Göksnåre nr 1, B, (Inger)

Nuvarande adress: Göksnåre 143

½ mantal            Det ursprungliga hemmanet delas av 1719. Detta blir det som här kallas Göksnåre nr 1 B.

Göksnåre 7:14.

Denna del ¼ mantal säljs 1742 till Leufstabruk.

Fastigheten anges i jordeböcker på 1780-talet till 4 1/6 öresland vilket är lika med 6,25 hektar.

Finns inte med i Svenska Gods och Gårdar D10,1938

Finns inte med i Sveriges bebyggelse, Uppsala län D2, 1949

Finns på kartor 1822.

Finns på kartor 1839.

Lars Ersson är noterad på skifteskartan från 1839-44. Då det inte finns någon som kan stämma in på den uppgiften kan det antas vara en felskrivning där det ska stå Mats Ersson. Tomten har littera 1 på den kartan.

På den fastighetsdelning som Gimo-Österby gör 1925 finns ingen tomt angiven. Det är nu fastighetsbeteckningen 7:14 tillkommer. Fastigheten blir då på 2,702 ha.

1719-1736

Skattebonden Lars Larsson Duus (x/7 1674-2/2 1733) och Katarina/Kaisa Ersdotter (x/12 1692-26/11 1788) Han är angiven som ägare i jordeboken 1719-1736. Hon är dotter till Erich Andersson i det ursprungliga Göksnåre nr 1 som nu klyvts och han är från Vedlösa med föräldrarna Lars Hansson (1640-21/11 1726) och Brita Gulriksdotter (1630-x/12 1713) Duus är ett soldatnamn men det är oklart varför Lars har det, han finns inte i militära register. De gifter sej 1713 när han är 39 och hon 21 år gammal och får barnen Brita (x/11 1714-) se nedan, Eric (x/3 1717-18/5 1773) som tar över här, Katarina (x/4 1719-x/4 1725) som blir 6 år gammal, Margareta (x/8 1821-) se nedan, Lars (x/10 1724-) se nedan, Johan (x/3 1728-) se nedan, Karin (x/9 1730-) se nedan och Barbro (x/2 1733-) se nedan Båda hans föräldrar bor här tills de dör. Han dör efter att ha legat sjuk i ”håll och stygn”.

”Den 11 Febr. Lars Larsson i Göksnåre, född uti Wedlösa 1674. Fadren Lars Hansson och modren h. Brita. …. lefvat med sin hustru Carin Ericsdotter i Göksnåre 26 åhr. Aflat tillhopa 8 barn. Den 23 jan siuk i håll och sting. Afled den 2 Febr. Åldern 59 åhr”

Hon lever sen 55 år i ”änkestånd”. Bor hos barn och barnbarn och dör i Leufstabruk, hela 96 år gammal. I död- och begravningsboken anges:

”Enkan Caisa Ersdotter hustru til afledna Lars Larsson i Göksnåret. Parentes Eric Andersson och h Caisa i Göksnåret. Gift på 20 året med nämde Lars Larsson i Göksnåret med hvilken hon lefde i 18 år och sammanaflade 7 barn, 3 söner och 4 döttrar af hvilka …… en son och en dotter lefwa. Lefwat 58 år i änkestånd dels hos sina barn dels barnbarn. Dog d. 26 dennes i Leufsta bruk hos sin dotter af ålderdoms bräcklighet efter 96 års …. lefnad”

Här kan vi notera att mannens dödsnotis angav 8 barn och hustruns 7 barn. Klart är i alla fall att bara 1 son och 1 dotter lever 1788. Sonen är Eric som tagit över. Caisa levde alltså som änka delvis hos sin son Eric och sen sin sonson Lars i detta hemman men även hos sin dotter i Leufsta. Vilken det är av döttrarna som överlevde sin morär ännu oklart.

Dottern Brita (x/11 1714-) kan vara den dotter som lever 1788, 74 år gammal, i Leufsta.

Dottern Margareta (x/8 1721-) kan vara den dotter som lever 1788, 67 år gammal, i Leufsta.

Sonen Lars (x/10 1724-) dör före 1788 när modern dör.

Sonen Johan (x/3 1728-) dör före 1788 när modern dör.

Dottern Karin (x/9 1730-) kan vara den dotter som lever 1788, 58 år gammal, i Leufsta.

Dottern Barbro (x/2 1733-) kan vara den dotter som lever 1788, 55 år gammal, i Leufsta.

1738-1773

Skattebonden/frälsebonden Eric Larsson (x/3 1717-18/5 1773) och Kerstin/Stina Ersdotter (1715-16/1 1796) Han är son i huset och hon är från Hammarviken med föräldrarna Erik Månsson och Stina Olofsdotter. Han är angiven som ägare i jordeboken 1738 och 1742. 1743 säljer han och hans mor, Lars Larsson Duus änka, hemmanet för 1265 riksdaler 30 kopparmynt och han fortsätter som frälsebonde. De gifter sej 1744, 27 respektive 29 år gamla, och får barnen Lars (20/2 1746-29/12 1802) som tar över här, Erik (25/8 1751-) se nedan, Catharina (11/9 1755-) se nedan och Johan (5/7 1759-) se nedan. 1748 finns han angiven i protokollet vid inspector Sam Tärnströms möte med byn. Han har en skuld till bruket på 365 riksdaler 1760. Eric dör 1773, 56 år gammal, och prästen skriver:

”Jöksnåre d. 23 Maji
Erik Larsson född d.17 Marti 1717 i Jöksnåre. Fadren Lars Larsson i Vedlösa. modren hustru Carin Eriksdotter. Blef gift d 21 Marti 1744 med hustru Kierstin Eriksdotter med hvilken han sammanlefwde i 29 år och tilhopa haft 4 barn, 3 söner och 1 dotter som ännu lefwa. Han har fört et christligit lefwerne och blef död af rötfeber d. 18 Maji då åldern was 56 år 8weckor och 4 dagar.”

Kerstin dör 1796, 80 år gammal, och prästen skriver:

Göksnåret d. 24 Jan
Enkan h. Stina Ersdr. F.1715 Göksnåret. P. Eric Månsson, m.h. Stina Olsdr. I Hamarviken. Gift 1744 med för 23 år sedan afl. Eric Larsson i Göksnåret med hvilken hon haft 3 söner och 1 dr. Som alla efterlefver. Warit … rörlig på sin ålderdom. Sjuknade 13dag Jul i obstruction och andra … krämpor hwaraf hon dog d 16 Januari. 80 år gl”.

Alla deras barn lever alltså 1796.

Sonen Lars tar över.

Sonen Erik (25/8 1751-) flyttar troligen till Östhammar 1771. Han lever 1796, 45 år gammal.

Dottern Catharina (11/9 1755-) Hon lever 1796, 41 år gammal.

Sonen Johan (5/7 1759-) bor eventuellt kvar hemma som dräng åt sin bror fram till 1784 då han flyttar till okänd plats. Han lever 1796, 37 år gammal.

1773-1802

Frälsebonden och dannemannen gamle Lars Ersson (20/2 1746-29/12 1802) och Caisa/Katarina Persdotter (2/10 1752-5/11 1816) Han är son i huset och hon är från Storboda med föräldrarna Per Persson (x/10 1727-30/12 1803) och Maria Andersdotter (x/3 1730-11/9 1804) De gifter sej 1772, 26 respektive 20 år gamla, och då är de dräng och piga. Han finns omnämnd i handlingarna från 1780 års ägodelning av skog. Han benämns ”gamle” Lars Ersson i handlingar för att särskilja honom från hans yngre namne i Göksnåre nr 2. Hon flyttar in 1774. De får barnen Erik (25/7 1774-1/8 1774) som dör en vecka gammal, Peter (2/4 1776-17/9 1831) som tar över här, Erik (8/10 1778-14/10 1778) blir bara 6 dagar gammal, Maja Stina (3/10 1783-4/4 1856) se nedan.

Lars dör ”en bråd död” 1802 i en ålder av 56 år. I död- och bgravningsboken finns en kolumn för ”Vandel”, där har angivits ”beskedelig”. Med det menas troligen att han var en person som i alltför ringa grad hävdat sin vilja eller sina anspråk eller att han varit för foglig eller medgörlig.

Lars bouppteckning utförs 6 mars år 1803, alltså mer än 2 månader efter dödsfallet.

Han efterlämnade änkan Caisa Persdotter, sonen Per 27 år och dottern Maja Stina 20 år. Unge Eric Ersson i Hållen åtog sej att vara förmyndare för den omyndiga dottern vid bouppteckningen.

Boet nedtecknades som följer:

– Hästar: 1 brunt sto 6 år, 13.16 riksdaler, 1 brunt sto 7 år, 12.16 rd, 1 gammalt sto 15 år, 6.32 rd, 1 gammalt sylja 3 år, 10 rd, 1 xx föl 32 rd till ett totalt värde på 49 riksdaler

– Kreatur: 1 ko Stjärnan 6.32 rd, 1 ko xx, 6.32 rd, 1 ko Broka, 6.32 rd, 1 ko Somma 7rd, 1 ko Linda 7 rd, 1 kviga Rödxx 6 rd, 1 kviga Gymmer 5 rd, 1 liten kviga 2 rd, 1 tjur 4 rd, 7 får 7 rd, 3 små lamm 24 skilling, 1 gris 2 rd till ett sammanlagt värde på 50 riksdaler 24 skilling

– Koppar: 1 brännvinskärl 8.16 riksdaler , 1 bryggkittel 4.32 rd, 1 såskanna (13.16) 2 kopparfat, 1 bunke, 1 djupt tennfat, 1 dricksstop, 1 ljusstake till ett sammanlagt värde på ca 18 riksdaler

– Järn och bleck: 1 stor gryta, 1 gryta 3 kannor*, 1 gryta 5 kannor, 1 gryta 4 kannor, 1 gryta 2 kannor, 1 xx litet, 1 större stekpanna, 1 mindre dito, 1 liten dito, 1 hackkniv, 1 xx lock, 1 1 xx lock, 1 brandring, 1 brödmått, 1 xx mått, 1 lykta, 1 rivjärn värderat till ca 7 riksdaler

– Diverse: 1 ur, 1 målat skåp 6 rd, 1 dito gammalt, 1 blåmålat bord, 1 brun soffa, 1 omålad dito, 1 gammal kista, 1 xx, 3 xx, 1 fällbord, 1 xx, 1 så, mm, mm, 20 vita djupa tallrikar, 3 gamla dito, 1 mortel, 7 stenfat, 10 dito tallrikar, mm, mm, 4 buteljer, mm värderat till ca 25 riksdaler.

– Kör- och åkerredskap: 1 kärra, 1 släde, 1 verkvagn, 1 dito med 6 hjul, 2 åkerharvar, 4 par järnskodda kälkar, 1 par gamla dito, 1 par oskodda dito, 1 råder, 4 kolskrindor, 2 sommarskrindor, mm värderat till ca 27 riksdaler

– Fiskeredskap: 1 tredjedels skötbåt*, 1 sköta 1802*, 1 dito 1800, 2 gamla dito, 4 lagnnät*, 4 dito sämre värderat till ca 7 riksdaler

– Säng och gångkläder: xxxx värderat till ca 34 riksdaler

– Utsäde vid hemmanet: 1 tunna råg, 1 tunna korn värderat till 10 riksdaler

Summa tillgångar: 236 riksdaler 9 skilling

Sterbhusets skulder:

– Skulder till Leufsta bruks kontor, 17 riksdaler 13 skilling 4 runstycken

– Barn Olof ifrån Hållen, 7 riksdaler.

– De fattigas andel av inventariesumman 13 skilling 8 runstycken

– Tolvmans arvode 8 skilling

Summa skulder 24 riksdaler 35 skilling

Förklaringar:

– Unge Eric Ersson i Hållen (1/12 1752-26/1 1843) Han är gift med Lars svägerska Anna Persdotter (30/8 1754-1/5 1815)

– Gryta 3 kannor En kanna är ett volymmått som var 2,62 liter. En 3-kanns gryta var alltså på 7,9 liter

– Tredjedels skötbåt xxx

– Sköta 1802. En sköta är ett fiskenät, här angivet med årtalet som visar att det är helt nytt

– Lagnnät

– Leufsta bruks kontor är kontot på bruket där arrenden, inköp, lön mm bokfördes.

– Barn Olof ifrån Hållen. Det är oklart vem som avses. Det finns 2 barn från Hållen som lever år 1802 nämligen Olof (5/9 1798-14/5 1873) levde och dog i Hållen, Olof (16/1 1797-4/2 1866) som blev sjöman med efternamnet Hållinder

Anmärkningar:

– Hästar och kreatur stod för ca 42 % av värdet på alla hans ägodelar.

– Skulderna var ca 10% av tillgångarna vilket är en ovanligt låg andel

– De fattigas andel var ca 0,7 promille av boets värde.

Katarina flyttar 1804 till Lönnö och gifter om sej med frälsebonden Johan Johansson (22/1 1753-10/3 1831) Hon dör där 12 år senare, 64 år gammal, av håll.

I hennes bouppteckning kan vi läsa att hon efterlämnar mannen och 2 barn, sonen Per Larsson, bonde och dottern Maria Stina gift med torparen på Vavds ägor Lars Lundberg (barnen är hennes barn här i Göksnåre, se ovan) Inventarierna uppgavs enligt följande:

– 1 ko Lönna 9 riksdaler, 1 yngre hagkalv 3 rd, 1 gymner*, 1 släde gammal, 1 järnskodd kälke, 1 stor kista, 1 gammalt skåp, 1 väggur, 1 liten spegel, 1 bryggtina, 1 fotbunke, 1 drickeskanna, 1 brännvinskagge av ek, 1st 3-kannsgryta*, 1st 2-kannsgryta, 1 stekpanna, diverse qvinns gångkläder 9 rd, 2 lintyg, diverse halsdukar, 1 qvins kapprock av kläde, 1 spinnrock, 1 renshårsbolster*, 1 kudde med renshår, 1 skinnfäll, 1 kopparfat, 1 tennljusstake.

Summa 32 riksdaler 34 skilling

Att allt blivit riktigt upptecknat intygades av Per Larsson och Lars Lundberg med deras bomärken.

Förrättningsmännen nämndemannen Jan Olofsson i Kussil och Mats Kjellberg skrev under.

Bouppteckningskostnaden 3 riksdaler 6 skilling.

De fattigas andel av inventariesumman 3 skilling är betalt, kvitteras av Lars Gillberg

Förklaringar:

– Gymner (gimmer, gymmer) ung tacka, i synnerhet tacka som inte haft lamm

– 3-kannsgryta. En kanna är ett volymmått som var 2,6 liter. En 3-kanns gryta är alltså på 7,9 liter

– Renshårsbolster. Oklart.

– Nämndemannen Jan Olofsson i Kussil är Johan Olofsson (19/9 1775-16/5 1827) Han var gift med Helena Nilsdotter (8/4 1776-9/10 1798) från Göksnåre nr 4, Sörgården.

– Mats Kjellberg Frälsebonden och sjömannen Matts Kjellberg (16/9 1796-27/2 1845)

Anmärkningar:

– Kreaturens värde var ca 39% av boets hela värde

– De fattigas andel var ca 1,9 promille av boets värde

– Inga skulder redovisa vilket är ganska ovanligt

Dottern Maja Stina (3/10 1783-4/4 1856) flyttar 1808 till förre båtsmannen i Vavd Jan Frisk där hon gifter sej med sonen i huset Lars Lundberg (1/10 1782-5/8 1846) De får Brita Kajsa (25/11 1809-7/12 1809) som dör 2 veckor gammal, Johan Petter (1/9 1811-22/4 1885), Lars Eric (6/8 1814-) som flyttar till Leufsta 1834, Anders (11/11 1819-) som flyttar till Leufsta 1834, Carl (12/1 1823-10/1 1890), Brita Lovisa (20/2 1828-6/2 1890) Lars Lundberg dör 1846, 63 år gammal, av gikt. Sonen Carl gifter sej och tar över torpet i Vavd och Maja Stina bor kvar till sin död 1856, 72 år gammal.

1802-1808

Frälsebonden Per/Petter Larsson (2/4 1776-17/9 1831) och Anna Johansdotter (7/7 1775-7/12 1808) Han är son i huset. Hon är piga men ursprungligen från Vavd med föräldrarna dannemannen Johan Andersson (x/2 1732-4/12 1806) och hans tredje hustru Brita Persdotter (x/1 1734-20/1 1812) De gifter sej 1802, 26 respektive 27 år gamla. Det finns inga uppgifter om att de får några barn. Anna dör endast 6 år efter giftermålet 1808, 33 år gammal, i rödfeber.

Hennes bouppteckning utförs 22 mars följande år.

Modern änkan Brita Persdotter och änklingen Pär blev arvtagare. Bonden Hans Persson i Danbo, Forsmarks socken och bonden/sonen Johan Jansson omnäns men det är oklart varför.

Boet upptecknades enligt följande:

– Kreatur: 1 brun vallack 10 år 10 rd, xxx 3 år 6.32 rd, 1 ko Kulla 7 rd, 1 ko Sagla 5 rd, 1 ko Somra 6 rd, 1 kviga Stjärna 5 rd, 1 dito 5.24 rd, 1 tjur 3 rd, 1 xx 2 rd, 6 gamla lamm 6rd, 2 xxx 1.16 rd värderat till ca 58 riksdaler

– Koppar: 6 saker värderade till ca 6 riksdaler

– Järnsaker: 10 saker värderade till ca 2 riksdaler

– Stenkärl: 7 poster med ca 20 saker värderade till ca 1 riksdaler

– Diverse: 15 saker värderade till ca 9 riksdaler

– Åker- och körredskap: 1 kärra 3 rd, 1 bättre järnskodd vagn 4 rd, 1 gammal dito 2.24 rd, 3 kolskrindor och ca 20 andra saker värderade till ca 19 riksdaler

– Sjötyg*: 2 sjötinor värda 3 riksdaler 32 skilling

– Sängkläder: 3 par fönstergardiner och 7 andra saker värderat till ca 6 riksdaler

– Hustruns gångkläder: 27 saker värderat till ca 27 riksdaler

Summa tillgångar 133 riksdaler 15 skilling 8 runstycken

Skulder

– Till Leufsta bruks kontor, 11.40 riksdaler

– De fattigas andel, 8 skilling

– Eric Ersson i Hållen efter revers, 4.40 rd

– dito för utlagd likstol, 2 rd

– Mats Grundens fordran, 3.32.8 rd

– Drängen Anders innestående lön, 2 rd

– Mannens fördel av boskiftet 3.16 rd

– Drängen och pigan ½-års lön, 5 rd

– Systern som förestår hushållningen, 2 rd

– 12-mans arvode, 8 skilling

Summa 35 riksdaler 8 runstycken

Mannens giftorätt 2/3-delar, 65.26 rd

Svärmoderns 1/3-del som efter överenskommelse togs av den avlidnes gångkläder, 32.37 rd

Per Larsson intygade med sitt bomärke att allt blivit riktigt upptecknat

Hans Persson i Danbo och Johan Jansson i Danbo var närvarande.

Förrättningsmännen nämndemannen Per Ersson och Johan Gustav De Jounge undertecknade med bomärke respektive namnteckning

De fattigas andel 8 skilling banco kvitterades av PM Mentinell

Förklaringar:

– Hans Persson i Danbo, bonden Hans Persson (10/12 1772-) Han är gift med Maria Jansdotter från Hållnäs.

– Johan Jansson, oklart

– Sjötyg. Begreppet tyg avser här inte textil utan ungefär ordet redskap. Militären använder fortfarande ordet tygförråd för det förråd där allt från spadar till tält förvaras. Finns idag kvar i ordet verktyg.

– Leufsta bruks kontor är kontot på bruket där arrenden, inköp, lön mm bokfördes.

– Eric Ersson i Hållen. Oklart. Det kan möjligen vara frälsebonden Eric Ersson (27/7 1749-5/2 1818) som är gift med Anna Ersdotter (27/1 1746-29/9 1818) från Göksnåre nr 4, Sörgården.

– Likstol eller likstod var en avgift i Sverige som betalades till prästen för en begravning/jordfästning.

– Mats Grunden är Mathias Grunden Persson (27/9 1766-16/6 1824) i Stånggrund, Ängskär. Han är gift med Greta Persdotter (15/10 1777-19/6 1869) som är född i Rångsen och, efter att hon blivit änka i Stånggrund, gifter sej senare i Stenmo.

– Drängen Anders är Anders Larsson (1779-) Han har varit dräng här i 2 år och flyttar nu vidare.

– Mannens fördel av boskiftet. Arvsreglerna år 1808 behöver studeras.

Mannens giftorätt 2/3-delar och svärmoderns 1/3-del. Arvsreglerna år 1808 behöver studeras

– Drängen och pigan ½-års lön. Hushållet hade hela tiden 1 dräng och 1 piga. I princip alla arbetade endast 1 år innan de flyttade vidare.

– Systern som förestår hushållningen. Det avser hans syster Maja Stina (3/10 1783-4/4 1856) som bor kvar här sen när brodern tog över. Läs mer om henne ovan i förra generationen.

– Nämndemannen Per Ersson. Oklart

– Johan Gustav De Jounge (x/10 1745-x/5 1815) Bokhållare

– PM Mentinell. Oklart.

Anmärkningar:

– Kreaturens värde var ca 43 % av boets totala värde

– Skulderna var ca 22 % av boets värde

– De fattigas andel var ca 1,2 promille av boets värde

Per gifter om sej. Annas bror blir båtsman Per Jansson Friskman (19/11 1768-18/8 1806) i Göksnåre.

1809-1831

Frälsebonden Per/Petter Larsson (2/4 1776-17/9 1830) och Gölin/Juliana Andersdotter (12/3 1783-23/11 1856) Hon kommer från Gräsbo, Film med föräldrarna Anders Andersson (1752-25/7 1817) och Stina Ersdotter (1754-29/1 1827) Gölin eller Gölug är ett fornnordiskt namn som betyder: Den goda grannen. Juliana är en latinisering av namnet. Han är son och änkling i huset. Han är noterad på skifteskartan från 1823-24. Alla byns 10 frälsehemman skiftas till samma storlek, 2 2/5 öresland, dvs 3,6 hektar. De skiften han får är nr 63-82. Hur Petter hittar Gölin, sin nya hustru ca 30 km söderut ända borta i Gräsbo är okänt, De gifter sej i juni 1809 i Films församling, 33 respektive 26 år gamla och får Caisa Stina (9/9 1811-5/10 1871) som tar över efter efter att en annan har haft hemmanet ett år se år 1832, Lars (23/12 1814-8/1 1815) som dör 16 dagar gammal av slag, Anders (13/9 1817-26/5 1877) läs om honom under Personer, Anna Maja (24/9 1822-20/2 1851) se nedan, Lars Peter (6/7 1828-2/9 1828) som dör 2 månader gammal av okänd anledning. När Petter dör, 54 år gammal av hosta, uppges deras barn till Anders 13 år, Caisa Stina 19 och Anna Maja 8 år.

Hans bouppteckning upprättas de 3 november och änkan Göli och de 3 barnen anges som arvtagare. Barnens närmaste frände på fadernet är torparen Lars Lundberg i Vavd var kallad och infann sej som förmyndare för de omyndiga barnen vid förrättningen. Närmaste frände på mödernet är bonden Anders Persson i Gräsbo by, Films socken. Egendomen uppgavs av änkan enligt följande:

– Kreatur: 1 häst, Röden 6 år, 20 riksdaler, 1 sto, Brunan 12 år, 12 rd, 1 brun häst, 14 år, 7 rd, 1 föl 4 rd, 1 ko Rökinna 10 rd, 1 ko Gullros 10 rd, 1 ko Blomkinna 10 rd, 1 ko Svartöra 9 rd, 1 kviga Stjärna xx 9 rd, 1 tjur Svartbroken 3 rd, 1 tjur Röbroken 3 rd, 1 hagkalv 2 rd, 2 griskultingar 5 rd, 4 tackor 5.16 rd, 2 lamm 1.16 rd till ett sammanlagt värde på 110 riksdaler 32 skilling

– Åker- och körredskap: 1 verkvagn 8 rd, 1 oskodd vagn 2 rd, 1 verkkärra 4 rd, 3 par nyskodda kälkar 3.40 rd, 1 par träskodda kälkar, 1 åkerharv, 1 trästock utan bill*, 1 dito med bill, 1 buk OR*, 1 drätt*, 1 drätt, 1 enbent skakel, 1 gammal släde, 1 par selar med järnkrokar, 1 par selar med träkrokar, 1 mellantåg*, 1 sandkista, 1 dyngrader* med skidor, 1 vinterskrinda, 1 sommarskrinda, 1 kolskrinda värderat till ca 23 riksdaler

– Diverse husgeråd: 1 handkvarn 2 riksdaler, 1 slipsten med järnaxel, 1 slipsten med träaxel, 1 par vävstolar, 1 par rännträn*, 2 kabblar med stol*, 1 sädeslår, 1 större kista, 1 större målat skåp 6.32 rd, 1 dito 2 rd, 1 bord i helgdagsstugan, 1 par stolar i dito, 1 skänkskåp 5 rd, 2 bord, 1 gammal soffa, 1 par gamla stolar, 1 väggur, 1 gammal nok*, 1 gammalt skrin värderat till ca 24 riksdaler

– Brygg- och laggkärl: 1 kar, 1 gammalt kar, 1 fotbunke, 1 så*, 1 så, 6 ämbar, 2 drickstunnor av ek 1.32 rd, 1 brännvinsankare*, 1 dricksflaska, 1 tunna, 1 sillbölja*, 1 dito, 4 nudar*, 1 mjöltunna, 1 gammal kärna, 2 baktråg, 1 såningsskeppa, 1 harvel, 7 mjölkbunkar, 2 diverse såll, 1 rissel*. 1 handkorg, 2 spånkälsfat*, 2 mjölkbyttor värderat till ca 7 riksdaler.

– Järnsaker: 1 st 10-kannsgryta*, 2 st 3-kannsgrytor, 1 pannhäll med två fötter, 1 xx nytt järn, 18 xx nytt järn, 1 ny bill, 2 gamla andror*, 3 järnspett, 2 skyfflar, 1 liten skyffel, 1 hacka, 1 järnkedja, 6 liar, 2 huggyxor, 1 järngrep, 1 pannring, 2 plåtpannor, 1 grytlock, 1 brödmått, hammare och hovtång, 1 ruknagel*, 1 lövskära, 1 liten borr med skaft, 3 skällor, 1 ljussax, 1 ullsax, 1 fjärdingsmått en kappa och en halvkappa*, 1 gammal gryta, 1 par lokträn* med något järn, 1 ståckhakståg, 1 korg, 1 rivjärn, 1 bleckmått, 1 tratt, 1 bleckskål, 1 bleckljusstake värderat till 13 riksdaler

– Porslin och glas: 1 dussin flata tallrikar, 4 flata tallrikar, 2 tallrikar, 1 söndrigt fat, 4 kannsfat av sten, 3 flata fat, 2 stopsfat, 5 djupa fat söndriga, 4 flata fat söndriga, 3 skålar, 3 söndriga skålar, 4 tallrikar värderade till 3 riksdaler

– Sängkläder mm: 1 bolstervar, 1 4 nya fällar 5.16 rd, 1 nytt västgötetäcke* 3 rd, 2 gammal kuddar med renxx, 2 lappvepor*, 1 kuddvar med mosse, 1 sängomhänge, 2 lärftlakan*, 1 blångarnslakan*, 1 bondduk, 4 behxx xxtäcken, 3 par gamla lufter gardiner värderat till ca 15 riksdaler

– Mans gångkläder: 1 kapprock 3rd, 1 gammal svart klädning, 1 par blå byxor behäng* 1 rd, 1 blå syrtut vänd 1 rd, 1 gammal grön tröja, 1 ylleväst, 1 gammal cattunsväst*, 2 blångarnsskjortor, 1 lodenmössa värderat till 7.16 rd

– Diverse: 3 par skinn beredda, 1 hackkniv, 3 buteljer, 4 par gamla bordknivar, 1 käpp, 1 bibel 1 rd, 1 stenkruka, 1 bråk, 1 klyfta värderat till 2.24 riksdaler.

Summa inventarier 217 riksdaler 44 skilling

Sterbhusets skulder

– Till Leufsta Bruks kontor enligt boken, 175.12.8 2/3

– Till bonden unge Lars Larsson i Kärven enligt revers av den 13 januari 1828 med 6 % ränta. Omyndiga barns arv. Revärs xx, 13.16 rd

– Till bonden Nils Nilsson i Kärven enligt revers med 6% löpande ränta. Omyndiga barns arv.

– Drängen Eric Perssons rest på 2nne årslöner Kontant 12.32 rd

– Drängen Eric Perssons för kläder mm, 14.16 rd

– Drängen Petter Löfberg rest på detta årets lön kontant 12 rd

– Till änkan Sara Haglund i Nyböle 1 tunna råg utom räntan, 6.32 rd

– Till torparen Lars Lundberg i Vavd utan revers, 2.32 rd

– Till rättningsmäns arvode, 3.32 rd

– De fattigas andel av inventariesumman, 14 skilling

Summa 260 riksdaler 42 skilling 8 2/3 runstycken

De fattigas andel betalad, kvitteras av M Wallmon

Änkan Göli Andersdotter intygar med bomärke att allt blivit riktigt upptecknat

Barnens blivande förmyndare för barnen intygar med sitt bomärke att han är nöjd med uppteckningen

Förrättningsmännen dykerikommisarien AG Nordling och nämndeman Mats Ersson i Vavd undertecknar med namnteckning respektive bomärke

Förklaringar:

– Torparen Lars Lundberg i Vavd är Lars Lundberg (1/10 1782-5/8 1846)

– Bonden Anders Persson i Gräsbo, Film (8/5 1797-20/4 1872) Han är gift med änkans syster Caisa Andersdotter (2/3 1801-24/3 1878)

– Trästock utan bill. Trästock är ett årder dvs hela den träkonstruktion och bill som anväds för plöjning.

– Buk OR. Oklart

– Drätt är troligen del till en plog

– Mellantåg. Oklart

– Dyngrader. En rader (råder) är en lång, smal, lådliknande vagnsflake med lösa sidobräder eller flake med fasta gavlar och löstagbara sidobräder för montering på kälkar.- Rännträn, verktyg för linberedning eller en hjulaxel

– Kabblar med stol är en del tillhörande vävning

– Gammal nok. Oklart

– Så. Oklart

– Brännvinsankare är ett kärl typ liggande tunna för brännvin. Måttet ett ankare är drygt 39 liter

– Sillbölja. Oklart

– Nudar. Oklart

– Rissel är olika slag av (större och grövre) såll, förr vanligen av flätade vidjor

– Spånkälsfat. Oklart

– 10-kannsgryta. En gryta med volymen 10 kannor dvs 10×2,62 liter=26,2 liter.

– Gamla andror. Oklart

– Ruknagel. Oklart

– Fjärdingsmått en kappa och en halvkappa. En fjärding som volymmått för våta varor är 31,4 liter. En kappe som volymmått för torra varor är 4,58 liter.

– Lokträn är bogträn på hästens seldon

– Västgötetäcke är en vävnad av lin eller ull som såldes av västgötaknalle (och som var kännetecknande för Västergötland) användes vanligen i prydnadssyfte som bordsduk eller som väggprydnad.

– Lappvepor.  Vepa är en tunn yllevävnad som man från medeltiden på många håll in på 1900-talet hade som underlakan eller täcke i sängen.

– Lärftlakan. Lärft ät tätvävda tyger i tuskaft, främst vita linnetyger, men även bomullstyger.

– Blå byxor behäng. Oklart

– Blå syrtut vänd. Särskilt på 1700- och 1800-talen förekommande typ av livsydd, lång rock för innebruk med slag och skört och en eller två knapprader, använd både för civilt bruk och som uniformskappa. Om den blev sliten kunde man alltid flytta knappar och annat och vända den in- och ut.

– Cattun, är ett bomullstyg med tryck, ofta blommigt. Ordet var från början en äldre svensk benämning för bomull, men kom därefter att specifikt syfta på en tunn, glättad bomullsväv i tuskaft, antingen vitt eller med tryckt mönster.

– Leufsta Bruks kontor enligt boken. Leufstabruks kontor är kontot på bruket där arrenden, inköp, lön mm bokfördes.

– Bonden unge Lars Larsson i Kärven enligt revers av den 13 januari 1828 med 6 % ränta. Omyndiga barns arv. Det är frälsebonden Lars Larsson (28/10 1894-5/12 1864) lånet gavs för drygt 2,5 år sedan. Oklart vad texten om omyndiga barn betyder.

– Bonden Nils Nilsson i Kärven enligt revers med 6% löpande ränta. Omyndiga barns arv. Det är frälsebonden Nils Nilsson (2/5 1801-30/9 1846) Oklart vad texten om omyndiga barn betyder.

– Drängen Eric Perssons rest på 2nne årslöner. Eric Persson (19/3 1807-) Han föddes i båtsmanstorpetsom kom hit 1827 och flyttade till Forsmark 1929. Han blev senare frälsebonde i Göksnåre nr 3A.

– Drängen Eric Perssons för kläder mm. Varför han får betalt för kläder mm är oklart.

– Drängen Petter Löfberg rest på detta årets lön kontant. Ingen Petter Löfberg finns i husförhörslängden detta år.

– Änkan Sara Haglund i Nyböle 1 tunna råg utom räntan. Det är skattebondeänkan Sara Haglund (1775-6/5 1851) som blev änka 1829

– Torparen Lars Lundberg i Vavd, se ovan

Anmärkningar:

– Kreaturen stod för 51 % av boets hela värde.

– Skulderna var 120 % av boets värde

– De fattigas andel var ca 1,3 promille av boet.

Dottern Kaisa Stina tar över ett år senare.

Gölin bor kvar och dör 1856, 73 år gammal. Ingen bouppteckning har hittats för henne,

Dottern Anna Maja (24/9 1822-20/2 1851) flyttar 1840 till Kussil som piga. 1842 flyttar hon tillbaka hem. 1843 flyttar hon till Flottskär som piga.1848 flyttar hon till Vedlösa som piga och 1849 till Edvalla som piga. Där är hon kvar till 1851 då hon dör, 28 år gammal. Som dödsorsak anges ”Genom arsenik” Detta kan betyda en misslyckad abort eller ett direkt självmord.

1831-1832        Frälsebonden Pehr Andersson (16/1 1804-16/12 1860) och Maja Greta Persdotter (16/9 1802-5/4 1872) Han är son från det andra Göksnåre nr 1 och hon kommer närmast från Olarsbo men är född i Forsmark med föräldrarna kolaren Per Jansson och Brita Lena i Storgubben. De har gift sej i Olarsbo 1828, 24 respektive 26 år gamla och har sonen Anders Peter (14/11 1828-17/12 1891) De är först dräng och piga i huset men tar sen över när Petter Larsson dör. I Leufsta Bruksarkiv finns nedanstående dokument som visar att två skattebönder går i borgen för honom för att han ska få överta detta hemman.

8/4 1831

Om så är att inhyses mannen Per Andersson uti Göksnårett får tillträda ett hemman under Högt Respäktlige egare af Leufsta Bruk gå vi undeteknade i full borgen En för Bägge och Bägge för en för det hemmanets skötsel uti ett för att uti 3n års tid ifrån den fjortonde mars 1831 som här med försäkras.

                            Göksnårett 8 april 1831

                            yngre Eric Ersson (bomärke)

                            yngre Anders Ersson (bomärke)

                            Skattebönder i Göksnårett

                            Vittnas

                            Mats Kjellberg

                            Anders Hollinder

Per och hans hustru Maja Greta är dräng och piga i detta hemman, därav att han anges som inhyses.

De som går i borgen för honom är skattebonden Eric Ersson (26/10 1790-30/3 1862) i Göksnåre nr 4 Sörgården och hans son skattebonden Anders Ersson (24/8 1800-21/11 1865) i Göksnåre nr 4B

Vittnena Mats Kjellberg och Anders Hollinder är frälsebonde i Göksnåre nr 3A respektive skogvaktare i byn.

Han har 1831 en skuld till Leufsta på ca 58 riksdaler.

Här får de dottern Lena Caisa (29/7 1831-20/2 1850) De verkar bara få ha stället ett år tills Petter Larssons dotter gifter sej och istället tar över. De flyttar sen till Göksnåre nr 3 och tar över. Läs vidare om dem där.

1832-1867

Frälsebonden Matts Ersson Åkerlöf (25/3 1801-6/4 1876) och Kaisa Stina Persdotter (9/9 1811-5/10 1871) Hon är dotter i huset. Han är född i Österleufsta med föräldrarna bruksarbetaren Eric Åkerlöf (1777-29/3 1842) och Maja Sofia Wahlman (18/8 1773-1/4 1856) Han kom från Leufsta 1826 och blev dräng i Griggebo. Där flyttar han ett flertal gånger mellan olika hemman innan han flyttar till Kärven. Därifrån kommer han sen till detta hemman och en tjänst som dräng. Han är inte noterad på skifteskartan från 1839-44 utan där står det Lars Ersson. Då det inte finns någon som kan stämma in så kan det vara en ren felskrivning. Han är är tydligt angiven i en sammanställning över byns skatte- och frälsebönder. Det finns ingen tomt på den kartan som stämmer med denna fastighet.

Han övertar den skuld till Leufsta bruk som Pehr Larsson hade på ca 255 riksdaler.

De gifter sej 1831, 30 respektive 20 år gamla, och får Maja Caisa (18/12 1832-19/8 1837) som dör 4 år gammal i en kikhosteepidemi i Hållnäs, Anna Stina (30/10 1835-2/6 1927) läs om henne under Personer, Maria Catharina (3/8 1839-11/7 1890) se nedan, Eric (30/3 1843-30/3 1843) som får nöddop och sen dör samma dag han föds, Per Eric (15/11 1844-14/1 1929) som senare tar över här, Sofia Lovisa (11/3 1849-23/10 1913) läs om henne under Personer, Johanna (21/9 1851-1/11 1936) som gifter sej 1872 med Karl Erik Karlsson (18/9 1849-7/4 1919) från Kärven (se egen berättelse om henne och lyssna på intervju med henne från 1935) och Mathilda Charlotta (15/11 1855-14/10 1905) se nedan. Det som dottern Johanna berättar i intervjun är inarbetat i historieredogörelsen för byn för 1860-talet.

Alla frälsebönder i Göksnåre blir formellt uppsagda för avflyttning av bruket 1865 men det är bara en formalitet med ett internt ägarbyte för brukspatron så alla fick avtal med den ”nya” ägaren fidekommissen.

År 1867 tar deras dotter och hennes man över, se nedan. Matts och Caisa Stina bor kvar först med sin dotter och från 1869 med sin son. Hon dör här 1871, 60 år gammal, av bröstsjukdom. Han dör 5 år senare år 1876, 75 år gammal, utan angiven orsak.

Inga bouppteckningar har hittats för dem

Dottern Maria Catharina (3/8 1839-11/7 1890) flyttar 1857 till Magön som piga. Hon flyttar till Snickars i Göksnåre år 1859. 1861 flyttar hon vidare till Göksnåre nr 6 som piga. 1862 flyttar hon till Göksnåre nr 2 som piga. 1865 flyttar hon hem hit. 1870 flyttar hon igen, denna gång till ett torp i Skaten och gifter sej 1871 med sonen i huset fiskaren Jan Erik Hållstrand (20/10 1849-23/7 1909) Läs mer om henne där.

Dottern Mathilda Charlotta (15/11 1855-14/10 1905) får den oäkta Per Gustaf (12/6 1878-12/12 1956) Hon flyttar 1880 till Vavd och gifter sej med torparen Anders Petter Andersson (18/8 1851-18/4 1890) De får Erika Mathilda (5/12 1880-6/10 1881) som dör 10 månader gammal utan angiven orsak, Karl Anton (19/7 1882-12/3 1884) som dör 1 ½ år gammal utan angiven orsak, Hilma Charlotta (1/11 1884-7/7 1976) och George (23/4 1887-23/11 1889) som dör 2 ½ år gammal av sharlakansfeber. Hon blir änka 1880 och gifter om sej med fiskaren Jan Erik Hållstrand (20/10 1849-23/7 1909) i Skatviken. Läs vidare om dem där.

1867-1869

Frälsebonden Carl Erik Persson (6/12 1834-28/3 1868) och Anna Stina Matsdotter (30/10 1835-2/6 1927) Hon är dotter (läs om henne under Personer) i huset och de kommer tillbaka från Österleufsta där de bott i 2 år. Han är från det andra Göksnåre nr 1. De har gift sej 1861, 27 respektive 26 år gamla och de har döttrarna Maria Christina (18/1 1862-30/8 1920), Anna Charlotta (2/10 1864-7/11 1894) De får här sonen Per Gustaf (1/11 1867-12/2 1946)

Carl Erik dör, utan angiven orsak, endast 33 år gammal.

Läs om Anna-Stina och barnens fortsatta liv i under Personer / Anna Stina Matsdotter (30/10 1835-2/6 1927)

Hans bouppteckning upprättas 10 juni. Där redovisas att han efterlämnade änka samt deras barn sonen Per Gustaf, dottern Maria Christina och dottern Anna Charlotta. De omyndigas rätt bevakas av bonden Anders Petter Persson i Göksnåre. Änkan uppgav voet enligt följande: (Värderingen redovisas med 2 spalter för värdet där den ena är till änkan (här redovisat med bokstaven Ä) och den andra är till barnen gemensamt (B)

– 1 Silverfickur 12 rd (B), 1 silverbeslagspipa 3 rd (B), 1 par ljusstakar 2 rd (Ä), 1 par dito 25 öre (B), 1 strykjärn 2 rd (B), 1 kopparkruka 2,25 rd (B), 1 kopparkruka 3 rd (Ä), 1 kopparbunke 2 rd (Ä), 1 kopparskål 1 rd (B), 1 kaffepanna 2,50 rd (Ä), 1 bläckbärare 75 öre (Ä), 1 bläcksil 50 öre (Ä), 1 brödmått 50 öre (Ä), 1 bläckbunke 25 öre (Ä), 1 storgryta 4,50 rd (Ä(, 1 mindre dito 1 rd (B), 1 st 2 kannspanna* 1,75 rd (Ä), 1 mindre dito 75 öre (Ä), 2 stekpannor 2 rd (Ä), 1 skopa och gräddsnäcka 50 öre (Ä), 2 spiskummar 25 öre (Ä), 1 dricksmugg 50 öre (Ä), 1 dussin porslinstallrikar 1,50 rd (Ä), 3 karotter 50 öre (B), 5 stenfat och 1 kruka 55 öre (Ä), 1 kaffebricka 50 öre (Ä), 1 brödkorg 25 öre (B), 5 par knivar 75 öre (Ä), 1 gräddsnäcka 10 öre (Ä), 1 mindre skopa och pannring 25 öre (B), 1 sås? 75 öre (B), 1 grytlock 10 öre (Ä), 1 sax 75 öre (Ä), 1 bordsflaska och 3 glas 1 rd (Ä), 6 buteljer 50 öre (B), 1 skänk 9 rd (Ä), 1 skänk med hyllor 7 rd (B), 1 fällbord 6 rd (Ä), 1 mindre bord 1 rd (B), 1 sämre fällbord 50 öre (B), 2 stolar 2 rd (B), 2 dito 1,50 rd (Ä), 2 dito 1,50 rd (B), 1 utdragssäng 30 rd (änkesäng), 1 säng 8 rd (B), 1 utdragssäng 3,50 rd (Ä), 1 sämre soffa 3 rd (B), 1 slagur med fodral 10 rd (Ä), 1 par vävstolar 4,50 rd (Ä), 1 spinnrock 3 rd (B), 1 mjölkbytta och stäva 75 öre (Ä), 1 dito 50 öre (B), 1 mindre kagge 50 öre (B), 1 glaslykta 50 öre (Ä), 1 vattenså 1 rd (Ä), 1 dito 1 rd (B), 1 ämbar 75 öre (Ä), 5 tomtunnor 35 öre (Ä), 1 spannmålslår 3 rd (Ä), 1 baktråg 50 öre (Ä), 1 tina och kärna 50 öre (B), 2 tomfjärdingar* 50 öre (B), 1 tomtunna 50 öre (B), 1 fotbunke 10 öre (B), 1 dito 1 rd (Ä), 1 drickstunna 25 öre (Ä), diverse smedsverktyg mm 1,50 rd (Ä), 2 skyfflar 50 öre (Ä), 1 järnspett 75 öre (Ä), 3 huggyxor 1,50 rd (Ä), 1 järnkedja 75 öre (Ä), 2 dito 1 rd (B), 2 grepar 75 öre (Ä), 1 högaffel 35 öre (Ä), 1 stocksåg 1,25 rd (B), 1 hacka 50 öre (B), 2 dito 75 öre (Ä), 1 hammare och hovtång 50 öre (Ä), 1 dito 50 öre (B), 4 liar 2 rd (Ä), 4 dito 2 rd (B), 1 åkerharv 3 rd (Ä), 1 trästock* 1 rd (Ä), 1 dito 1 rd (B), 1 årder 75 öre (Ä), 1 hock 50 öre (Ä), 1 par kälkar 2 rd (Ä), 1 par dito 7 rd (B), 1 par dito 3 rd (Ä), 1 par dito 1,75 rd (B), 1 rader 37 öre (Ä), 1 dito 37 öre (B), 1 verkvagn 12 rd (Ä), 1 färdankorg 10 öre (Ä), 1 dito 75 öre (B), 1 kolryss 3 rd (B), 1 dito 75 öre (Ä), 1 drätt 1 rd (Ä), 1 dito 1 rd (B), 1 dito 50 öre (Ä), 1 dito 50 öre (B), 1 hästskrinda 1 rd (Ä), 1 dito 1 rd (B), 1 verkkärra 18 rd (Ä), 1 par selar 6 rd (Ä), 2 betsel 3 rd (B), 2 betsel sämre och tömmar 1,50 rd (Ä), 1 lädersele 3 rd (B), 1 dito sämre 1 rd (B), 1 kabbställning 50 öre (Ä), 1 nystfot och harvel 25 öre (B), 1 mindre kopparflaska 50 öre (B), 1 bolster 10 rd (B), 1 kudde 2 rd (B), 1 dito 1,50 rd (Ä), 1 sängtäcke 1 rd (Ä), 1 dito 3 rd (B), 1 skinnfäll 5 rd (B), 1 mattväv 1,50 rd (B), 1 rock, byxor och väst av kläde 12 rd (B), 1 dito 16 rd (B), 1 sommarrock och byxor 9 rd (B), 1 rock och byxor av vadmal 10 rd (B), 1 tygpäls 9 rd (B), 1 sidenväst 2 rd (B), 1 dito sämre 50 öre (B), 2 sidenvästar 2,50 rd (B), 1 mössa 10 öre (B), 1 halsduk 1 rd (B), 6 kragar och 4 sidenmanchetter 1,50 rd (B), 3 skjortor 4,50 rd (B), 1 bomullslakan 1 ,50 rd (Ä), 1 bordduk 3 rd (Ä), 2 servetter 75 öre (Ä), 1 par fönstergardiner 1,75 rd (Ä), 1 par dito 1,75 rd (B), 2 par sämre 10 öre (Ä), 1 paraply 75 öre (B), 1 par stövlar 8 rd (B), 1 par dito 1,75 rd (B), 1 par dito 1,75 rd (B), 1 bakbord 50 öre (Ä), 1 kista 50 öre (B), 1 sto, Brunan 60 rd (Ä), 1 sto, Grollan 60 rd (B), 1 ko, Morlik 40 rd (B), 1 ko, Skönan 45 rd (B), 1 kviga 35 rd (B), 1 kalv 10 rd (Ä), 4 får 16 rd (Ä)

-Kontanta fordringar:

Kontant av Matts Ersson i Göksnåre enligt revers 20 rd (Ä)

Kontant av samme man 12 rd (B)

¼-del i smedjan 8 rd (B)

1/6-del i tröskverket 13,75 rd (Ä)

1/6-del i tröskverket 13,75 rd (B)

3 st säckar 2,50 rd (Ä)

3 st säckar 1,50 rd (B)

1 hyvelbänk 5 rd (B)

Diverse snickarverktyg 2 rd (Ä)

1 par fingerhandskar 75 öre (B)

Hela boet summeras till 663,82 rd varav änkan får 300,27 rd och barnen 363,55 rd.

Boets skulder:

– Till PE Holmgren i Griggebo för auktionsinrop 149,40 rd

– Till förrättningsmän för bouppteckningens uppgörande 2,25 rd

– Summa skulder 151, 65 rd

Den totala behållningen blev 512,17 rd

Anna Stina Matsdotter intygar med sitt bomärke att detta stämmer

Närvarande förrättningsmän var PE Holmgren och fd nämndemannen Eric Ersson i Göksnåre

Förklaringar:

-Anders Petter Persson i Göksnåre är bonden i Göksnåre nr 1A Anders Petter Persson (14/11 1828-17/12 1891)

– PE Holmgren i Griggebo är skattebonden i Griggebo Per Erik Holmgren (15/2 1837-26/7 1909)

-fd nämndemannen Eric Ersson i Göksnåre är skattebonden i Göksnåre nr 4 Sörgården unge Eric Ersson (7/5 1822-2/5 1885)

– Matts Ersson i Göksnåre är Mats Ersson (14/8 1838-14/9 1912) i Göksnåre nr 3

– 2 kannspanna. En kanna är ett volymmått som var 2,62 liter. En 2-kanns panna är alltså på 5,24 liter

– Tomfjärding. 1 spann = 2 halvspann = 4 fjärdingar = 16 kappar = 28 kannor = 73,28 liter. En fjärding är alltså 18,32 liter

– Trästock är ett årder dvs hela den träkonstruktion och bill som anväds för plöjning.

Anmärkningar:

-Kreaturens värde är 266 rd vilket är ca 40% av boets hela värde.Här ser vi att de har 2 kor, 2 ungnöt och 4 får. Detta kan jämföras med 2 kor, 3 får och 1 svin som nästa brukare har 10 år senare, se nedan.

– Skulderna är ca 23% av boets värde.

– En ¼-dels smedja. En smedja ägdes 1895 av Jan Erik Larsson i G2A, Jan Ersson G6A och August Matsson G3A. Barnen som ärver denna ¼-del försvinner alla på olika sätt från byn (läs under Personer i berättelsen om modern) Troligen har de sålt sin andel i smedjan men om det är samma smedja är oklart.

– Två 1/6-dels tröskverk, de äger alltså tillsammans 1/3 av tröskverket. De andra delägarna är möjligen Göksnåre nr 2A och 2B. Där finns uppgifter i bouppteckningar år 1862 och 1871 om ägande av tröskverk.

Hon flyttar hon med sina barn till Barknåre 1869. Läs om hennes vidare öden under Personer. Hennes yngre bror Per Erik tar över.

1869-1883

Frälsebonden Per Erik Mattsson (15/11 1844-14/1 1929) och Lovisa Laura Källström (7/3 1848-3/11 1920) Han är son till förrförra brukarna och bror till förra brukarhustrun. Hon är från Slada där hon var dotter till skattebonden Lars Källström Larsson (3/4 1804-9/12 1867) och Maria Olofsdotter (6/4 1808-26/3 1890) De gifter sej 1870, 26 respektive 22 år gamla, och får Eric Gustaf (22/11 1871-29/11 1922) se nedan, Erika Gustava (3/4 1874-14/2 1949) se nedan, Anna Lovisa (18/10 1876-18/11 1876) som dör en månad gammal, Johan August (5/1 1872-21/5 1947) se nedan.

Jordbruksundersökning 1878 visar att de har 2 kor, 3 får och 1 svin. Läs mer i den egna berättelsen om 1878 års jordbruksundersökning.

De får sen Emma (20/8 1879-30/12 1958) se nedan och Anna Lovisa (14/8 1882-30/4 1959) se nedan. 1881 utför bruket reparationer i hemmanet. De flyttar till Verkarne, Söderby gård, Börstil 1883 där Per Erik först blir statdräng och sen kallad de för torpare och ännu senare utjordsägare. Där får de Edla Maria (6/6 1885-11/7 1972) och Agnes Kristina (8/9 1888-31/12 1889) som dör drygt ett år gammal. År 1901 flyttar sonen Johan August tillbaka hem och tar över, läs mer om honom i hans historia nedan. Lovisa Laura dör 1920, 72 år gammal. Per Erik flyttar 1923 till sin son Johan August i Kavaröbro, Öregrund. Där dör han 1929, 84 år gammal,

Sonen Eric Gustaf (22/11 1871-29/11 1922) flyttar till Gräsö 1889 och kommer tillbaka efter 1 år. 1893 flyttar han till arrendatorn för Söderby gård som dräng och kommer tillbaka hem 1895. Han gifter sej 1896 med Emma Josefina Bergström (8/1 1875-21/1 1902) De får Beda Johanna (13/8 1896-6/11 1896) som dör knappt 3 månader gammal, Karl Gustaf (15/2 1898-27/7 1925) som dör 26 år gammal och Albert Verner (17/8 1900-5/3 1917) som dör 16 år gammal innan Emma Josefina dör 1902, 27 år gammal, av lungsot.

Eric Gustaf gifter sej om 1903 med Augusta Andersson (27/8 1870-2/12 1952) och de får Ester Maria (10/7 1904-2/1 1905) som dör knappt 6 månader gammal, Johan August (24/8 1906-23/4 1974), Erik Helmer (28/1 1908-23/2 1927) som dör 19 år gammal, Anna Maria (8/7 1911-19/11 1963) Erik Gustaf dör 1922, 51 år gammal, av lungsot. Han har haft 5 barn och en hustru som tillsammans hade en medellivslängd på knappt 15 år.

Dottern Erika Gustava (3/4 1874-14/2 1949) flyttar 1892 till Söderby by som piga. Hon kommer tillbaka hem 1895 och flyttar till Öregrund 1896. Hon kommer tillbaka och har då den oäkta sonen Carl Fredrik (1/6 1897-25/9 1936) som dör 39 år gammal. Torparen Karl Johan Wahlgren (13/12 1875-7/10 1956) erkänner sej vara fadern och hon flyttar till honom i Vittenstorp, Söderby by och de gifter sej 1897. De får sen Johan Walfrid (12/10 1899-17/8 1986), Anna Matilda (1/1 1902-3/2 1929) som är sjuklig och dör av lungsot 27 år gammal, Gustaf Robert (1/6 1906- x/7 1986) se nedan, Emil (23/5 1908-29/4 2006) som dör i Stenungsund, Bror Alfred (28/7 1910-5/8 1995), Axel Konrad (16/6 1913-30/4 1984) och Ejnar Sigvard (26/2 1915-24/4 2005) De yngsta sönerna blir alla sjömän. Erika Gustava dör 1949, 74 år gammal, och hennes man Karl Johan dör 1956, 80 år gammal, båda i Vittentorp, Söderby, Östhammar.

Deras son Gustaf Robert Wahlgren (1/6 1906-x/7 1986) emigrerar till Norra Amerika 1928 tillsammans med sin kusin Karl Erik Österblom. De kommer till New York med Gripsholm 8 oktober och anges vara jordbruksarbetare. Han gifter sej 1940 med Mary Kerechanin (26/1 1915-24/2 2004) i Luzerne, Pennsylvania. Han dör 1986, 80 år gammal, i Luzerne. År 2004 levde deras dotter Marie Yatsko, 4 barnbarn och 5 barnbarnbarn.

Sonen Johan August Pettersson (5/1 1878-21/5 1947) flyttar 1896 till Svartnö som dräng. Han flyttar till Norrskedika år 1897 och 1901 flyttar han tillbaka hem till föräldrarna i Vrerkarne, Söderby Gård där han tar över och blir utjordsägare. Han gifter sej 1908 med Hedvig Gustava Pettersson (25/5 1886-2/10 1920) De får Irma Josefina (23/12 1908-1/11 1966), Karin Irene (1/7 1911-5/5 1948), Johan Rikard (18/2 1914-8/13 1947), Ingegerd Maria (27/3 1917-22/3 1920) som dör, knappt 3 år gammal, av lungkatarr och Bror Ivar (6/2 1920-24/4 1920) som dör 2 ½ månad gammal, av miliartuberkulos efter en opertion för bråck. Hedvig Gustava dör 1920, 34 år gammal, ett halvår efter att de förlorat sina två yngsta barn. Hedvig Gustavas dödsorsak är lungsot. Hans syster Edla Maria är piga här ett tag. Johan August flyttar 1922 till Kaveröbro, Öregrund med de andra barnen. Han gifter sej där med dottern i huset Anna Edit Eriksson (15/9 1889-10/9 1977) 1923 flyttar hans far också hit. Johan Augusts dotter Irma Josefina flyttar hit 1924 som tjänarinna. Johan August och Anna Edit får tillsammans Tord Sigfrid (22/2 1924-30/11 1967) Johan August dör 1947, 69 år gammal, boende i stadsäga 1378 i Öregrund.

Dottern Emma (20/8 1879-30/12 1958) flyttar 1895 till Söderby by nr 3 som piga. 1896 flyttar hon till Björnäs som piga. Hon kommer hem igen och flyttar 1901 till rote I, fastighet 264, Gävle och blir tjänarinna åt en bagare. Hon gifter sej 1902 med sin kusin körkarlen Edward Karlsson (12/3 1879-20/11 1958) Läs vidare om henne i hans berättelse under Personer.

Dottern Anna Lovisa (14/8 1882-30/4 1959) flyttar 1897 till Söderby by som piga. Hon flyttar vidare år 1900 till Sund nr 4. 1901 flyttar hon tillbaka hem till föräldrarna. Hon flyttar 1902 till Björnäs och gifter sej med sonen i huset Per Erik Österblom (11/7 1877-16/2 1962) De flyttar till Söderby nr 7, Åkergärdet där de blir hemmansägare och de får Karl Erik (11/7 1903-) se nedan. De flyttar 1906 till Nyhem, Söderby. De får Johan Emil (25/8 1907-23/8 1985), Agnes Maria (8/10 1909-2/3 1998), Elsa Vilhelmina (17/2 1915-6/12 1988) Anna Lovisa dör 1959, 76 år gammal, och Per Erik dör 1962, 84 år gammal, båda i Söderby, Börstil.

Deras son Karl Erik Österblom (11/7 1903-) emigrerar till Norra Amerika 1928 tillsammans med sin kusin Gustaf Robert Wahlgren. De kommer till New York med Gripsholm 8 oktober och anges vara jordbruksarbetare

Dottern Edla Maria (6/6 1885-11/7 1972) flyttar år 1900 till Björnäs nr 5 som piga. Hon gifter sej 1910 med Per Alfred Persson (10/3 1883-7/5 1964) från Börstil. Per Alfred dör 1964, 81 år gammal och Edla Maria dör 1972, 87 år gammal på Skärstavägen 17, Hallstavik.

1883-1892

Lars Erik Andersson (16/9 1846-15/2 1940) och Katarina Lovisa Hållgren (13/11 1847-26/10 1949) De kommer från Vedlösa 1883, han är född i Göksnåre, Snickars och hon är född i Snabben, Hållnäs. Han gifte sej i Hjälmunge 1872 med Maria Gustava Bolin (28/4 1848-11/9 1878) och blev änkling 1878. Han har sönerna Johan August (7/5 1873-15/5 1944) läs om honom under Personer och Anders Gustaf (12/4 1876-29/11 1935) se nedan. De har gift sej 1881, 35 respektive 34 år gamla. De får tillsammans Carl Axel (20/5 1888-7/10 1972) se nedan.

År 1885 kommer ett sto bort och Erik annonserar i tidningen.

Bild

I 1888 års jordbruksundersökning redovisas bla. mycket utförligt om utsäden och arealer, läs om det i den egna berättelsen om detta.

De flyttar till Norrby, Wahlö 1892 där de blir arrendatorer. De flyttar med yngste sonen Carl Axel till Snesslinge nr 3, Börstil 1907. Sonen Carl Axel gifter sej och tar över, se nedan. Lars Erik dör 1940, 93 år gammal i Snesslingekulla, Börstil och Katrina Lovisa dör 1949, 2 veckor före sin 102-årsdag i Snesslinge.

Sonen Anders Gustaf (12/4 1876-29/11 1935) är 16 år när de flyttar till Wahlö. Han gifter sej 1901 med Elin Lovisa Karlsson (29/3 1876-27/2 1927) från Flen. De får Gustav Konrad (23/7 1902-25/3 1991) och flyttar till Johannisfors nr 13, Forsmark i mars 1903 som fabriksarbetare på cellulosafabriken där. I november flyttar de till Johannisfors nr 14. Där får de Karl Willhelm (22/4 1904-29/5 1967) 1906 flyttar de till Johannisfors nr 10 och 1907 till Johannisfors nr 13 igen. Elin Lovisa dör 1927, 50 år gammal, av lunginflammation. Äldste sonen gifter sej och tar över det som nu är ett egnahem. Anders Gustaf bor kvar och dör 1935, 59 år gammal, av kronisk njursvikt.

Sonen Carl Axel Larsson (20/5 1888-7/10 1972) Han gifter sej 1910 med Anna Maria Engman (24/7 1890-1/5 1979) från från Börstil. De tar över hans föräldrars arrende på hemmanet. De får Gustaf Herbert (6/6 1911-22/4 1986) Sonen Gustaf Herbert gifter sej 1934 med Vera Linnea Karlsson (16/5 1916-21/6 1997) från Börstil. De tar över och får Stig Gustav (30/5 1935-), Lars Ola (3/12 1939-)

Carl Axel dör 1972, 84 år gammal på S. Tullportsgatan 9 i Östhammar och Anna Maria dör 1979, 88 år gammal, på Stora Nygatan 21 A, Östhammar. Sonen Gustaf Herbert dör 1986, 74 år gammal, i Snesslingekulla och svärdottern Vera Linnea dör 1997, 81 år gammal, också i Snesslingekulla.

1892-1899

Hemmansbrukare Johan Fredrik Löfström (15/6 1845-9/9 1911) och Anna Katarina Mattsdotter (6/12 1858-20/9 1944) De kommer från att varit backstugeman under Göksnåre nr 4 i Stenolvet. De får här även Märta (23/4 1895-5/9 1988) och Beda Ingeborg (28/3 1898-23/2 1915) Läs om dem under Göksnåre 7:12. Från samma ställe flyttar 1894 även hennes föräldrar Matts Andersson (19/2 1825-27/11 1894) och Anna Maja Sporrong (30/3 1826-30/6 1898). Efter att föräldrarna dött flyttar de som torpare till Göksnåre 7:12 år 1899.

1899-1904

Ingen boende eller brukare är bokförd här. Fastigheten har upphört att vara ett eget hemman. Bruket använder det som boställe för skogsarbetare.

1904-1920

1904 flyttar arbetaren Erik Oskar Forsberg (3/4 1878-24/12 1927) och Klara Charlotta Karlström (14/10 1878-12/8 1961) in. Han är född på Gräsö och son till Erik Gustaf Forsberg och Anna Engström som bodde 1 år (1876) i Göksnåre nr 4, Kumlet. Hon är född i Österleufsta.

De gifter sej 1904, 26 år gamla. 1905 flyttar Maria Kristina Larsson (11/11 1858-1/10 1939) in med sina 5 barn. Hon är änka efter skogvaktaren i byn Adolf Wilhelm Bergström.

Jordbruksundersökning 1905 visar att detta inte är ett vanligt jordbruk mer. Markerna brukas av Göksnåre byamän. Läs mer i den egna berättelsen om 1905 års jordbruksundersökning.

Oskar och Klara Charlotta får dottern Hanna Elisabet (19/4 1907-20/3 1985) se nedan. De flyttar till hans föräldrar i Stora Rångsen, Forsmark 1908. Där får de tvillingarna Ellen Maria (18/1 1909-21/11 2009) se nedan och Erik Birger (18/1 1909-23/1 1998) se nedan samt Frida Gunborg (17/3 1912-11/4 2002) se nedan. Erik Oskar dör redan 1927, 49 år gammal, utan angiven orsak. Klara Charlotta flyttar med de två yngsta barnen 1929 till Storskäret, Forsmark. Hon lever ytterligare 34 år till 1961 när hon dör, 82 år gammal, i Östhammar.

I 1916 års jordbruksundersökning redovisa 2 kor, 1 gris och 2 höns. Läs mer om jordbruksundersökningen under Berättelser.

Maria Kristina Larsson bor kvar men när alla hennes barn flyttat ut flyttar hon själv 1920 till Göksnåre 2 och en dotters familj.

Dottern Hanna Elisabet (19/4 1907-20/3 1985) flyttar 1930 till Hermansbo och gifter sej med den 16 år äldre skomakaren Klas Hugo Andersson (15/10 1891-20/6 1965) från Valö. Han dör 1965, 73 år gammal och hon dör 1985, 77 år gammal, i Östhammar.

Dottern Ellen Maria (18/1 1909-21/11 2009) flyttar 1931 till Gunnarsbo och gifter sej med hemmansägaren Karl Gustav Sundin (16/10 1903-19/12 1942) Han dör redan 1942, 39 år gammal, i Gunnarsbo och hon dör 2009, 100 år gammal, i Söderfors.

Sonen Erik Birger (18/1 1909-23/1 1998) gifter sej 1933 med Helga Augusta (25/9 1902-5/3 1984) Hon dör 1984 81 år gammal och han dör 1998, 89 år gammal i Östhammar.

Dottern Frida Gunborg (17/3 1912-11/4 2002) gifter sej 1939 med Erik Gunnar Eriksson (14/9 1906-2/2 1996) från Österlövsta. Han dör 1996, 89 år gammal, och hon dör 2002, 90 år gammal, båda i Kvissleby, Sundsvall.

1918-1935

Emil Fredrik Lindkvist (1/9 1888-2/12 1957) och Elin Sofia Andersson (3/8 1890-24/7 1970) Han är skogsarbetare och kommer ursprungligen från Tröskvret, Hållnäs. Hans mor var änkan Maja Kajsa Jansdotter, Gustaf Emil Larsson från Gävle uppgavs som far. År 1900 bor han hos en familj i Kullen och benämns fattighjon. De är gifta sen 1915, då de var 27 respektive 25 år gamla, och flyttar in från Göksnåre nr 6 där hon var dotter i huset. De har Sven Emil (24/10 1915-25/12 1967) och får här Carl Helge (26/7 1920-21/9 1990) Det anges att de bor i skogshuggarställe nr 2. Emil Fredrik tjänar enligt 1930 års folkräkning 1500 kr/år.

Hans syster Elin Matilda Lindkvist (26/11 1880-1/4 1939) flyttar också in här 1921. Sen hon flyttade hemifrån har hon varit piga på nio olika ställen i socknen. Hon har de oäkta barnen Emma Kristina (13/1 1910-27/9 1924) och Carl Gunnar (16/7 1913-22/9 1997) Emma Kristina fick flytta till Göksnåre nr 4:15 Backen som fosterbarn, läs vidare om henne där, och Carl Gunnar fick flytta till Kärven nr 1 som fosterbarn 1921 då deras mor flyttade hit. Carl Gunnar får flytta vidare samma år till Åddebo nr 1, se nedan. Elin Matilda flyttar vidare 1923 till Göksnåre 4:3C där hon får jobb som piga. 1925 flyttar hon vidare till Göksnåre nr 2B Läs vidare om henne där.

Hennes son Carl Gunnar (16/7 1913-22/9 1997) gifter sej 1957 i Åddebo med Fanny Margareta (17/8 1921-23/9 1992) Han dör där 1997, 84 år gammal.

Emil och Elin Sofia flyttar med sina barn till Risön, Österleufsta 1935 där han blir lägenhetsägare och skogsarbetare. Han dör 1957, 69 år gammal och hon dör 1970, 2 veckor före sin 80 årsdag på Bruksgatan 12 i Tobo.

Deras söner bor kvar med föräldrarna, Sven Emil dör där 1967, 52 år gammal och Carl Helge dör 1990, 70 år gammal, båda på Bruksgatan 12 i Tobo.

1924-1927

Per Emanuel Sjökvist (13/2 1895-20/4 1974) Han är från Fanbyn, Sundsjö i Jämtland och flyttar in här därifrån 1924.

Berta Antonia Sandmark (2/9 1899-9/11 1967) är född i Älvkarleby och har fått Sonja Maria (28/9 1924-31/3 1993) i Uppsala men flyttar in hit från Älvkarleby  De gifter sej 1926, 31 respektive 27 år gamla.

Den fastighetsdelning som Gimo-Österby gör 1925 berör inte detta ställe. 1927 flyttar de till Ängskär. I 1930 års folkräkning anges han vara skogvaktare och tjänar 1400 kr/år. 1935 flyttar de vidare till Älvkarleby. Per Emanuel och Berta Antonia bor i Långsand, Skutskär. Hon dör 1967, 68 år gammal och han dör 1974, 79 år gammal. Dottern Sonja Maria får dottern Ann som Per och Berta uppfostrar. Sonja dör 1993, 68 år gammal, i Eskilstuna.

1933

Johan Helmer Karlsson köper fastigheten, som är på 1/200 mantal, av Gimo-Österbybruks AB 1931.

1933-1935

Skogsarbetaren Johan Albin Vallinder (11/9 1899-9/2 1985) och Märta Frideborg Karlsson (2/11 1909-29/7 1935) Han är son i Göksnåre nr 3 och hon är från Skållbo med föräldrarna Olof Fridolf Karlsson (16/8 1877-10/9 1945) och Matilda Kastberg (24/9 1878-27/4 1948) De är gifta sen 1929, då de var 30 respektive 20 år gamla, och flyttar in från Göksnåre nr 3. De har barnen Bror Erik (28/5 1929-) som nu bor i Ängskär, Alf Gerhard (6/9 1930-15/3 2016), Vera Frideborg (3/4 1932-31/10 2002) och Sören Albin (9/1 1934-8/2 1989) I 1930 års folkräkning anges att han tjänar 1300 kr/år. Märta Frideborg dör 1935, 25 år gammal, av actinomycosis hepatis och andradiagnosen är peritonitis. Detta betyder bakterier som normalt finns i bla munhålan och som sällsynt kan spridas till andra delar i kroppen och ge allvarliga infektioner. I detta fall till levern, och dessutom bukhinneinflammation.

Johan Albin flyttar med barnen till Ängskär där han blir fiskare och skogsarbetare. Han flyttar senare i livet till Söderfors där han dör 1985, 85 år gammal. Sonen Alf Gerhard bor också i Söderfors när han dör 2016, 85 år gammal. Dottern Vera Frideborg dör som änka 2002, 70 år gammal, i Söderfors och sonen Sören Albin dör 1989, 55 år gammal, på Solröksgatan 7A i Gävle.

1935-1942

Plåtslagare Johan Valter Emanuel Engman (3/3 1907-7/7 1938) och Hilma Margareta Ytterberg (4/9 1911-1/4 1980) Han är född i Stockholm på Dalagatan 31 med modern Vilhelmina Stolpe (13/6 1877-11/4 1959) Fadern var okänd.

Modern Vilhelmina är född i Räfinge, Folkärna, Dalarna med föräldrarna soldaten nr 150 Anders Stolpe (11/2 1838-20/7 1908) från Björkebo och Stina Greta Ersdotter (23/4 1836-17/10 1910) från Grytnäs.

Han har även bröderna Karl Robert (22/12 1903-13/11 1971) och Harald (26/9 1905-3/12 1929) Vilhelmina är hushållerska när de 1963 flyttar till Bergdala (invid nuvarande Solna Centrum, min anm.) när han är 4 veckor gammal. De flyttar ihop med plåtslagaren Josef Ferdinand Engman (1/2 1869-5/8 1954) som skilde sej året före. Han har dottern Alma Viktoria Engman (8/12 1895-23/9 1999) De får Folke (25/11 1908-18/3 1913) som dör 4 år gammal av scarlatina (scharlakansfeber), Nils Herman (16/11 1910-20/6 1989), Bror Folke (17/3 1913-24/1 1917) som dör 3 år gammal av brochopneumoni dvs lunginflammation. Här finns en notering från Norra Eislags tingsrätt att de meddelat dom 1955 15/4 att de är äkta makar. De flyttar till Ununge 1915 där de får Harry William (20/3 1915-11/2 1973) innan de flyttar till Lövhyddan, Skärsta, Edebo där han är kopparslagare. De får sen Fritz Henning (16/5 1917-27/7 1987), Karl Allan (30/7 1919-11/4 1979), Svea Margareta (21/2 1921-7/11 1994), Knut Olov (1/9 1922-4/2 1927) som dör 4 år gammal av miliartuberkulos (en allvarlig form av tuberkulos, där bacillhärdar strös ut i ‘milier’ = korn i hela kroppen) I församlingsboken anges för honom ”straffad för stöld. Straffbeslut 13/3 17-absolverad. De anges också att det har varit lysning 3 gånger för dem men ingen vigsel är noterad. Hans bror Harald dör 1929, 24 år gammal, av lungtuberkulos. Johan Valter bor kvar ”hemma” år 1931.

Josef Ferdinand dör 1954 i Hallstavik, 85 år gammal. Han anges då som ogift.

Hilma Margareta är född i Sättra, Edebo med föräldrarna arbetaren Oskar Joel Ytterberg (11/3 1888-7/12 1974) från Bladåkers socken och Hilma Ingeborg Matsson (3/3 1891-21/10 1961) från Edebo. De har gift sej 1910 flyttat till Paris, Sättra från Rönöholm samma år som Hilma Margareta föds och flyttar även vidare till Sund detta år. Före äktenskapety fick de Johan Ture (24/6 1910-14/12 1991)

1912 flyttar de till Lundås där de får Karin Gunhild Maria (30/1 1914-30/10 1984) och Sven Oscar (31/10 1917-21/9 1988) 1917 flyttar de till ett annat ställe i Lundås och får Edit Ingebord (11/9 1921-28/6 1984) 1925 flyttar de till Paris, Sättra. Hilma Margareta bor kvar ”hemma” 1931.

Johan Valter och Hilma Margareta gifter sej 2/9 1933 och får dottern Britt Irene (18/4 1934-13/10 2014), se nedan. De flyttar in till Göksnåre från Edebo 1935. De flyttar till Edebo 1936 och kommer tillbaka 1937. 1938 dör Johan Valter i TBC i Göksnåre. Deas dotter Britt Irene är då bara 4 år Hans bouppteckning upprättas en månad senare. Där kan vi se att hans dödsort först angavs till ”Skäret, Hallstavik” men att det strukits över och ersatts med ”Göksnåre, Hållnäs” Som sterbhusets delägare anges änkan Hilma Margareta Engman född Ytterberg, Hallstavik och dottern Britt Irene Engman född 18/4 1937.

Vid förrättningen var änkan närvarande samt Josef Ferdinand Engman*, den senare som god man för den omyndiga Britt Irene.

Boet uppgavs av änkan enligt följande:

– Järn- koppar- och blecksaker: 1 dussin knivar och gafflar, 1 gryta, 1 stekpanna, 1 vattentunna, 10 bunkar, 3 hinkar, värderat till 55 kr

– Glas och porslin: 1 dussin tallrikar, 1 dussin kaffekoppar, ½ dussin glas värderat till 10 kr

– Sängkläder och linne: 3 filtar, 3 täcken, 1 överkast, 1 dussin örngott, 4 dussin handdukar, 1 dussin lakan värderat till 35 kr

– Möbler: 3 klockor, 1 skrivbord, 8 stolar, 1 blombord, 1 kista, 1 soffa, 1 symaskin, 1 pidestal, 1 säng, 1 byrå, 1 komod värderat till 90 kr

– Sängkläder efter avlidne: 100 kr

– Verktyg och diverse: 50 kr

– Fordran för arbete: 185 kr*

– Diverse mattor: 10 kr

Summa tillgångar, 580 kr

Avgående poster och skuld:

– Begravningskostnader, 450 kr

– Skuld till Handelsbanken, 425 kr

– Skuld till Kastberg, Enbo, 185 kr

– Läkararvoden, 12 kr

Summa 1072 kr

Underskott i boet 492 kr

Greta Engman intygar med sin namnteckning att uppteckningen blivit riktigt utförd.

Närvarande vid bouppteckningen var gode mannen JF Engman, Hallstavik som undertecknade med sin namnteckning

Bouppteckningsmännen köpman E. Gun. Jansson och hemmansägare Helmer Karlsson signerar bouppteckningen med sina namnteckningar

Förklaringar:

– Josef Ferdinand Engman är Johan Valters styvfar Josef Ferdinand Engman (1/2 1869-5/8 1954)

– Fordran för arbete. Inget anges om vem han hade denna fordran på

– Skuld till Handelsbanken. Beloppet 425 kr motsvarar ca 15 000 kr år 2023. Om man räknar med löneindex motsvarar det istället ca 87 000 kr.

– Skuld till Kastberg, Enbo. Enbo var postadress för en stor del av Hållnäs. Det avser troligen handlaren Nils Roland Kastberg (30/6 1888-3/3 1953) i Löten, Edvalla.

– Läkararvoden. 12 kr motsvarar 395 kr år 2023.

– Köpman E. Gun. Jansson. Oklart.

– Hemmansägare Helmer Karlsson är Johan Helmer Karlsson (15/11 1908-4/11 1991) i Göksnåre nr 5B

Anmärkningar:

– Underskott i boet. Beloppet 492 kr motsvarar drygt 16 000 kr år 2023. Om man räknar med löneindex motsvarar det istället ca 100 000 kr.

– Inga kreatur redovisas. Här är vi framme vid en tid när det inte är självklart att ett eget litet jordbruk bidrog till försörjningen.

Hilma Margareta flyttar återigen till Edebo men kommer tillbaka 1940. 1942 gifter hon sej med Johan Helmer Karlsson och de flyttar in i Göksnåre nr 5.

Johan Valters far Josef Ferdinand dör 1954 på Skäret, Hallstavik 1954, 85 år gammal och hans mor Vilhelmina dör 1959, 81 år gammal, på ålderdomshemmet i Edebo.

Hilma Margaretas mor Hilma Ingeborg dör 1961, 70 år gammal, i Hagsättra, Häverödal och hennes far Oskar Joel dör 1974, 86 år gammal, på Häggvägen 4C i Hallstavik.

1942-1951

Förre brukaren Karl Johan Jansson (4/10 1871-1950) och Ida Matilda (21/9 1875-16/8 1951) De flyttar in från Göksnåre 7:5 efter att deras son tagit över där. Karl Johan dör 1950, 79 år gammal och Ida Matilda dör 1951 76 år gammal.

1951-19xx

Oklart

(19xx-20xx)

Britt Irene Karlsson (18/4 1934-13/10 2014) Hon är änka efter Karl Rune Karlsson (21/12 1931-20/12 1970)

Hon dör 2014, 80 år gammal, på Wesslandia i Karlholm.

20xx)          Inger Margareta Engman (1/2 1966-)