Göksnåre nr 2B, Göksnåre 7:7, Frälsehemman, (Karlsson)

¼ mantal

Etablerat som fastigheten Göksnåre nr 2, ¼ mantal troligen i samband med skiftet 1823-1824. Bedömningen är att fastigheten skapas och familjen flyttar in på stamfastigheten Norrgården 1820 men att boningshus, ladugård mm byggs först efter 1840. Finns inte markerat på skifteskartan 1823.

Byggåret går med all säkerhet att finna i Leufsta bruks arkiv.

Finns 1839 men anges bara med ordet ”Tomt” Littera 562,563.

Bostadshus byggt 1845-1865.

Anges på karta som utflyttad gård 1869.

På den fastighetsdelning som Gimo-Österby gör 1925 blir fastigheten på 29,325 ha.

Finns inte med i Svenska Gods och Gårdar D10,1938

Finns med i Sveriges bebyggelse, Uppsala län D2, 1949, se längre fram i berättelsen.

Vid renovering av det nuvarande huset upptäcktes att en grund till ett mindre hus fanns under detta hus.

1820-1830

Boendes på hemmanet Göksnåre nr 2 Norrgården, Per Persson (16/8 1780-1/3 1841) och Brita Jansdotter (1/9 1773-19/5 1843) Han är född i Hellbo, Tegelsmora med föräldrarna Per Ersson och Karin Andersdotter. Han flyttar till Prästgården, Tegelsmora där han träffar Brita, se nedan.

Hon är född i Benarby, Tegelsmora med föräldrarna Jan Matsson (1749-) och Carin Andersdotter (1751-) Hon flyttar till Älvkarleby 1790 och senare till Vendel. Hon är piga i Benarby, Tegelsmora 1796-98 hos sin bror Mats Jansson (1770-) och Stina Andersdotter (1775-) Hon flyttar sen till Prästgården, Tegelsmora där hon träffar Pehr, se nedan.

De gifter sej 1804 när de bor och arbetar i Prästgården, i Tegelsmora. Han är då 24 år och hon är 31 år gammal. De får Per (22/1 1806-27/8 1851) som sen tar över i Göksnåre och Kajsa/Catharina (27/5 1809-19/11 1864) läs om henne under Personer, innan de, 1811, flyttar till Uddarby, Dannemora där de blir arrendatorer. De får sen Greta Stina (3/9 1812-15/9 1892) se nedan, innan de 1814 flyttar till Filsarby, Tegelsmora och tar över hans föräldrars hemman som frälsebönder. De får sen Brita (26/10 1816-5/2 1839) se nedan. De flyttar 1819 till Hållnäs. Troligen blir de erbjudna frälsehemmanet Göksnåre nr 2B och flyttar hit. Inga kyrkoböcker finns som kan bekräfta ankomsten till byn men han är noterad på skifteskartan från 1823-24. Alla byns 10 frälsehemman skiftas till samma storlek, 2 2/5 öresland, dvs 3,6 hektar. De skiften han får är nr 31-62.

År 1830 är han i ekonomiskt trångmål.

Hans skuld till bruket har ökat och de anklagar honom för att han börjat sälja sina lösören. Bruket begär och får beslut av tinget att ta en del av hans djur i utmätning. Hans skuld var ca 170 riksdaler och de djur de tog värderades till ca 120 riksdaler.

Nedan följer dokumenten i kronologisk ordning med ett försök till transkribering. Mina kommentarer och förklaringar följer skrivna inom //-tecken.

/Bondeboken visar Pehr Perssons konto hos bruket för år 1830.

Vid årets början var hans skuld 168 riksdaler. Till detta kom under året hemmansräntan (arrendet) och kronoräntan (skatten) på sammanlagt 27 riksdaler. På dagsverken, forlön och kolning tjänade han ca 33 riksdaler. Totalt ökade hans skuld vid årets slut till 173 riksdaler/

Pehr Persson i Göksnåre är skyldig Leufsta Bruks ägare vid i wåras avslutade räkning Riksdaler 173.28.8 Kopparmynt. och lären nu hafva börjat att förskingra sina lösören varför jag nödgas anhålla om kvarstad å alla dess lösören samt grödan till så kontant belopp som betaler denne brukets fodran. Leufsta 4 october 1830

Undertecknat hans exellens Hans Westrell

Undertecknat med bomärke Pehr Persson i Göksnåre

Bevittnat av Eric Hållander i Lönnö

Mats Ersson

/Bruket anhåller om kvarstad för Pers lösören och hans gröda för att säkra skulden/

7 October 1830

 Landshövdingeämbetet i Upsala

Communiceras bonden Pehr Persson i Göksnåre, att inom åtta dagars afsked skyldig med förklaringar inkomma oss xx xx då xxx med avseende xx xx xx i xxx gjord xx xxxxx mätxx xx af xxx i xxxx uylaog xx medtagits Uppsala xxx den 7 october 1830

/Skrivelsen från Landshövdingen gör klart för Per att han inom 8 dagar ska (detta är oklart men borde kunna betyda: inkomma med synpunkter på den skuld som finns)/

12/11 1830

Nedan nämnda dag hafva undertecknade comunicerade Frälsebonden Pehr Persson i Göksnåre Leufsta Bruks Respektive ägares avräkning om att av Pehr Persson utbekomma 173 rd 28 skilling 8 runstycken. Med Kungens befallningshavandes i Upsala län därå teknade Comunications Resolution af dne 7e sistlidne October hvarigenom Pehr Persson blivit ålagd att en förklaring däröver innan åtta dagar efter delgivandet avgiva vid äventyr att icke vidare warda målet hörd Betyga Göksnåret den 12 November 1830

Eric Hållander fjärdingsman

Mats Ersson i Vafd, nämndeman (bomärke)

/Pehr Persson var alltså skyldig bruket ca 173 riksdaler. Han fick 8 dagar på sej att protestera. Eric Hållander är socknens fjärdingsman och bor i Lönnö/

1830 12 november förrättades pengaregister af undertecknade gamle frälsebonden Pehr Persson i Göksnåre, Hållnäs socken till räkning för hans Exellens mm Högvälborne herren Grefve Carl De Geer som genom ägande Derrav åtgärdat enligt Konungens höga befallningshavare i Upsala län communikations resolution av den 7 sistlidna October Riksdaler banco___________________115.35.1

 Därtill kommer utmätningsarvode______________________ 5.8

 Summa Rd______________________________________________120.43.1

 

Till räkning för denna summa togs följande i mät af värde på sätt som följer:

1 grått hingstkreatur 6 år gammal           32.-

1 rött stokreatur 10 år gammal                 21.-

1 ko Rödkona kallad                                     10.-

1 ko Tärna kallad                                           8.-

7 får o 1 Bock                                                   7.-

(plus ett antal mindre poster)

Summa                                                          122.-

Och tillsändas Pehr Persson att vid det är Utsökningsbalkens 8 kapitel utmätta anfinns lika förskringat något af nämnd sålunda därefter blifvit

Datum xxx

Eric Hållander fjärdingsman

Mats Ersson i Vafd, nämndeman (bomärke)

/2 hästar, 2 kor, 7 får och 1 bock värderades till sammanlagt ca 122 riksdaler. Dessa togs i mät för att skriva ner Pers skuld till bruket/

När Pehr dör av gikt, 60 år gammal, har hans son Pehr redan gift sej och tagit över.

I bouppteckningen ser vi att han efterlämnar änkan och deras 4 barn, 1 son och 3 döttrar. Sonen Per har tagit över hemmanet, dottern Catharina (se nedan), dottern Greta Stina (se nedan), dottern Britta som har avlidit 22 år gammal och att hon har dottern Maja Brita 4 år. Morbrodern Per Persson i Göksnåre utsågs till förmyndare för henne vid bouppteckningen. Dottern Greta Stina är ogift (hon gifter sej senare samma år) och därför omyndig så hennes rätt bevakades av av skattebonden Eric Ersson i Göksnåre. Änkan uppgav boet enligt följande:

– 1 mässingskruka, 2 tenntallrikar, 1 strykjärn, 1st 3-kannsgryta*, 1 dito trasig, 1 tackjärnspanna, 1 våffeljärn. Dessa husgeråd värderades till 5 riksdaler.

– Snickarverktyg: 1 foghyvel, 3 släthyvlar, 1 gammal glasplog*, 1 simshyvel, 1 listhyvel, 1 oxhyvel, 2 handsågar, 1 sticksåg, 1 järnskaft med borr, 1 färgbor*, 1 drag och 3 huggjärn, 2 snevinklar och 1 ritmått, 1 bandkniv, 1 skill, 6 måslar*, 1 skovel, 1 borrskaft med 2 borrar, 1 bibel 1 rd, 1 plog, 1 huggyxa, 1 hacka och 1 skoråka, 1 hyvel, 1 järnspett, 2 får 2 rd värderat till 12 riksdaler 11 skilling.

– Hans gångkläder: 1 kapprock 1.24 rd, 1 blå syrtut 2.24 rd, 1 dito 1 rd, 1 svart rock och väst 1.24 rd, 1 blå väst, 1 kokbyxor*, 1 blå kröge*, 1 blå väst, 1 vardagströja och byxor, 2 skjortor linne och blångarn*, 2 strumpor, 1 par skor och stövelskaft, 1 mössa, 2 sängomhängen, 2 lakan söndriga, 2 kuddar, 1 fäll, 1 blångarnsvepa, 1 lerkrus, 1 bordsflaska av glas, 1 tagelsäck. Det som rubriken angav, hans kläder värderades till 9 riksdaler 16 skilling.

Övriga saker som hamnat under rubriken värderades till 2 riksdaler 18 skilling.

Summa 23 riksdaler 27 skilling

Sterbhusets skulder

– Till son Per Persson för bravölskostnad, 10 riksdaler

– Till son Per Persson för bouppteckningskostnader, 2.16 rd

– Till Olof Hållgren i Barknåre, 3.16 rd

– Till Her Bokhållaren i Ängskär, 2.24 rd

– Till Eric Ersson i Göksnåre, 2 rd

– Till herr kyrkoherden Söderbaum i Sikhjälma, 2 rd

– Till förrättningsmän för bouppteckningen, 1.8 rd

– De fattigas andel av summa inventarium, 1 riksdaler 6 runstycken

Summa 23 riksdaler 17 skilling 6 runstycken (varav 22.16 var egentliga skulder)

Boets behållning 9 skilling 6 runstycken.

Att boet blivit riktigt upptecknat intygas av Per Perssons änka Brita Jansdotter med hennes bomärke

Per Persson, Hans Linrot och Olof Hållgren skriver under med sina bomärke

Nämndemannen Carl Zettergren i Årböle, Eric Ersson i Göksnåreoch Anders Ersson i Göksnåre skrev under med sina bomärken

Förklaringar:

– Morbrodern Per Persson

– Skattebonden Eric Ersson

– 3-kannsgryta. En kanna är ett volymmått som var 2,62 liter. En 3-kanns gryta var alltså på 7,9 liter

– Glasplog. En hyvel för anbringande av glasbågsfals.

– Färgbor. Oklart

– Måslar. Oklart

– Kokbyxor. Oklart

– Blå kröge. Oklart

– Blångarn. Kort spinnbart fiber­material som av­skiljs vid bearbetning av lin och hampa

– Till Olof Hållgren i Barknåre är backstugemannen Olof Hållgren Persson (5/3 1812-3/4 1885) som vard gift med deras dotter Brita.

– Till Herr Bokhållaren i Ängskär är Per Niclas Bonnivier (9/4 1805-24/8 1882) från Tierp.

– Till herr kyrkoherden Söderbaum är Johan Gustaf Söderbaum (11/12 1804-30/5 1868

Anmärkningar:

– Kreaturen var 2 st får som betingade ett värde av ca 9% av boets värde

– De egentliga skulderna var ca 95% av tillgångarna.

– De fattigas andel var ca 8 promille av tillgångarna

Brita är jordemor i byn från 1827 till 1843 då hon dör 70 år gammal. Hon var med om 100 förlossningar.

Dottern Greta Stina (28/10 1812-15/9 1892) flyttar till Tegelsmora 1828. Hon kommer tillbaka till byn och då till skogvaktare Hållinder i Göksnåre. 1840 flyttar hon till föräldrarna i byn och 1842 till Lillsnabben, Barknåre där hon gifter sej 1843 med backstugemannen och änklingen efter hennes döda lillasyster Britta, Olof Persson Hållgren (5/3 1812-3/4 1885) De får Anna Christina (10/2 1843-18/6 1935), Catharina Lovisa (13/11 1847-26/10 1949) som blir nästan 102 år gammal, Greta Lena (10/8 1850-1/4 1933) och Anders Petter (28/10 1854-3/7 1858) som dör knappt 4 år gammal av charlakansfeber. Olof dör 1885, 73 år gammal och Greta Stina dör 1892, knappt 80 år gammal.

Dottern Britta (26/10 1816-5/2 1839) flyttar 1835 till Barknåre och gifter sej med drängen Olof Persson Hållgren (5/3 1812-3/4 1885) De får Maja Brita (21/11 1835-25/1 1905) innan de flyttar till Österleufsta 1837 och till hennes föräldrar i Göksnåre 1838. Britta dör 1839, 22 år gammal, av gastrisk feber. Änklingen Olof flyttar då med dottern till sina föräldrar i Barknåre. Se vidare om honom i berättelsen om hennes syster Greta Stina ovan.

1830-1849

Boendes på hemmanet Göksnåre nr 2 Norrgården, gamle Pehr Persson (22/1 1806-27/8 1851) och Anna Brita Andersdotter (19/10 1809-12/3 1881) Han är son i huset men född i Tegelsmora. Hon är född i Vavd med föräldrarna frälsebonden Anders Jansson (6/3 1760-20/7 1821) och mor Anna (5/12 1770-4/12 1820) som kommer från Göksnåre nr 5B. Han är inte noterad på skifteskartan från 1839-44 men är tydligt angiven i en sammanställning över byns skatte- och frälsebönder. Det finns ingen tomt på den kartan som stämmer med denna fastighet. Han finns inte upptagen i brukets kapitalräkningsböcker. De gifter sej 1830 och får Anders Petter (12/7 1833-5/8 1917) se nedan, Johannes (19/7 1836-20/11 1919) se nedan, Erik (19/10 1840-30/6 1851) se nedan, Anna Helena (9/10 1843-22/12 1931) se nedan och Karl (31/12 1846-18/2 1912) se nedan.

Pehrs syster Catarina med familj bor och jobbar här 1839-40, sen flyttar de till Göksnåre nr 4 för 1 år innan de flyttar vidare.

Pehr är kanske den som hämtar förnödenheter i Lill-Kärven när socknen är satt i karantän. Det kan också ha varit hans namne i Göksnåre nr 2A, Norrgården. De flyttar 1849 till Norrbo, Slada och blir fiskare och torpare. Sonen Eric dör 1851, bara 10 år gammal av bröstinflammation och Pehr dör två månader senare, 45 år gammal, av lunginflammation.

I hans bouppteckning kan vi läsa att han efterlämnade änkan och 5 barn, 4 söner och 1 dotter (läs om dem nedan) Barnens farbor Hans Linroth i Storsten infann sej för att företräda de omyndiga barnen. Egendomen uppgavs och värderades av änkan enligt följande:

– Koppar: 1 mullöga*, 1 kaffepanna, 1 liten kopparpanna värderat till 1 riksdaler 40 skilling

– Tenn: 1 djupt tennfat, 1 flat tennfat värderat till 1 riksdaler 14 skilling

– Bleck: 1 lackerad brödkorg, 1 blecktratt, 1 brandspruta, 1 mindre sil, 1 st ½-stopsmått*, 1 jungfrumått*, 1 brödmått, 1 rivjärn värderat till 1 riksdaler 43 skilling

– Järn: 1 hackkniv, 1 köttgaffel värderat till 3 riksdaler 24 skilling.

– Husgeråd: 1 fällbord, 1 matbord, 2 karmstolar, 1 dito med brädkarm, 1 bordsflaska, 1 slät flaska, 2 buteljer, 1 porslinstallrik, 3 söndriga dito, 1 stenkrus, 1 kruka, 1 flat stenfat, 1 gul tallrik, 2 stentallrikar, 1 stenskål, 2 stenfat djupa värderat till 3 riksdaler 8 skilling

– Verktyg: 1 hyvelbänk 2 rd, 1 såg, 1 dito söndrig, 1 dymlingsborr, 1 järnskaft med 2 borrar, 1 foghyvel, 1 flathyvel, 2 löshyvlar 1 mindre, 1 skrubbhyvel, 1 större stämjärn, 2 mindre dito, 1 bandkniv, 1 ritmått och vinkel, 1 flänkyxa, 1 huggyxa, 1 dito sämre, 1 handyxa, 1 städja, 1 hammare, 2 stampar, 2 smedtänger, 1 dynggrep, 1 spannmålslår, 1 halvspannsmått*, 1 baktråg, 1 bill, 1 bytta, 1 lysjärn, 1 st 2-kannskagge*, 1 harvel, 1 drickstunna, 1 dricksflaska, 1 snusfjerding*, 1 ljuslåda, 1 lång skäppa, 1 gammal tunna, 2 järnband, 1 namnstädja och stamp, 2 lådor med diverse järnskräp, 8 vangspinnar och åkerharv, 5 oberedda fårskinn, 1 gammalt skotnät, 1 kärna, 1 häckla*, 4 slåtterliar, 1 wanna, 1 järnspett, 1 järnspett, 2 skäror, 3 gamla skyfflar, 1 slipsten med järnvev, 1 hacka, 1 torvkrok, 1 par vävstolar, 1 par rännträn, 1 ofärdad handxx, 1 verkkista, 1 st 3-fot, 2 linbråkar, 1 kärämbar, 1 storhacka, 1 trästock, 1 dragårder, 1 dragkälke, 1 fiskkasse, 1 körkälke, 1 bukok*, 1 plogbill, 1 loskiva och 1 drag*, 1 båshaka, 1 gammal skjutkärra, 2 gamla vattsår värderat till 15 riksdaler 4 skilling

– Sjötyg: 1 sköta från 1840, 1 sköta 1846, 1 sköta utan årtal, 1 sillnät 1833, 1 våltina, 1 silltunna, 1 stannfat, 1 mindre tunna, 2 embar, 2 stävor, 1 drickskanna värderat till 5 riksdaler 24 skilling

– Gångkläder: 1 vintermössa, 1 blå syrtut och byxor 1.32 rd, 1 blå vadmalskläde, 1 bomullskläde, 1 gammalt vadmalskläde, 1 svart frack, 1 par stövlar gamla, 2 par gamla skor, 2 gamla skjortor, 1 par strumpor värderat till 3 riksdaler 14 skilling

– Sängkläder: 1 dragsäng, 1 skinnfäll, 1 lingarnslakan, 2 kuddar, 1 vepa, 1 målad bytta, 1 kista blåmålad, 1 matspann, 1 st 1/2 –ankare*, 1 st 3-kannskagge*, 1 furutratt, 1 bakbord, 1 silltunna, 1 liten spegel, 1 bibel, 1 ullsax, 1 gammal mansax, 1 hovtång och hammare, 1 ugnslock, 1 spanskrör*, 1 rakkniv värderat till 5 riksdaler 28 skilling

– Kreatur: 1 ko Höfda 10.32 rd, 1 ko Sjöna 10 rd, 1 kvigkalv 1 rd, 3 tackor och 1 lamm 4 rd, 1 snejpare?* 24 skilling, till ett totalt värde på 41 riksdaler 8 skilling

Summa 56 riksdaler

Sterbhusets skulder

– Till Patron Engström i Gävle för varor, 5.16 rd

– Till Lars Eric Andersson i Vavd enligt revers, 4 riksdaler

– Till Jan Matsson i Kvarnbo enligt revers av den 18 januari 1851, Kapital 25.16 rd ränta oberäknad, 26.16 rd

– Till Jan Matsson för auktionsinrop på 3nne auktioner omkring, 17.6 rd

– Till Magasins kapital och ränta till 1850 års slut. 4 tunnor 3 ¼ kappor råg, 1 tunna 4 fjärdingar 3 ½ kappe korn omkring, 16 riksdaler

– Till Olof Hållgren i Snabben för barnarv, 6.26.6 rd

– Till förrättningsman för bouppteckningskostnad, 1.16 rd

– De fattigas andel av inventariesumman 3.4 skilling

– Till Jan Matsson i Kvarnbo kontant, 3.16 rd

Summa 79.3.10 rd

Änkan Anna Brita Andersdotter intygar med sitt bomärke att allt blivit riktigt upptecknat

Närvarande vittnen och värderingsmän fjärdingsman Jan Matsson och nämndeman Eric Andersson skriver under med sina namn.

Fattigprocenten betald kvitteras av JG Söderbaum

Förklaringar:

– Hans Lindroth i Storsten är född i Ängskär men gift i Tegelsmora (25/6 1814-11/2 1882)

– Mullöga. Handfat, tvättfat

– ½-stopsmått.

– Jungfrumått. Qvartersmått. Gammalt svenskt volymmått för vätskor.  1 kvarter = 1/8 kanna = 1/4 stop = 4 jungfrur = 32,7 cl

– Halvspannsmått . 1 spann = 2 halvspann = 4 fjärdingar = 16 kappar = 28 kannor = 73,28 liter. En halvspann är alltså 36,64 liter

– 2-kannskagge En kanna är ett volymmått som var 2,62 liter. En 2-kannskagge var alltså på 5,2 liter.

– Snusfjerding. Se ovan, 1 fjärding är alltså ¼-spann dvs 18,32 liter

– Häckla är ett redskap som används vid framställning av lingarn. Den består av en bräda med piggar av metall som linet efter bråkning och skäktning dras igenom för att få linets fibrer att ligga parallellt.

– Bukok. En del av seltyget för hästen.

– Loskiva och 1 drag. Oklart.

– 1/2 –ankare. 1 foder = 2 pipor = 4 oxhuvuden = 6 fat = 12 halvfat = 24 ankare = 48 halvankare = 360 kannor = 942,12 liter. ½-ankare är alltså 19,63 liter

– Spanskrör är en typ av promenadkäpp tillverkad av rottingpalm.

– Snejpare. Oklart

– Patron Engström i Gävle. Oklart.

– Lars Eric Andersson i Vavd. Oklart

– Jan Matsson i Kvarnbo är socknens första fjärdingsman bonden i Kvarnbo Jan Matsson (8/1 1816-19/2 1889)

– Magasin. Avser troligen sockenmagasinet där man kunde låna och låna ut foder.

– Olof Hållgren i Snabben är backstugemannen Olof Persson Hållgren (5/3 1812-3/4 1885)

– JG Söderbaum är kyrkoherden Johan Gustaf Söderbaum (11/12 1804-30/5 1868)

Anmärkningar:

– Kreaturens värde var 47% av boets totala värde

– Skulderna översteg tillgångarna med 41%.

– De fattigas andel var ca 1,3 promille av boets värde.

Anna Brita lever ytterligare 30 år och dör 71 år gammal.

Sonen Anders Petter (12/7 1833-5/8 1917) flyttar inte med familjen utan flyttar då till Göksnåre nr 4 som dräng. 1850 flyttar han till Vedlösa nr 1 som dräng. 1851 flyttar han till det torp i Slada som hans föräldrar flyttat till. Han gifter sej där 1856 med Lovisa Constantina Sund (31/1 1830-7/9 1911) De blir strandsittare och får ett dödfött barn 1856 och Anna Lovisa (30/7 1858-25/10 1932) innan de 1859 flyttar till ett annat torp under Slada nr 2 i Storsten där de också blir strandsittare. De får Anders Gustaf (23/11 1861-26/6 1934) och Carl Johan (25/11 1866-25/11 1866) som dör samma dag han föds. Från mitten av 1860-talet anges Anders som fiskare. De får sen Carl Edward (15/3 1873-26/12 1905) Hans mor bor här ända till sin död 1881. Dottern Anna Lovisa gifter sej 1890 och de tar över torpet ett tag innan de flyttar. Sonen Anders Gustaf blir sjöman innan han gifter sej, blir fiskare, tar över torpet och tar sej namnet Pettersson.

Anders Petters hustru Lovisa Constantina dör 1911, 81 år gammal och han själv dör 1917, 84 år gammal.

Sonen Johannes (19/7 1836-20/11 1919) flyttar 1852 till Hållen nr 1 som dräng. 1856 flyttar han till ett annnat ställe i Hållens by. 1857 flyttar han tillbaka hem till föräldrarna. 1859 flyttar han tillsammans med sin mor och tre yngre syskon till Norrbo på Sladas ägor. Han gifter sej med Lena Caisa Ersdotter (29/7 1831-28/4 1887) från Kussil. Hon har den oäkta sonen Erik Gustaf (13/3 1857-16/2 1929) och de får ett dödfött barn innan de får Anna Lovisa (5/9 1861-21/6 1901) och Jan Olof (8/2 1865-30/4 1940) De flyttar 1867 till ett torp under Kussil nr 1 på Vavds ägor. Där får de Anders August (28/8 1867-1/10 1891), Kristina Matilda (14/3 1870-20/2 1966) och Maria Helena (1/7 1872-16/2 1944) Johannes hustru Lena Caisa dör 1887, 55 år gammal, av tarmvred. Sonen Anders August dör 1891, 24 år gammal, av blodbrist och kronisk hjärtförstoring. Se mer under Sjukdomar och dödsorsaker.

1900 flyttar deras dotter Maria Helena till Tierp, gifter sej och kommer hem med sin man och de tar över torpet. De flyttar till Västland 1911 och Johannes flyttar 1913 till Nyboda, Hållen och sin son snickaren Jan Olof Jansson. Där dör han 1919, 83 år gammal.

Dottern Anna Helena (9/10 1843-22/12 1931) flyttar 1859 till Vedlösa som piga. 1861 flyttar hon till Flåttskär som piga. Hon får den oäkta sonen Carl Johan (17/6 1864-28/10 1864) som dör 4 månader gammal utan angiven orsak innan hon flyttar tillbaka hem till Slada där hennes bror Anders Petter tagit över som strandsittare. Hon flyttar till Nybron, Leufsta bruk 1865 som piga åt en bruksarbetaränkling. Hon flyttar 1866 till Kärven, Hållnäs som piga. 1867 flyttar hon till Stenmo och 1869 till Åsmundbo nr 1. Hon flyttar tillbaka till Stenmo 1870 och till Gästgivargården, Frebbenbo, Valö 1871 som piga. Hon flyttar till Spjutbo, Österleufsta 1874 som piga och 1876 till en torpare i Skälsjön som piga. 1877 flyttar hon till Imundbo som piga och 1879 till Stenmo igen. Hon flyttar 1881 till Rångsen som piga 1882 till Skållbo nr 1 som piga. Hon är nu 39 år gammal och har arbetat 23 år som piga på 14 olika ställen. Hennes 13 år äldre husbonde skattebonden Per Erik Ersson (2/2 1830-16/11 1912) är änkling sen två år tillbaka och de gifter sej. Han har 6 barn som är mellan 9 och 24 år gamla. Han dör 1912, 82 år gammal och Anna Helena dör 1931, hela 88 år gammal.

Sonen Karl (31/12 1846-18/2 1912) flyttar till Barknåre nr 2 som dräng 1862. 1865 flyttar han till granngården och 1867 till Flåttskär. Redan efter en vecka där flyttar han vidare till Ängskär nr 1. 1868 flyttar han till Vavd nr 4 och 1869 till Göksnåre 4B som dräng. 1871 flyttar han vidare till Böle nr 1, två år senare är han 27 år gammal och har hunnit med att arbeta som dräng på 7 olika ställen. Nu gifter han sej med dottern i huset Kristina Jansdotter (7/6 1853-9/4 1935) De får Amanda Kristina (11/4 1874-6/7 1942) innan de flyttar tilll Kallnäs och blir torpare. 1881 flyttar de till Rångsen nr 1 och blir frälsebönder. Läs om dem där i berättelsen om den fastigheten.

1885 flyttar de till Hjälmunge. Där de köper hemmanet Hjälmunge nr 2, 1/8 mantal och blir skattebönder. De köper även fastigheten Hjälminge nr 3, 1/12 mantal. Dottern Amanda Kristina gifter sej 1900 med Karl Albert Östlund (22/6 1876-27/12 1931) torparson från Sikhjälma och de får Carl Georg (27/5 1902-2/11 1966)

Karl dör 1912, 66 år gammal, av lunginflammation och dottern och mågen tar över. Karls hustru Kristina bor kvar tillsammans med dotterns familj tills hon dör 1935, 82 år gammal.

1849-1871

Bonden Jan Erik Nyman (9/2 1816-21/3 1871) och Anna Maja Jansdotter (3/4 1828-11/9 1887)

Det kan vara nu som hemmanet etableras rent fysiskt med boningshus, ladugård mm. Han är född i Leufstaholm med föräldrarna torparen Mårten Nyman (5/11 1778-) och Maria Ersdotter (19/5 1788-) och hon är född i Gibo, Österleufsta med föräldrarna Jan Olof Jansson (x/3 1804-25/12 1872) och Anna Stina Jansdotter (1/1 1804-29/4 1888) Hon flyttar in hos Jan Erik 1846 som piga. Hon har även sin bror Anders Gustaf Jansson (13/8 1839-12/9 1922) och mor Anna Stina med sej. De gifter sej 1848 och flyttar in 1849 från Håkansbo, Österleufsta. De får Anna Charlotta (30/1 1849-1/6 1910) se nedan, Jan Petter (30/3 1852-6/2 1934) som tar över här, Eric Gustaf (22/10 1855-11/6 1911) se nedan, Carl Fredrik (13/2 1858-19/2 1858) som dör efter 6 dagar av okänd barnsjukdom, nästa Carl Fredrik (15/12 1859-21/12 1859) som också han dör efter 6 dagar av okänd barnsjukdom, Carl Olof (11/1 1862-25/10 1863) som blir nästan 2 år gammal, Maria Matilda (14/6 1865-4/4 1919) se nedan och Edla Sofia (11/9 1870-17/5 1891) som dör av lungsot 21 år gammal.

Alla frälsebönder i Göksnåre blir formellt uppsagda för avflyttning av bruket 1865 men det är bara en formalitet med ett internt ägarbyte för brukspatron så alla fick avtal med den ”nya” ägaren fidekommissen.

Anna Majas mor Anna Stina Jansdotter (1/1 1804-29/4 1888) flyttar hit efter att hon blivit änka 1872. När Jan Erik dör 1871, 55 år gammal utan angiven orsak, tar sonen Jan Petter förmodligen över brukandet men hon står kvar formellt. Det syns bla i 1878 års jordbruksundersökning.

I Jan Eriks bouppteckning kan vi läsa följande:

Han efterlämnade Anna Maria Jansdotter samt 5 barn, sönerna Jan Petter född d 30/3 1852, Erik Gustaf född d 22/10 1855 och döttrarna Anna Charlotta född d 19/1 1849, Maria Mathilda född d 14/6 1865 och Ella Sophia född d 7/8 1870 vars rätt bevakades av deras farbroder Torparen Per Löfling vid Skälsjön.

(Äldsta sonen var 19 år och äldsta dottern var 22 år men myndighetsåldern var 21 år för män och 25 år för ogifta kvinnor) Farbrodern var Per Löfling (4/8 1823-28/7 1883)

Boet uppgavs enligt följande:

1 silversked                                                                        5,-

Kopparsaker                                                                    16,-

Mässingsaker                                                                    5,50

Järnsaker                                                                         17,60

Bläcksaker                                                                         7,60

Porslin                                                                                1,75

Glas                                                                                   10,15

Möbler                                                                               75,50

Redskap ute och inne, kärl mm                              ca  180 kr

( bla 1 par vävstolar, 1 fläsktina, 3 spinnrockar, 4 par kälkar, 2 arbetsvagnar, 1 fjäderkärra, 1 verkkärra, 2 höskrindor, 3 kolryssar, 1 vinterhöskrinda, 2 slipstenar, flera selar och skällor, 1 hyvelbänk, 1 mangel, 1 handkvarn, 6 liar, 8 räfsharvar, 1 tredjedel i ett tröskverk, 1 fjärdedel i en fisknot med tåg, 2 bolster, 9 kuddar, 5 skinnfällar, 4 lakan, 1 bordsduk)

Kläder                                                                               50,-

( bla 4 skjortor, rock och byxor, 1 överklädd päls, 1 sommarrock)

Linne mm                                                                         14,-

( 5 par fönstergardiner, sängomhängen för 2 sängar)

Kreatur                                                                          850,-

(9 tackor, 1 snöpgumse, 6 lamm, 4 kor (Rosa, Svartpila, Somra och Granella), 1 stut, 2 kvigor (Häfda och Svana), 3 kalvar, 2 grisar, 2 hästar (Färdig 7 år och Nobel 3 år) och 2 ston (Dockan 19 år och Stjärnan 16 år)

Summa tillgångar: 1432,60

Sterbhusets skulder

Till Herr Baron De Geer enligt Bruksboken               137,18

Till drängen Anders G Jansson

för resterande lön för flera år                                      300,-

Snickaren CP Andersson                                                10,-

Bengtsson i Gunnarsbo                                                  15,-

Henning vid Leufsta Br.                                                  12,-

Änkan österberg i Leufsta                                              17,-

Aspelin i Sund                                                                   8,-

Begravningsomkostnader                                             50,-

Till Värderingsmannen A Hålldin i Malen                        -,75

Till L. Eriksson i Vavd                                                       4,-

Per Löfling                                                                         -,75

Sterbhusets skuld till Gästgivaren Anders

Jansson å Håkanbo enl. räkning af

den 24 april 1871                                                         733,56

Summa Gäld                                                               1288,24

Boets behållning                                                          144,36

Förklaringar

– Herr Baron De Geer är Carl Emanuel de Geer (14/2 1817-8/10 1877)

– Drängen Anders G Jansson är troligen Anders Gustaf Jansson (26/8 1852-31/1 1916)

– Snickaren CP Andersson, Carl Petter Andersson (30/7 1838-1/7 1914) i Snickars

– Bengtsson i Gunnarsbo är skattebonden Eric Bengtsson (5/10 1810-29/9 1894)

– Handl. Henning vid Leufsta Br. är Johan Eric Henning (22/2 1824-9/10 1872)

– Änkan Österberg i Leufsta, oklart.

– Aspelin i Sund är Anders Aspelin (20/9 1831-8/10 1905) från Pjetteryd, Växjö stift som tidigare var handlare i Konradslund

– Värderingsmannen A Hålldin i Malen är frälsebonden Anders Hålldin (8/5 1811-1/8 1893)

– Eriksson i Vavd är skolläraren Lars Eriksson (22/4 1824-10/5 1880)

– Per Löfling är torparen Per Löfling (4/8 1823-28/7 1883) i Skälsjön.

– Gästgivaren Anders Jansson å Håkanbo är 73-årige Anders Jansson (13/10 1799-29/9 1874) som vid denna tid lämnat över gästgiveriet till dottern och svärsonen.

Anmärkningar:

– Kreaturens värde var hela 59% av boets värde

– De egentliga skulderna var ca 86% av boets värde.

– Ingen avsättning till de fattiga redovisas

Anna Maja bor kvar med sin son och hans familj tills hon dör 1887, 61 år gammal, av lungsot. Då är 3 av hennes 8 barn redan döda och det fjärde ska dö 3 ½ år senare.

Anna Majas bouppteckning redovisar följande:

Hon efterlämnade som arvingar dottern Anna Charlotta gift med snickaren Carl Petter Andersson i Göksnåre, gifte sonen Johan Petter Jansson, gifte sonen Erik Gustaf Jansson, myndiga dottern Maria Matilda och omyndiga dottern Edla Sophia född den 7 september 1870. Till förmyndare för den omyndiga dottern föreslogs korpralen Carl Efverström i Edvalla. Boet uppgavs av sonen Johan Petter Jansson samt antecknades och värderades som följer:

– Silver: 1 matsked 5 kr

– Koppar: 1 kopparfat 1,50 kr

– Mässing: 1 mortel 2 kr

– Bläck- och järnsaker: 2 pannor, 1 plåt, 1 storgryta, 1 hackkiv, 1 tennfat och 1 brödkorg allt värderat till 8,45 kr

– Glas och porslin: 13 tallrikar, 2 karotter, 2 tefat, 1 gräddsnäcka, 2 saltser*, 1 kaffeburk, ½ dussin knivar och gafflar totalt värderat till 3,70 kr

– Möbler: 1 spegel, 1 skåp, 1 säng, 1 bord, 1 koffert för totalt 9,50 kr

– Diverse: 1 lykta, 1 kagge, 1 drickskanna, 2 lådor, 1 häckla*, 1 ullsax, 1 rivjärn, 1 sockerskål, 1 drickstunna, 1 fjärdingsmått*, 1 kappe*, 1 hyvelnänk tillsammans värderat till 4,65 kr

– Linne, säng- och gångkläder: 1 fäll, 5 beredda fårskinn, 3 oberedda fårskinn, 1 sängomhänge, 3 kuddar, 1 större kudde med dun uti, 2 sängtäcken, 1 madrass, 1 madrass fyrskaft*, 1 bolster, 6 grövre lakan, 1 bättre bordsduk och 1 sämre, 3 lakan bättre och 1 sämre, 4 handdukar, 10 lintyg, 2 klänningar med tröja, 4 underkjolar, 1 skinnlivstycke, 1 tröja, 3 förkläden, 2 sjalar, 7 harvor linnegarn allt värderat till 43,80 kr

– Diverse: 8 matskedar, 2 flaskor, 1 bleckmått, 1 våffeljärn, 1 strömmingshalvtunna, 1 mangel, 1 bibel, 1 nytt testamente, 1 postilla, 2 psalmböcker, 1 par vävstolar , ½ dussin bleckskedar, 1 par rännträd, 1 vävskaft värderat totalt till 15,75 kr

– Kreatur: 1 ko 30 kr

Kontanta penningar: 902,25 kr

Summa tillgångar: 1026,60 kr

Avgår gravölskostnad 60 kr

För bouppteckningsförrättningen 4,50 kr

Boets saldo 962,10 kr

Jan P Jansson intygar att allt upptecknats på ett riktigt sätt.

Som närvarande undertecknade EG Jansson, Maria Matilda Jansson, CP Andersson,

Uppteckningen och värderingen betygas av förrättningsmännen C Efverström och Erik Ersson

Kommentarer:

Med den samling böcker hon har kan konstateras att hon är ordentligt kyrklig.

De stora mängden kontanter är mycket mer än någon annan bouppteckning under hela 1800-talet i byn. Hennes fysiska tillgångar uppgår till 124 kr och hon har alltså mer än 7 gånger så mycket i kontanter. När hon blev änka 16 år tidigare visade hennes mans bouppteckning på en nettobehållning på 144 kr vilket gör att det inte är någon förklaring till hennes kontanter. Det visar att det inte fanns möjlighet att sälja av bohag för att uppnå en så hög summa.

Förklaringar:

Den omyndiga dottern Edla Sophia fyllde17 år samma dag som modern dog. Knappt 4 år senare dör hon av lungsot. De övriga efterlämnade barnen, se nedan.

– Korpralen Carl Efverström (2/8 1854-27/9 1925) Han är gift med Vendela Matilda (24/4 1856-21/1 1947) från Stensäng, Olarsbo.

– Saltser är en skål eller fat hörande till bordsservis; särsk. om sådan skål eller fat för inläggningar

– Häckla är ett verktyg för linberedning

– Fjärdingsmått. en fjärding är en fjärdedels tunna dvs ca 31 liter

– Kappe är en rymdmått för torra varor. En kappe är då 1/32-dels tunna dvs 4,58 liter

– Fyrskaft är vävnad med fyra varptrådar i den minsta mönsterbildande enheten.

Hennes mor lever fortfarande och året efter begär hon sej själv omyndig, vilket beslutas 14 februari 1888.

Ett antagande kan vara att hon i och med dotterns död stod utan någon som försörjde henne och att detta var ett sätt att få försörjning. Hon dör 2 ½ månad senare, 84 år gammal.

Hennes bouppteckning redovisar att hon som arvingar efterlämnade dottern Christina Charlotta Söderman i Bystan, sonen Anders Gustaf Jansson i Göksnåre* samt avlidne dottern Anna Stina* Janssons i under äktenskap med jämväl avlidne hemmansbrukaren Jan Erik Nymans sammanavlade nu efterlevande barn Anna Charlotta*, gift med snickaren Karl Petter Andersson i Göksnåre, Jan Petter Jansson i Göksnåre*, Erik Gustaf Jansson i Göksnåre, dottern Maria Matilda och omyndige dottern Edla Sophia, född den 7 september 1870. Korpralen Carl Everström i Edvalla förordnades som förmyndare att tillvarata den omyndiges rätt. Egendomen uppgavs av sonen Anders Gustaf Jansson* och Erik Gustaf Jansson samt antecknades som följer:

Tillgångar:

– Silver: 4 matskedar och 1 tymlare* värderat till 20,50 kr

– Koppar: 1 kittel, 1 kruka värt 1 kr

– Tenn: 2 fat, 2 tallrikar värt 2 kr

– Bleck: 1 flaska värd 10 öre

– Diverse: 1 dragkista, 1 bord, 1 spegel, 1 kista, 1 lår, 1 bakbord, 1 kärna, kabbeldon, 1 ostkar, 3 stolar, 2 baktråg, 1 slipstensaxel, 1 vävspännare, 1 brödmått, 1 spinnrock, 2 guldringar, 1 fårskälla värderat till 17,85 kr

– Linne: 9 lintyg värda 1 kr

– Kontanta penningar: 554,22 kr

Summa tillgångar: 592, 52 kr

Skulder:

– Till Erik Gustaf Jansson för skötsel och vård 1 år och 5 månader och 20 dagar, 117,75 kr

– Gravölskostnad, 44,22 kr

– Till Gustaf för en soffa, 2 kr

– Till änkan Anna Stina Jansson för ett täcke, 2 kr

– Skuld till Gustaf Jansson, 10 kr

Summa skulder 175,92 kr

Boets behållning 416,55 kr

Att allt upptecknats på ett riktigt sätt intygade Anders Gustaf Jansson med ett X

Uppteckningen och värderingan betygades av C Iverström och AG Eriksson med deras namnteckningar

Kommentarer:

– Trots att hon bara hade materiella tillgångar för 42 kronor hade hon över 550 kronor i kontanter. Varför har hon så mycket kontanta pengar? Med tanke på risken i ett gammalt torp för att förlora detta på grund av stöld, brand, möss mm är detta svårt att förstå. Hennes dotter Anna Maja Jansdotter som dog 7 månader tidigare, se ovan, hade också ovanligt mycket kontanter hemma.

– Ersättningen för skötsel och vår kan beräknas till ca 22 öre per dag.

Förklaringar:

– Anders Gustaf Jansson (13/8 1839-12/9 1922) är hennes son som tillsammans med henne flyttade med hit med dottern Anna Maja som gifte sej här.

– Dottern Anna Maja Jansson (här har skrivaren blandat ihop det hela, denna dotter som dog året före hette Anna Maja och hennes mor, som denna bouppteckning 7 månader senare handlar om hette Anna Stina) och hennes man hemmansbrukaren Jan Erik Nyman är de som brukade detta hemman där Anna Stina bor. I och med att dottern Anna Maja redan avlidit är det hennes barn som ska ha hennes arvslott.

– Dottern Anna Charlotta, se nedan.

– Sonen Jan Petter Jansson, se nästa generation här.

– Sonen Erik Gustaf Jansson, se nedan.

– Dottern Maria Matilda, se nedan.

– Den omyndiga dottern Edla Sophia. Hon dör senare av lungsot.

– Korpralen Carl Efverström (2/8 1854-27/9 1925) Han är gift med Vendela Matilda (24/4 1856-21/1 1947) från Stensäng, Olarsbo.

Dottern Anna Charlotta (19/1 1849-1/6 1911) flyttar 1874 till Snickars och gifter sej med sonen i huset snickaren Carl Petter Andersson (30/7 1838-1/7 1914) De får Carl Johan (18/10 1874-16/12 1952) och flyttar till Skatviken. Det finns här en notering om att hennes mor har påtalat för prästen att dottern ska vara född 19 januari och inte 30 som det anges i husförhörslängden. Födelseboken i Österleufsta anger den 30 januari som födelsedag och 4 februari som dopdag och det finns inget där som tyder på att det var fel. Läs om dem i Skatviken i berättelsen om den fastigheten.

Sonen Eric Gustaf (22/10 1855-11/6 1911) gifter sej 1881 med Kristina Persdotter (24/9 1862-8/9 1933) från Skållbo och de flyttar tilll Skärplinge gästgivargård 1882 där han blir statdräng. De får Erik Axel (25/9 1883-28/4 1965) som senare kommer hit och tar över. De flyttar till Kvarnbo, Hållnäs 1883 där de blir nybyggare. De flyttar 1885 till Backen i Göksnåre. Läs mer om dem i berättelsen om den fastigheten.

Dottern Maria Matilda (14/6 1865-4/4 1919) arbetar här som piga åt sin bror, se nedan, innan hon 1884 flyttar till Ängskärs lastageplats där hon blir piga åt faktorn Johan Kolling. 1886 flyttar hon till Malen nr 1 som piga. 1888 flyttar hon till Flottskär och 1890 flyttar hon tillbaka hem där hennes bror tagit över. Hon gifter sej med Gustaf Adolf Zettergren (13/9 1867-24/1 1903) från Vavd som flyttat in som dräng ett år tidigare. De får Gustaf Emil (29/6 1890-22/6 1891) som dör sju dagar före sin ettårsdag i den mässlingsepidemi som drabbar Hållnäs. Sen flyttar de tilll en lägenhet i Lissbo under Vavd nr 2. De får Hilda Kristina (14/5 1892-26/11 1965) som senare gifter sej med Erik August Jansson i Göksnåre 6B. Sen får de Hulda Erika (1/1 1895-19/4 1929) som senare gifter sej med Johan August Hållstrand i ett torp i Skatviken, Edit Maria (28/11 1897-3/3 1901) som dör tre år gammal utan angiven orsak, Gustaf Gunnar (5/10 1900-14/6 1978) och Carl Enar (16/9 1902-21/4 1996) Gustaf Adolf dör 1903, 35 år gammal, av en olyckshändelse under skogsarbete. Maria Matilda dör 1919, 54 år gammal, av hjärtfel

1871-1885

Frälsebonden Jan Petter (Nyman) Jansson (30/3 1852-6/2 1934) och Greta Stina Jansdotter (21/10 1853-26/3 1885) Han är son i huset. Han omnämns som bondson så sent som 1877 när Johan Gustaf föds och i jordbruksundersökningen året efter. Hans mor står fortfarande som brukare av hemmanet. Jordbruksundersökningen 1878 redovisar inte djurinnehavet för de flesta hemman annat än med en summa för byn. Läs mer i den egna berättelsen om 1878 års jordbruksundersökning.

1879 anges han som frälsebonde när nästa Johan Gustaf föds. Hon är dotter från Göksnåre nr 3. De gifter sej 1876 och får Jan Erik (15/7 1876-30/7 1876) som blir 14 dagar gammal, Johan Gustaf (15/12 1877-16/4 1878) som dör i en epidemi av scharlakansfeber 4 månader gammal, nästa John Gustaf (31/3 1879-4/10 1852) se efter nästa generation, Karl Edvard (27/7 1881-20/5 1938) se efter nästa generation och Axel Emil (19/12 1884-21/12 1917) se efter nästa generation. Greta Stina dör 1885, 31 år gammal, av lunginflammation.

I hennes bouppteckning kan noteras att hon efterlämnade de 3 barnen Johan Gustaf, Carl Edward och Axel Edward. Deras 2 första barn som dog tidigt omnämns inte.

Jan Petter redovisade boets innehåll enligt följande:

– Guld: 2 fingerringar 8 kr

– Silver 1 matsked 4 kr och 1 fickur 3 kr

– Koppar: Kaffepanna, hämtare, fat, skål och ljusstake 12,75 kr

– Bläck:Hämtare och bunkar 1,25 kr

– Järn: Pannor, stekpanna, krukor, spett, skyfflar, yxor, gryta, såg, släthyvel och bandkniv mm för sammanlagt 24 kr

– Glas och porslin: 2 bordsflaskor, 2 glas, 3 par kaffekoppar, 3 assietter, 6 djupa och 12 flata tallrikar, 1 kaffekvarn, 2 brödkorgar, 6 stenfat, 2 stenkrukor värderat till 6,85 kr

– Laggkärl: 1 drickstunna, 1 kar, 2 sämre kar, 1 vattenkar, 2 sämre vattenkar 4 ämbar, 1 spannmålslår värderat till 9,25 kr

– Husgeråd: 2 sängar, 2 bord, 3 stolar, 2 soffor, 2 skänkar, 2 skåp, 1 matskrin, 1 koffert mm värderat till 56,50 kr

– Kör- och åkerredskap: 2 verkvagnar 60 kr, 1 fjäderkärra 15 kr, 1 verkkärra, 18 kr, 1 par kälkar 12 kr, 1 tröskverk 75 kr, 1 kälke, skrindor, slädar, selar, harvar, plogar, åder, kolryssarhalvskrinda, slipsten allt värderat till 279 kr

– Kläder: 9 klänningar av olika material och skick, 3 koftor, 5 förkläden, 5 halsdukar, 5 handdukar, några sidensaker, 1 par vantar, 6 lakan, 6 handdukar, 1 bordduk, 3 par strupor, 1 par kängor, 2 täcken, 2 fällar, 4 kuddar för sammanlagt 121 kr.

– Kreatur: 1 häst i 11 året 250 kr, 1 häst i 13 året 250 kr, 1 häst i 18 året 100 kr, 4 kor 235 kr, 4 kvigor 92 kr, 1 oxkalv 20 kr, 6 får 36 kr, 2 får med lamm 18 kr, 1 gris 10 kr vilket ger kreatur för sammanlagt 1011 kr.

Summa för hela boet blir 1536,10 kr

Skulder:

– Till drängen Gustaf Jansson 330 kr

– Till änkan Anna Maria Nyman 105 kr

– Till Maria Matilda Nyman 112 kr

– Till fru Rossander i Skärplinge 27 kr

– Till Herr Kronolänsman Löfberg 13,50 kr

– Till Leufstabruks kontor 350,29 kr

– Till drängen Herman 25 kr

– Till pigan Matilda 16 kr

– Gravölskostnad 75 kr

– Till förrättningsmän 3 kr

Summa skulder 1056,79 kr

Boets behållning 479,31 kr

Att boet riktigt har upptecknads och värderats intygar Jan Petter Jansson med sin namnteckning

Bouppteckningsmännen A. Carlsson och JH Jansson i Kärven intygar med sina namnteckningar

Kommentarer:

Värdet av kreaturen var högt framförallt sett till hela boet. Kreaturen stod för 2/3-delar, 66%, av boet.

Förklaringar:

– Drängen Gustaf Jansson är 45-årige Anders Gustaf Jansson (13/8 1839-12/9 1922) som är Greta Stinas bror. Han var 10 år gammal när han kom hit 1849 tillsammans med deras mor Anna Stina Jansdotter (1/1 1801-29/4 1888) Han arbetade som dräng här i 37 år tills hans mor dog då han, 47 år gammal flyttade till Backen.

– Änkan Anna Maria Nyman (3/4 1828-11/9 1887) är Jan Petters mor som bor här.

– Maria Matilda Nyman är Jan Petters syster Maria Matilda (14/6 1865-4/4 1919) som arbetade innan hon för ett år sen flyttade till Ängskär, se förra generationen ovan.

– Fru Rossander i Skärplinge är Wilhelmina Charlotta Henrika Rosander, född Ahlberg (19/1 1836-10/2 1914) hustru till garveriidkaren Carl Rosander.

– Herr Kronolänsman Löfberg är kronolänsman Johan Löfberg (25/11 1848-23/9 1915) född i Hökhuvuds socken. Bor i kronolänsmansbostället i Skärplinge och blir riksdagsman 1887.

– Leufstabruks kontor är kontot på bruket där arrenden, inköp, lön mm bokfördes.

– Drängen Herman är Herman Engelbrekt Sjöstrand (9/3 1867-22/11 1937) är född i Tärrörn, Skaten med föräldrarna skepparen Per Gustaf Sjöstrand (11/3 1831-5/11 1897) och Anna Brita Persdotter (20/9 1831-4/2 1906)

– Pigan Matilda, oklart. Eventuellt är det samma person som Maria Matilda ovan.

Jan Petter gifter om sej samma år.

1885-1892

Frälsebonden Jan Petter (Nyman) Jansson (30/3 1852-6/2 1934) och Amanda Johanna Karlsson (17/10 1858-21/12 1921) Han är änkling i huset och hon har varit piga hos skogvaktaren i Göksnåre men kommer ursprungligen från Kvarnbo där hon var dotter till gårdfarihandlaren, skattebonden och fjärdingsmannen Anders Carlsson (27/4 1818-9/2 1897) från Stenhestra, Västergötaland och hans hustru Maria Lovisa Kastberg (26/8 1821-27/11 1907) De gifter sej 1885 och får Anders Emanuel (9/7 1886-4/5 1965) se nedan.

I 1888 års jordbruksundersökning redovisas bla. mycket utförligt om utsäden och arealer, läs om det i den egna berättelsen om detta.

De får sen Johanna Kristina (5/2 1889-11/2 1889) som dör efter 6 dagar och Hulda Johanna (21/9 1890-15/7 1911) se nedan. De flyttar till Holmsta, Österleufsta och blir torpare 1892. Där får de Ester Maria (6/10 1894-23/12 1971) och Alfred (16/1 1897-5/6 1967) Hela familjen flyttar till Finnerånger, Västland 1897. 1900 flyttar de till Eskesta nr 7 under Ullfors, Tierp där de blir hemmansbrukare. Ungefär 1912 tar sonen Axel Emil över hemmanet. När han dör 1917 tar sonen Karl Edward över istället.

Jan Petters hustru Amanda Johanna dör 1921, 63 år gammal, av ålderdom. Jan Petter dör 1934, 81 år gammal. Efter ett långt liv har han varit med om väldigt mycket död. Tre syskon dör år 1858, 1859 och 1863, hans far dog 1871, hans morfar dog 1872, de 2 första barnen dog 1876 och 1878, första hustrun dog 1885, hans mor dog 1887, hans mormor dog 1888, 1889 dog ett barn, en syster dog 1891, en svåger dog 1903, en syster dog 1910, en dotter, ett barnbarn och en bror dog 1911, en sonson dog 1915, en son dog 1917, en syster dog 1919, en svärson dog 1920, hans andra hustru dog 1921, en svärdotter dog 1923.

Jan Petters son John Gustaf (31/3 1879-4/10 1852) är 13 år när familjen flyttar till Holmsta, Österleufsta. Han flyttar från familjen i Tierp till Gävle 1909 som körkarl. Han bor först i fastighet 180 och sen i nr 102, båda i kvarter II. 1916 kommer han tillbaka till sina föräldrar och 1917 flyttar han till Eskesta nr 6 som dräng. Han flyttar hem igen 1918 och jobbar som jordbruksarbetare.1932 flyttar han till Skallmyren, Årsta som jordbruksarbetare. Han dör där 1852, 73 år gammal.

Jan Petters son Karl Edvard (27/7 1881-20/5 1938) är 11 år när familjen flyttar till Holmsta Österleufsta. Han flyttar från familjen i Tierp till Sandby nr 6, Västland som dräng 1901 och flyttar hem igen tillbaka 1904. 1911 flyttar han till Sandby, Västland igen, den här gången till nr 10 som hemmansägare. Han gifter sej 1912 med Hilda Katarina Andersson (30/11 1877-15/8 1958) från Västland. De får Siri Hildur (30/5 1912-20/11 1990) De flyttar 1912 till Sandby nr 6 där de blir hyresgäster. 1918 flyttar de till Eskesta nr 7, Tierp där han tar över hemmanet efter sin bror som dog 1917. Karl Edward dör 1938, 56 år gammal, av akut öroninflammation med en bakterie spridning av öroninflammation till benutskottet bakom örat. Det har därefter lett till hjärnhinneinflammation. Hilda Katarina dör 1958, 80 år gammal.

Jan Petters son Axel Emil (19/12 1884-21/12 1917) är 8 år när familjen flyttar till Holmsta, Österleufsta. När de har flyttat till Eskesta nr 7 under Ullfors, Tierp gifter han sej 1912 med Emma Kristina Lundqvist (14/2 1891-4/8 1923) och tar över hemmanet. Emma Kristina har dottern Edla Margareta (6/12 1910-10/9 2004) som anges vara legimiterad. Axel Emil erkänner sej vara fadern. De får Gösta Ferdinand (7/7 1913-28/1 1940) Axel Emil dör 1917, 2 dagar efter sin 33-årsdag, av lungsot. Emma Kristina gifter om sej 1919 men dör redan 1923, 32 år gammal, av lungsot i Stymne, Västland.

Deras son Anders Emanuel (9/7 1886-4/5 1965) är 6 år när familjen flyttar till Holmsta, Österleufsta. Han flyttar från familjen i Tierp 1910 till Gryttjom, blir jordbruksarbetare och gifter sej med Emma Sofia Stare (25/4 1885-28/1 1971) De får Agda Emilia (3/5 1910-25/5 1986) 1912 flyttar de till Eskesta som jordbruksarbetare. De får Erik Melker (6/5 1914-18/2 1915) som dör 9 månader gammal av engelska sjukan. 1917 flyttar de till Eskesta nr 5 under Ullfors där de blir hemmansbrukare. 1942 flyttar de till Frebro där de bor kvar 1945. Anders Emanuel dör 1965, 78 år gammal, i Eskesta. Emma Sofia dör 1971, 85 år gammal.

Deras dotter Hulda Johanna (21/9 1890-15/7 1911) är 2 år när familjen flyttar till Holmsta, Österleufsta. Hon får den oäkta Märta Margareta (12/12 1907-5/7 1952) som dör 44 år gammal. Karl Leonard Jansson (2/11 1882-3/3 1920) från Onskarby erkänner sej vara fadern. Hon flyttar 1908 till honom i Onskarby nr 1 under Ullfors och de gifter sej och blir hemmansbrukare. De får sen Karl Evert (26/9 1909-29/12 1911)

Hulda Johanna dör 1911, 6 dagar före sin 21-årsdag av lungsot. Deras son Karl Evert dör 5 månader senare 2 år gammal, av slag. Karl Leonard gifter om sej 1912 och dör 1920, 37 år gammal.

1891-1904

Hemmansbrukare Olof Larsson (28/8 1851-15/3 1924) och Katarina Matilda Hållsten (14/12 1861-6/2 1955) De har gift sej 1887 och flyttar in 1891 från Göksnåre 7:12 där de bott som torpare. Han har 4 barn från sitt äktenskap med Augusta Forslund (1853-12/1 1885) nämligen Emma Kristina (21/6 1875-2/10 1894) som dör av hjärtfel 19 år gammal, Maria Augusta (29/12 1878-8/6 1952) se nedan och Karl Edward (28/7 1881-5/2 1959) se nedan och Erik August (6/1 1885-18/3 1964) se nedan. De har ett barn tillsammans, Gustaf Emil (28/7 1890-17/10 1961) se nedan och får nu Johan Adolf (29/10 1892-30/9 1936) se nedan, Axel Gideon (8/4 1894-17/3 1959) se nedan, Ada Albertina (25/5 1898-28/12 1982) se nedan, Ester Matilda (5/5 1896-26/10 1971) se nedan, Emma Josefina (10/8 1902-10/3 1980) se nedan.

Hennes föräldrar förre frälsebonden från Göksnåre nr 5, Jan Olof Hållsten (22/1 1827-25/10 1912) och Lena Katarina Lund (10/11 1836-16/2 1901) flyttar in 1892 när sonen Johan Gustav Jansson som brukat det stället flyttar med sin familj till Wahlö. De bor här 1 år innan de också flyttar till Wahlö 1893. Lena Katarina dör 1901, 63 år gammal, i Vamsta och Jan Olof dör 1912, 85 år gammal, i Karö.

Olof och Katarina Matilda flyttar till Årböle nr 2 1/32 i december 1904. Trots det är det han som står angiven som brukare av hemmanet i 1905 års jordbruksundersökning. Kanske är arrendekontraktet med bruket inte klart, se om jordbruksundersökningen nedan under nästa brukare.

Där får de Märta Ottilia (13/12 1905-20/8 1990) se nedan. De flyttar vidare 1907 till Vavd nr 4 och 1915 flyttar de till Prästgården där de blir arrendatorer. De har dessutom köpt hemmanet Hjälmunge nr 2, 1/16 mantal som deras son Axel Gideon brukar. De flyttar dit ca 1920. Läs mer om dem i berättelsen om sonen nedan.

Dottern Maria Augusta (29/12 1878-8/6 1952) är 26 år då familjen flyttar till Årböle. 1908 flyttar hon till Årböle nr 1, 1/8 mantal och gifter sej med den 17 år äldre änklingen och skomakaren Johan Fredrik Vesström (28/8 1861-22/1 1936) Han har 4 barn mellan 18 och 24 år gamla. De får tillsammans Karl David (3/7 1910-7/4 1937) som dör 26 år gammal i Årböle, Axel Hugo (16/8 1914-9/3 1983) och Gunborg Maria (12/4 1918-7/10 1967)

Johan Fredrik dör 1936, 75 år gammal. Maria Augusta bor kvar med yngsta dottern och dör 1952, 73 år gammal.

Sonen Karl Edward (28/7 1881-5/2 1959) är 23 år då familjen flyttar till Årböle. Han flyttar 1905 till Vavd nr 3 som dräng. 1906 gifter han sej med dottern i huset Selma Kristina Larsson (28/10 1887-6/1 1970) De får Karl Hjalmar (9/8 1906-12/6 1983) som flyttar till Göksnåre 6A 1947, läs mer om honom där, Hanna Kristina (7/4 1908-21/4 1998), Magnus Emanuel (24/10 1909-9/2 1983), Selma Maria (25/6 1912-14/3 2014), Johan Emil (21/2 1914-21/4 1991) och Carl Johan (31/1 1920-3/10 2013) De flyttar 1927 till Flottskär och 1932 till Vavd nr 5 som de köper. De bor kvar 1942. Karl Edward dör 1959, 77 år gammal och Selma Kristina dör 1970, 82 år gammal.

Sonen Erik August (6/1 1885-18/3 1964) flyttar till Norrby, Valö 1902 som dräng han flyttar hem, då till Årböle, 1905. 1907 flyttar han till Slada nr 1 och 1908 flyttar han hem till föräldrarna och 1911 till Åkerby gård, Östeleufsta där han blir jordbruksarbetare och gifter sej med Hilma Maria Eriksson (1/2 1883-23/9 1928) De får Signe Maria (23/8 1914-17/5 1989) och han blir sen skogsarbetare. Hans hustru Hilma Maria dör 1928, 45 år gammal, av äggledarinflammation och varansamling i hjärnan. Erik August flyttar 1932 till Tolfta. Han dör 1964, 79 år gammal, i Åkerby.

Dottern Signe Maria som då är 18 år bor kvar i Åkerby och gifter sej 1935 med Johan Einar Brodin.

Sonen Gustaf Emil (28/7 1890-17/10 1961) är 14 år då familjen flyttar till Årböle. Han flyttar 1905 till Årböle nr 2 1/8 mantal som dräng. Han flyttar 1907 till föräldrarna och 1913 till Forsmark. 1914 kommer han hem till föräldrarna och 1915 flyttar han med föräldrarna till Prästgården innan han själv flyttar 1916 till Torphaga, Åsmundbo och gifter sej med dottern i huset Edit Kristina Sätergren (28/11 1892-15/7 1965) De får Algot Emil (9/7 1917-23/9 2002) Carl Artur (7/7 1919-4/3 1996) och Anna Rosa Kristina (15/5 1923-7/7 2008) De bor kvar 1942. Gustaf Emil dör 1961, 71 år gammal och Edit Kristina dör 1965, 72 år gammal båda i Torphaga.

Sonen Johan Adolf (29/10 1892-30/9 1936) är 12 år då familjen flyttar till Årböle. Han flyttar 1908 till Kärven nr 1 som dräng. Han flyttar till Andersbo, Film 1910. 1911 flyttar han hem till föräldrarna och 1915 flyttar han med föräldrarna till Prästgården och gifter sej samma år med Maria Josefina Matsson (16/3 1893-26/12 1976) De får Johan Bertil (3/9 1915-8/1 2003) se nedan. De flyttar 1917 till Vavd nr 3 där han blir skogsarbetare. De får Adolf Birger Mattias (21/11 1917-4/1 1918) som dör drygt en månad gammal av okänd orsak och Eva Josefina Kristina (25/3 1920-25/5 1995), Emil Alrik (20/2 1922-24/2 2009) Johan Adolf dör 1936, 43 år gammal. Maria Josefina flyttar 1937 med äldste sonen Johan Bertil till Böle. De andra barnen flyttar också dit året efter. 1940 flyttar hon till Griggebo och gifter om sej med änklingen Otto Valfrid Holm (17/11 1893-8/12 1973) De bor kvar där till de dör, Otto Valfrid 1973, 80 år gammal och Maria Josefina 1976, 83 år gammal.

-Deras son Johan Bertil (3/9 1915-8/1 2003) blir byggnadsarbetare. Han gifter sej 1940 med Magdy Erika Zetterberg (8/12 1912-25/11 1953) De bor i Lissbo och får Valter och Anders Olsson. När Magdy Erika dör, 40 år gammal, gifter han om sej 1954 och får 2 barn till. Johan Bertil dör 2003, 87 år gammal, i Örbyhus. Sonen Anders bor i Gustavsberg och har bidragit med dessa uppgifter.

Sonen Axel Gideon (8/4 1894-17/3 1959) flyttar till Hjälmunge nr 2 1917 och gifter sej med Elsa Mattsson (18/7 1896-16/7 1935) från Vavd. Hemmanet ägs av hans far till 1924 när han dör, 72 år gammal. De får Carl Axel (6/2 1918-11/7 1987), Evert Olof Gideon (27/9 1919-15/6 1983) och Elsa Margareta (31/7 1922-16/1 2004) Hans hustru Elsa dör 1935, två dagar före sin 39-årsdag av ett infekterat kross-sår på vänster pekfinger.

Han flyttar med sina barn 1936 till Edsätra nr 3. Även hans mor flyttar med. Axel Gideon gifter om sej med änkan Elin Maria Carlsson (27/4 1901-8/4 1966) Hon har 5 barn mellan 9 och 15 år gamla, hans 3 hemmavarande barn är mellan 14 och 18 år gamla. Sen får de tillsammans Sven Axel Ivan (15/12 1937-) De bor kvar 1942. Axel Gideons mor Katarina Matilda dör 1955, 93 år gammal. Han själv dör 1959, 64 år gammal och Elin Maria dör 1966, också 64 år gammal.

Dottern Ada Albertina (25/5 1898-28/12 1982) flyttar till Kussil nr 1 1916 som piga och 1919 till Vavd nr 1. Hon flyttar 1920 till Göksnåre 7:12 och gifter sej med Ossian Holmström (11/12 1893-1/3 1970) som samtidigt flyttar in från Malen där han är född. Läs mer om dem i berättelsen om Göksnåre 7:12.

Dottern Ester Matilda (5/5 1896-26/10 1971) flyttar 1918 till Slada nr 3 som piga. Hon flyttar till Stav nr 1, Västland 1919 som tjänarinna. Hon flyttar vidare till Sättra barnkoloni, Adelsö 1921 som tjänarinna. 1924 flyttar hon tillbaka till sin mor och bror i Hjälmunge nr 2. I december 1926 flyttar hon till Hospitalet, Uppsala som sjuksköterskeelev, men redan i april 1927 flyttar hon tillbaka till sin bror i Hjälmunge. Hon är nu sjuksköterska. Hon flyttar till Kila, Nyköpings län i augusti 1928 där hon blir föreståndare på ålderdomshemmet. Hon arbetar kvar där 1946 när hon är 48 år gammal. Hon dör i Stav, Västland 1971, där hon bor i ett hus hos sin syster Märta Ottilia, 75 år gammal och ogift.

Dottern Emma Josefina (10/8 1902-10/3 1980) flyttar 1920 till Vavd nr 1 som piga. Hon flyttar till Stav, Västland 1921 som hushållerska och gifter sej 1926 med sonen i huset Karl Vallin (6/7 1896-10/9 1990) och de tar över hemmanet. De får Astrid Märta Katarina (6/10 1928-) Emma Josefina dör 1980, 77 år gammal och Karl dör 1990, 94 år gammal, båda i Stav.

Dottern Märta Ottilia (13/12 1905-20/8 1990) gifter sej 1930 med Matts Joel Vallin (25/7 1901-4/6 1993) i Stav i Västland. Han är bror till Karl som fyra år tidigare gifte sej med hennes syster Emma Josefina, se ovan. De bodde i Stockholm under en stor del av sitt liv. Hon dör 1990, 84 år gammal, i Stav och Matts Joel dör 1993, 91 år gammal, på Vretvägen 1, Karlholmsbruk.

1905-1909

Hemmansbrukare Axel Jakobsson (23/3 1878-21/10 1963) och Maria Matilda Andersson (5/5 1879-8/2 1966) Hon har den oäkta dottern Elsa Matilda (20/6 1898-22/9 1973) se nedan, som han erkänt sej vara far till. De är gifta sen 1899.

Jordbruksundersökning 1905 visar att de har 3 hästar, 1 unghäst, 3 kor, 2 ungnöt, 4 får, 2 lamm, 1 svin och 6 höns. Det är Olof Larsson, den förre brukaren, som står angiven i dokumenten . Kanske har arrendeavtalet med bruket inte gjorts färdigt. Läs mer i den egna berättelsen om 1905 års jordbruksundersökning.

De får Magnus (14/11 1907-28/11 2002) se nedan. De flyttar in från Kullen. Axel är född i Vavd med föräldrarna frälsebonde Jakob Andersson (21/12 1832-12/5 1891) och Maria Andersdotter (26/8 1842-14/3 1936) Pappan är född i Göksnåre, Snickars och finns att läsa om under Personer. Mamman är född i Rångsön.

Maria Matilda är född i Böle med föräldrarna skattebonden Anders Gustav Ersson (24/12 1837-17/1 1893) och Brita Helena Andersdotter (5/12 1838-16/5 1890) Hon har precis fyllt 11 år när modern dör. Här ser vi en bouppteckningen med ett helt skattehemman till skillnad mot många andra där något barn redan tagit över och den avlidne bara har lite djur för undantaget kvar. Hemmanet Böle nr 1 värderades till 3000 kr. Kreaturen bestod av 3 hästar, 5 kor, 2 kvigor, 2 oxar, 4 kalvar, 1 gris, 18 får 8 höns och 1 tupp allr värderat till 950 kr. Knappt 3 år senare dör hennes far, då ser vi i bouppteckningen att en av sönerna redan tagit över hemmanet. Det noteras också att den avlidne kort före sin död genom muntligt testamente förordnat ”att hans yngste dotter Maria Matilda skall vara berättigad att under innevarande år 1893 och nästkommande år 1894 uppbära och använda till sin nytta det arrende som kan erhållas för den här nedan bland tillgångarna upptagna, från hemmanet nr 2 i Böle på viss tid avsöndrade lägenhet” Det innebar alltså att när hon var 14-15 år fick hon en inkomst av denna lägenhet. Lägenhet ska inte tolkas som det betyder idag utan mer som ett boende mer allmänt tex ett torp.

Det finns i bouppteckningen också en post under rubriken fordringar som lyder ”av fiskaren JE Hållstrand i Skaten enligt revers av den 12/11 1892 kapital” 80 kr

Läs i historiebeskrivningen om den uppsägning som drabbar alla hemman. De flyttar till torpet Hultet under Sanda, Harg 1909 och blir torpare. De får Axel Valfrid (22/7 1911-16/10 1996) De flyttar till Norrskedika nr 6, Börstil 1919 där de blir hemmansägare. De får Nils Ingvar (21/5 1919-9/6 2007) De flyttar 1924 till 129,145 Knäppengärdet i Börstil där de blir arrendatorer och 1927 flyttar de till Långsunda nr 1-2, Hökhuvud där de blir torpare. De flyttar till Edebo 1930. Axel dör 1963, 85 år gammal, i Herräng och Maria Matilda dör 1966, 86 år gammal, i Hensvik, Häverö.

Dottern Elsa Matilda (20/6 1898-22/9 1973) föds i Kullen och är 7 år gammal när de flyttar till Göksnåre. Hon flyttar 1919 till Harg och gifter sej med Johan Hilmer Pettersson (14/9 1895-28/10 1975) Hon dör 1973, 75 år gammal, i Börstilsby, Östhammar.

Sonen Magnus (14/11 1907-28/11 2002) är ”lytt i vänster sida” Han bor kvar med sina föräldrar när de flyttar till Hökhuvud 1927. Han gifter sej aldrig. Han dör 2002, 95 år gammal. Han bor då i Norrtälje-Malsta socken men dör på Roslagens sjukhus i Norrtälje.

1910-1930

Erik Axel Eriksson (25/9 1883-28/4 1965) och Maria Albertina Bergström (7/9 1882-17/6 1972) Han är född i Skärplinge Gästgivargård med föräldrarna statdrängen Erik Gustaf Jansson (22/10 1855-11/6 1911) och Kristina Persdotter (24/9 1862-8/9 1933) Pappan är född här på gården och familjen har flyttat till Backen i byn. Hon är dotter till Göksnåres skogvaktare Adolf Vilhelm Bergström. Hon flyttade in hos dem och de gifte sej 1907. De fick Helga Elisabet (24/1 1908-26/2 2001) innan de flyttade hit 1910. Här får de Erik Konrad (2/11 1910-4/4 1986), Elsa Linnea (16/12 1912-4/4 2002), Sven Evert (18/2 1920-27/12 1993) och Edler Martin (26/4 1925-1/3 2003) 1908 är EA Eriksson omnämnd som brukare av hemmanet vid den vägdelning som då görs, läs mer om den i egen berättelse.

I 1916 års jordbruksundersökning kan man läsa alla detaljer om hemmanets marker, djur, och skördar. Läs under Berättelser.

Albertinas mor Maria Kristina Larsson (11/11 1858-1/10 1939) flyttar in 1920 med sina barn, Albertinas syskon. På den fastighetsdelning som Gimo-Österby gör 1925 blir detta Göksnåre 7:7. Albertina och syskonen flyttar till Grebergsäng, Vigelsbo äng, Valö 22/4 1929 där de blir arrendatorer medan hennes mor flyttar till Göksnåre 4:3 1930 och bor hos sin dotter Märta Teresia.

De själva flyttar vidare till Randersbo, Film 1932 där de först blir arrendatorer men sen hemmansägare.

De kommer tillbaka till Göksnåre troligen 1947 när de flyttar in i Göksnåre 4:15. Läs vidare om dem där.

Från 1925 till 1930 bor skogsarbetaren Johan Emil Holmgren (18/7 1891-21/4 1960) och Elin Matilda Lindkvist (26/10 1880-1/4 1939) troligen i den äldre lilla stugan. Han är från Kumlet och hon flyttar in från Göksnåre 43B där hon varit piga. Hon är född i Sikhlälma och flyttar till Västland 1930. Han flyttar till sin bror i Göksnåre 7:9. Elin Matilda kommer senare tillbaka till byn och dör här 1939, 58 år gammal.

1930-1970

Hemmansägare Karl Gunnar Karlsson (25/11 1903-12/10 1978) och Anna Ottilia Eriksson (22/9 1901-11/2 1986) Han är född i Ängskär som son till Karl Johan Jansson (15/7 1876-14/5 1956) från Ängskär och Maria Lovisa Jansson (5/10 1876-26/7 1922) från Göksnåre nr 6B. Hon är född i Göksnåre nr 3A men båda flyttar in från Vavd där de varit dräng respektive piga på 2 olika ställen. Karl Gunnar är halvbror till Hilda i Ängskär och Anna Lovisa Karlström i gamla skogvaktartorpet. Han köper hemmanet som är på 8/100 mantal 1930 av Gimo Österbybruks AB. De gifter sej samma år och får barnen Karl Rune (21/12 1931-20/12 1979) som tar över här och Karin Ingegerd (8/11 1933-13/2 2016) De är omnämnda i ”Sveriges bebyggelse 1949”

Karin flyttar till Österleufsta 1954 men flyttar till Kussil och gifter sej 1956 med fiskaren Paul Persson (7/10 1932-) från Gudinge.

Karl Gunnar dör 1978, 74 år gammal och Anna Ottilia dör 1986, 84 år gammal, båda här i Göksnåre.

Nedanstående bild och text är hämtade från: ”Sveriges bebyggelse, Uppsala län D2, 1949”

Bild 3. Göksnåre 7′, Vavd 5′, Vavd: 5 kilometer från busshållplats. Areal: 29 ha. Taxeringsvärde 8.600 kronor, därav jord 7.100, skog 1.500.

Manbyggnaden av trä, uppförd omkr. 1870, innehållande 1 rum, 1 kök, veranda. Bekvämligheter: El.

Ekonomibyggn. av trä, uppf. omkr. 1890, för 2 hästar och 6 nötkreatur.

Lantbrukare Gunnar och Otilia Karlsson.

1970-1979

Karl Rune Karlsson (21/12 1931-20/12 1970) och Britt Irene Engman (18/4 1934-13/10 2014) De bor på övervåningen och hans föräldrar bor kvar nere och brukar gården. Hon är dotter i Göksnåre nr 5B. De gifter sej 1955 och får Hans Rune (6/3 1955-) och dottern Inger Margareta (1/2 1966-) (se Göksnåre nr 5, 7:14) Hon bor kvar ensam efter hans bortgång och flyttar sen till Tierp.

1979-

Hans Rune Karlsson (6/3 1955-) och Kerstin Margareta Bäckman (1/7 1956-) Han är son i huset och hon är från Skellefteå med släktnamnet Frost Persson Bäckman, ursprungligen från Dalarna.