Jordbruksundersökning 1916

Statistiska Centralbyron (SCB) genomför mellan 1913 och 1920 en jordbruksundersökning med hjälp av Hushållningssällskapet. Länen var uppdelade i 8 områden varav ett undersöktes varje år. Således tog det 8 år att få en samlad statistik för hela länet. För Hållnäs del genomförs undersökningen 1916. Alla gårdar, torp, boställen och tom missionshus undersöks. En förtryckt 2-sidig blankett fylls i. Den första sidan avhandlar i huvudsak djurbeståndet och den andra behandlar arealer, utsäde och skörd.

Året är 1916, världskriget pågår, hembränningen förbjöds året innan, potatisskörden slår fel, hela det ursprungliga Göksnåre har ca 270 innevånare varav ca 188 bor i det som kallas bolbyn dvs det som idag kallas Göksnåre.

Det är totalt 48 markägande fastigheter som undersöks varav 20 st i kärnbyn Göksnåre. Av de 48 är 10 st skattehemman, 16 st frälsehemman och resten är torp, boställen och det som kallas lägenheter.

I den fortsatta beskrivningen kallas det nuvarande Göksnåre för ”byn” eller ”kärnbyn” och när vi pratar om ”hela Göksnåre” menas byn tillsammans med alla avgärda hemman.

 

Mark:

Skog- och ängsmark:

Här är skillnaderna mellan hushållen naturligtvis mycket stora.

Skattebönderna i byn var de som hade skog. Enda undantaget i byn är skogvaktaren som har 1 ha skog på sin mark men han äger ju ändå inte den. De tre skattehemman som kommer ur det ursprungliga Göksnåre nr 4 har ca 360 ha skogs- och hagmark tillsammans. Bruket har lagt under sej ca 2782 ha skogsmark bara från kärnbyn Göksnåre. Noterbart här är att för de hemman som bruket lagt under sej utanför kärnbyn behölls skogen i de fastigheterna. För frälsebönderna borde det inte ha inneburit något, det var bara en fastighetsteknisk skillnad.

Skattebonden i Nyböle, Adolf Fredrik Eriksson, hade ca 70 ha skogsmark. Årböle nr 1 är skiftat i fyra delar varav 3 st fortfarande är skattehemman. De har ca 127 ha skog tillsammans. Årböle nr 2 är två skattehemman med ca 68 ha skog tillsammans och Årböle nr 3 är ett skattehemman med ca 58 ha skog. Byn Kallnäs är på 135 ha skog.

Totalt finns ca 4000 ha skogs- och hagmark varav ca 3300 ha (83%) tillhör Leufsta bruk.

 

Brukad mark:

Byns frälsehemman är sen långt tillbaka klyvna vilket innebär att det finns 10 st. Tre av dem har upphört att huvudsakligen vara jordbruk.

Göksnåre 1B (nuvarande Göksnåre 7:14, Inger Engman) har sen sekelskiftet upphört att fungera som ett eget hemman. Bruket använder den gården till att ge bostad till skogsarbetare. Dessa arbetare har några djur och lite mark men merparten av marken är utarrenderad till de andra brukarna.

I Göksnåre 2A, Norrgården har brukaren Erik Adolf Löfgren själv arrenderat ut merparten av sin mark. Han har i huvudsak övergått till att arbeta som skogsarbetare istället.

Göksnåre 5A (nuvarande Göksnåre 7:22, Wärefors) finns inte ens med som separat markägare i denna undersökning utan redovisas som en del av Göksnåre 6B.

Både skatte- och frälsebönderna i byn har mellan 7,5 och 15 ha åker och annan odlad jord. Frälsebonden Karl Johan Jansson i Göksnåre 5B (nuvarande Göksnåre 7:5, Hoffman) och frälsebonden Erik August Jansson i Göksnåre 6B (nuvarande Göksnåre 14:1, Björkeholm) brukar 15 ha vardera. Torparna har mellan 1 och 6 ha (jordetorpet Skäret, nuvarande Göksnåre 7:223, Sjöberg)

Utanför byn är det ungefär samma läge. Torparna har mellan 0,2 och 3,5 ha åker. Frälse- och skattebönderna har mellan 5 och 12,5 ha. Skattebonden EG Vahkgrens sterbhus i Årböle 3 har 12,5 ha, frälsebonden Karl Erik Eriksson i Stenmo 10,5 ha och skattebonden Adolf Fredrik Eriksson i Nyböle 10 ha.

Totalt finns 271 ha odlad jord varav 136 ha i byn och 135 ha utanför.

 

Naturlig äng:

När det gäller det som kallas naturlig äng har skattebönderna i byn bara mellan 1 ha (skattebonden Lars Erik Larsson i Göksnåre 4C, Nuvarande Göksnåre 4:3, Jimmy Larsson) och 5 ha medan frälsebönderna har 26-45 ha vardera. Frälsebönderna Karl Johan Jansson i Göksnåre 5B har 45 ha, Erik August Matsson i Göksnåre 3A har 41 ha och Erik Gustaf Vallinder i Göksnåre 3B har 40,5. Torparna både i byn och utanför har mellan 0 och 4 ha. Varför skattebönderna har så lite naturlig äng är oklart. Utanför byn är det stor spridning, vad gäller innehavet av ängsmark, hos frälse- och skattebönderna. De sex havs- och sjönära hemmanen Skaten, Rångsen, Nyböle, Stenmo, Olarsbo och Magön har 126, 95, 83, 52, 35 respektive 32 ha ängsmark vardera. De övriga hemmanen utanför byn har mellan 3 och 30 ha ängsmark. Noterbart är att många av frälsebönderna uppger att delar av deras ängar är ”vattendränkta” Stora dikningsarbeten har skett, tex Skälsjön-Åsjöarna 1870, norra Göksnåre by 1895 och södra Göksnåre by 1900, men uppenbarligen är detta fortfarande ett stort problem.

Totalt finns 881 ha naturlig äng varav 288 ha i byn och 593 ha utanför.

 

Trädgård och övrig mark:

Totalt redovisas 25 ha som trädgård eller övrig mark.

 

Summa areal:

Hela det ursprungliga Göksnåre räknas här ihop till 5 200 ha mark.

Detta innebär att Göksnåres 6 ursprungliga hemman ägde i storleksordningen 870 ha mark vardera.

 

Djur: En generell notering är att mängden djur inte är större 1916 i vare sej hemmanen eller torpen om man jämför med bouppteckningar från mitten av 1800-talet. För höns är det osäkert då dessa inte upptogs i bouppteckningarna.

Hästar:

Hästarna är livsviktiga i byn. De används naturligtvis som dragdjur i jordbruket men också för arbete i skogen och körslor till tex bruket. De används även för resor till marknader och kyrkan. Vid krig kan hästarna ofta kallas in av militären. Enligt bouppteckningar är värdet för en häst ofta uppåt dubbelt mot en ko. I byn finns 41 hästar fördelade på arbetshästar (20 st), vagn- och ridhästar (8st), unghästar och föl. Med ett undantag, jordetorpet Skäret som har 2 arbetshästar är det bara skatte- och frälsebönder som har råd att ha häst. De har mellan 2 och 4 hästar var, föl oräknat. Utanför kärnbyn finns 44 hästar fördelade på arbetshästar (22 st), vagn- och ridhästar (7 st), unghästar och föl. Det är även här skatte- och frälsehemman som har häst. Alla har 2 eller 3 st.

Totalt finns 85 hästar i hela det ursprungliga Göksnåre.

Kor:

Totalt finns 171 nötkreatur fördelade på 1 tjur (hos Gustav Emil Andersson i Göksnåre 4, Sörgården), 93 kor, 33 ungnöt, och 44 kalvar. Antalet kor varierar från 2 st i torpställen till som mest 8 st som skattebonden Gustav Emil Andersson i Göksnåre 4, Sörgården och frälsebonden Erik August Jansson, Göksnåre 6B har. Utanför kärnbyn finns 190 nötkreatur fördelade på 106 kor, 43 ungnöt, och 40 kalvar. Antalet kor varierar från 1 st i torpställen till som mest 9 st som skattebonden Adolf Fredrik Eriksson i Nyböle har. I hela det ursprungliga Göksnåre finns det alltså ca 360 nötkreatur.

Tyvärr finns inga uppgifter på hur mycket mjölk som produceras men det bör vara strax över 1000 kg/år och ko (2015= 8771 kg/år) Det innebär att det produceras ca 200 ton mjölk per år i hela Göksnåre varav knappt 100 ton i byn. En stor del av detta kärnas till smör och säljs ”torgas” i Skutskär och Gävle när lönerna utbetalats till arbetare vid sågverk och andra industrier. Det första mejeriet i trakten startas av Emanuel de Geer på gården Nordberga i Skärplinge på 1870-talet. Huruvida Göksnåre levererar dit är ännu oklart.

I början på 1960-talet körs mjölkbilen i byn av Torbjörn Wärefors (Göksnåre 5A) Med tanke på att det är över 50 år sen kan naturligtvis minnet svika lite grann men bedömningen är att det finns ungefär lika många kor i byn som 1916, kanske uppåt 100 st. Nästan alla som hade ett mindre antal kor har slutat med dessa på 1960-talet, istället har de som hade fler 1916 ökat sitt antal så byns summa blir nästan lika. Mjölkproduktionen uppskattas till knappt 400 ton per år (4000 kg/ko, dvs nästan en fyrdubbling sen 1916)

 

Får:

Totalt finns 281 djur varav 159 baggar/tackor och 122 lamm. De finns i nästan alla hushåll, allt ifrån 2 baggar/tackor och ett lamm till som mest över 20 djur. Gustav Emil Andersson i Göksnåre 4, Sörgården har 12 tackor/baggar och 10 lamm, Adolf Fredrik Eriksson i Nyböle och Erik August Jansson, Göksnåre 6B har 11 baggar/tackor och 8 lamm vardera.

 

Grisar:

Totalt finns 51 grisar varav 45 under 4 månaders ålder, 1 avelssvin (hos Gustav Emil Andersson i Göksnåre 4, Sörgården) och 5 gödsvin (äldre än 4 månader) I princip alla hushåll har en gris.

 

Höns:

Totalt finns 378 höns i Göksnåre. I princip alla har höns, det varierar mellan 2 st hos några torpare till som mest 20 st (hos skattebonden Karl Johan Gustaf Årman i Årböle 2) Om de värpte som idag dvs ca 150-200 ägg om året skulle det innebära att Göksnåres produktion var 60-70 000 st eller ca 4 ton.

 

Getter:

Inga getter redovisas.

 

Bin:

Inga bisamhällen redovisas.

 

Grödor:

 

Höstråg:

På en liten areal (0,2-1,25 ha) odlas ofta höstråg. Vissa gör det inte varje år. 31 st hemman och torp registrerar höstråg. Mellan 40 och 200 kg sådd och 200- 2600 kg skörd redovisas.

I genomsnitt sås 200 kg per ha och skörden är som mest för Erik Gustaf Vallinder i Göksnåre 3B som skördar 2600 kg samt Erik August Matsson i Göksnåre 3A och Erik Gustaf Vahkgrens sterbhus i Årböle som skördar 2400 kg vardera. I genomsnitt skördadas ca 2400 kg/ha.

Totalt skördas 36,3 ton höstråg. Den användes som brödsäd.

 

Höstvete:

Det är bara Gustav Emil Andersson i Göksnåre 4, Sörgården som odlar höstvete. Han sår 50 kg på 0,3 ha och skördar 500 kg vilket är 1,7 ton/ha.

 

Korn:

Alla utom 6 st torpare odlar korn. Torparna har 0,1 -1,1 ha där de sår 20-200 kg. De flesta skördar 300-800 kg men Erik Gustav Larsson i torpet Skäret skördar 1000 kg och Carl Olle Högberg i skogvaktartorpet får 2000 kg i skörd. Skörden är mellan 0,8 och 7 ton/ha.

Skatte- och frälsebönderna har normalt betydligt större arealer med korn. Här ser vi skillnader mellan de i byn och de utanför.

I byn används 1,0- 2,25 ha som besås med 200-400 kg. Skörden är 1000-2000 kg vilket betyder 0,8 till 1,6 ton/ha.

Utanför byn används mindre areal, 0,5-1,5 ha med mindre utsäde, 100-260 kg. Skörden är mellan 500 och ända upp till 2400 kg (Adolf Fredrik Eriksson i Nyböle) Deras skörd är 0,8 till 2,5 ton/ha.

Totalt skördas 41,2 ton korn. Idag är utsädet ca 200 kg per hektar och skörden 4-4,5 ton per ha.

 

Havre:

I byn finns tre torpare som i genomsnitt odlar havre på 0,6 ha medan det utanför byn är tre torpare som odlar på i genomsnitt 0,3 ha.

När det gäller utsäde och skörd är uppgifterna spretiga. Utsädet är vanligen 40-150 kg och skörden 100-800 kg. Undantaget är Karl Gustaf Andersson i Rundskär som sår 300 kg och skördar 4000 kg.

 

Skatte- och frälsebänderna visar en mer enhetlig bild. Man odlar på 0,5-3 ha, sår 90-540 kg och skördar 700-3500 kg. I topp ligger Erik Gustaf Vallinder i Göksnåre 3B och Karl Johan Jansson i Göksnåre 5B med 3500 kg vardera.

Skörden ligger på mellan 1 och 2 ton/ha.

Totalt skördas 52 ton havre.

Idag är utsädet ca 200 kg per hektar och skörden 4-4,5 ton.

 

Blandsäd:

Tre torpare i byn odlar blandsäd. Normalt är det en 50-50 blandning av korn och havre. Det används som foder till grisar och kor. Två stycken använder ca 0,25 ha, sår ca 50 kg och skördar ca 650 kg. En torpare använder 1,0 ha, sår 200 kg, skördar och skördar 700 kg. Deras skörd är i genomsnitt 2,9 ton/ha.

10 st skatte- och frälsebönderna odlar blandsäd. De använder mellan 0,2 och 1,2 ha, sår mellan 40 och 200 kg och skördar 200-1400kg. Deras genomsnittliga skörd är 2,7 ton/ha men spridningen är stor.

Totalt skördas 1,3 ton blandsäd.

 

Ärtor:

Det är bara 11 st skatte- och frälsebönder som odlar ärtor. De använder 0,1-1,15 ha, sår 20-30 kg och skördar 50-80 kg. Deskördar i genomsnitt 540 kg/ha.

Totalt skördas 375 kg ärtor.

 

Potatis:

Alla sätter potatis. Även om man inte har nästan någon mark så sätter man i alla fall 100m2 potatis för husbehov. Arealen varierar.

Torp och boställen över hela området använder mellan 0,1 och 0,25 ha.

När det gäller frälse- och skattehemman finns det en tydlig skillnad mellan byn som som sätter potatis på i genomsnitt 0,47 ha (0,3-0,6) och övriga hemman som sätter potatis på i genomsnitt 0,28 ha (0,2-0,4) Varför byns hemman sätter så mycket mer är oklart.

Skörden varierar mellan 200 kg för några torp och 15 000 kg som Gustav Emil Andersson i Göksnåre 4, Sörgården tar upp. I genomsnitt skördar man 10 gånger mängden sättpotatis. Man skördar från 1 till som mest 10 ton per hektar vilket är väldigt lite med dagens mått mätt. Variationen är stor men det kan också bero på att man ändrat från föregående år hur mycket man satte. Tillsammans tar hela Göksnåres alla brukare upp ca 418 ton potatis. Den egna konsumtionen för ca 270 personer, kan upgå till ca 25-50 ton. Hur mycket används till grisen?

Hur mycket finns kvar för försäljning? Hur mycket inkomster genererar det?

 

Säd till grönbete och foder:

Detta odlas av 6 bönder i byn och 5 st utanför. Alla utom en använder 0,2 eller 0,3 ha och sår 40 eller 60 kg. Frälsebonden Erik August Jansson i Göksnåre 6B använder 0,4 ha och sår 80 kg. Ingen av dem redovisar någon skörd vilket borde betyda att de inte odlar detta varje år.

 

Foderrotfrukter:

Tre torpare och fyra skatte-och frälsebönder odlar foderrotfrukter. Utanför byn är det likadant, 3 torpare och fyra bönder.

De odlar 0,03-0,15 ha och skördar 200-2000 kg. Skördens storlek är väldigt ojämnt födelad, mellan 4 och 33 ton per ha.

Totalt skördas ca 10 ton.

 

Gräsfrö:

Används för att förnya vallen. Fyra torp, Skäret, Båtsmanstorpet, Skogvaktartorpet och Rundskär, samt alla skatte- och frälsebönder utom Skaten och Kuggböle odlar gräsfrö. Arealen varierar 0,05 och 0,25 ha. Man skördar mellan 10 och 50 kg. Genomsnittligt skördar man 306 kg/ha. Sådd redovisas inte.

 

Klöver:

Baljväxt som assimilerar kväve. Frälsebonden Erik August Jansson i Göksnåre 6B och brukaren Johan Fredrik Jansson i skattehemmanet Årböle 1 skördar vardera 15 kg. Skattebonden Karl Johan Gustaf Årman i Årböle 2 skördar 12 kg.

 

Lin:

Här redovisas bara vilken areal som används. Alla hemman och torp i byn odlar lin. Utanför byn odlar alla utom Skaten, Rångsand, Kuggböle och brukaren Johan Fredrik Jansson i skattehemmanet Årböle 1. Arealen som använder är vanligen mellan 0,3 och 0,5 ha. Gustav Emil Andersson i Göksnåre 4, Sörgården sticker ut med en linareal på 0,10 ha. Man torkr lin i en linbastu, ofta samägd av flera. Vi vet att Sörgården har en, den står kvar väster om gården, det ska även ha funnits en på Sven-Erik Holmströms mark.

 

Odlad jord för höskörd:

Torparna har mellan 0,45 och 4 ha som odlas för höskörd. Undantaget är brukaren Karl Gustaf Andersson i Rundskär som har hela 16,5 ha. Skörden varierar så stort att det för vissa måste betyda att förra årets arealer var annorlunda. Mest hö, 15 ton, bärgar Anders Gustav Eriksson i Snickars. Om man rensar bort de avvikande så hamnar genomsnittsskörden på ca 3,8 ton/ha.

Skatte- och frälsebönderna har mellan 2,5 och 7,3 ha som odlas för höskörd. Mest hö, 55 ton, bärgar Gustav Emil Andersson i Göksnåre 4, Sörgården men han har bara angivit 3,25 ha vilket ger 17 ton/ha vilket inte borde stämma. Bland övriga är genomsnittsskörden 3,6 ton/ha.

Totalt bärgas 534 ton hö.

 

Ren träda:

Man kan sammanfatta med att nästan inga torpare och nästan alla bönder har 0,5-1,0 ha i ren träda. Sammanlagt är det ca 19 ha som ligger i träda detta år.

 

Naturlig äng använd för slåtter:

Här är det många som anger att delar av deras ängar är vattendränkta vilket naturligtvis påverkar hör mycket hö man kunnat bärga. Skattebonden Adolf Fredrik Eriksson i Nyböle har 25 ha, frälsebonden Per Andersson i Rångsand har 20 ha och de skogsarbetare som bebor Göksnåre nr 1B har 18 ha. Efter dem kommer tre bönder i byn med ca 10 ha. Alla övriga har mindre än det. Totalt bärgas ca 156 ton hö på de naturliga ängarna.

 

Total skörd:

Under detta år skördas totalt 142 ton grödor exklusive potatis.

Skörden av potatis var 418 ton.

Totalt bärgades dessutom 690 ton hö.

 

 

Här följer alla fastigheters uppgifter: Vid antalet kor har det antal som vi tror fanns i början på 1960-talet angivits inom parentes.

 

Gården Göksnåre nr 1A, 1/4 mantal (s8248)

Ägare: Leufsta Bruk

Brukare: Erik Gustaf Gällström.

Blankett: 597

Sambruk med Eriksdal nr 1 (avst. fr Hjälmunge nr 5) (blankett 174)

 

Arbetshästar              Vallacker                                               1

Ston                                                       1

Kor                                                                                               4 (-)

Ungnöt                                                                                        2

Kalvar                                                                                          1

Baggar och tackor                                                                     4

Lamm                                                                                          2

Grisar                                                                                          1

Höns                                                                                            8

 

Åker och annan odlad jord                                                      10,50 ha

Naturlig äng (delvis vattendränkt)                                        28,50 ha

Övrig mark                                                                                   0,50 ha

Summa areal                                                                                39,5 ha

 

Sädesslag                    Areal             Utsäde             Skörd

Höstråg                     0,20 ha             40 kg            1400 kg

Korn                           1,60 ha           300 kg            1000 kg

Havre                         2,15 ha           400 kg              800 kg

Potatis                       0,40 ha           600 kg            9000 kg

Gräsfrö                      0,15 ha             –                          45 kg

Lin                              0,05 ha           –                            –

Odlad jord

för höskörd               5,35 ha           –                    15 000 kg

Ren träda                    0,6 ha            –                                –

Summa åker och

annan odlad jord    10,50 ha

Naturlig äng

använd för slåtter    4 ha                                         4000 kg

 

 

 

Göksnåre nr 1B, 1/4 mantal (s7368)

Brukare: Djuren tillhör skogsarbetare

Ägare: Leufsta Bruk

Blankett: 588

Utarrenderat se 580,593, 594, 595 och 596.

 

Kor                                                                                               2 (-)

Kalvar                                                                                          1

Grisar                                                                                          1

Höns                                                                                            2

 

Åker och annan odlad jord                                                      1,25 ha

Naturlig äng                                                                               27,00 ha

Övrig mark                                                                                  0,50 ha

Summa areal                                                                             28,75 ha

 

Sädesslag               Areal               Utsäde           Skörd

Korn                           0,25 ha           50 kg           400 kg

Potatis                       0,25 ha           400 kg        4000 kg

Odlad jord

för höskörd               0,75 ha           –                   3 000 kg

Summa åker och

annan odlad jord    1,25 (skogsarbetare)

Naturlig äng

använd för slåtter    18 ha (skogsarbetare, utarrenderat, försäljning)

 

 

Torp under Göksnåre nr 2A, Norrgården (s7588)

Ägare: Leufsta Bruk

Brukare: Erik Adolf Löfgren

Blankett: 589

 

Kor                                                                                               2 (-)

Kalvar                                                                                          1

Baggar och tackor                                                                     2

Lamm                                                                                          1

Grisar                                                                                          1

Höns                                                                                            5

 

Åker och annan odlad jord                                                      1,00 ha

Naturlig äng                                                                               2,00 ha

Övrig mark                                                                                  0,10 ha

Summa areal                                                                               3,10 ha

 

Sädesslag                   Areal              Utsäde           Skörd

Höstråg                       0,15 ha            30 kg                    –

Korn                            0,15 ha              30 kg             300 kg

Potatis                       0,20 ha           400 kg            3800 kg

Odlad jord

för höskörd               0,50 ha           –                        1500 kg

Summa åker och

annan odlad jord          1,00 ha

Naturlig äng

använd för slåtter    2 ha                 –           4000 kg

 

 

Gården Göksnåre nr 2B, ¼ mantal (s8172)

Ägare: Leufsta Bruk

Brukare: Erik Axel Eriksson

Blankett: 599

Arrende se 579, 1 ha åker arrenderat av Backen.

 

Arbetshästar              Vallacker                                               –

Ston                                                        1

Vagn- och ridhästar  Vallacker                                               1

Ston                                                        –

Unghästar                  Hingstar och vallacker                        –

Ston                                                        1

Föl                                                                                                –

Kor                                                                                               6 (10)

Ungnöt                                                                                        2

Kalvar                                                                                          2

Baggar och tackor                                                                     4

Lamm                                                                                          2

Grisar                                                                                          2

Höns                                                                                            12

 

Åker och annan odlad jord                                                      9,50 ha

Naturlig äng (delvis vattendränkt)                                      26,00 ha

Övrig mark                                                                                  0,50 ha

Summa areal                                                                                  36 ha

 

Sädesslag                    Areal             Utsäde           Skörd

Höstråg                       0,60 ha         100 kg            1600 kg

Korn                           2,15 ha           400 kg            1800 kg

Havre                         1,60 ha           300 kg            2500 kg

Potatis                       0,40 ha           600 kg            6500 kg

Gräsfrö                      0,12 ha                –                       25 kg

Lin                              0,03 ha               –                           –

Odlad jord

för höskörd               4,00 ha               –              20 000 kg

Ren träda                 0,60 ha                 –                         –

Summa åker och

annan odlad jord          9,50 ha

Naturlig äng

använd för slåtter    4 ha     (vattendränkt)          5000 kg

 

 

Göksnåre nr 3A ¼ mantal och Göksnåre nr 2A 1/8 mantal (s7216)

Brukare: Erik August Matsson i Göksnåre 3A.

Ägare: Leufsta Bruk

Blankett: 598

 

Arbetshästar              Vallacker                                               –

Ston                                                        1

Vagn- och ridhästar  Vallacker                                               1

Ston                                                        –

Unghästar                  Hingstar och vallacker                        2

Ston                                                        –

Föl                                                                                                1

Kor                                                                                               6 (10)

Ungnöt                                                                                        2

Kalvar                                                                                          3

Baggar och tackor                                                                     5

Lamm                                                                                          1

Grisar                                                                                          2

Höns                                                                                            13

 

Trädgård                                                                                     0,05 ha

Åker och annan odlad jord                                                     12,50 ha

Naturlig äng (delvis vattendränkt)                                       41,00 ha

Övrig mark                                                                                  0,45 ha

Summa areal                                                                                  54 ha

 

Sädesslag               Areal                  Utsäde           Skörd

Höstråg                    0,20 ha            110 kg            2400 kg

Korn                           1,75 ha           300 kg            2000 kg

Havre                         1,75 ha           300 kg            3000 kg

Blandsäd                  0,50 ha           100 kg                    –

Ärtor                           0,10 ha            20 kg                    –

Potatis                       0,50 ha           800 kg           6000 kg

Säd till grönbete

och foder                  0,30 ha              60 kg                   –

Foderrotfrukter       0,10 ha                –                         –

Gräsfrö                      0,12 ha                –                       50 kg

Lin                              0,03 ha               –                          –

Odlad jord

för höskörd               6,15 ha               –                30 000 kg

Ren träda                    1,0 ha                –                           –

Summa åker och

annan odlad jord       13,00 ha

Naturlig äng

använd för slåtter    10 ha (vattendränkt) 7500 kg

 

 

Göksnåre nr 3B ¼ mantal och Göksnåre nr 2A, 1/8 mantal (s7214)

Brukare: Erik Gustaf Vallinder i Göksnåre 3B

Ägare: Leufsta Bruk

Blankett: 601

 

Arbetshästar              Vallacker                                                1

Ston                                                        1

Vagn- och ridhästar  Vallacker                                               1

Ston                                                        –

Kor                                                                                               6 (10)

Ungnöt                                                                                        2

Kalvar                                                                                          3

Baggar och tackor                                                                     6

Lamm                                                                                          4

Grisar                                                                                          1

Höns                                                                                            15

 

Åker och annan odlad jord                                                      13,00 ha

Naturlig äng (delvis vattendränkt)                                        40,50 ha

Övrig mark                                                                                   0,50 ha

Summa areal                                                                              54,00 ha

 

Sädesslag                         Areal             Utsäde           Skörd

Höstråg                                      –                         –         2600 kg

Korn                                2,00 ha              350 kg        2000 kg

Havre                              2,25 ha              400 kg         3500 kg

Blandsäd                       0,50 ha              100 kg           1500 kg

Ärtor                                0,10ha                20 kg              60 kg

Potatis                            0,50 ha              800 kg        8000 kg

Säd till grönbete

och foder                        0,20 ha                40 kg                  –

Gräsfrö                           0,15 ha                         –              40 kg

Lin                                   0,05 ha                         –                 –

Odlad jord

för höskörd                    6,25 ha                         –     22 000 kg

Ren träda                         1,0 ha                         –               –

Summa åker och

annan odlad jord       13,00 ha

Naturlig äng

använd för slåtter               8 ha                         –    8000 kg

 

 

 

Torp under Göksnåre nr 3 (och 6) Göksnåre 7:31 Snickars (s8162)

Ägare: Leufsta Bruk

Brukare: Anders Gustav Eriksson (äger åbyggnader)

Blankett: 590

 

Arbetshästar              Vallacker                                               –

Ston                                                        1

Unghästar                  Hingstar och vallacker                        –

Ston                                                        1

Kor                                                                                               5 (-)

Ungnöt                                                                                        2

Kalvar                                                                                          1

Baggar och tackor                                                                     4

Lamm                                                                                          3

Grisar                                                                                          1

Höns                                                                                            10

 

Åker och annan odlad jord                                                      6,00 ha

Naturlig äng (delvis vattendränkt)                                         4,00 ha

Övrig mark                                                                                  0,25 ha

Summa areal                                                                             10,25 ha

 

Sädesslag                   Areal              Utsäde              Skörd

Höstråg                       –                                      –         700 kg

Korn                           0,60 ha           100 kg              500 kg

Havre                         0,85 ha           150 kg               800 kg

Potatis                       0,30 ha           580 kg            4500 kg

Odlad jord

för höskörd               4,00 ha              –                 15 000 kg

Ren träda                   0,25 ha               –                      –

Summa åker och

annan odlad jord      6,00 ha

Naturlig äng

använd för slåtter    4 ha                                         5000 kg

 

 

 

Gården Göksnåre nr 4A, 1/4 mantal (s8274)

Ägare: Gustav Emil Andersson

Blankett: 578

Delar av 3 lägenheter avräknade se: 574, 579 och 584.

 

Arbetshästar              Vallacker                                               –

Ston                                                        2

Vagn- och ridhästar  Vallacker                                               –

Ston                                                        1

Unghästar                  Hingstar och vallacker                        1

Ston                                                        –

Föl                                                                                                1

Tjurar                                                                                           1

Kor                                                                                               8 (10)

Ungnöt                                                                                        4

Kalvar                                                                                          4

Baggar och tackor                                                                     12

Lamm                                                                                          10

Avelssvin, suggor                                                                      1

Grisar                                                                                          1

Höns                                                                                            9

 

Åker och annan odlad jord                                                      12,00 ha

Naturlig äng                                                                                  5,50 ha

Skogs- och hagmark                                                                131,40 ha

Övrig mark                                                                                    0,65 ha

Summa areal                                                                             149,55 ha

 

Sädesslag               Areal                Utsäde               Skörd

Höstvete                   0,30 ha             50 kg             500 kg

Höstråg                       1,25 ha          200 kg           1500 kg

Korn                            1,15 ha           200 kg           1500 kg

Havre                         3,00 ha           540 kg            800 kg

Blandsäd                    1,20 ha           200 kg           7000 kg

Potatis                       0,60 ha           1000 kg         15000 kg

Säd till grönbete

och foder                  0,20 ha              40 kg                     –

Foderrotfrukter         0,15 ha                 –               2000 kg

Gräsfrö                       0,15 ha                  –                    60 kg

Lin                              0,10 ha                   –                      –

Odlad jord

för höskörd               3,25 ha                   –           55 000 kg

Ren träda                 0,75 ha                   –                        –

Summa åker och

annan odlad jord    12,00 ha

Naturlig äng

använd för slåtter    5,50 ha                 –               8000 kg

 

 

Göksnåre nr 7, 10 och 11 (s7614) (4:4, 4:7, 4:8)

Ägare: Erik Gustaf Karlsson, Göksnåre 10.

Göksnåre nr 7 avstyckat 1899 från 4A, 0,48 ha.

Göksnåre nr 10 avstyckat 1906 från 4A, 0,56 ha (4:7 Nyhem)

Göksnåre nr 11 avstyckat 1911 från 4A, 0,41 ha.

Blankett: 574

 

Kor                                                                                               2 (-)

Ungnöt                                                                                        1

Kalvar                                                                                          2

Grisar                                                                                          1

Höns                                                                                            12

 

Trädgård                                                                                     0,15 ha

Åker och annan odlad jord                                                      0,90 ha

Naturlig äng                                                                               0,30 ha

Övrig mark                                                                                  0,10 ha

Summa areal                                                                               1,45 ha

Nyodling de senaste 5 åren                                                      0,25 ha

 

Sädesslag                   Areal           Utsäde            Skörd

Korn                           0,10 ha           20 kg            400 kg

Potatis                        0,15 ha         250 kg         4000 kg

Odlad jord

för höskörd               0,65 ha           –                3 000 kg

Summa åker och

annan odlad jord       0,90 ha

Naturlig äng

använd för slåtter    0,30 ha           –                   500 kg

 

 

Lägenheten Göksnåre 4:15, Backen, under Göksnåre 4 (s7612)

Ägare: Anders Andersson (avskiftat från nr 4A)

Blankett: 579

1 ha åker utarrenderat till Göksnåre nr 2B, se 599.

Slåtter i skogen

 

Kor                                                                                               3 (-)

Ungnöt                                                                                        1

Kalvar                                                                                          2

Gödsvin                                                                                       1

 

Åker och annan odlad jord                                                      1,00 ha

Övrig mark                                                                                  0,15 ha

Summa areal                                                                               1,15 ha

 

Sädesslag               Areal             Utsäde           Skörd

Korn                           –                       –                400 kg

Potatis                    0,15 ha           250 kg       2000 kg

 

Odlad jord

för höskörd           0,85 ha           –                 3000 kg

Summa åker och

annan odlad jord     1,00 ha

 

 

Gården Göksnåre nr 4 B, 5/48 mantal (s8100)

Ägare: Karl Gustaf Holmgren

Blankett: 585

Delar av 4 lägenheter avräknade se: 574, 581, 582 och 583.

 

Arbetshästar              Vallacker                                                1

Ston                                                        1

Vagn- och ridhästar  Vallacker                                               –

Ston                                                        1

Kor                                                                                               6 (10)

Ungnöt                                                                                        4

Kalvar                                                                                          4

Baggar och tackor                                                                     4

Lamm                                                                                          –

Grisar                                                                                          2

Höns                                                                                            12

 

Åker och annan odlad jord                                                      9,00 ha

Naturlig äng (hästens bete)                                                     4,00 ha

Skogs- och hagmark                                                               113,50 ha

Övrig mark                                                                                  0,45 ha

Summa areal                                                                           126,95 ha

 

Sädesslag                    Areal             Utsäde           Skörd

Höstråg                     0,40 ha             70 kg             800 kg

Korn                           1,60 ha           300 kg            1800 kg

Havre                         1,00 ha           180 kg            1600 kg

Potatis                       0,50 ha           800 kg            5000 kg

Säd till grönbete

och foder                  0,30 ha            60 kg                   –

Gräsfrö                      0,12 ha           –                           30 kg

Lin                              0,03 ha           –                           –

Odlad jord

för höskörd               4,50 ha           –                   18 000 kg

Ren träda                 0,55 ha             –                              –

Summa åker och

annan odlad jord          9,00 ha

Naturlig äng

använd för slåtter    9,00 ha           –                     4000 kg

 

 

 

Gården Göksnåre nr 4 C, 5/48 mantal (s8098)

Ägare: Lars Erik Larsson

Blankett: 580

Delar av 4 lägenheter avräknade se: 574, 581, 582 och 583.

Arrenderar 0,50 ha åker av Göksnåre 1B, se 588.

 

Hingstar över 4 år                                                                     1

Arbetshästar              Vallacker                                               –

Ston                                                        1

Vagn- och ridhästar  Vallacker                                               1

Ston                                                        –

Föl                                                                                                1

Kor                                                                                               5 (10)

Ungnöt                                                                                        3

Kalvar                                                                                          1

Baggar och tackor                                                                     4

Lamm                                                                                          5

Grisar                                                                                          1

Höns                                                                                            7

 

Trädgård                                                                                     0,05 ha

Åker och annan odlad jord                                                      7,50 ha

Naturlig äng                                                                                 1,25 ha

Skogs- och hagmark                                                               82,80 ha

Övrig mark                                                                                  0,20 ha

Summa areal                                                                             91,80 ha

 

Sädesslag                   Areal              Utsäde           Skörd

Höstråg                      0,30 ha            60 kg            800 kg

Korn                           1,00 ha           200 kg          1500 kg

Havre                         0,50 ha             90 kg          1000 kg

Blandsäd                  0,25 ha               50 kg           300 kg

Potatis                       0,40 ha           600 kg         4000 kg

Säd till grönbete

och foder                  0,30 ha              40 kg                –

Gräsfrö                      0,14 ha                  –                  22 kg

Lin                              0,06 ha                –                       –

Odlad jord

för höskörd               4,55 ha                 –          16 000 kg

Summa åker och

annan odlad jord       7,50 ha

Naturlig äng

använd för slåtter     0,75 ha                –            1200 kg

 

 

 

Gården Göksnåre nr 5B, 3/8 mantal (s8252)

Ägare: Leufsta Bruk

Brukare: Karl Johan Jansson

Blanket: 595

Arrenderar 2,5 ha åker av Göksnåre 1B, se 588.

Utarrenderat 0,75 ha åker till Göksnåre 7:11, Västerbo, se 592.

 

Arbetshästar              Vallacker                                               –

Ston                                                        2

Vagn- och ridhästar  Vallacker                                               1

Ston                                                        –

Föl                                                                                                2

Kor                                                                                               7 (5)

Ungnöt                                                                                        2

Kalvar                                                                                          3

Baggar och tackor                                                                     11

Lamm                                                                                          6

Grisar                                                                                          2

Höns                                                                                            16

 

Åker och annan odlad jord                                                      15,25 ha

Naturlig äng (betesmark till viss del)                                    45,25 ha

Övrig mark                                                                                    0,50 ha

Summa areal                                                                               61,00 ha

 

Sädesslag                  Areal             Utsäde               Skörd

Höstråg                       –                         –                   1800 kg

Korn                           1,75 ha           300 kg            1500 kg

Havre                         2,00 ha          350 kg            3500 kg

Ärtor                           0,10 ha            20 kg                 75 kg

Potatis                       0,60 ha           1000 kg         8000 kg

Gräsfrö                      0,25 ha                –                      60 kg

Lin                              0,05 ha               –                          –

Odlad jord

för höskörd               2,50 ha               –              22 000 kg

Ren träda                     1,0 ha                –                          –

Summa åker och

annan odlad jord       15,25 ha

Naturlig äng

använd för slåtter

(delvis vattendränkt)     12 ha             –              6000 kg

 

 

 

Gården Göksnåre nr 6A, ¼ mantal (s8174)

Ägare: Leufsta Bruk

Brukare: August Theodor Andersson

Blankett: 600

 

Arbetshästar              Vallacker                                               1

Ston                                                       1

Kor                                                                                               5 (10)

Ungnöt                                                                                        2

Kalvar                                                                                          2

Baggar och tackor                                                                     6

Lamm                                                                                          4

Grisar                                                                                          1

Höns                                                                                            10

 

Åker och annan odlad jord                                                      7,50 ha

Naturlig äng (delvis betesmark

delvis vattendränkt)                                                               26,00 ha

Övrig mark                                                                                  0,50 ha

Summa areal                                                                             34,00 ha

 

Sädesslag                   Areal            Utsäde              Skörd

Höstråg                           –                     –                   1400 kg

Korn                           1,10 ha           200 kg            1000 kg

Havre                         1,15 ha            200 kg           2000 kg

Blandsäd                  0,75 ha             150 kg                –

Ärtor                         0,12 ha               25 kg                –

Potatis                      0,50 ha            800 kg           7000 kg

 

Foderrotfrukter        0,03 ha             –                        –

Gräsfrö                      0,10 ha              –                        30 kg

Lin                              0,05 ha              –                         –

Odlad jord

för höskörd               3,10 ha             –                 15 000 kg

Ren träda                 0,60 ha             –                           –

Summa åker och

annan odlad jord       7,50 ha

Naturlig äng

använd för slåtter        4 ha              –                5000 kg

 

 

Gården Göksnåre nr 6 B ¼ mantal, Göksnåre nr 5A, 1/8 mantal, (s8250)

Ägare: Leufsta Bruk

Brukare: Erik August Jansson, Göksnåre 6B.

Blankett: 596

Arrenderar 2 ha åker av Göksnåre 1B, se 588.

Utarrenderat 0,75 ha åker till Göksnåre 7:11, Västerbo, se 592.

 

Arbetshästar              Vallacker                                               1

Ston                                                        1

Vagn- och ridhästar  Vallacker                                               1

Ston                                                        –

Unghästar                  Hingstar och vallacker                        1

Ston                                                        –

Föl                                                                                                1

Kor                                                                                               8 (10)

Ungnöt                                                                                        2

Kalvar                                                                                          5

Baggar och tackor                                                                     11

Lamm                                                                                          8

Gödsvin                                                                                       1

Grisar                                                                                          1

Höns                                                                                            19

 

Åker och annan odlad jord                                                      14,75 ha

Naturlig äng (avser betesmark)                                             30,00 ha

Övrig mark                                                                                  0,50 ha

Summa areal                                                                             45,25 ha

 

Sädesslag                     Areal             Utsäde           Skörd

Höstråg                       0,20 ha              50 kg          1600 kg

Korn                             2,25 ha           400 kg          1800 kg

Havre                           2,00 ha           350 kg          2700 kg

Blandsäd                     1,00 ha            200 kg              –

Ärtor                            0,10 ha               20 kg             50 kg

Potatis                        0,50 ha              800 kg      10 000 kg

Säd till grönbete

och foder                   0,40 ha                80 kg               –

Foderrotfrukter        0,12 ha                  –               2000 kg

Klöverfrö                        –                         –                     15 kg

Gräsfrö                      0,13 ha                   –                    60 kg

Lin                              0,05 ha                  –                        –

Odlad jord

för höskörd               7,30 ha                 –            30 000 kg

Ren träda                 0,70 ha                  –                         –

Summa åker och

annan odlad jord     14,75 ha

Naturlig äng

använd för slåtter           5 ha                                5500 kg

 

 

Torp under Göksnåre nr 6 (s8164)

Göksnåre 7:9, jordetorpet Skäret

Ägare: Leufsta Bruk

Brukare: Erik Gustav Larsson, äger åbyggnader

Blankett: 594

Arrenderar 1,5 ha åker och 0,50 ha äng av Göksnåre 1B, se 588.

 

Arbetshästar              Vallacker                                               –

Ston                                                        2

Kor                                                                                               4 (-)

Ungnöt                                                                                        1

Kalvar                                                                                          2

Baggar och tackor                                                                     3

Lamm                                                                                          2

Grisar                                                                                          1

Höns                                                                                            7

 

Åker och annan odlad jord                                                    6,00 ha

Naturlig äng                                                                               1,75 ha

Övrig mark                                                                                0,35 ha

Summa areal                                                                             8,10 ha

 

Sädesslag               Areal                Utsäde              Skörd

Höstråg                       –                          –                   900 kg

Korn                           1,10 ha           200 kg            1000 kg

Havre                         0,50 ha           100 kg            200 kg

Blandsäd                  1,00 ha            200 kg            700 kg

Potatis                       0,25 ha           400 kg            300 kg

Foderrotfrukter       0,05 ha               –                   200 kg

Gräsfrö                      0,07 ha               –                      18 kg

Lin                              0,03 ha               –                          –

Odlad jord

för höskörd               3,00 ha                –            12 000 kg

Summa åker och

annan odlad jord       6,00 ha

Naturlig äng

använd för slåtter       1,75 ha              –                 400 kg

 

 

 

Dagsverkstorp under Göksnåre (s7754)

Göksnåre 7:11, Västerbo, jordetorp

Ägare: Leufsta Bruk, äger även åbyggnaderna.

Brukare: J August Andersson

Blankett: 592

Arrenderar 0,75 ha åker av Göksnåre 5A, se 595

Arrenderar 0,75 ha åker av Göksnåre 5B, se 596

 

Kor                                                                                               3 (3-4)

Kalvar                                                                                          2

Grisar                                                                                          1

 

Åker och annan odlad jord                                                      4,00 ha

Naturlig äng (delvis vattendränkt)                                        0,30 ha

Övrig mark                                                                                  0,20 ha

Summa areal                                                                               4,50 ha

 

Sädesslag                    Areal              Utsäde           Skörd

Höstråg                     0,20 ha           40 kg         350 kg

Korn                           0,35 ha           60 kg         400 kg

Blandsäd                   0,20 ha           40 kg         500 kg

Potatis                       0,25 ha           400 kg      3500 kg

Odlad jord

för höskörd               3,00 ha           –               6 000 kg

Ren träda                     1,0 ha           –                      –

Summa åker och

annan odlad jord      4,00 ha

Naturlig äng

använd för slåtter    0,30 ha           –                  200 kg

 

 

Dagsverkstorp under Göksnåre 6 (s7756)

Göksnåre 7:12, jordetorp

Ägare: Leufsta Bruk, äger även åbyggnaderna.

Brukare: Karl Adolf Jansson

Blankett: 593

Arrenderar 0,75 ha åker av Göksnåre 1B, se 588.

 

Kor                                                                                               3 (5-6)

Ungnöt                                                                                        1

Kalvar                                                                                          2

Grisar                                                                                          1

 

Åker och annan odlad jord                                                      2,65 ha

Övrig mark                                                                                  0,10 ha

Summa areal                                                                               2,75 ha

 

Sädesslag                     Areal             Utsäde           Skörd

Höstråg                       0,10 ha             20 kg         400 kg

Korn                           0,15 ha               30 kg              –

Blandsäd                  0,30 ha               60 kg          500kg

Potatis                       0,20 ha           300 kg        2500 kg

 

Odlad jord

för höskörd             1,900 ha                  –           5 000 kg

Ren träda                     1,0 ha                  –                 –

Summa åker och

annan odlad jord       2,65 ha

 

 

 

Lägenheten Göksnåre nr 9 (4:6) (s7666)

Ägare: Hållnäs Friförsamling

Avstyckat från Göksnåre nr 4 1904

 

Övrig mark                                                                                  0,08 ha

Summa areal                                                                             0,08 ha

 

 

 

Båtsmanstorpet Göksnåre (s7342)

Brukare: Per Gustaf Matsson

Ägare: Leufsta Bruk.

Blankett: 603

 

Kor                                                                                               3 (-) (3 st fram till ca år 1960)

Ungnöt                                                                                        –

Kalvar                                                                                          2

Baggar och tackor                                                                     3

Lamm                                                                                          3

Gödsvin                                                                                       1

 

Trädgård                                                                                     –

Åker och annan odlad jord                                                      2,00 ha

Naturlig äng (delvis vattendränkt)                                         1,60 ha

Övrig mark                                                                                   0,15 ha

Summa areal                                                                                3,75 ha

 

Sädesslag                   Areal               Utsäde           Skörd

Höstråg                       0,20 ha             40 kg          200 kg

Blandsäd                    0,30 ha               60 kg         800 kg

Potatis                         0,20 ha           400 kg        3500 kg

Foderrotfrukter         0,03 ha               –                800 kg

Lin                               0,03 ha                 –           –

Odlad jord

för höskörd                1,25 ha                 –             4 000 kg

Summa åker och

annan odlad jord      2,00 ha

Naturlig äng

använd för slåtter     1,60 ha               –              1450 kg

 

 

Skogvaktarboställe i Göksnåre (s7746)

Ägare: Lefsta Bruk

Brukare: Carl Olle Högberg

Blankett: 586

 

Kor                                                                                               5 (4-5)

Ungnöt                                                                                        2

Kalvar                                                                                          1

Gödsvin                                                                                       1

 

Trädgård                                                                                     0,01 ha

Åker och annan odlad jord                                                      4,00 ha

Naturlig äng                                                                                3,00 ha

Skogs- och hagmark                                                                  1,00 ha

Övrig mark                                                                                  0,24 ha

Summa areal                                                                                8,25 ha

 

Sädesslag                   Areal             Utsäde           Skörd

Höstråg                       –                          –                400 kg

Korn                           0,60 ha           100 kg        2000 kg

Havre                         0,50 ha              90 kg          100 kg

Blandsäd                  –                             –                600 kg

Potatis                       0,20 ha           300 kg        3000 kg

Foderrotfrukter       0,10 ha                –                    –

Gräsfrö                       0,12 ha               –                  50 kg

Lin                              0,03 ha              –                    –

Odlad jord

för höskörd               2,45 ha           –               9 000 kg

Ren träda                  0,25 ha           –                     –

Summa åker och

annan odlad jord      4,00 ha

Naturlig äng

använd för slåtter          3 ha            –              4500 kg

 

 

Här följer torp och hemman utanför den egentliga byn.

Ordningsföljden är enligt följande:

Rundskär

Hemmanet Skaten med olika torp och lägenheter

Östgårdshemman mfl

Årböle med tillhörande torp och lägenheter

Kallnäs

 

 

Dagsverkstorpet under Göksnåre nr 1 (s7348)

Rundskär

Under Göksnåre nr 1 eller 2 kollas.

Brukare: Karl Gustaf Andersson, äger åbyggnader.

Ägare: Leufsta Bruk.

Blankett: 587

 

Kor                                                                                               4

Ungnöt                                                                                        1

Kalvar                                                                                          1

Baggar och tackor                                                                     2

Lamm                                                                                          1

Grisar                                                                                          1

Höns                                                                                            6

 

Åker och annan odlad jord                                                      2,0 ha

Övrig mark                                                                                0,25 ha

Summa areal                                                                             2,25 ha

 

Sädesslag                    Areal             Utsäde           Skörd

Korn                           0,15 ha              30 kg              200 kg

Potatis                       0,20 ha           300 kg            4000 kg

Foderrotfrukter        0,10 ha                –                      –

Gräsfrö                       0,12 ha                –                      50 kg

Lin                              0,03 ha               –                        –

Odlad jord

för höskörd               16,5 ha                –                  5 000 kg

Ren träda                    1,0 ha                –                        –

Summa åker och

annan odlad jord      2,0 ha                 –

Naturlig äng

använd för slåtter                                                     2000 kg

 

 

Gården Skaten nr 1, 1/8 mantal (s8182)

Ägare: Leufsta Bruk

Brukare: Jan Henrik Henriksson

Blankett: 455

 

Arbetshästar              Vallacker                                               –

Ston                                                        1

Vagn- och ridhästar  Vallacker                                               –

Ston                                                        1

Unghästar                  Hingstar och vallacker                        1

Ston                                                        –

Kor                                                                                               5

Ungnöt                                                                                        3

Baggar och tackor                                                                     4

Lamm                                                                                          3

Grisar                                                                                          1

Höns                                                                                            10

 

Åker och annan odlad jord                                                      7,00 ha

Naturlig äng (delvis vattendränkt)                                     126,36 ha

Skogs- och hagmark                                                                34,00 ha

Övrig mark                                                                                    1,63 ha

Summa areal                                                                            168,99 ha

 

Sädesslag                   Areal           Utsäde           Skörd

Höstråg                     0,30 ha             50 kg           900 kg

Korn                           0,60 ha           100 kg          700 kg

Havre                          1,15 ha           200 kg          800 kg

Blandsäd                   0,50 ha           100 kg            –

Ärtor                           0,10 ha             20 kg            –

Potatis                       0,50 ha            800 kg       7500 kg

Säd till grönbete

och foder                   0,30 ha            60 kg                –

Odlad jord

för höskörd               3,95 ha               –           10 000 kg

Ren träda                  0,50 ha              –                       –

Summa åker och

annan odlad jord        7,0 ha             –

Naturlig äng

använd för slåtter         25 ha            –            16 000 kg

 

 

 

Lägenhet Göksnåre nr 8, Slåtan (s7580)

Ägare: Anders Gustav Henriksson

Blankett: 584

Avstyckat från Göksnåre 4b och 4C 1901.

Arrenderar 2 ha äng av Göksnåre 1B, se 588.

 

Kor                                                                                               4

Ungnöt                                                                                        1

Kalvar                                                                                          3

Baggar och tackor                                                                     2

Lamm                                                                                          1

Grisar                                                                                          1

Höns                                                                                            8

 

 

Åker och annan odlad jord                                                       0,75 ha

Naturlig äng (arrenderat)                                                         2,00 ha

Skogs- och hagmark                                                                   0,45 ha

Övrig mark                                                                                    0,13 ha

Summa areal                                                                                3,33 ha

 

Sädesslag               Areal                 Utsäde           Skörd

Korn                           0,15 ha           30 kg                200 kg

Potatis                       0,15 ha           250 kg            1800 kg

Odlad jord

för höskörd               0,45 ha              –                   1500 kg

Summa åker och

annan odlad jord     0,75 ha

Naturlig äng

använd för slåtter       2 ha                 –                   3000 kg

 

 

 

Torpet under Göksnåre nr 3, Tärrön (s7596)

Ägare: Leufsta Bruk

Brukare: Per Johan Holmberg

Blankett: 591

Dessutom skogsslåtter

 

Kor                                                                                               3

Ungnöt                                                                                        1

Kalvar                                                                                          1

Grisar                                                                                          1

 

Åker och annan odlad jord                                                      0,75 ha

Naturlig äng (delvis vattendränkt)                                        2,00 ha

Övrig mark                                                                                  0,25 ha

Summa areal                                                                              3,00 ha

 

Sädesslag                   Areal              Utsäde           Skörd

Potatis                       0,15 ha           250 kg            3000 kg

Odlad jord

för höskörd              0,60 ha                –                2 000 kg

Summa åker och

annan odlad jord      0,75 ha

Naturlig äng

använd för slåtter        12 ha                   –             300 kg

 

 

 

Lägenheten under Göksnåre nr 4B och 4C. (s7350) Ev Göksnåre 9.

Ägare: Per Johan Sundin

Blankett: 583

 

Kor                                                                                               3

Ungnöt                                                                                        1

Kalvar                                                                                          2

Baggar och tackor                                                                     3

Lamm                                                                                          2

Grisar                                                                                          1

Höns                                                                                            16

 

Trädgård                                                                                     0,02 ha

Åker och annan odlad jord                                                      1,80 ha

Naturlig äng                                                                                1,50 ha

Skogs- och hagmark                                                                 0,80 ha

Övrig mark                                                                                  0,18 ha

Summa areal                                                                              4,30 ha

 

Sädesslag                     Areal           Utsäde           Skörd

Korn                           0,25 ha           50 kg            400 kg

Havre                         0,20 ha           40 kg         2000 kg

Potatis                        0,15 ha           250 kg        3000 kg

Odlad jord

för höskörd                1,20 ha                –              4500 kg

Summa åker och

annan odlad jord      1,80 ha

Naturlig äng

använd för slåtter     1,50 ha               –              2000 kg

 

 

 

Lägenhet under Göksnåre nr 4A och 4B (s7578)

Ägare: Johan August Hållstrand

Blankett: 582

 

Kor                                                                                               2

Ungnöt                                                                                        1

Kalvar                                                                                          –

Baggar och tackor                                                                     3

Lamm                                                                                          2

Grisar                                                                                          1

Höns                                                                                            8

 

Trädgård                                                                                     0,03 ha

Åker och annan odlad jord                                                      0,40 ha

Övrig mark                                                                                  0,10

Summa areal                                                                             0,53 ha

 

Sädesslag                   Areal              Utsäde           Skörd

Potatis                       0,15 ha             250 kg           2000 kg

Odlad jord

för höskörd              0,25 ha                –                  2 000 kg

Summa åker och

annan odlad jord      0,40 ha

 

 

Gården Nyböle nr 1, 1/4 mantal (s8096)

Ägare: Adolf Fredrik Eriksson

Blankett: 573

 

Arbetshästar              Vallacker                                               –

Ston                                                        2

Unghästar                  Hingstar och vallacker                        1

Ston                                                        –

Föl                                                                                                1

Kor                                                                                               9

Ungnöt                                                                                        3

Kalvar                                                                                          2

Baggar och tackor                                                                     11

Lamm                                                                                          11

Grisar                                                                                          1

Höns                                                                                            13

 

Trädgård                                                                                      0,03 ha

Åker och annan odlad jord                                                      10,00 ha

Naturlig äng (vattendränkt)                                                   83,00 ha

Skogs- och hagmark                                                                 69,50 ha

Övrig mark                                                                                   0,40 ha

Summa areal                                                                            162,93 ha

 

Sädesslag                   Areal           Utsäde             Skörd

Höstråg                       0,90 ha            150 kg        1800 kg

Korn                              1,50 ha           250 kg        2400 kg

Havre                            1,50 ha           260 kg         1500 kg

Ärtor                             0,10 ha            20 kg                 –

Potatis                          0,50 ha          840 kg        9000 kg

Säd till grönbete

och foder                     0,30 ha             60 kg                   –

Foderrotfrukter         0,10 ha                   –           1500 kg

Gräsfrö                        0,12 ha                   –                30 kg

Lin                               0,03 ha                   –                    –

Odlad jord

för höskörd                  4,15 ha                 –         16 000 kg

Ren träda                    0,80 ha                 –                      –

Summa åker och

annan odlad jord       10,00 ha

Naturlig äng

använd för slåtter           –                       –           6000 kg

 

 

 

Stenmo nr 1 1/8 mantal (s7212)

Brukare: Karl Erik Eriksson

Ägare: Leufsta Bruk

Blankett: 571

 

Arbetshästar              Vallacker                                               2

Ston                                                        1

Föl                                                                                                1

Kor                                                                                               5

Ungnöt                                                                                        5

Kalvar                                                                                          4

Baggar och tackor                                                                     8

Lamm                                                                                          6

Grisar                                                                                          1

Höns                                                                                            15

 

Åker och annan odlad jord                                                      10,50 ha

Naturlig äng (vattendränkt)                                                   52,00 ha

Skogs- och hagmark                                                                 58,00 ha

Övrig mark                                                                                    0,53 ha

Summa areal                                                                                  121 ha

 

Sädesslag                     Areal              Utsäde           Skörd

Höstråg                       0,60 ha              100 kg         1400 kg

Korn                             1,40 ha              260 kg         1800 kg

Havre                         2,00 ha                350 kg         1600 kg

Ärtor                           0,10 ha                  20 kg             60 kg

Potatis                       0,40 ha                600 kg        8000 kg

Säd till grönbete

och foder                   0,30 ha                 60 kg              –

Gräsfrö                      0,10 ha                      –                 25 kg

Lin                              0,05 ha                    –                       –

Odlad jord

för höskörd               4,55 ha                      –           15 000 kg

Ren träda                    1,0 ha                      –                      –

Summa åker och

annan odlad jord    10,50 ha

Naturlig äng

använd för slåtter          4 ha                     –               4000 kg

 

 

 

Gården Magön nr 1, 1/8 mantal (s8178)

Ägare: Leufsta Bruk

Brukare: Johan Fredrik Forsberg

Blankett: 570

 

Arbetshästar              Vallacker                                               1

Ston                                                        1

Föl                                                                                                1

Kor                                                                                               5

Ungnöt                                                                                        1

Kalvar                                                                                          2

Baggar och tackor                                                                     4

Lamm                                                                                          2

Grisar                                                                                          1

Höns                                                                                            8

 

Åker och annan odlad jord                                                      9,00 ha

Naturlig äng                                                                              32,00 ha

Skogs- och hagmark                                                                 79,50 ha

Övrig mark                                                                                   0,59 ha

Summa areal                                                                             121,09 ha

 

Sädesslag                    Areal             Utsäde           Skörd

Höstråg                      0,75 ha           125 kg           1200 kg

Korn                           0,60 ha           100 kg            500 kg

Havre                         1,10 ha            200 kg          1500 kg

Ärtor                           0,12 ha              25 kg              50 kg

Potatis                       0,35 ha             500 kg        4800 kg

Lin                              0,03 ha                   –                      –

Odlad jord

för höskörd               5,05 ha                    –         14 000 kg

Ren träda                     1,0 ha                    –                    –

Summa åker och

annan odlad jord       9,00 ha

 

 

 

Gården Kuggböle nr 1, ¼ mantal (s8180)

Ägare: Leufsta Bruk

Brukare: Karl Otto Andersson

Blanket: 572

 

Vagn- och ridhästar  Vallacker                                               –

Ston                                                        1

Unghästar                  Hingstar och vallacker                        1

Ston                                                        –

Kor                                                                                               6

Ungnöt                                                                                        3

Kalvar                                                                                          2

Baggar och tackor                                                                     6

Lamm                                                                                          4

Grisar                                                                                          1

Höns                                                                                            10

 

Åker och annan odlad jord                                                      9,75 ha

Naturlig äng                                                                              21,50 ha

Skogs- och hagmark                                                                90,50 ha

Övrig mark                                                                                  0,42 ha

Summa areal                                                                             122,17 ha

 

Sädesslag                    Areal             Utsäde           Skörd

Höstråg                       –                           –                  900 kg

Korn                           1,10 ha           200 kg            1400 kg

Havre                         1,75 ha           300 kg            1600 kg

Blandsäd                  0,40 ha             80 kg              200 kg

Ärtor                           0,15 ha            30 kg                80 kg

Potatis                       0,25 ha            400 kg         7000 kg

Säd till grönbete

och foder                  0,20 ha              40 kg                   –

Odlad jord

för höskörd               5,40 ha           –                   12 000 kg

Ren träda                 0,50 ha           –                              –

Summa åker och

annan odlad jord      9,75 ha

Naturlig äng

använd för slåtter        4 ha                                 4000 kg

 

 

 

Gården Rångsand nr 1, 1/8 mantal (s8184)

Ägare: Leufsta Bruk

Brukare: Per Andersson

Blankett: 456

 

Arbetshästar              Vallacker                                               1

Ston                                                        1

Vagn- och ridhästar  Vallacker                                               1

Ston                                                        –

Föl                                                                                                1

Tjur                                                                                               1

Kor                                                                                               6

Ungnöt                                                                                        2

Kalvar                                                                                          3

Baggar och tackor                                                                     6

Lamm                                                                                          4

Grisar                                                                                          1

Höns                                                                                            12

 

Åker och annan odlad jord                                                       8,50 ha

Naturlig äng                                                                               95,00 ha

Skogs- och hagmark                                                                 36,50 ha

Övrig mark                                                                                     1,15 ha

Summa areal                                                                             141,15 ha

 

Sädesslag                      Areal             Utsäde           Skörd

Höstråg                       0,75 ha          120 kg          1200 kg

Korn                           0,60 ha           100 kg            700 kg

Havre                         0,85 ha           150 kg            1100 kg

Potatis                       0,40 ha           600 kg          6000 kg

Gräsfrö                       0,15 ha                –                     –

Odlad jord

för höskörd               5,00 ha                 –           12 000 kg

Ren träda                  0,75 ha                  –                      –

Summa åker och

annan odlad jord      8,50 ha

Naturlig äng

använd för slåtter        20 ha                 –           13 000 kg

 

 

 

Gården Olarsbo nr 1, 1/8 mantal (s8188)

Ägare: Leufsta Bruk

Brukare: Carl Carlsson

Blankett: 569

 

Arbetshästar              Vallacker                                               –

Ston                                                        1

Vagn- och ridhästar  Vallacker                                               1

Ston                                                        –

Föl                                                                                                1

Kor                                                                                               5

Ungnöt                                                                                        1

Kalvar                                                                                          2

Baggar och tackor                                                                     6

Lamm                                                                                          4

Grisar                                                                                          1

Höns                                                                                            13

 

Åker och annan odlad jord                                                      5,25 ha

Naturlig äng (delvis vattendränkt)                                       34,75 ha

Skogs- och hagmark                                                               80,00 ha

Övrig mark                                                                                  0,50 ha

Summa areal                                                                           120,50 ha

 

Sädesslag                     Areal             Utsäde           Skörd

Höstråg                       0,20 ha             40 kg           800 kg

Korn                             0,65 ha           120 kg            500 kg

Havre                           0,70 ha           130 kg            700 kg

Potatis                         0,40 ha           860 kg         5500 kg

Klöverfrö                          –                        –                     8 kg

Gräsfrö                        0,07 ha                 –                   10 kg

Lin                               0,03 ha                  –                       –

Odlad jord

för höskörd                2,70 ha                  –            8 100 kg

Ren träda                   0,50 ha                  –                      –

Summa åker och

annan odlad jord         5,25 ha

Naturlig äng

använd för slåtter            3 ha                 –          3500 kg

 

 

 

Gården Årböle nr 1, 1/8 mantal (s8070)

Ägare: Karl Erik Vahlund

Blankett: 561

2 lägenheter frånskiftade, blankett 562 och 563

 

Arbetshästar              Vallacker                                               –

Ston                                                        1

Vagn- och ridhästar  Vallacker                                               1

Ston                                                        –

Unghästar                  Hingstar och vallacker                        1

Ston                                                        –

Föl                                                                                                1

Kor                                                                                               5

Ungnöt                                                                                        2

Kalvar                                                                                          1

Baggar och tackor                                                                     2

Lamm                                                                                          3

Grisar                                                                                          1

Höns                                                                                            10

 

Åker och annan odlad jord                                                      8,00 ha

Naturlig äng                                                                               3,00 ha

Skogs- och hagmark                                                               27,50 ha

Övrig mark                                                                                  0,14 ha

Summa areal                                                                            38,64 ha

 

Sädesslag                    Areal               Utsäde           Skörd

Höstråg                     0,45 ha              80 kg            700 kg

Korn                          0,80 ha           150 kg            2000 kg

Havre                         1,10 ha           200 kg            2500 kg

Potatis                       0,25 ha           400 kg            4000 kg

Gräsfrö                      0,13 ha               –                         10 kg

Lin                              0,03 ha              –                          –

Odlad jord

för höskörd               4,75 ha               –                 12700 kg

Ren träda                 0,50 ha               –                         –

Summa åker och

annan odlad jord     8,00 ha

Naturlig äng

använd för slåtter         3 ha                 –               2000 kg

 

 

 

Gården Årböle nr 1, 1/8 mantal (s8072)

Ägare: Adolf Wilhelm Jansson

Brukare: Johan Fredrik Jansson

Blankett: 564

 

Arbetshästar              Vallacker                                               –

Ston                                                        3

Föl                                                                                                1

Kor                                                                                               7

Ungnöt                                                                                        4

Kalvar                                                                                          3

Baggar och tackor                                                                     7

Lamm                                                                                          6

Grisar                                                                                          1

Höns                                                                                            16

 

Åker och annan odlad jord                                                      7,50 ha

Naturlig äng (vattendränkt)                                                    7,50 ha

Skogs- och hagmark                                                                28,75 ha

Övrig mark                                                                                  0,41 ha

Summa areal                                                                             44,16 ha

 

Sädesslag                    Areal             Utsäde           Skörd

Höstråg                      0,35 ha             60 kg           1000 kg

Korn                           0,60 ha           100 kg             900 kg

Havre                          1,15 ha           200 kg            2000 kg

Blandsäd                   0,75 ha            150 kg            1400 kg

Potatis                       0,40 ha           600 kg            7000 kg

Säd till grönbete

och foder                        –                       –                        –

Klöverfrö                         –                       –                     15 kg

Gräsfrö                     0,25 ha                  –                         –

Odlad jord

för höskörd               3,25 ha           –                 22 000 kg

Ren träda                  0,75 ha           –                            –

Summa åker och

annan odlad jord      7,50 ha

 

 

 

Gården Årböle nr 1, 1/8 mantal (s8068)

Ägare: Karl Erik Zettergren

Blankett: 559

1 lägenhet frånskiftad, blankett 560

 

Arbetshästar              Vallacker                                               1

Ston                                                        –

Vagn- och ridhästar  Vallacker                                               1

Ston                                                        –

Kor                                                                                               6

Ungnöt                                                                                        2

Kalvar                                                                                          3

Baggar och tackor                                                                     4

Lamm                                                                                          3

Grisar                                                                                          1

Höns                                                                                            12

 

Åker och annan odlad jord                                                            7,50 ha

Naturlig äng                                                                                      9,50 ha

Skogs- och hagmark                                                                      29,00 ha

Övrig mark                                                                                        0,41 ha

Summa areal                                                                                   45,41 ha

 

Sädesslag                     Areal            Utsäde           Skörd

Höstråg                       0,30 ha             50 kg              800 kg

Korn                             0,50 ha           100 kg            1000 kg

Havre                           0,65 ha           125 kg             1000 kg

Potatis                         0,30 ha          500 kg             3000 kg

Gräsfrö                        0,10 ha               –                        –

Lin                               0,03 ha                –                       –

Odlad jord

för höskörd               5,25 ha                   –              11 000 kg

Ren träda                  0,40 ha                  –                        –

Summa åker och

annan odlad jord       7,50 ha

Naturlig äng

använd för slåtter           2 ha                 –               3000 kg

 

 

 

Gården Årböle nr 1, 1/8 mantal (s8192)

Ägare: Leufsta Bruk

Brukare: Erik Gustaf Eriksson

Blankett: 558

 

Arbetshästar              Vallacker                                               1

Ston                                                       2

Föl                                                                                                1

Kor                                                                                               5

Ungnöt                                                                                        2

Kalvar                                                                                          3

Baggar och tackor                                                                     5

Lamm                                                                                          4

Grisar                                                                                          1

Höns                                                                                            10

 

Åker och annan odlad jord                                                      7,00 ha

Naturlig äng                                                                               4,00 ha

Skogs- och hagmark                                                                28,75 ha

Övrig mark                                                                                  0,39 ha

Summa areal                                                                             40,14 ha

 

Sädesslag                     Areal            Utsäde           Skörd

Höstråg                       0,35 ha           60 kg             900 kg

Korn                           0,75 ha           150 kg            1400 kg

Havre                         0,80 ha           150 kg            1500 kg

Potatis                       0,25 ha           400 kg            6700 kg

Gräsfrö                      0,07 ha               –                        15 kg

Lin                              0,03 ha              –                          –

Odlad jord

för höskörd               4,00 ha           –                  15 000 kg

Ren träda                 0,75 ha            –                          –

Summa åker och

annan odlad jord     7,00 ha

Naturlig äng

använd för slåtter        4 ha                                3500 kg

 

 

Gården Årböle nr 2, 3/32 mantal (s8064)

Ägare: Karl Johan Gustaf Årman

Hemmansklyvning 1900

Blankett: 556

Hemmansklyvning 1900

1 lägenhet frånskiftad, blankett 554

 

Arbetshästar              Vallacker                                               –

Ston                                                        2

Vagn- och ridhästar  Vallacker                                               –

Ston                                                        1

Kor                                                                                               7

Ungnöt                                                                                        3

Kalvar                                                                                          3

Baggar och tackor                                                                     8

Lamm                                                                                          7

Grisar                                                                                          3

Höns                                                                                            20

 

Trädgård                                                                                     0,02 ha

Åker och annan odlad jord                                                      8,50 ha

Naturlig äng (delvis vattendränkt)                                      13,00 ha

Skogs- och hagmark                                                               54,00 ha

Övrig mark                                                                                  0,44 ha

Summa areal                                                                             75,96 ha

Nyodling under de senaste fem åren                                      0,12 ha

 

Sädesslag                     Areal              Utsäde           Skörd

Höstråg                       1,00 ha           180 kg           1100 kg

Korn                           0,80 ha           150 kg            1700 kg

Havre                          1,25 ha           200 kg            2000 kg

Potatis                       0,40 ha           600 kg            6500 kg

Säd till grönbete

och foder                   0,20 ha              40 kg                   –

Foderrotfrukter        0,05 ha                –                1200 kg

Klöverfrö                        –                       –                       12 kg

Gräsfrö                      0,05 ha                 –                        –

Lin                              0,05 ha                 –                        –

Odlad jord

för höskörd               3,90 ha                 –            16 000 kg

Ren träda                 0,80 ha                 –                         –

Summa åker och

annan odlad jord      8,50 ha

Naturlig äng

använd för slåtter        13 ha Delvis vattendränkt   9000 kg

 

 

 

Gården Årböle nr 2, 1/32 mantal (s8066)

Ägare: Anders Gustaf Årman

Hemmansklyvning 1900

Blankett: 557

 

Arbetshästar              Vallacker                                                 –

Ston                                                         1

Unghästar                   Hingstar och vallacker                        1

Ston                                                         –

Kor                                                                                               3

Kalvar                                                                                          2

Baggar och tackor                                                                     2

Grisar                                                                                          1

Höns                                                                                            2

 

Trädgård                                                                                     0,02 ha

Åker och annan odlad jord                                                      5,10 ha

Skogs- och hagmark                                                               13,80 ha

Naturlig äng                                                                               2,25 ha

Övrig mark                                                                                  0,32 ha

Summa areal                                                                             21,49 ha

 

Sädesslag                    Areal            Utsäde           Skörd

Höstråg                       –                                      –       500 kg

Korn                           0,75 ha           125 kg             500 kg

Havre                         0,50 ha           100 kg            800 kg

Potatis                       0,20 ha           300 kg           1400 kg

Foderrotfrukter       0,03 ha                –                          –

Gräsfrö                      0,10 ha                 –                   20 kg

Lin                              0,02 ha                –                       –

Odlad jord

för höskörd               3,00 ha           –                 8 000 kg

Ren träda                  0,50 ha           –                             –

Summa åker och

annan odlad jord       5,10 ha

Naturlig äng

använd för slåtter    2,25 ha            –                1200 kg

 

 

 

Gården Årböle nr 3, 1/8 mantal (s8290)

Ägare: Erik Gustaf Vahkgrens sterbhus

Blankett: 555

 

Arbetshästar              Vallacker                                               –

Ston                                                        1

Vagn- och ridhästar  Vallacker                                               1

Ston                                                        1

Föl                                                                                                1

Kor                                                                                               6

Ungnöt                                                                                        3

Kalvar                                                                                          2

Baggar och tackor                                                                     5

Lamm                                                                                          5

Gödsvin                                                                                       1

Höns                                                                                            8

 

Trädgård                                                                                       0,10 ha

Åker och annan odlad jord                                                      12,50 ha

Naturlig äng (till största delen vattendränkt)                      31,50 ha

Skogs- och hagmark                                                                  58,50 ha

Övrig mark                                                                                    0,48 ha

Summa areal                                                                             103,08 ha

 

Sädesslag                   Areal              Utsäde           Skörd

Höstråg                       –                                      –       2400 kg

Korn                           2,00 ha           350 kg            1500 kg

Havre                          2,25 ha           400 kg           2200 kg

Blandsäd                   0,25 ha              50 kg                     –

Ärtor                           0,15 ha              30 kg                    –

Potatis                       0,40 ha           600 kg            6000 kg

Foderrotfrukter        0,05 ha                 –                         –

Gräsfrö                      0,11 ha                   –                     25 kg

Lin                              0,04 ha                 –                         –

Odlad jord

för höskörd               6,50 ha                 –                 14 000 kg

Ren träda                   0,75 ha                –                           –

Summa åker och

annan odlad jord     12,50 ha

Naturlig äng

använd för slåtter        10 ha                  –               12000 kg

 

 

 

Lägenhet under Årböle (Kullen) (s7996)

Ägare: Johan Edward Löfkvist

Blankett: 554

 

Hingstar över 4 år                                                                     1

Kor                                                                                               3

Ungnöt                                                                                        1

Grisar                                                                                          1

Höns                                                                                            6

 

Åker och annan odlad jord                                                      3,50 ha

Skogs- och hagmark                                                                  0,35 ha

Övrig mark                                                                                  0,15 ha

Summa areal                                                                              4,00 ha

 

Sädesslag                      Areal             Utsäde           Skörd

Höstråg                       0,20 ha            40 kg             600 kg

Korn                           0,50 ha            100 kg            800 kg

Havre                         0,50 ha              90 kg            600 kg

Potatis                        0,25 ha            400 kg           3500 kg

Foderrotfrukter        0,03 ha                 –                1000 kg

Lin                              0,02 ha                 –                       –

Odlad jord

för höskörd               2,00 ha                 –               8 000 kg

Ren träda                    1,0 ha                  –                          –

Summa åker och

annan odlad jord      3,50 ha

Naturlig äng

använd för slåtter         1 ha                 –                          –

 

 

 

Lägenheten under Årböle 2 (s7360)

Ägare: Karl Bernhard Löf

Blankett: 563

 

Kor                                                                                               1

Ungnöt                                                                                        1

Grisar                                                                                          1

Höns                                                                                            7

 

Åker och annan odlad jord                                                      1,15 ha

Övrig mark                                                                                 0,10 ha

Summa areal                                                                              1,25 ha

 

Sädesslag                   Areal            Utsäde           Skörd

Korn                           0,25 ha           50 kg           400 kg

Potatis                       0,15 ha           250 kg         1600 kg

Odlad jord

för höskörd               0,75 ha              –              3 000 kg

Summa åker och

annan odlad jord      1,15 ha

 

 

 

Lägenhet under Årböle 1 (s7646)

Ägare: Johan Fredrik Vesström

Blankett: 562

 

Kor                                                                                               2

Ungnöt                                                                                        1

Grisar                                                                                          1

Höns                                                                                            6

 

Åker och annan odlad jord                                                      0,20 ha

Övrig mark                                                                                  0,05 ha

Summa areal                                                                              0,25 ha

 

Sädesslag                    Areal             Utsäde           Skörd

Potatis                         0,10 ha           150 kg          1200 kg

Foderrotfrukter         0,05 ha           –                   1500 kg

Odlad jord

för höskörd                0,05 ha           –                     200 kg

Summa åker och

annan odlad jord       0,20 ha

Naturlig äng

använd för slåtter          –              (köper foder)

 

 

 

 

Fd Båtsmanstorpet under Årböle (s7560)

Ägare: Leufsta Bruk

Brukare: Carl Fredrik Söderberg Löf

Blankett: 567

 

Kor                                                                                               2

Kalvar                                                                                          1

 

Åker och annan odlad jord                                                      0,30 ha

Övrig mark                                                                                  0,10 ha

Summa areal                                                                              0,40 ha

 

Sädesslag                   Areal             Utsäde           Skörd

Potatis                       0,10 ha           150 kg            600 kg

Odlad jord

för höskörd               0,20 ha           –           1600 kg

Summa åker och

annan odlad jord          0,30 ha

Naturlig äng

använd för slåtter    Köper foder               –           –

 

 

Gården Kallnäs (s7912)

Ägare: Leufsta Bruk

Brukare: –

Blankett: 565

 

3 st lägehheter frånräknade, se 566, 567 och 568.

Areal enligt ekonomiska kartverket 1863.

År 1790 avstyckat från Göksnåre

 

Åker och annan odlad jord                                                        3,0 ha

Naturlig äng                                                                               64,0 ha

Skogs- och hagmark                                                                135,0 ha

Övrig mark                                                                                  1,53 ha

Summa areal                                                                          203,53 ha

 

Sädesslag               Areal          Utsäde           Skörd

Odlad jord

för höskörd               3,0 ha            –           12 000 kg

Summa åker och

annan odlad jord      3,0 ha

Naturlig äng

använd för slåtter    64 ha             –                  –

 

Av ängen utarrenderas 3 ha, se 548 och 550.

Å egendomen hålles grödauktioner årligen, skörden på grund därav svår att bestämma.

 

 

Dagsverkstorp under Kallnäs (s7790)

Ägare: Leufsta Bruk

Brukare: August Fredrik Hallberg, äger åbyggnaderna

Blankett: 566

 

Kor                                                                                               3

Ungnöt                                                                                        –

Kalvar                                                                                          1

Baggar och tackor                                                                     2

Lamm                                                                                          1

Grisar                                                                                          1

Höns                                                                                            5

 

Åker och annan odlad jord                                                      3,0 ha

Naturlig äng                                                                               5,0 ha

Övrig mark                                                                                  0,25 ha

Summa areal                                                                             8,25 ha

 

Sädesslag                  Areal               Utsäde              Skörd

Korn                           0,25 ha             40 kg              600 kg

Havre                         0,60 ha           100 kg            1200 kg

 

Potatis                        0,15 ha           250 kg            2000 kg

Odlad jord

för höskörd                 2,0 ha                  –               6 000 kg

Summa åker och

annan odlad jord       3,0 ha

Naturlig äng

använd för slåtter       2 ha                    –               3000 kg

 

 

 

Dagsverkstorp under Kallnäs (s7594)

Ägare: Leufsta Bruk

Brukare: JA Löf, Johan Fredrik Vesström, Vendin

Blankett: 568

 

Kor                                                                                               2

 

Grisar                                                                                          1

 

Åker och annan odlad jord                                                      1,0 ha

 

Övrig mark                                                                                  0,15 ha

Summa areal                                                                             1,15 ha

 

Sädesslag                  Areal                Utsäde           Skörd

Korn                           0,10 ha              20 kg            300 kg

 

Potatis                        0,15 ha                 –                1500 kg

Odlad jord

för höskörd               0,75 ha                –               3 000 kg

Summa åker och

annan odlad jord       1,0 ha

 

 

 

Gårdarna Göksnåre 1,2,3,5 och 6, 2 ½ mantal (s7712)

Ägare: Leufsta Bruk

Sammandrag

Blankett: 602

 

Skogs- och hagmark                                                                  2372, 01 ha

Övrig mark                                                                                         5,83 ha

Summa areal                                                                              2377, 84 ha

Utarrenderat                                                                                 405,10 ha

Summa:                                                                                      2782, 94 ha