Göksnåre nr 1, B, (Inger)

½ mantal                   Det ursprungliga hemmanet delas av 1719. Detta blir det som här kallas Göksnåre nr 1 B.

Göksnåre 7:14 Denna del ¼ mantal säljs 1742 till Leufstabruk.

Fastigheten anges i jordeböcker på 1780-talet till 4 1/6 öresland vilket är lika med 6,25 hektar.

Finns inte med i Svenska Gods och Gårdar D10,1938

Finns inte med i Sveriges bebyggelse, Uppsala län D2, 1949

Finns på kartor 1822.

Finns på kartor 1839.

Lars Ersson är noterad på skifteskartan från 1839-44. Tomten har littera 1 på den kartan.

På den fastighetsdelning som Gimo-Österby gör 1925 finns ingen tomt angiven. Det är nu fastighetsbeteckningen 7:14 tillkommer. Fastigheten blir då på 2,702 ha.

1719-1736

Skattebonden Lars Larsson Duus (x/7 1674-2/2 1733) och Katarina/Kaisa Ersdotter (x/12 1692-26/11 1788) Han är angiven som ägare i jordeboken 1719-1736. Hon är dotter till Erich Andersson i det ursprungliga Göksnåre nr 1 som nu klyvts och han är från Vedlösa med föräldrarna Lars Hansson (1640-21/11 1726) och Brita Gulriksdotter (1630-x/12 1713) Duus är ett soldatnamn men det är oklart varför Lars har det, han finns inte i militära register. De gifter sej 1713 när han är 39 och hon 21 år gammal och får barnen Brita (x/11 1714-) se nedan, Eric (x/3 1717-18/5 1773) som tar över här, Katarina (x/4 1719-x/4 1725) som blir 6 år gammal, Margareta (x/8 1821-) se nedan, Lars (x/10 1724-) se nedan, Johan (x/3 1728-) se nedan, Karin (x/9 1730-) se nedan och Barbro (x/2 1733-) se nedan Båda hans föräldrar bor här tills de dör. Han dör efter att ha legat sjuk i ”håll och stygn”.

”Den 11 Febr. Lars Larsson i Göksnåre, född uti Wedlösa 1674. Fadren Lars Hansson och modren h. Brita. …. lefvat med sin hustru Carin Ericsdotter i Göksnåre 26 åhr. Aflat tillhopa 8 barn. Den 23 jan siuk i håll och sting. Afled den 2 Febr. Åldern 59 åhr”

Hon lever sen 55 år i ”änkestånd”. Bor hos barn och barnbarn och dör i Leufstabruk, hela 96 år gammal. I död- och begravningsboken anges:

”Enkan Caisa Ersdotter hustru til afledna Lars Larsson i Göksnåret. Parentes Eric Andersson och h Caisa i Göksnåret. Gift på 20 året med nämde Lars Larsson i Göksnåret med hvilken hon lefde i 18 år och sammanaflade 7 barn, 3 söner och 4 döttrar af hvilka …… en son och en dotter lefwa. Lefwat 58 år i änkestånd dels hos sina barn dels barnbarn. Dog d. 26 dennes i Leufsta bruk hos sin dotter af ålderdoms bräcklighet efter 96 års …. lefnad”

Här kan vi notera att mannens dödsnotis angav 8 barn och hustruns 7 barn. Klart är i alla fall att bara 1 son och 1 dotter lever 1788. Sonen är Eric som tagit över. Caisa levde alltså som änka delvis hos sin son Eric och sen sin sonson Lars i detta hemman men även hos sin dotter i Leufsta. Vilken det är av döttrarna som överlevde sin morär ännu oklart.

Dottern Brita (x/11 1714-) kan vara den dotter som lever 1788, 74 år gammal, i Leufsta.

Dottern Margareta (x/8 1721-) kan vara den dotter som lever 1788, 67 år gammal, i Leufsta.

Sonen Lars (x/10 1724-) dör före 1788 när modern dör.

Sonen Johan (x/3 1728-) dör före 1788 när modern dör.

Dottern Karin (x/9 1730-) kan vara den dotter som lever 1788, 58 år gammal, i Leufsta.

Dottern Barbro (x/2 1733-) kan vara den dotter som lever 1788, 55 år gammal, i Leufsta.

1738-1773

Skattebonden/frälsebonden Eric Larsson (x/3 1717-18/5 1773) och Kerstin/Stina Ersdotter (1715-16/1 1796) Han är son i huset och hon är från Hammarviken med föräldrarna Erik Månsson och Stina Olofsdotter. Han är angiven som ägare i jordeboken 1738 och 1742. 1743 säljer han och hans mor, Lars Larsson Duus änka, hemmanet för 1265 riksdaler 30 kopparmynt och han fortsätter som frälsebonde. De gifter sej 1744 och får barnen Lars (20/2 1746-29/12 1802) som tar över här, Erik (25/8 1751-) se nedan, Catharina (11/9 1755-) se nedan och Johan (5/7 1759-) se nedan. 1748 finns han angiven i protokollet vid inspector Sam Tärnströms möte med byn. Han har en skuld till bruket på 365 riksdaler 1760. Eric dör 1773, 56 år gammal, och prästen skriver:

”Jöksnåre d. 23 Maji
Erik Larsson född d.17 Marti 1717 i Jöksnåre. Fadren Lars Larsson i Vedlösa. modren hustru Carin Eriksdotter. Blef gift d 21 Marti 1744 med hustru Kierstin Eriksdotter med hvilken han sammanlefwde i 29 år och tilhopa haft 4 barn, 3 söner och 1 dotter som ännu lefwa. Han har fört et christligit lefwerne och blef död af rötfeber d. 18 Maji då åldern was 56 år 8weckor och 4 dagar.”

Kerstin dör 1796, 80 år gammal, och prästen skriver:

Göksnåret d. 24 Jan
Enkan h. Stina Ersdr. F.1715 Göksnåret. P. Eric Månsson, m.h. Stina Olsdr. I Hamarviken. Gift 1744 med för 23 år sedan afl. Eric Larsson i Göksnåret med hvilken hon haft 3 söner och 1 dr. Som alla efterlefver. Warit … rörlig på sin ålderdom. Sjuknade 13dag Jul i obstruction och andra … krämpor hwaraf hon dog d 16 Januari. 80 år gl”.

Alla deras barn lever alltså 1796.

Sonen Lars tar över.

Sonen Erik (25/8 1751-) flyttar eventuellt till Östhammar 1771. Han lever 1796, 45 år gammal.

Dottern Catharina (11/9 1755-) Hon lever 1796, 41 år gammal.

Sonen Johan (5/7 1759-) Han lever 1796, 37 år gammal.

1773-1802

Frälsebonden och dannemannen gamle Lars Ersson (20/2 1746-29/12 1802) och Caisa/Katarina Persdotter (2/10 1752-5/11 1816) Han är son i huset och hon är från Storboda med föräldrarna Per Persson (x/10 1727-30/12 1803) och Maria Andersdotter (x/3 1730-11/9 1804) De gifter sej 1772 och då är de dräng och piga. Han finns omnämnd i handlingarna från 1780 års ägodelning av skog. Han benämns ”gamle” Lars Ersson i handlingar för att särskilja honom från hans yngre namne i Göksnåre nr 2. Hon flyttar in 1774. De får barnen Erik (25/7 1774-1/8 1774) som dör en vecka gammal, Peter (2/4 1776-17/9 1831) som tar över här, Erik (8/10 1778-14/10 1778) blir bara 6 dagar gammal, Maja Stina (3/10 1783-4/4 1856) se nedan.

Lars dör ”en bråd död” 1802 i en ålder av 56 år.

Katarina flyttar 1804 till Lönnö och gifter om sej med frälsebonden Johan Johansson (22/1 1753-10/3 1831) Hon dör där 12 år senare, 64 år gammal, av håll.

I Lars bouppteckning ser vi att han ägde 5 hästar, 5 kor, 3 kvigor, 7 får, 3 lamm och en tjur. Djuren stod för ca 46 % av värdet på alla hans ägodelar. Övriga poster var Koppar (bla brännvinskärl) 16 riksdaler, Järn och bleck 4, Diverse 31, Kjör och åkerredskap 26, Silkesredskap 6, Säng och gångkläder 34 och Utsäde 10 riksdaler. Han hade skulder på ca 24 riksdaler där delposterna är intressanta. 17 riksdaler var han skyldig Leufsta vilket inte är så konstigt eller mycket med tanke på att han var frälsebonde och förmodligen hade en hel del affärer med bruket. En post på 7 riksdaler benämns: Barn Olof från Hålln. Det är osäkert vad det innebär. De fattigas andel av inventariesumman blev 14 skilling banco.

Dottern Maja Stina (3/10 1783-4/4 1856) flyttar 1808 till förre båtsmannen i Vavd Jan Frisk där hon gifter sej med sonen i huset Lars Lundberg (1/10 1782-5/8 1846) De får Brita Kajsa (25/11 1809-7/12 1809) som dör 2 veckor gammal, Johan Petter (1/9 1811-22/4 1885), Lars Eric (6/8 1814-) som flyttar till Leufsta 1834, Anders (11/11 1819-) som flyttar till Leufsta 1834, Carl (12/1 1823-10/1 1890), Brita Lovisa (20/2 1828-6/2 1890) Lars Lundberg dör 1846, 63 år gammal, av gikt. Sonen Carl gifter sej och tar över torpet i Vavd och Maja Stina bor kvar till sin död 1856, 72 år gammal.

1802-1808

Frälsebonden Per/Petter Larsson (2/4 1776-17/9 1831) och Anna Johansdotter (7/7 1775-7/12 1808) Han är son i huset. Hon är piga men ursprungligen från Vavd med föräldrarna dannemannen Johan Andersson (x/2 1732-4/12 1806) och hans tredje hustru Brita Persdotter (x/1 1734-20/1 1812) De gifter sej 1802. Det finns inga uppgifter om att de får några barn. Anna dör 1808, 33 år gammal, i rödfeber och Per gifter om sej. Hennes bror blir båtsman Per Jansson Friskman (19/11 1768-18/8 1806) i Göksnåre.

1809-1831

Frälsebonden Per/Petter Larsson (2/4 1776-17/9 1831) och Gölin/Juliana Andersdotter (12/3 1783-23/11 1856) Hon kommer från Gräsbo, Film. Gölin eller Gölug är ett fornnordiskt namn som betyder: Den goda grannen. Juliana är en latinisering av namnet. Han är son och änkling i huset. Han är noterad på skifteskartan från 1823-24. Alla byns 10 frälsehemman skiftas till samma storlek, 2 2/5 öresland, dvs 3,6 hektar. De skiften han får är nr 63-82. De får Caisa Stina (9/9 1811-5/10 1871) som tar över efter sin bror, Lars (23/12 1814-8/1 1815) som dör 16 dagar gammal av slag, Anders (13/9 1817-26/5 1877) läs om honom under Personer, Anna Maja (24/9 1822-20/2 1851) se nedan, Lars Peter (6/7 1828-2/9 1828) som dör 2 månader gammal av okänd anledning. När Petter dör, 55 år gammal av hosta, uppges deras barn till Anders 13 år, Caisa Stina 19 och Anna Maja 8 år. I hans bouppteckning uppgår djurbesättningen till 3 hästar, 1 föl, 4 kor, 1 kviga, 2 tjurar, 1 kalv, 2 grisar, 4 tackor och 2 lamm till ett värde av 110 riksdaler. Summan av tillgångarna uppgår till 217 rd men sen är skulderna på sammanlagt 256 rd. Av det var hela 175 riksdaler till Leufsta. Dottern Kaisa Stina tar över ett år senare.

Gölin bor kvar och dör 1856, 73 år gammal.

Dottern Anna Maja (24/9 1822-20/2 1851) flyttar 1840 till Kussil som piga. 1842 flyttar hon tillbaka hem. 1843 flyttar hon till Flottskär som piga.1848 flyttar hon till Vedlösa som piga och 1849 till Edvalla som piga. Där är hon kvar till 1851 då hon dör, 28 år gammal. Som dödsorsak anges ”Genom arsenik” Detta kan betyda en misslyckad abort eller ett direkt självmord.

1831-1832        Frälsebonden Pehr Andersson (16/1 1804-16/12 1860) och Maja Greta Persdotter (16/9 1802-5/4 1872) Han är son från det andra Göksnåre nr 1 och hon kommer närmast från Årböle men är född i Forsmark med föräldrarna kolaren Per Jansson och Brita Lena i Storgubben. De har sonen Anders Peter (14/11 1828-17/12 1891) De är först dräng och piga i huset men tar sen över när Petter Larsson dör. I Leufsta Bruksarkiv finns nedanstående dokument som visar att två skattebönder går i borgen för honom för att han ska få överta detta hemman.

8/4 1831

Om så är att inhyses mannen Per Andersson uti Göksnårett får tillträda ett hemman under Högt Respäktlige egare af Leufsta Bruk gå vi undeteknade i full borgen En för Bägge och Bägge för en för det hemmanets skötsel uti ett för att uti 3n års tid ifrån den fjortonde mars 1831 som här med försäkras.

                            Göksnårett 8 april 1831

                            yngre Eric Ersson (bomärke)

                            yngre Anders Ersson (bomärke)

                            Skattebönder i Göksnårett

                            Vittnas

                            Mats Kjellberg

                            Anders Hollinder

Per och hans hustru Maja Greta är dräng och piga i detta hemman, därav att han anges som inhyses.

De som går i borgen för honom är skattebonden Eric Ersson (26/10 1790-30/3 1862) i Göksnåre nr 4 Sörgården och hans son skattebonden Anders Ersson (24/8 1800-21/11 1865) i Göksnåre nr 4B

Vittnena Mats Kjellberg och Anders Hollinder är frälsebonde i Göksnåre nr 3A respektive skogvaktare i byn.

Han har 1831 en skuld till Leufsta på ca 58 riksdaler.

Här får de dottern Lena Caisa (29/7 1831-20/2 1850) De verkar bara få ha stället ett år tills Petter Larssons dotter gifter sej och istället tar över. De flyttar sen till Göksnåre nr 3 och tar över. Läs vidare om dem där.

1832-1867

Frälsebonden Matts Ersson Åkerlöf (25/3 1801-6/4 1876) och Kaisa Stina Persdotter (9/9 1811-5/10 1871) Hon är dotter i huset. Han är född i Österleufsta med föräldrarna bruksarbetaren Eric Åkerlöf (1777-29/3 1842) och Maja Sofia Wahlman (1773-) Han kom från Leufsta 1826 och blev dräng i Griggebo. Där flyttar han ett flertal gånger mellan olika hemman innan han flyttar till Kärven. Därifrån kommer han sen till detta hemman och en tjänst som dräng. Han är inte noterad på skifteskartan från 1839-44 men är tydligt angiven i en sammanställning över byns skatte- och frälsebönder. Det finns ingen tomt på den kartan som stämmer med denna fastighet.

Han övertar den skuld till Leufsta bruk som Pehr Larsson hade på ca 255 riksdaler.

De gifter sej 1831 och får Maja Caisa (18/12 1832-19/8 1837) som dör 4 år gammal i en kikhosteepidemi i Hållnäs, Anna Stina (30/10 1835-2/6 1927) läs om henne under Personer, Maria Catharina (3/8 1839-1890) se nedan, Eric (30/3 1843-30/3 1843) som får nöddop och sen dör samma dag han föds, Per Eric (15/11 1844-14/1 1929) som senare tar över här, Sofia Lovisa (11/3 1849-23/10 1913) läs om henne under Personer, Johanna (21/9 1851-1/11 1936) som gifter sej 1872 med Karl Erik Karlsson (18/9 1849-7/4 1919) från Kärven (se egen berättelse om henne och lyssna på intervju med henne från 1935) och Mathilda Charlotta (15/11 1855-14/10 1905) se nedan. Det som dottern Johanna berättar i intervjun är inarbetat i historieredogörelsen för byn för 1860-talet.

Alla frälsebönder i Göksnåre blir formellt uppsagda för avflyttning av bruket 1865 men det är bara en formalitet med ett internt ägarbyte för brukspatron så alla fick avtal med den ”nya” ägaren fidekommissen.

Dottern Maria Catharina (3/8 1839-1890) flyttar 1857 till Magön som piga. Hon flyttar till Snickars i Göksnåre år 1859. 1861 flyttar hon vidare till Göksnåre nr 6 som piga. 1862 flyttar hon till Göksnåre nr 2 som piga. 1865 flyttar hon hem hit. 1870 flyttar hon igen, denna gång till ett torp i Skaten och gifter sej 1871 med sonen i huset fiskaren Jan Erik Hållstrand (20/10 1849-23/7 1909) Läs mer om henne där.

Dottern Mathilda Charlotta (15/11 1855-14/10 1905) får den oäkta Per Gustaf (12/6 1878-12/12 1956) Hon flyttar 1880 till Vavd och gifter sej med torparen Anders Petter Andersson (18/8 1851-18/4 1890) De får Erika Mathilda (5/12 1880-6/10 1881) som dör 10 månader gammal utan angiven orsak, Karl Anton (19/7 1882-12/3 1884) som dör 1 ½ år gammal utan angiven orsak, Hilma Charlotta (1/11 1884-7/7 1976) och George (23/4 1887-23/11 1889) som dör 2 ½ år gammal av sharlakansfeber. Hon blir änka 1880 och gifter om sej med fiskaren Jan Erik Hållstrand (20/10 1849-23/7 1909) i Skatviken. Läs vidare om dem där

1867-1869

Frälsebonden Carl Erik Persson (6/12 1834-28/3 1868) och Anna Stina Matsdotter (30/10 1835-2/6 1927) Hon är dotter (läs om henne under Personer) i huset och de kommer tillbaka från Österleufsta där de bott i 2 år. De har döttrarna Maria Christina (18/1 1862-30/8 1920), Anna Charlotta (2/10 1864-7/11 1894) De får här sonen Per Gustaf (1/11 1867-12/2 1946)

Carl Erik dör, utan angiven orsak, endast 33 år gammal.

Läs om Anna-Stina och barnens fortsatta liv i under Personer / Anna Stina Matsdotter (30/10 1835-2/6 1927)

I hans bouppteckning kan följande läsas:

Anders Petter Persson i Göksnåre (Bonden i Göksnåre nr 1A Anders Petter Persson (14/11 1828-17/12 1891) blir förmyndare för de omyndiga barnen. Värderingen redovisas med 2 spalter för värdet där den ena är till änkan och den andra är till barnen gemensamt. Boet innehåller bla:

Silverfickur 12 kr (barnen)

 • Ett slagur med fodral 10 kr (änkan)
 • Ett par vävstolar 4,50 (änkan)
 • En spinnrock 3 kr (barnen)
 • En verkkärra och selar 24 kr (änkan)
 • Ett bolster 10 kr (barnen)
 • Två rockar med böxer (!), west av kläde 28 kr (barnen)
 • En sommarrock, böxer, en rock och böxer av vadmal, en tygpåls 28 kr (barnen)
 • Lakan, dukar, servetter, 3 par gardiner 7 kr (änkan)
 • 1 par gardiner 1,75 (barnen)
 • 1 sto, Brunan 60 kr (änkan)
 • 1 sto, Grollan 60 kr (barnen)
 • 1 ko, Morlik 40 kr (barnen)
 • 1 ko, Skönan 45 kr (änkan)
 • 1 kviga 35 kr (barnen)
 • 1 kalv 10 kr (änkan)
 • 4 får 16 kr (änkan)
 • Fordringar:
 • Kontant av Matts Ersson i Göksnåre enligt revers 20 kr (änkan)
 • Kontant av samme man 12 kr (barnen)
 • ¼-del i smedjan 8 kr (barnen)
 • 1/6-del i tröskverket 13,75 (änkan)
 • 1/6-del i tröskverket 13,75 (barnen)
 • 3 st säckar 2,50 (änkan)
 • 3 st säckar 1,50 (barnen)
 • 1 hyvelbänk 5 kr (barnen)
 • Diverse snickarverktyg 2 kr (änkan)

Hela boet summeras till 663,82 kr varav änkan får 300,27 kr och barnen 363,55 kr.

Boet hade även skulder, det var:

– Till PE Holmgren i Griggebo för auktionsinrop 149,40 kr

– Till förrättningsmän för bouppteckningens uppgörande 2,25 kr

– Summa skulder blev 151, 65 kr

Den totala behållningen blev 512,17 kr

Anna Stina Matsdotter intygar med sitt bomärke att detta stämmer

Närvarande förrättningsmän var

PE Holmgren och fd nämndemannen Eric Ersson i Göksnåre

Förklaringar:

-Anders Petter Persson i Göksnåre är bonden i Göksnåre nr 1A Anders Petter Persson (14/11 1828-17/12 1891)

– PE Holmgren i Griggebo är skattebonden i Griggebo Per Erik Holmgren (15/2 1837-26/7 1909)

-fd nämndemannen Eric Ersson i Göksnåre är skattebonden i Göksnåre nr 4 Sörgården unge Eric Ersson (7/5 1822-2/5 1885)

-Kreaturen. Här ser vi att de har 2 kor, 2 ungnöt och 4 får. Detta kan jämföras med 2 kor, 3 får och 1 svin som nästa brukare har 10 år senare, se nedan.

– Matts Ersson i Göksnåre är Mats Ersson (14/8 1838-14/9 1912) i Göksnåre nr 3

– En ¼-dels smedja. En smedja ägdes 1895 av Jan Erik Larsson i G2A, Jan Ersson G6A och August Matsson G3A. Barnen som ärver denna ¼-del försvinner alla på olika sätt från byn (läs under Personer i berättelsen om modern) Troligen har de sålt sin andel i smedjan men om det är samma smedja är oklart.

– Två 1/6-dels tröskverk, de äger alltså 1/3 av tröskverket. De andra delägarna är möjligen Göksnåre nr 2A och 2B. Där finns uppgifter i bouppteckningar år 1862 och 1871 om ägande av tröskverk.

Hon flyttar hon med sina barn till Barknåre 1869. Läs om hennes vidare öden under Personer. Hennes yngre bror Per Erik tar över.

1869-1883

Frälsebonden Per Erik Mattsson (15/11 1844-14/1 1929) och Lovisa Laura Källström (7/3 1848-3/11 1920) Han är son till förrförra brukarna och bror till förra brukarhustrun. Hon är från Slada där hon var dotter till skattebonden Lars Källström Larsson (3/4 1804-9/12 1867) och Maria Olofsdotter (6/4 1808-26/3 1890) De gifter sej 1870 och får Eric Gustaf (22/11 1871-29/11 1922) se nedan, Erika Gustava (3/4 1874-14/2 1949) se nedan, Anna Lovisa (18/10 1876-18/11 1876) som dör en månad gammal, Johan August (5/1 1872-21/5 1947) se nedan, Emma (20/8 1879-30/12 1958) se nedan och Anna Lovisa (14/8 1882-30/4 1959) se nedan. 1881 utför bruket reparationer i hemmanet. De flyttar till Verkarne, Söderby gård, Börstil 1883 där Per Erik först blir statdräng och sen kallad de för torpare och ännu senare utjordsägare. Där får de Edla Maria (6/6 1885-11/7 1972) och Agnes Kristina (8/9 1888-31/12 1889) som dör drygt ett år gammal. År 1901 flyttar sonen Johan August tillbaka hem och tar över, läs mer om honom i hans historia nedan. Lovisa Laura dör 1920, 72 år gammal. Per Erik flyttar 1923 till sin son Johan August i Kavaröbro, Öregrund. Där dör han 1929, 84 år gammal,

Sonen Eric Gustaf (22/11 1871-29/11 1922) flyttar till Gräsö 1889 och kommer tillbaka efter 1 år. 1893 flyttar han till arrendatorn för Söderby gård som dräng och kommer tillbaka hem 1895. Han gifter sej 1896 med Emma Josefina Bergström (8/1 1875-21/1 1902) De får Beda Johanna (13/8 1896-6/11 1896) som dör knappt 3 månader gammal, Karl Gustaf (15/2 1898-27/7 1925) som dör 26 år gammal och Albert Verner (17/8 1900-5/3 1917) som dör 16 år gammal innan Emma Josefina dör 1902, 27 år gammal, av lungsot.

Eric Gustaf gifter sej om 1903 med Augusta Andersson (27/8 1870-2/12 1952) och de får Ester Maria (10/7 1904-2/1 1905) som dör knappt 6 månader gammal, Johan August (24/8 1906-23/4 1974), Erik Helmer (28/1 1908-23/2 1927) som dör 19 år gammal, Anna Maria (8/7 1911-19/11 1963) Erik Gustaf dör 1922, 51 år gammal, av lungsot. Han har haft 5 barn och en hustru som tillsammans hade en medellivslängd på knappt 15 år.

Dottern Erika Gustava (3/4 1874-14/2 1949) flyttar 1892 till Söderby by som piga. Hon kommer tillbaka hem 1895 och flyttar till Öregrund 1896. Hon kommer tillbaka och har då den oäkta sonen Carl Fredrik (1/6 1897-25/9 1936) som dör 39 år gammal. Torparen Karl Johan Wahlgren (13/12 1875-7/10 1956) erkänner sej vara fadern och hon flyttar till honom i Vittenstorp, Söderby by och de gifter sej 1897. De får sen Johan Walfrid (12/10 1899-17/8 1986), Anna Matilda (1/1 1902-3/2 1929) som är sjuklig och dör av lungsot 27 år gammal, Gustaf Robert (1/6 1906- x/7 1986) se nedan, Emil (23/5 1908-29/4 2006) som dör i Stenungsund, Bror Alfred (28/7 1910-5/8 1995), Axel Konrad (16/6 1913-30/4 1984) och Ejnar Sigvard (26/2 1915-24/4 2005) De yngsta sönerna blir alla sjömän. Erika Gustava dör 1949, 74 år gammal, och hennes man Karl Johan dör 1956, 80 år gammal, båda i Vittentorp, Söderby, Östhammar.

Deras son Gustaf Robert Wahlgren (1/6 1906-x/7 1986) emigrerar till Norra Amerika 1928 tillsammans med sin kusin Karl Erik Österblom. De kommer till New York med Gripsholm 8 oktober och anges vara jordbruksarbetare. Han gifter sej 1940 med Mary Kerechanin (26/1 1915-24/2 2004) i Luzerne, Pennsylvania. Han dör 1986, 80 år gammal, i Luzerne. År 2004 levde deras dotter Marie Yatsko, 4 barnbarn och 5 barnbarnbarn.

Sonen Johan August Pettersson (5/1 1878-21/5 1947) flyttar 1896 till Svartnö som dräng. Han flyttar till Norrskedika år 1897 och 1901 flyttar han tillbaka hem till föräldrarna i Vrerkarne, Söderby Gård där han tar över och blir utjordsägare. Han gifter sej 1908 med Hedvig Gustava Pettersson (25/5 1886-2/10 1920) De får Irma Josefina (23/12 1908-1/11 1966), Karin Irene (1/7 1911-5/5 1948), Johan Rikard (18/2 1914-8/13 1947), Ingegerd Maria (27/3 1917-22/3 1920) som dör, knappt 3 år gammal, av lungkatarr och Bror Ivar (6/2 1920-24/4 1920) som dör 2 ½ månad gammal, av miliartuberkulos efter en opertion för bråck. Hedvig Gustava dör 1920, 34 år gammal, ett halvår efter att de förlorat sina två yngsta barn. Hedvig Gustavas dödsorsak är lungsot. Hans syster Edla Maria är piga här ett tag. Johan August flyttar 1922 till Kaveröbro, Öregrund med de andra barnen. Han gifter sej där med dottern i huset Anna Edit Eriksson (15/9 1889-10/9 1977) 1923 flyttar hans far också hit. Johan Augusts dotter Irma Josefina flyttar hit 1924 som tjänarinna. Johan August och Anna Edit får tillsammans Tord Sigfrid (22/2 1924-30/11 1967) Johan August dör 1947, 69 år gammal, boende i stadsäga 1378 i Öregrund.

Dottern Emma (20/8 1879-30/12 1958) flyttar 1895 till Söderby by nr 3 som piga. 1896 flyttar hon till Björnäs som piga. Hon kommer hem igen och flyttar 1901 till rote I, fastighet 264, Gävle och blir tjänarinna åt en bagare. Hon gifter sej 1902 med sin kusin körkarlen Edward Karlsson (12/3 1879-20/11 1958) Läs vidare om henne i hans berättelse under Personer.

Dottern Anna Lovisa (14/8 1882-30/4 1959) flyttar 1897 till Söderby by som piga. Hon flyttar vidare år 1900 till Sund nr 4. 1901 flyttar hon tillbaka hem till föräldrarna. Hon flyttar 1902 till Björnäs och gifter sej med sonen i huset Per Erik Österblom (11/7 1877-16/2 1962) De flyttar till Söderby nr 7, Åkergärdet där de blir hemmansägare och de får Karl Erik (11/7 1903-) se nedan. De flyttar 1906 till Nyhem, Söderby. De får Johan Emil (25/8 1907-23/8 1985), Agnes Maria (8/10 1909-2/3 1998), Elsa Vilhelmina (17/2 1915-6/12 1988) Anna Lovisa dör 1959, 76 år gammal, och Per Erik dör 1962, 84 år gammal, båda i Söderby, Börstil.

Deras son Karl Erik Österblom (11/7 1903-) emigrerar till Norra Amerika 1928 tillsammans med sin kusin Gustaf Robert Wahlgren. De kommer till New York med Gripsholm 8 oktober och anges vara jordbruksarbetare

Dottern Edla Maria (6/6 1885-11/7 1972) flyttar år 1900 till Björnäs nr 5 som piga. Hon gifter sej 1910 med Per Alfred Persson (10/3 1883-7/5 1964) från Börstil. Per Alfred dör 1964, 81 år gammal och Edla Maria dör 1972, 87 år gammal på Skärstavägen 17, Hallstavik.

1883-1892

Lars Erik Andersson (16/9 1846-15/2 1940) och Katarina Lovisa Hållgren (13/11 1847-26/10 1949) De kommer från Vedlösa 1883, han är född i Göksnåre, Snickars och hon är född i Snabben, Hållnäs. Han gifte sej i Hjälmunge 1872 med Maria Gustava Bolin (28/4 1848-11/9 1878) och blev änkling 1878. Han har sönerna Johan August (7/5 1873-15/5 1944) läs om honom under Personer och Anders Gustaf (12/4 1876-29/11 1935) se nedan. De har gift sej 1881. De får tillsammans Carl Axel (20/5 1888-7/10 1972) se nedan.

År 1885 kommer ett sto bort och Erik annonserar i tidningen.

Bild

De flyttar till Norrby, Wahlö 1892 där de blir arrendatorer. De flyttar med yngste sonen Carl Axel till Snesslinge nr 3, Börstil 1907. Sonen Carl Axel gifter sej och tar över, se nedan. Lars Erik dör 1940, 93 år gammal i Snesslingekulla, Börstil och Katrina Lovisa dör 1949, 2 veckor före sin 102-årsdag i Snesslinge.

Sonen Anders Gustaf (12/4 1876-29/11 1935) är 16 år när de flyttar till Wahlö. Han gifter sej 1901 med Elin Lovisa Karlsson (29/3 1876-27/2 1927) från Flen. De får Gustav Konrad (23/7 1902-25/3 1991) och flyttar till Johannisfors nr 13, Forsmark i mars 1903 som fabriksarbetare på cellulosafabriken där. I november flyttar de till Johannisfors nr 14. Där får de Karl Willhelm (22/4 1904-29/5 1967) 1906 flyttar de till Johannisfors nr 10 och 1907 till Johannisfors nr 13 igen. Elin Lovisa dör 1927, 50 år gammal, av lunginflammation. Äldste sonen gifter sej och tar över det som nu är ett egnahem. Anders Gustaf bor kvar och dör 1935, 59 år gammal, av kronisk njursvikt.

Sonen Carl Axel Larsson (20/5 1888-7/10 1972) Han gifter sej 1910 med Anna Maria Engman (24/7 1890-1/5 1979) från från Börstil. De tar över hans föräldrars arrende på hemmanet. De får Gustaf Herbert (6/6 1911-22/4 1986) Sonen Gustaf Herbert gifter sej 1934 med Vera Linnea Karlsson (16/5 1916-21/6 1997) från Börstil. De tar över och får Stig Gustav (30/5 1935-), Lars Ola (3/12 1939-)

Carl Axel dör 1972, 84 år gammal på S. Tullportsgatan 9 i Östhammar och Anna Maria dör 1979, 88 år gammal, på Stora Nygatan 21 A, Östhammar. Sonen Gustaf Herbert dör 1986, 74 år gammal, i Snesslingekulla och svärdottern Vera Linnea dör 1997, 81 år gammal, också i Snesslingekulla.

1892-1899

Hemmansbrukare Johan Fredrik Löfström (15/6 1845-9/9 1911) och Anna Katarina Mattsdotter (6/12 1858-20/9 1944) De kommer från att varit backstugeman under Göksnåre nr 4 i Stenolvet. De får här även Märta (23/4 1895-5/9 1988) och Beda Ingeborg (28/3 1898-23/2 1915) Läs om dem under Göksnåre 7:12. Från samma ställe flyttar 1894 även hennes föräldrar Matts Andersson (19/2 1825-27/11 1894) och Anna Maja Sporrong (30/3 1826-30/6 1898). Efter att föräldrarna dött flyttar de som torpare till Göksnåre 7:12 år 1899.

1899-1904

Ingen boende eller brukare är bokförd här. Fastigheten har upphört att vara ett eget hemman. Bruket använder det som boställe för skogsarbetare.

1904-1920

1904 flyttar arbetaren Erik Oskar Forsberg (3/4 1878-24/12 1927) och Klara Charlotta Karlström (14/10 1878-12/8 1961) in. Han är född på Gräsö och son till Erik Gustaf Forsberg och Anna Engström som bodde 1 år (1876) i Göksnåre nr 4, Kumlet. Hon är född i Österleufsta.

De gifter sej 1904. 1905 flyttar Maria Kristina Larsson (11/11 1858-1/10 1939) in med sina 5 barn. Hon är änka efter skogvaktaren i byn Adolf Wilhelm Bergström. Erik Oskar och Klara Charlotta och får dottern Hanna Elisabet (19/4 1907-20/3 1985) se nedan. De flyttar till hans föräldrar i Stora Rångsen, Forsmark 1908. Där får de tvillingarna Ellen Maria (18/1 1909-21/11 2009) se nedan och Erik Birger (18/1 1909-23/1 1998) se nedan samt Frida Gunborg (17/3 1912-11/4 2002) se nedan. Erik Oskar dör redan 1927, 49 år gammal, utan angiven orsak. Klara Charlotta flyttar med de två yngsta barnen 1929 till Storskäret, Forsmark. Hon lever ytterligare 34 år till 1961 när hon dör, 82 år gammal, i Östhammar.

Maria Kristina Larsson bor kvar men när alla hennes barn flyttat ut flyttar hon själv 1920 till Göksnåre 2 och en dotters familj.

Dottern Hanna Elisabet (19/4 1907-20/3 1985) flyttar 1930 till Hermansbo och gifter sej med den 16 år äldre skomakaren Klas Hugo Andersson (15/10 1891-20/6 1965) från Valö. Han dör 1965, 73 år gammal och hon dör 1985, 77 år gammal, i Östhammar.

Dottern Ellen Maria (18/1 1909-21/11 2009) flyttar 1931 till Gunnarsbo och gifter sej med hemmansägaren Karl Gustav Sundin (16/10 1903-19/12 1942) Han dör redan 1942, 39 år gammal, i Gunnarsbo och hon dör 2009, 100 år gammal, i Söderfors.

Sonen Erik Birger (18/1 1909-23/1 1998) gifter sej 1933 med Helga Augusta (25/9 1902-5/3 1984) Hon dör 1984 81 år gammal och han dör 1998, 89 år gammal i Östhammar.

Dottern Frida Gunborg (17/3 1912-11/4 2002) gifter sej 1939 med Erik Gunnar Eriksson (14/9 1906-2/2 1996) från Österlövsta. Han dör 1996, 89 år gammal, och hon dör 2002, 90 år gammal, båda i Kvissleby, Sundsvall.

1918-1935

Emil Fredrik Lindkvist (1/9 1888-2/12 1957) och Elin Sofia Andersson (3/8 1890-24/7 1970) Han är skogsarbetare och kommer ursprungligen från Tröskvret, Hållnäs. Hans mor var änkan Maja Kajsa Jansdotter, Gustaf Emil Larsson från Gävle uppgavs som far. År 1900 bor han hos en familj i Kullen och benämns fattighjon. De är gifta sen 1915 och flyttar in från Göksnåre nr 6 där hon var dotter i huset. De har Sven Emil (24/10 1915-25/12 1967) och får här Carl Helge (26/7 1920-21/9 1990) Det anges att de bor i skogshuggarställe nr 2. Emil Fredrik tjänar enligt 1930 års folkräkning 1500 kr/år.

Hans syster Elin Matilda Lindkvist (26/11 1880-1/4 1939) flyttar också in här 1921. Sen hon flyttade hemifrån har hon varit piga på nio olika ställen i socknen. Hon har de oäkta barnen Emma Kristina (13/1 1910-27/9 1924) och Carl Gunnar (16/7 1913-22/9 1997) Emma Kristina fick flytta till Göksnåre nr 4:15 Backen som fosterbarn, läs vidare om henne där, och Carl Gunnar fick flytta till Kärven nr 1 som fosterbarn 1921 då deras mor flyttade hit. Carl Gunnar får flytta vidare samma år till Åddebo nr 1, se nedan. Elin Matilda flyttar vidare 1923 till Göksnåre 4:3C där hon får jobb som piga. 1925 flyttar hon vidare till Göksnåre nr 2B Läs vidare om henne där.

Hennes son Carl Gunnar (16/7 1913-22/9 1997) gifter sej 1957 i Åddebo med Fanny Margareta (17/8 1921-23/9 1992) Han dör där 1997, 84 år gammal.

Emil och Elin Sofia flyttar med sina barn till Risön, Österleufsta 1935 där han blir lägenhetsägare och skogsarbetare. Han dör 1957, 69 år gammal och hon dör 1970, 2 veckor före sin 80 årsdag på Bruksgatan 12 i Tobo.

Deras söner bor kvar med föräldrarna, Sven Emil dör där 1967, 52 år gammal och Carl Helge dör 1990, 70 år gammal, båda på Bruksgatan 12 i Tobo.

1924-1927

Per Emanuel Sjökvist (13/2 1895-20/4 1974) flyttar in 1924. Han är från Fanbyn, Sundsjö i Jämtland.

Berta Antonia Sandmark (2/9 1899-9/11 1967) är född i Älvkarleby. De får Sonja Maria (28/9 1924-31/3 1993) i Uppsala men flyttar in hit från Älvkarleby 1926. De gifter sej när de flyttat hit. Den fastighetsdelning som Gimo-Österby gör 1925 berör inte detta ställe. 1927 flyttar de till Ängskär. I 1930 års folkräkning anges han vara skogvaktare och tjänar 1400 kr/år. 1935 flyttar de vidare till Älvkarleby. Per Emanuel och Berta Antonia bor i Långsand, Skutskär. Hon dör 1967, 68 år gammal och han dör 1974, 79 år gammal. Dottern Sonja Maria får dottern Ann som Per och Berta uppfostrar. Sonja dör 1993, 68 år gammal, i Eskilstuna.

1933

Johan Helmer Karlsson köper fastigheten, som är på 1/200 mantal, av Gimo-Österbybruks AB 1931.

1933-1935        Skogsarbetaren Johan Albin Vallinder (11/9 1899-9/2 1985) och Märta Frideborg Karlsson (2/11 1909-29/7 1935) Han är son i Göksnåre nr 3 och hon är från Skållbo med föräldrarna Olof Fridolf Karlsson (16/8 1877-10/9 1945) och Matilda Kastberg (24/9 1878-27/4 1948) De är gifta sen 1929, flyttar in från Göksnåre nr 3. De har barnen Bror Erik (28/5 1929-) som nu bor i Ängskär, Alf Gerhard (6/9 1930-15/3 2016), Vera Frideborg (3/4 1932-31/10 2002) och Sören Albin (9/1 1934-8/2 1989) I 1930 års folkräkning anges att han tjänar 1300 kr/år. Märta Frideborg dör 1935, 25 år gammal, av actinomycosis hepatis och andradiagnosen är peritonitis. Detta betyder bakterier som normalt finns i bla munhålan och som sällsynt kan spridas till andra delar i kroppen och ge allvarliga infektioner. I detta fall till levern, och dessutom bukhinneinflammation.

Johan Albin flyttar med barnen till Ängskär där han blir fiskare och skogsarbetare. Han flyttar senare i livet till Söderfors där han dör 1985, 85 år gammal. Sonen Alf Gerhard bor också i Söderfors när han dör 2016, 85 år gammal. Dottern Vera Frideborg dör som änka 2002, 70 år gammal, i Söderfors och sonen Sören Albin dör 1989, 55 år gammal, på Solröksgatan 7A i Gävle.

1935-1942

Plåtslagare Johan Valter Emanuel Engman (3/3 1907-8/7 1938) och Hilma Margareta Ytterberg (4/9 1911-1/4 1980) Han är född i Stockholm på Dalagatan 31 med modern Vilhelmina Stolpe (13/6 1877-11/4 1959) Modern är född i Folkkärna, Dalarna och han har även bröderna Karl Robert (22/12 1903-13/11 1971) och Harald (26/9 1905-3/12 1929) De flyttar till Bergdala, Solna när han är 4 veckor gammal. Där bor även Josef Ferdinand Engman (1/4 1869-5/8 1954) med sin dotter Alma Viktoria Engman (1895-)

Hilma Margareta är född i Sättra, Edebo med föräldrarna arbetaren Oskar Joel Ytterberg (11/3 1888-7/12 1974) från Bladåker och Hilma Ingeborg Matsson (3/3 1891-21/10 1961) De har flyttat till Sättra från Rönöholm samma år och flyttar även vidare till Sund detta år. 1912 flyttar de till Lundås. 1925 flyttar de till Paris, Sättra.

Johan Valter och Hilma Margareta är gifta sen 1933 och har dottern Britt Irene (18/4 1934-13/10 2014), se nedan. De flyttar in till Göksnåre från Edebo 1935. De flyttar till Edebo 1936 och kommer tillbaka 1937. 1938 dör Johan Valter i TBC och Hilma Margareta flyttar åter igen till Edebo men kommer tillbaka 1940. 1942 gifter hon sej med Johan Helmer Karlsson och de flyttar in i Göksnåre nr 5.

Johan Valters far Josef Ferdinand dör 1954 på Skäret, Hallstavik 1954, 85 år gammal och hans mor Vilhelmina dör 1959, 81 år gammal, på ålderdomshemmet i Edebo.

Hilma Margaretas mor Hilma Ingeborg dör 1961, 70 år gammal, i Hagsättra, Häverödal och hennes far Oskar Joel dör 1974, 86 år gammal, på Häggvägen 4C i Hallstavik.

1942-1951

Förre brukaren Karl Johan Jansson (4/10 1871-1950) och Ida Matilda (21/9 1875-16/8 1951) De flyttar in från Göksnåre 7:5 efter att deras son tagit över där. Karl Johan dör 1950, 79 år gammal och Ida Matilda dör 1951 76 år gammal.

1951-19xx

Oklart

(19xx-20xx)

Britt Irene Karlsson (18/4 1934-13/10 2014) Hon är änka efter Karl Rune Karlsson (21/12 1931-20/12 1970)

Hon dör 2014, 80 år gammal, på Wesslandia i Karlholm.