Göksnåres befolkning under drygt 600 år

År 1250-1350 var digerdödens tid i Sverige. Kanske så stor del som bortåt hälften av befolkningen dog. Hur detta drabbade Göksnåre vet vi inget om. Däremot talar mycket för att byns sex hemman fanns redan vid slutet av 1300-talet. Den totala befolkningen borde då varit ca 40-50 personer.

Under de närmaste 150 åren fram till mitten av 1500-talet etableras 4 nya avgärda hemman (1). Det är Nyböle före år 1409, Kuggböle före år 1540 och Årböle med två hemman också före år 1540. Befolkningen var då totalt uppe i ca 80 personer där hela ökningen skett utanför själva bolbyn (2).

Befolkningsökningen fortsätter under de följande hundra åren och det resulterar i ytterligare fem avgärda hemman innan år 1630 nämligen Stenmo, Skaten, Rångsen, Olarsbo och Magön. Med totalt 15 st hemman kan befolkningen antas varit ca 120 personer i hela Göksnåre men i bolbyn ligger den kvar på 40-50 st.

Under de följande hundra åren verkar befolkningsökningen ha stannat av och inga nya hemman eller torp tillkommer.

Från ca år 1660 när ett Båtmanstorp etableras i byn följer en ny period av befolkningsökning. Det ökade behovet av fastigheter uppfylls nu till största delen i bolbyn. År 1719 klyvs hemmanet Göksnåre nr 1, år 1732 sker samma sak med Göksnåre nr 6 och år 1738 är det dags för Göksnåre nr 5. År 1745 etableras ett Skogvaktarboställe, år 1768 tillkommer ett jordetorp (3) och år 1788 en backstuga(4). År 1794 byggs ett nytt Skogvaktarboställe medan det gamla övergår till att vara skattetorp. I samband med Storskiftet i början på 1820-talet sker ett antal nyetableringar, tre nya torp varav ett i bolbyn och tre hemman i bolbyn som klyvs. Allt detta innebär att befolkningen har vuxit till ca 215 personer varav 138 i bolbyn när koleran drabbar byn 1834. På några veckor minskar befolkningen med 11% till 123 st. Läs mer om koleran under Berättelser.

Efter koleraepidemin fortsätter befolkningen att växa och nya fastigheter tillkommer, fram till år 1920 hela fem stycken och då är inte de tre torp som både hunnit med att skapas och överges inte medräknade. År 1920 når Göksnåre sin befolkningsmässiga toppnotering med totalt ca 270 personer varav 188 personer bor i bolbyn.

Efter år 1920 börjar en accelererande nedgång som fortsätter än idag. På andra halvan av 1930-talet är nedgången nästan 5% per år och år 1940 är befolkningen i bolbyn nere på 114 personer. Som jämförelse kan man tänka sej att Tierps kommun skulle minska med 5000 innevånare på 5 år.

I skrivande stund är Göksnåre bys befolkning ca 20 personer men inom några månader kommer det första tillskottet på många år.

 

Några ordförklaringar:

(1)                Avgärda hemman är nybyggen som upptagits inom en förutvarande bosättnings område.

(2)                Bolby är en ursprunglig by där varje bybo ägde sin gård och hade del i byns allmänningsmark.

(3)                Jordetorp är ett torp som är infört i jordeboken. Det nyttjas av torpare som arrenderar marken.

(4)                Backstuga är en liten, enkel stuga belägen på annans mark, bebodd av personer som inte huvudsakligen sysslade med jordbruk. Ofta låg dessa stugor på allmänningar