinge. De får Elin (x/6 1712-), Kerstin (x/1 1715-), Erik (x/8 1719-), Anders (x/1 1725-före 1727) som dör mindre än 2 år gammal, Anders (x/5 1727-) Catharina (x/7 1729-), Maria (x/11 1731-17/7 1740) och Elisabet (x/12 1733-8/8 1734) som dör ca 8 månader gammal. Deras dotter Maria verkar flytta till Gällsbo, Västland där hon dör 1740, knappt 9 år gammal. Möjligen kan det vara så att något av hennes syskon har bildat familj där och tagit hand om henne då hennes föräldrar var i 60-årsåldern.

I 1749 års arbetarlängd anges:”Gamla dagakarlen Eric Andersson 74, Carin Andersdotter 65, Catharina 21. Bor wid Magön, är ofärdig i benet, åtnjuter gratial”

Efter det flyttar de till Olarsbo där de återfinns 1762 och sen flyttar de till Gällbo, Västland

Där de båda dör 1763. De är då 85 respektive 81 år gamla.

Olof Olofsson (x/8 1665-) får en dotter Malin (x/6 1729-29/10 1729) i Stenmo. Hon dör 4 månader gammal i Magön. Han är själv född i Nyböle.

1715-1722

Per Andersson och nn. De får får Kerstin (x/2 1715-) och Elin (x/10 1722-) Dottern Kerstin får Richard (1750-) och Kajsa (1761-)

1738

Anders Nilsson () och Brita Markusdotter () får Brita (7/11 1738-)

Troligen är det Elsa Nordgren som blivit änka och nu vill sälja tillbaka hemmanet till Leufsta, så kan man tolka nedanstående fastebrev.

1739

Magön Fastebref

All den stund af lägenheten och andra mig öfwerkomne hinder, intet will tillåta mig, at med någon den minsta förmåhn niuta och nyttja Donations hemmanet 1/8 del Magöhn kallad i Hållnäs Sochn liggande; hwilket hemman framlidne Directeuren Wijnhagens skriftlige intygen, af då för tijden warande Herre till Leufsta till min fader, numera afledne Befallningsman Ackerman och hans barn under beständig besittning och nyttianrätt blef donerat; och som samma lägenhet då war alldeles steril och obebyggd, så har bemelte min salig fader sedermera icke allenast med alla nödiga mann och ladugårdshuus samt utehuus thet försatt och påkostat, utan och oppådlat åkeren och rödjat opp till äng, så mycket som nödvändigheten fordrat å åboen i så måtto kan richtigt vara belåten med; Thetta alt är som sagt är mig till ingen förmåhn, ehuru thet sammelagt har kostat mina förälldrar, för den skull har jag blifwit föranlåten, at hos det Respective de Gentile Herrskapet af Leufsta ödmiukeligen anhålla, att mer bemelte hemman Magöhn återtaga och där emot; i att för alt, så för åbyggnaden som afträdet mig betala med nijehundrade daler Kmt; och som Högbemelte Herrskap, igenom dess Betiente wijd Leufsta Bruk, på detta dato har lemnat till mig i contante penningar ofwannämnde summa 900: D och där ofvan uppå i hwarjehanda i hugkommet mig wärnlösa änka med Trehundrade Dahl: Kmt som giör tillsammans Tålfhundrade Dahl:Kmt altså aflåtes med all Tacksamhet thetta Magön hemmanet, att disponeras och nyttias af de Respective Leufsta herrskapet så som all anner dess lag och wälfågne Ägendom jämte alt hwad samma hemman nu och framgent af sig kasta kan

Till yttermera wisso har jag igenom min öppna fullmacht lemnat underskrefne mina barn fri macht thenna min afsagda donations Rättighet, at å mina wägnar och som wore jag sielf tillstädes underskrifwa och confirmera samt till den ändre de nudfångne 1200: D:Kmt qwittera – hwilket skiedde i 2:ne wittnens närwaro på Leufsta Bruk den 1 februari 1739:

I .E. Nordgrehn

Christina Elis: Nordgrehn

 

närwarande som wittnen här till

Sack. Westbeck           Georg Kiörning

 

underskrifne hafwa på wår K(äre) Moders med: Ackermans wägnar emottagit i Asignationer på ofwannämnde donations säjning 1200 D:Kmt som härmed qvitteras   –   Leufsta Ut Supra.

  1. E. Nordgrehn Christina Elis: Nordgren

 

Anno 1739 den 16 Octobr: wid Leufsta Ord. hösteting opläst och inprotokollerat, dock utan proejudice eller förfång uti någon annans härunder berörde

På tingsrättens Wägnar

XSHSXSCX

1740-(1764)

Frälsebonden Olof Jansson (1708-1/2 1798) och Anna Johansdotter (1/5 1711-3/7 1771) Han är född i Risön, Österleufsta med föräldrarna bonden Jan Jansson och Brita Persdotter. Hon är född i Randesbo, Österleufsta med föräldrarna Johan Johansson och Kerstin Hansdotter. De gifter sej 1735 och får Johan (27/3 1733-21/1 1814) som tar över här, Karin (1736-6/10 1840) som dör 4 år gammal här, innan de flyttar hit. Här får de sen Henrik (29/1 1740-26/6 1741) som dör 1 ½ år gammal, Anna (5/9 1742-före 1752) se nedan, Brita (6/8 1745-) se nedan, Per Öberg (2/2 1748-10/10 1819) se nedan, Olof (15/3 1750-31/5 1816) se nedan, Anna (29/4 1752-5/1 1817) se nedan och Erik (18/7 1758-29/4 1759) som dör 9 månader gammal av håll och stygn.

År 1760 har Olof hela 293 riksdaler tillgodo på sitt konto hos Leufstabruk.

Anna dör 1771, 60 år gammal.

I hennes dödsnotis anges att de fick 11 barn varav 3 söner och 2 döttrar lever. Bara 9 av barnen är funna i kyrkoböckerna de 2 övriga lever har troligen dött tidigt.

Olof lever som änkling i 27 tills han dör dör 1798, 90 år gammal. I hans dödsnotis ser vi att de 11 barnen de fick var 6 söner och 5 döttrar. Det skrivs om honom: ”Någorlunda rörig intil 5 dygn för sin död som inföll d 1 febr. i dess 90 de ålders år”

De barn som levde när Anna dog lever fortfarande.

Sonen Johan tar över.

Dottern Anna (5/9 1742-) dör före 1752 när ”nästa” Anna föds.

Dottern Brita (6/8 1745-) flyttar 1762. Hon lever 1798 när fadern dör då 53 år gammal.

Sonen Per Öberg (2/2 1748-10/10 1819) flyttar till Leufsta 1764. Han blir sen skräddare i Forsgrund. Läs mer om honom där.

Sonen Olof (15/3 1750-31/5 1816) gifter sej 1782 med pigan Ingrid Persdotter (11/11 1757-13/5 1835) från Årböle. De blir frälsebönder i Årböle och får Per Andreas (10/3 1786-17/12 1855), Anna (13/1 1788-1/3 1790 som dör 2 år gammal av slag, Olof (21/4 1790-27/2 1869), pliktad för fylleri, Johan (21/4 1792-2/11 1795) som dör 3 ½ år gammal, av kopporna, Anna Lena (16/9 1794-3/11 1795) som dör 1 år gamal,av kopporna dagen efter sin bror. De flyttar 1795 till Edsätra och blir frälsebönder där. De får Ingrid (9/11 1797-6/7 1816) som dör, 18 år gammal, av feber. De flyttar till Tåtelviken år 1800 och blir torpare. De får där Brita Caisa (23/8 1800-16/12 1800) som dör knappt 4 månader gammal av kopporna. Olof dör 1816, 66 år gammal och Ingrid dör 1835, 77 år gammal.

Dottern Anna (25/4 1752-5/1 1817) gifter sej 1774 med bryggmästardrängen Anders Broberg (25/10 1744-1803) från Kallnäs. De flyttar till Nybron, Östeleufsta och där får de Anna Caisa (16/7 1777-) som dör före 1782, Anna Lisa (19/9 1779-), Anna Caisa (1782-) som flyttar till Hållnäs 1796, kommer tillbaka och flyttar till Gävle 1807, Olof (26/3 1785-) som blir ryttare och 1813 anges ”tros vara död i Norge”, Anders (1788-), Lovisa (1792-) För Anna Caisa och Olof anges ”redivt fattigdom” 1798. Annas man Anders dör 1803, 59 år gammal, av hetsig feber. Anna dör 1817, 64 år gammal, av ålderdom.

(1764)-(1795)

Frälsebonden Jan Olsson (27/3 1733-21/1 1814) och Caisa Ersdotter (x/2 1736-29/12 1808) Han är son i huset och hon är född i Göksnåre nr 4 med föräldrarna Erik Nilsson och Karin Eriksdotter. De gifter sej 1763 och får Olof (17/7 1764-20/7 1840) som tar över här, Anna (15/4 1766-28/7 1841) se nedan, Caisa (28/12 1767-13/7 1807) se nedan, Eric (24/3 1771-) se nedan, Jan Öberg (7/11 1773-före 1808) se nedan och Petrus (6/2 1777-3/2 1788) som dör 3 dagar före sin 11-årsdag av okänd sjukdom.

Caisa dör 1808, 72 år gammal, av ”ålderdomsbräcklighet” Caisas bouppteckning visar att hon har tillgångar för 55 riksdaler och inga skulder.

Jan dör 1814, 80 år gammal. I död- och begravningsboken anges en dödsorsak, det är inte ålderdom eller liknande men jag har inte lyckats tolka vad det står.

Sonen Olof tar över hemmanet.

Dottern Anna (15/4 1766-28/7 1841) flyttar till Säter, Vavd 1794 och gifter sej med sonen i huset Petter Önsberg (1760-1795)

1796 flyttar hon tillbaka hit, nu benämns hon: Önsbergs änka. Hon flyttar till Årböle nr 1 1799, i husförhörslängden anges: gift till Årböle 1799, där hon gifter sej med sonen i huset Bengt Bengtsson (1772-) De får Lena Cajsa (30/6 1804-25/12 1870) och Bengt (2/9 1807-25/12 1887) Dottern Lena Cajsa gifter sej 1826 med Carl Sätergren (23/3 1802-15/2 1889) och sonen Bengt gifter sej 1834 med Christina Charlotta Sjögren (21/3 1816-26/5 1900) från Österleufsta. Både sonen Bengt och dottern Lena Caisa tar över som skattebönder i Årböle ca 1834 genom att hemmanet klyvs till två hemman på vardera 1/8 mantal. Anna dör 1841 75 år gammal.

Dottern Caisa (28/12 1768-13/7 1807) får den oäkta dottern Anna Lena (1/10 1792-) och gifter sej med 1792 med sjömannen Anders Årman (1768-) i Årböle. De får sen Caisa Stina (11/9 1795-) innan de flyttar till Leufstabruk i september 1796. Sen är det oklart med hennes man och troligen gifter hon om sej med den 18 år yngre hjulmakararbetaren Anders Åström (12/11 1786-) från Kussil. De får Peter (4/1 1798-7/6 1885), Ingrid (20/4 1801-) som är sjuklig och Maja Greta (30/6 1807-) innan Caisa dör, 38 år gammal av feber, 11 veckor efter förlossningen. Hennes bouppteckning visar bla 2 kor, 2 kalvar, 4 får och 4 lamm. Alla hennes barn lever och är då 15, 12, 10 och 6 år samt den yngsta 11 månader.

Sonen Eric (24/3 1771-) flyttar till Stockholm 1789. I slutet av 1790-talet är han husar i ”Kongl. Majts och kronans tjänst” När hans mor dör 1808 har de inte hört av honom sen dess. Hans vidare öde är okänt.

Sonen Jan Öberg (7/11 1773-) flyttar hemifrån 1794. I husförhörsboken 1796-1802 anges han bo här i april 1801 och att han är sjöfarare. Där står också: pligtfälde för lägringsmål, dvs dömd i faderskapsmål.

Oklart var han tar vägen sen.

Sonen Olof tar över här.

(1795)-1825

Frälsebonden Olof Jansson (17/7 1764-20/7 1840) och Lena Persdotter (20/9 1764-26/10 1823). Han är son i huset och hon är från Årböle med föräldrarna Per Johansson (1/5 1729-22/12 1780) och Anna Andrsdotter (1735-5/8 1784) De gifter sej 1794 och får Caisa (30/11 1795-25/1 1867) se nedan, Jan (27/8 1797-25/12 1860) som tar över här, Anna (11/11 1799-15/5 1813) som dör 13 år gammal, av fläckfeber, Lena (30/9 1801-mellan 1823 och 1840) se nedan, Ingrid Maja (24/1 1804-15/3 1812) som dör av bröstfeber, 7 år gammal och Johanna Greta (6/3 1806-3/12 1852) se nedan. Hans far bor kvar här till sin död.

Lena dör 1823, 59 år gammal av moderpassion. Då de fortfarande då brukar gården ser vi tydligt vad hemmanet hade. Lenas bouppteckning redovisar silver för 16 riksdaler, tenn- och kopparsaker för 34 riksdaler. Under rubriken porslin och glas ser vi bla 25 tallrikar och 10 buteljer. Efter det redovisas diverse husgeråd till ett sammanlagt värde av 18 riksdaler. Här finns 2 skåp i helgdagsstugan, 1 fällbord, 4 karmstolar, 1 skåp i stugan, 1 väggur och ett bord i stugan. Bland kör- och åkerredskap ser vi 3 värkvagnar, 5 järnskodda kälkar, 1 kolryss, 2 kolskrindor, 1 höskrinda, plogar, harvar, kärror mm. Det finns 4 hästar värda sammanlagt 60 riksdaler, 9 kor och kvigor och 4 oxar värda 83 riksdaler12 höns och 1 gris värda 14 riksdaler. Fiskeredskapen betår av ett antal skötar och olika sorters när. Det sammanlagda värdet var 356 riksdaler och det fanns inga skulder. Olof dör 1840, 76 år gammal och hans bouppteckning visar att han hade guld och silver för ca 37 riksdaler varav en silverbägare var värd 24 rd. Bland kläder finner vi en bla ovänd och en sämre vänd syrtut, en ovänd och en vänd frack, några västar och några rockar. Han hade snickarverktyg och fiskeredskap. Summan var ca 150 riksdaler och hon hade inte några skulder. Sonen och de två mågarna skrev under bevittnade.

Olof dör 1840, 76 år gammal. Han bor kvar här till sin död. Hans bouppteckning visar att han hade värden för ca 150 riksdaler.

Dottern Caisa (30/11 1795-25/1 1867) gifter sej 1820 med frälsebonden Lars Andersson Strömbom (12/1 1785-6/11 1874) från Kussil. De flyttar till Danbo, Forsmark 1820. De får Lena Caisa (6/10 1821-30/3 1845) som dör 23 år gammal av lungsot, Jan Olof (21/8 1823-18/2 1895) som tar över, Anders (28/12 1824-28/12 1824) som får nöddop och dör samma dag, Anders (26/5 1826-12/8 1826) som dör 2 ½ månad gammal, Lars Gustaf (29/7 1827-10/5 1914) och Eric (31/9 1830-) Ungefär år 1830 skrivs följande in i husförhörslängden: ”Man och hustru hafva ej begått den H:a nattvarden sedans den 30/10 1825. Sägas vara varnade för ofruktsam sammanlefnad i KyrkoRådoch utmärker han sig för fylleri och ett obändigt sinneslag” 1836 finns ytterligare en text om fylleri och att man inte kom överens med kyrkan. 1854 flyttar sista barnet ut. Deras son Jan Olof (21/8 1823-18/2 1895) gifter sej och tar över. Caisa dör 1867, 72 år gammal, av lungsot och Lars dör 1874, 89 år gammal.

Dottern Lena (30/9 1801-mellan 1823 och 1840) Bor hemma 1823 när modern dör men dör före 1840 när fadern dör.

Dottern Johanna Greta (6/3 1806-3/12 1852) flyttar till Österleufsta och kommer tillbaka hem 1825. Hon gifter sej i Askön, Börstil med torparen Johan Forsberg (1801-) från Forsmark. De får Jan Gustaf (9/1 1831-19/9 1862) som blir gardist, Carl Olof (27/9 1832-12/9 1918), Anders Adolf (28/7 1834-2/10 1911), Eric (9/4 1836-18/11 1860), Petter (1839-död), Mathias (21/9 1841-6/1 1937), Petter (23/1 1844-) och Lars Fredrik (4/4 1848-30/1 1919) Hon dör 1852, 46 år gammal, av feber.

1825-1846

Frälsebonden Jan Olsson (27/8 1797-25/12 1860) och Lena Kaisa Årman (26/1 1795-11/9 1846) Han är son i huset och hon är född i Österleufsta med föräldrarna sjömannen Anders Årman (23/1 1767-10/4 1828) och Caisa Lötman (1765-3/12 1844) De får Jan Olof (22/7 1822-1/9 1861) se nedan, Anders Gustaf (11/12 1824-3/2 1825) som dör knappt två månader gammal av av kikhosta, Lena Kaisa (7/3 1826-17/4 1861) läs om henne under Personer, Carl Fredrik (13/12 1828-2/6 1883) läs om honom under Personer, Anders Petter (31/5 1831-15/10 1894) som tar över här, Eric Gustaf (27/1 1834-14/3 1902) se nedan, Adolf (9/2 1837-12/4 1837) som dör av bröstfeber 2 månader gammal. Lena Kajsa dör 1846, 51 år gammal, av lungsot. Hennes bouppteckning visar att hon hade värden för ca 485 riksdaler (hela bohaget delat med mannen?)

Jan gifter han om sej.

Sonen Jan Olof (22/7 1822-1/9 1861) flyttar till Årböle nr 2 som dräng 1847, 1948 flyttar han vidare till Stenmo som dräng, 1850 flyttar han till Göksnåre nr 2B som dräng, 1854 flyttar han till Göksnåre nr 3A, 1853 flyttar han, 33 år gammal, till Olarsbo där han gifter sej med änkan i huset Anna Cajsa Ersdotter (4/12 1810-31/3 1907) Följ honom vidare under texten om den fastigheten.

Sonen Eric Gustaf (27/1 1834-14/3 1902) flyttar till Årböle nr 1 som dräng 1854. 1856 flyttar han till Stenmo. Han flyttar till Danbo, Forsmark 1860. 1861 flyttar han till Gjelsbo. 1863 flyttar han till (Mohägnaden), Gunnarsbo ägor där han blir dräng hos torparen Jan Ersson. Han gifter sej med Anna Stina Blom (10/2 1833-26/5 1907) från Österleufsta. Hon har dottern Christina Charlotta (21/3 1861-30/8 1951) och de får tillsammans Maria Matilda (20/1 1865-13/4 1928) 1868 flyttar de till Lilla Rångsö. Där får de Carl Erik (14/3 1869-3/12 1942) och Johan Gustaf (24/10 1874-15/5 1895) 1885 flyttar de till Stenmo, Hållnäs och tar över där. Läs vidare om dem under fastigheten Stenmo.

-Anna Stina Bloms dotter Christina Charlotta (21/3 1861-30/8 1951) flyttade från Lilla Rångsö 1879 till bruksroten som piga åt djurläkaren Johan Peter Pettersson. 1880 flyttar hon till brukskassören Johan Zackarias Dumky. 1883 flyttar hon med hela hans familj till Norrtälje där han blir bodkamrer. Samma år flyttar hon till Hille norr om Gävle som piga åt inspektor Per Salomon Hedberg. 1885 flyttar hon till Gävle med grannpojken Carl Herman Söderlund (2/5 1860-18/5 1903) från Västland och de gifter sej. Han blir bryggeriarbetare. De får Karl Oskar (29/1 1886-25/12 1907), Albin (25/9 1889-1/9 1921) och Marta Charlotta (3/3 1892-9/7 1971)

Hon dör i Gävle 90 år gammal.

1846-1860

Frälsebonden Jan Olsson (27/8 1797-25/12 1860) och Anna Brita Jansdotter (9/4 1801-13/5 1873) Han är änkling i huset. Hon är född i Försäter, Österleufsta som oäkta dotter till Caisa Carlsdotter (13/9 1779-) Modern gifter sej med Jan Lönnberg (1781-) som troligen är fadern. De gifter sej 1847 Han har, från förra äktenskapet, barnen Jan Olof (22/7 1822-1/9 1861) se ovan, Lena Kaisa (7/3 1826-17/4 1861) se ovan, Carl Fredrik (13/12 1828-2/6 1883) se ovan, Anders Petter (31/5 1831-15/10 1894) som tar över här, och Eric Gustaf (27/1 1834-14/3 1902) se ovan. Läs om hans barn under förra generationen. Hans bouppteckning visar att han hade värden för ca 510 riksdaler. Av det var det dels en revers till Anders Persson i Försäter på 147 rd och en till Anders Persson i Gudinge på 25 rd. Han hade ett sto, en ko och ett får värderat till 105 rd.

Jan dör 1860, 63 år gammal och Anna Brita dör 1773, 72 år gammal.

Sonen Anders Petter tar över.

1860-1891

Frälsebonden Anders Petter Jansson (31/5 1831-15/10 1894) och Maja Lena Persdotter (16/3 1827-3/6 1910) Han är son i huset och hon är född i Göksnåre nr 2 med föräldrarna Pehr Persson och Greta Ersdotter. De gifter sej 1852 och får Cathrina Matilda (14/8 1852-6/2 1908) se nedan, Jan Erik (10/1 1854-30/9 1868) som dör 14 år gammal utan angiven orsak, Maja Greta (9/9 1856-15/7 1941) se nedan, Anna Stina (17/5 1859-7/9 1919) se nedan, Carl Peter (4/8 1862-8/12 1924) som tar över här, Anders Gustaf (7/11 1864-28/12 1871) som dör 7 år gammal utan angiven orsak, tvillingarna Charlotte (12/2 1868-5/1 1946) se nedan och Augusta (12/2 1868-14/9 1876) som dör 8 år gammal utan angiven orsak samt slutligen Helena Sofia (28/11 1870-30/9 1916) se nedan. Hans mor änkan Anna Brita Jansdotter (1801-13/5 1873) bor kvar här till sin död. Sonen Carl Petter ha en kryptisk notering i husförhörsboken mellan 1872 och 77: Beriden i LB. LB är förkortning för Leufstabruk men vad som avses med beriden, mer än att det har med hästar att göra, är oklart.

Jordbruksundersökningen 1878 redovisar att de har 3 hästar, 4 kor, 2 ungnöt, 8 får och 1 svin. Läs mer i den egna berättelsen om 1878 års jordbruksundersökning.

I 1888 års jordbruksundersökning redovisas bla. mycket utförligt om utsäden och arealer, läs om det i den egna berättelsen om detta.

Sonen Karl Petter tar över 1891 men de bor kvar.

Dottern Cathrina Matilda (14/8 1852-6/2 1908) flyttar till bruksroten, Forsmark 1875 där hon blir piga åt befallningsman Johan Henric Gauffen och hans familj. I oktober 1878 flyttar hon till Stenhusroten som piga åt klensmeden Jan Fredrik Reisman (4/12 1848-21/5 1929) Han har Anna Maria (28/8 1874-30/7 1972) och Johan Emil (1/2 1878-17/4 1879) och blev änkling i juli. I mars 1879 gifter de sej och hans son dör i april bara 14 månader gammal av lunginflammation. De får Elin Kristina (27/3 1880-11/9 1965) ,Wilhelmina Fredrika (2/11 1889-18/4 1902) Dottern Elin Kristina flyttar till Gävle 1897 och kommer tillbaka hit 1902. Dottern Wilhelmina Fredrika dör 1902, 12 år gammal, av tuberkulos. 1903 flyttar de inom bruket och han blir klensmedsmästare. Hans dotter Anna Maria flyttar 1904 till Åby socken i Kalmar län och gifter sej. I början på 1900-talet blir Jan Fredrik kyrkvärd. Katarina Matilda dör 1908, 55 år gammal, av kronisk luftrörskatarr.

Dottern Maja Greta (9/9 1856-15/7 1941) får den oäkta dottern Hilma Charlotta (19/3 1879-26/3 1955) 1885 gifter hon sej med bruksarbetaren Maths August Eklund (19/5 1859-17/12 1923) från Ekeby och flyttar till honom i Lilla Rångsön, Forsmark. Hennes dotter bor dock kvar här hos morföräldrarna. De får Anna Maria (3/8 1886-7/4 1948) som gifter sej med Adolf Wilhelm Kastberg (24/3 1878-19/10 1928), Ida Augusta (9/11 1888-20/12 1971) Dottern Anna Maria flyttar ut som piga 1903 när hon är 17 år och hennes syster Ida Augusta gör samma sak två år senare. Mats August dör 1923, 64 år gammal, av slaganfall. Maja Greta flyttar 1925 till Björnbo där hon får bo hos en bruksarbetare. Hon bor kvar där 1931. Hon dör i Forsmark, 1941, 84 år gammal.

Dottern Anna Stina (17/5 1859-7/9 1919) flyttar 1885 till Sörgatan 1, Leufstabruk och gifter sej med hammarsmeden Per Johan Holmgren (14/9 1856-3/7 1938) De får Johan Wilhelm (12/1 1888-1/9 1907) som dör 1907, 19 år gammal, av blodstörtning pga tuberkulos. Anna Stina dör 1919, 59 år gammal, av leverkräfta.

Dottern Charlotte (12/2 1868-5/1 1946) flyttar till Gunnarsbo och gifter sej 1895 med sonen i huset hemmansägaren Johan Erland Sundin (3/7 1856-14/8 1942) De tar år 1900 fostedottern Judit Wilhelmina (29/6 1899-1/12 1933) från Gävle. Hon är oäkta dotter till Charlottes syster Helena Sofia Andersson.

Forsmarks bruk köper hemmanet och de flyttar 1909 till Finnrudan. Fosterdottern Judit Wilhelmina gör ett år 1918-19 som piga i Österleufsta.

1922 flyttar Charlottes 6-åriga systerdotter Ann Sofie (24/2 1916-16/10 2005) hit och blir nästa fosterdotter. Charlottes syster Helena Sofia dog 1916. Fosterdottern Judit Wilhelmina flyttar till Österleufsta 1926 och gifter sej med Erik Fritiof Hammarbom (8/11 1897-19/8 1994) Hon dör 1933, 34 år gammal. Fosterdottern Ann Sofie gifter sej med John Emanuel Sandström (23/7 1906-27/7 1973) från Ängskär. Hon dör 2005, 89 år gammal. Övriga familjen bor kvar 1931. Johan Erland dör 1942, 86 år gammal, och Charlotte dör 1946, 77 år gammal, båda i Finnrudan.

Dottern Helena Sofia (28/11 1870-30/9 1916) flyttar till bruksroten Forsmark 1894 och blir piga åt trädgårdsmästaren Karl Erik Lindberg och hans familj. Hon flyttar 1895 till Gunnarsbo där hon blir piga till sin gifta syster Charlotte.1897 flyttar hon till Tebo, Älvkarleby som piga. 1898 flyttar hon vidare till kvarter III fastighet 89 i Gävle som piga till bagare Färnström och hans familj. Där får hon den oäkta dottern Judith Wilhelmina (29/6 1899-1/12 1933) innan hon flyttar hon till Gadö Fabriks aktiebolag, Valbo som piga åt disponenten Oscar Magnus Björk från Österleufsta och hans hustru. År 1900 flyttar hon till Gävle igen och nu till kvarter I2 fastighet 139 som sömmerska hos fabrikör Anders Gustaf Lund och hans familj. Hennes 1 ½-åriga dotter får då flytta till sin moster Charlotte i Gunnarsbo, Forsmark. Helena Sofia gifter sej 1915 med cementarbetaren Johan Gunnar Engberg (25/11 1889-11/1 1944) från Högbo och flyttar till Sandvikens bruk. De får Ann Sofie (24/2 1916-16/10 2005) innan Helena Sofia dör 30 september samma år av lunginflammation. Hennes man flyttar 1917 med dottern Ann Sofie till Yttre Sandviken där han gifter om sej med hushållerskan Elvira Adelia Lundqvist (15/10 1892-7/11 1949) från Söderala. Hon har den oäkta dottern Edla Elvira (30/8 1912-16/10 1954) 1922 flyttar Helena Sofias och Johan Gunnars 6-åriga dotter Ann Sofie till Finnrudan, Forsmark och blir fosterdotter till sin moster Charlotte.

1891-1900

Karl Petter Andersson (4/8 1862-8/12 1924) och Emma Kristina Karman (5/11 1874-23/4 1958) Han är son i huset och flyttar tillbaka hit 1891. Hon är född i Forsmark med föräldrarna Eric Karman (14/3 1836-10/3 1924) och Anna Karin Söderlund (22/5 1834-31/12 1926) och flyttar hit 1894 och de gifter sej. Karl Petters far Anders Petter dör samtidigt 63 år gammal.

Faderns bouppteckning från den 22 oktober redovisar följande:

Han efterlämnade som arvingar hustrun Maria Helena Persdotter och deras barn dottern Catrina Matilda gift med klensmeden JF Rosman vid Forsmarks bruk, dottern Maria Margareta gift med arbetaren MA Eklund Lilla Rångsön, dottern Anna Kristina gift med hammarsmeden PJ Holmgren vid Leufsta bruk, sonen CP Andersson*, dottern Charlotta Andersson, dottern Helena Sofia Andersson och efterlevande. Hustrun uppgav den avlidnes kvarlåtenskap vid alla barns närvaro som upptecknades och värderades. Alla barn är myndiga uppgavs också.

Boets tillgångar:

– Silver: 3 matskedar av fint silver för 12 kr

– Koppar: 1 nattämbar, 1 kittel, 1 kaffepanna, 1 flaska, 2 bunkar, 1 panna, 1 kaffekanna värderat tíll 13,50 kr

– Bleck- och järnsaker: 1 större gryta, 3 kastruller, 2 bleckflaskor, 6 knivar och gafflar värt tillsammans 3,75 kr.

– Glas och porslin: 3 flaskor, 1 dussin tallrikar, 6 par kaffekoppar värt 2,55 kr

– Möbler: 2 halva rundbord, 1 fällbord, 2 sängar, 1 soffa, 1 byrå, 1 skänk, 1 skåp, 4 stolar, värderat till 35,75 kr

– Sängkläder och linne: 1 bolster, 3 kuddar, 2 stickade täcken, 12 lakan, 12 handdukar, 2 borddukar, 6 servetter, 12 skjortor värderat till 54,75 kr

– Mans gångkläder: 1 päls, 1 överrock, 3 rockar, 4 västar, 3 par bycor, 2 hattar, 2 mössor värda tillsammans 31 kr

– Kreatur: 2 kor 90 kr och 2 får 6 kr vilket ger 96 kr

– Kontanter: Innestående i Stockholms läns sparbank är 2 st kontraböcker* med 1184,15 kr

Summa inventarier 1433,45 kr

Ingen skuld finnes

Att boet blivit riktigt upptecknat intygar änkan Maria Helena Persdotter med sitt bomärke

Bouppteckningsmännen AK Eriksson och Eric Persson, Nyböle skriver under med sina namnteckningar

Förklaringar:

– Sonen CP Andersson står angiven ensam. Han gifter sej 10 november alltså knappt 3 veckor efter bouppteckningen.

– Kontraböcker är känt som begrepp från mitten av 1700-talet och var ursprungligen en form av bok i vilken man förde s k moträkning mot en bank.

– Eric Persson är skattebonden Erik Persson (25/7 1831-1/12 1924) i Nyböle och AK Eriksson är hans son Adolf Fredrik (18/7 1868-25/2 1950) som tar över Nyböle.

Kommentarer:

Att man inte var förmögen som fd frälsebonde står helt klart. Han personliga inventarier var bara värda ca 150 kr.

Av hans totala bo står alltså sparkapitalet för 83% och kreaturen för 7%.

Karl Petter och Emma Kristina får Emma Teresia (28/4 1896-28/12 1974) se nedan och Astrid Emilia (6/7 1897-20/10 1965) se nedan, innan de flyttar till Snesslinge, Börstil år 1900.

Hans mor, Maja Lena flyttar med till Snesslinge där hon dör 1910, 83 år gammal.

Karl Petter dör i Snesslinge 1924, 62 år gammal och Emma Kristina dör 1958, 83 år gammal, i Norrskedika.

Dottern Emma Teresia (28/4 1896-28/12 1974) gifter sej 1918 med Johan Eskil Pettersson (24/1 1926-13/1 1998) Hon dör 1974, 78 år gammal och han dör 1998, nästan 72 år gammal, båda i Öregrund.

Astrid Emilia (6/7 1897-20/10 1965) gifter sej 1931 med Johan Verner Jansson (27/7 1896-20/1 1957) från Norrbo, Hållnäs. Han dör 1957, 60 år gammal och hon dör 1965, 68 år gammal, båda i Uppsala.

1900-1916

Brukare Johan Fredrik Forsberg (19/6 1863-16/6 1939) och Emma Sandin (7/7 1869-5/8 1944) Han är född i Forsmark som oäkta son till bruksarbetardottern Brita Karin Ersdotter (9/10 1837-9/8 1915) i Lilla Rångsön. Fästmannen drängen Carl Fredrik Forsberg (10/5 1832-18/3 1914) är fadern. Johan Fredrik benämns ”son i fästom” och föräldrarna gifter sej året efter.

Hon är född i Norrskedika, Börstil med föräldrarna bonden Johan Sandin (28/7 1842-9/10 1912) och Carin Persdotter (25/2 1845-21/6 1890) Emmas yngre bror Per Johan (11/3 1878-18/5 1890) dör i maj 1890, 12 år gammal av lungsot och modern dör i juni samma år, 45 år gammal, också av lungsot. Fadern flyttar 1891 till Snesslinge nr 9 och gifter om sej med änkan Greta Karin Jansdotter (9/11 1839-1/10 1920) som är mor till Kristina Augusta Eriksson (5/7 1869-8/8 1942) i Stenmo.

De bor i Snesslinge några år innan de får flytta till dottern i Stenmo. De bor där när Johan dör 1912, 70 år gammal och Greta Karin dör också där i 1920.

De har gift sej 1886 och fått Johan Bernhard (4/8 1888-8/6 1961) se nedan, innan de flyttar till hennes föräldrar i Norrskedika. Johan Fredrik flyttar själv till Amerika 1889. Emma flyttar 1891 till Lilla Rångsön, Forsmark och Johan Fredrik kommer samtidigt dit från Amerika. Här får de sen Maria Gustafva (27/2 1895-18/3 1969) som tar över här, Anna Teresia (3/2 1902-15/5 1982) se nedan.

Jordbruksundersökning 1905 visar att de har 7 kor, 3 ungnöt, 8 får, 7 lamma 1 svin och 10 höns. Läs mer i den egna berättelsen om 1905 års jordbruksundersökning.

De får sen Hjalmar Sigfrid (30/9 1909-28/5 1984) se nedan.

Johan Fredrik dör 1939, 3 dagar före sin 76-årsdag i Skärpan, Tierp och Emma dör 1944, 75 år gammal, i Mickelsbo,Tierp.

Dottern Maria Gustafva får den oäkta dottern Lilly Maria (20/6 1911-30/7 1986) se nedan och gifter sej 1912 med Johan Leonard Lundholm (3/3 1887-15/1 1941) från Valnäs. De tar över här.

Sonen Johan Bernhard (4/8 1888-8/6 1961) gifter sej 1910 med Hilda Teresia Andersson (12/1 1887-21/2 1967) från Forsmark. De får Rut Astrid Teresia (16/3 1910-16/8 1978) innan de flyttar till Hillebola, Österleufsta 1911 där han blir statdräng. Här får de Bernhard Sigurd (2/12 1913-6/5 1994) och Johan Helmer (10/10 1915-7/1 2002) De flyttar till Markarbo, Tierp 1917. Där han blir skogsarbetare. Här får de Karl Holger Ernfrid (8/3 1919-7/5 1995), Algot Ture (25/7 1920-23/5 1993), Ingrid Maria Bernhardina (8/2 1925-24/5 1925) som dör 3 ½ månad gammal och Ingvar Anton (20/12 1927-15/12 2016) De bor kvar 1946. Han dör 1961, 72 år gammal, och hon dör 1967, 80 år gammal, båda i Vallskoga, Tolfta

Dottern Anna Teresia (3/2 1902-15/5 1982) gifter sej 1920 med Johan Otto Classon (20/11 1891-18/6 1954) från Kuggböle. De får Rut Astrid Ottilia (12/4 1920-18/7 2006), John Fritz Harry (4/7 1923-25/8 1983) innan de flyttar till gården Knöding som tillhör Prästgården. Där får de Hans Inge (30/4 1937-) och Dagny Kajsa Anita (18/4 1939-) De flyttar 1940 till Kvarnbo nr 1 där han blir skogsarbetare. Johan Otto dör 1954, 62 år gammal, i Prästgården 1:1, Knöding 24 och Anna Teresia dör också där, 1982, 80 år gammal.

Sonen Hjalmar Sigfrid (30/9 1909-28/5 1984) gifter sej 1946 med Elsa Ottilia (7/3 1908-23/3 1985). Han dör 1984, 74 år gammal, och hon dör 10 månader senare 77 år gammal, båda i Mickelsbo, Tierp.

1917-1974

Arrendator Johan Leonard Lundholm (3/3 1887-15/1 1941) och Maria Gustafva Forsberg (27/2 1895-18/3 1969) Han är född i Valnäs, Österlövsta med föräldrarna båtsmansmågen Johan August Lundholm (7/9 1859-12/3 1922) och Johanna Augusta Skantz (7/8 1866-18/12 1909) Hans bror skogsarbetaren Carl Albert Lundholm (24/3 1891-19/3 1958) tar samtidigt över fastigheten Kuggböle. Maria Gustafva är dotter i huset. De har gift sej 1912. Hon har den oäkta dottern Lilly Maria (20/6 1911-30/7 1986) se nedan. De får tillsammans John Albert (10/2 1913-22/3 1984) se nedan, Emmy Leontina (23/12 1914-31/7 2004) se nedan, Maria Augusta (24/5 1916-3/4 2004) se nedan, Margit Annie Teresia (6/12 1918-21/8 2008) se nedan , Fritz Julius (7/8 1920-21/6 2009) se nedan, Julan (16/4 1923-28/2 2014) se nedan, Nils Lennart (9/9 1926-22/6 1988) se nedan, Olle Henry (6/6 1929-30/8 1997) se nedan, Bo Sören (1/9 1933-) se nedan och John Sture (11/7 1936-14/7 1936) som dör 3 dagar gammal.

Maria Gustafvas föräldrar bor kvar här tills de flyttar till Tierp 1922 med sin yngste son. Deras barnbarn Emmy Leontina flyttar då också med dem. Se nedan om henne. I 1930 års folkräkning redovisas att Johan Leonard har en inkomst på 1600 kr /år. Johan Leonard dör 1941, 53 år gammal och Maria Gustava bor kvar här tills hon dör 1969, 74 år gammal.

Bild och text nedan kommer från Sveriges Bebyggelse, Uppland, D2, 1949.

Bild 2. Magön 1 2, Lövstabruk: 35 ha. 8 åker. 27 skog m. m. Tax. 9.000 (7.700, 1.300).

Förvärvad Trä, 1920, 2 rum, 1 kök, ver. El. Ekonomibyggn., trä, 1931, för 2 hästar o. 10 nötkr.

Fru Maria Lundholm. Barn: Lilly, Albert, Emmy, Maria, Anny, Julius, Julia, Nils, Olle, Sören.

Maria Gustafvas dotter Lilly Maria (20/6 1911-30/7 1986) flyttar 1928 till handlare Lundqvist i Vavd som piga och sen vidare till Vavdstorpen 1929. 1930 flyttar hon till Grönö, Österleuftsta som piga för att 1931 flytta vidare till Gamla Uppsala by nr 2 där hon blir tjänarinna. 1933 flyttar hon vidare till Kungsgården nr 3. Där får hon sonen Nils Göran (1/6 1934-) innan hon gifter sej 1935 med jordbruksarbetaren Sven Fredrik Johansson (14/6 1907-12/2 1989) som blivit änkling 2 år tidigare. Hon dör 1986, 75 år gammal, i Gamla Uppsala.

Sonen John Allert (10/2 1913-22/3 1984) gifter sej 1939 med Anna Augusta Jansson (31/3 1920-23/1 2006) och flyttar till Önsbo som jordbruksarbetare hos sin svärfar. De får där sonen Fritz Ture (30/9 1939-) innan de 1940 flyttar till Norrby torp, Morkarla. John Allert dör 1984, 71 år gammal och hans hustru Anna Augusta dör 2006, 85 år gammal.

Dottern Emmy Leontina 23/12 1914-31/7 2004) flyttar till Vallby, Tierp 1922 tillsammans med sina morföräldrar. 1932 flyttar hon själv vidare till Mickelsbo nr 1 där hon blir tjänarinna åt hemmansägaren Johan Ivan Olsson (8/7 1899-31/12 1987) 1934 gifter hon sej med honom och får Inger Irene (9/2 1935-) Han dör 1987, 88 år gammal och hon dör 2004, 89 år gammal.

Dottern Maria Augusta (24/5 1916-3/4 2004) flyttar till Västland 1923. Hon kommer tillbaka 1934 och flyttar vidare 1936 till Skarphärad, Morkarla. När hennes far dör 1941 flyttar hon hem. Hon gifter sej 1939 med bonden och skogsarbetaren Nils Herbert Hägg (13/8 1918-5/12 1982) Han dör 1982, 64 år gammal, och hon dör 2004, 87 år gammal, båda i Alunda.

Dottern Margit Annie Teresia (6/12 1918-21/8 2008) flyttar till Andersbo, Film 1936 som hembiträde. 1937 flyttar hon vidare till Mariebol också där som hembiträde. Efter 1942 flyttar hon till Göksnåre och 1944 gifter hon sej med Arne Björkeholm i Göksnåre nr 6. Läs hennes vidare historia under den fastigheten.

Sonen Fritz Julius (7/8 1920-21/6 2009) flyttar till Gamla Uppsala 1935. Han kommer tillbaka 1939 och bor kvar 1942. Han blir sen stuveriarbetare i Gävle Hamn och gifter sej 1949 med Svea Matilda (21/10 1922-16/1 2011) från Stigsjö, Hälsingland. Han dör 2009, 88 år gammal, och hon dör 2011, 88 år gammal, båda i Valbo.

Dottern Julan flyttar till Göksnåre och gifter sej med Sture Eriksson. Hennes berättelse finns under Göksnåre nr 3.

När Leonard dör 1941 måste Julius (Julle) och Maria (Maja) flytta hem för att hjälpa till med gården och småsyskonen.

Sonen Nils (Magönisse) (9/9 1926-22/6 1988) , Julan (16/4 1923-28/2 2014) och Maria Augusta (24/5 1916-3/4 2004) fortsätter att driva jordbruket för att försörja sej och småsyskonen. Julan flyttar till Göksnåre 1957. Läs mer om henne under Göksnåre nr 3.

Olle Henry (6/6 1929-30/8 1997) flyttar 1945 som 16-åring till Bodins i Spjutbo där han blir dräng. Han gifter sej 1950 med dottern i huset, Astrid Elisabet (27/4 1928-13/12 1990) De flyttar till Skutskär och han får jobb på fabriken. Astrid dör 1990, 62 år gammal, och Olle dör 1997, 68 år gammal, i Skutskär.

Nils (9/9 1926-22/6 1988) fortsätter att driva jordbruket tills hela gården brinner ner 23/9 1974. Ett bostadshus och ett uthus brinner ner. Ladugården klarar sej tack vare vindriktningen. Tavlor och möbler som funnits i släkten i generationer förstörs. Även deras inneboendes ägodelar förstörs men hunden räddas. Branden upptäcktes vid 12-tiden av närmaste grannen Knut Eriksson i Stenmo.

Byggnaden var uppförd 1930 och omfattade 2 rum och kök samt hall på nedre planet och rum och hall på övre planet. Nils flyttar 1951 till gamla Uppsala och senare till Älvkarleby där han hittar sin ungdomskärlek. Han dör ogift 1988, 61 år gammal.

Sören (1/9 1933-) får jobb hos Ove Mårtensson i Leufstabruk (Korsnäs) Han blev virkesmätare, gifter sej med Margit från Simmundö och flyttar 1954 till Forsmark. Senare flyttar de vidare till Norrskedika. Deras son Kent tar över gården i Magön.

1975-

Kent Lundholm (8/3 1959-) och Anette Lundholm (12/5 1960-) äger och brukar gården