Göksnåre nr 1, A, ”Per och Pias”, ”Catarinas”

¼ mantal           Ett av byns 6 ursprungliga hemman.

Göksnåre 7:8    Finns inte med i Svenska Gods och Gårdar D10,1938

Göksn. 7:232   Finns med i Sveriges bebyggelse, Uppsala län D2, 1949, se längre fram i berättelsen.

Fastigheten anges till 5 1/3 öresland på 1500-talet. Mellan 1640 och 1649 ökar arealen till 8 1/3 öresland (12,5 hektar)

Hemmanet delas i 2 lika stora delar 1719 som här benämns A och B. Detta hemman (A) säljs 1743 till Leufstabruk.

På den fastighetsdelning som Gimo-Österby gör 1925 blir fastigheten på 10,333 ha. Där finns också ett servitut om att man har rätt att färdas över mark tillhörande 7:9 för att komma till sin mark.

Tidigt 1500-tal:

Erich. Han är troligen född i slutet av 1400-talet.

1542-1544

Oluff Ersson. Han är troligen född kring 1510. Han har troligen sonen Anders.

15xx-15xx

Anders Oluffsson. Han är troligen född kring 1540. Han är troligen son till Oluff Ersson. Han har troligen sönerna Oluff och Erich som båda tar över hemmanet, se nedan.

1599-1615

Oluff Andersson (född kring 1570) anges som ägare i Upplands handlingar. Han är troligen son till Anders Oluffsson. Han har troligen sönerna Lars (-x/7 1675), Mats (-x/6 1672) som troligen blir båtsman i byn och dottern Ingeborg (1634-x/11 1687) Dottern Ingeborg dör 43 år gammal i Göksnåre. Sonen Lars tar senare över här.

1622

Erich Andersson (född mellan 1570 och 1590) anges som ägare i Upplands handlingar. Han är troligen bror till Oluff Andersson. Fastigheten anges till 5 1/3 öresland. Han har sönerna Erich (), Anders (1621-x/5 1696), Oluff (), Mats (1625-x/4 1696) se nedan. Hans brorson Lars tar över här.

Sonen Mats (1625-x/4 1696) gifter sej med Elisabet (1636-x/4 1688) han har troligen Per (1647-x/5 1697) frå ett tidigare äktenskap.

1623-1650

Lars Olofsson Geting (-x/7 1675) är angiven som ägare i jordeboken 1640-1672. Han är son till Oluff Andersson. Getings hustru Brita (-x/10 1669) dör i Göksnåre. Geting är ett soldatnamn men det är oklart varför Lars har det, han finns inte i militära register. De får sonen Anders (1637-x/5 1697) som först blir båtsman i byn och sen skattebonde i Göksnåre nr 2, Norrgården.

Ella (1648-x/8 1705) kan vara dotter här.

Olof (1661-x/4 1697) som föds och dör i Göksnåre skulle kunna vara son här. Han gifter sej 1693 med Karin Ersdotter (1670-x/1 1698) från Näsmo. Det är oklart om de bor kvar här men de får minst en dotter Anna (x/8 1694-22/12 1742) som sen gifte sej 1733 med Lars Larsson (10/6 1708-8/6 1753) i Kärven. De i sin tur fick 3 barn varav 2 lever när Anna dör. Prästen skrev: hastigt död då hon skulle gå efter vatten.

Lars ”klagar vid Häradstinget 1658 över att hans granne Nils Ersson (Göksnåre nr 2) sätter sig i skuld.

 Anno 1658 den 21 Junij tå rätt Laga tings hölts medh Allmogen af Löfstadh och Hållnäs Sochnar, i Löfstadh Sochnestufwu, Närwarandes Cronones Befallningsman Wäl.t Lars Andersson Höök och Nembden

 Samma dagh kom för rätten Lars Olofsson i Göksnåre i Hållnäs Sochn och beswärade sigh öfwer sin granne Nils Ersson som boor på hans bördeiordh och gör der af inge uthlagor, befruchtandes att hemmanet derigenom Skall komma ifrå bördhen i oskylldhe mans händher. Blef afsagt att han Nils Ersson skall tillhållas att betala uthlagorna af sine Löös ören så långt de kunna tillräckia, förböds och dem som han sin åker och ängh pantsatt hafwer att de sigh der medh inthet befatta för än uthlagorna blifwa betalte, och der Nils Ersson icke häfdar och brukar hemmanet bättre här effter än här till, skall Han framdeles afsäijas ifrå hemmanet

  Actum ut Supra

  Anders Andersson Höök

Inger Ekbergh-Ljung på Leufsta Bruksarkiv har hjälpt mej med transkriberingen av texten.

/Nils Ersson (ca 1620 -) har ett hemman (Göksnåre nr 2) i byn. Lars Olofsson (-x/7 1675) i Göksnåre nr 1 har någon form av arvsrätt till hemmanet (oklart hur) och anklagar nu Nils för att han inte betalar sina skatter mm. Lars är orolig att hemmanet, och hans arv, ska falla i någon annans händer. Nämnden bestämmer att Nils måste betala sina skulder genom att sälja av sitt lösöre. Han har pantsatt sina åkrar och ängar och nämnden förbjuder nu borgenären (bruket?) att driva in/mäta ut dessa eller de pengar han får in från försäljningen av lösöre förrän Lars har betalt sina skulder. Nils blir slutligen uppmanad att bruka hemmanet bättre annars kommer han att ”avskiljas” från det.

Lars Andersson Höök (1605-1661) är kronobefallningsman i Olands Härad. Wäl.t är förkortning för Wälachtadt som angavs högreståndspersoner. Latinet Actum ut Supra betyder: författad tid som ovan/

1663 tvistade Lars vid tinget med Erich Ersson Duus, sin ”gårdsbo”, att han gjort sej skyldig till bruket. Denne Erich är inte hemmansägare i byn men han kan vara farbror till Lars och bo på samma hemman. Erich Ersson Duus fick avträda och Lars Olofsson Gieting fick hela hemmanet.

1664 ser vi i en annan dom att en annan farbror, Mats Ersson, är ”rättigat” till detta hemman men att han avsäger sej den rätten mot att han får ett åkerstycke som kallas Åkergiäl.

När Lars dör 1675 tar två av hans farbröder över.

1651-1654

Erich Andersson anges i mantalslängden 1651-54. Han är troligen bror till Oluff Andersson.

1655-1679

Skattebonden Anders Ersson (1621-x/5 1696) och Karin (-x/3 1679) Han finns angiven i mantalslängden åren 1655-56. Han finns även angiven i jordeboken 1680-1693 och han är en av de jordägare som 1679 säljer Skaten. Han är son till Erich Andersson. De gifter troligen sej 1655, Karin är kanske 20-25 år gammal och de får åtminstonde barnen Erik (1658-15/10 1732) som senare tar över här, en dotter (- x/4 1666), Olof (x/6 1668-) och en dödfödd dotter döpt och begravt i december 1670.

Möjligen får de även Anders (x/7 1672-29/9 1736) som dör i Kallnäs 64 år gammal, Brita (- x/7 1675) samt tvillingarna Mats och Karl (x/3 1679-) Karin dör i barnsäng strax efter tvillingarna Mats och Karls födelse. Pojkarna döps 2 mars och hon begravs 9 mars. Karin var troligen 45-50 år gammal.

1666

Erich Andersson anges i mantalslängden 1666. Han är troligen bror till Oluff.

1680-1696

Skattebonden Anders Ersson (1621-x/5 1696) Han är änkling i huset. Mats Ersson (xx) och Elisabeth (1636-x/4 1688) finns också angiven i jordeboken 1680-1693. Han är bror till Oluff och Anders. Mats och Elisabeth får Nils (1661-x/5 1696) som gifter sej 1688 med Anna Mårtensdotter från Edvalla, Per (x/12 1669-), Lars (x/8 1672-x/6 1673), Johan (x/6 1674- x/6 1674), Lisbet (x/1 1678-), Olle (x/4 1681-), Anna (x/6 1684-) och Anders (x/4 1688-) Elisabet dör i barnsäng, 52 år gammal, när sonen Anders föds. Sonen döps 16 april och Elisabet begravs 22 april. Mats är rättigat till hemmanet men har avsagt sej detta mot att få ett åkerstycke kallat Åkergiäl.

1685 är även Per Olofsson () är angiven i jordeboken. Han är son till Oluff.

1696-1720

Skattebonden Erik Andersson (1658-15/10 1732) och Karin Olsdotter (1653-18/4 1733) Han är son till Anders Ersson och angiven som ägare i jordeboken 1696-1730. Första året, 1696, är även hans bror Johan Andersson angiven i jordeboken. Eriks och Karins son Olof, som tar över sen, är även angiven som ägare 1720. Hon är från Vavd. Hennes föräldrar är Olof Hermansson (ca1610-x/10 1690) och Karin (ca 1619-x/5 1687) Hon hade också en bror, Lars Olofsson (1677-1707) som drunknade i Stockholm.

De gifter sej 1690 och får barnen Erik (x/10 1691-x/2 1692) som dör 4 månader gammal, Katarina (x/12 1692-26/11 1788) se nedan, Olof (x/11 1694-x/1 1695) som blir 2 månader gammal, tvillingarna Margareta (x/10 1695-1739) se nedan och Anna (x/10 1695- x/11 1695) som dog 1 månad gammal, Olof (x/4 1698-4/10 1780) se nedan och Anna (x/10 1700-30/6 1784) läs om henne under Personer. Eric dör 1732, 74 år gammal, och prästen skriver:

” D. 29 Octobr Erick Andersson i Giöksnåre, född ibm af äcta säng. Fad. Anders Ersson, mod. h. Carin. Sammanlefat med sin h. Carin Olofsdotter 42 åhr och aflat 7 barn. Afsomande d. 15 Octobr åldern 74 åhr.

När Erik dör pantsätter Karin hemmanet för den skuld på 363 daler 3 ½ kmt hon var skyldig till bruket.

Varken hon eller hennes släktingar kan betala skulden på annat sätt.

Hon undertecknar dokumentet 30 oktober 1732, endast 20 dagar efter sin makes död, med sitt bomärke.

Tolvmannen i Skaten Hans Larsson (1684-30/5 1756) och domare Erik Månsson (18/5 1655-31/12 1740) i Göksnåre nr 3 bevittnar hennes underskrift.

Hon dör året efter, 80 år gammal och prästen skriver:

” D. 29 Do(Apr)
H. Carin Olofsdotter ifr Giöksnåre född i Wafd. Fadr. Olof Hermansson mod.h. Carin. Med sin afledna man Erik Andersson i ….. sammanlefat 43 år. Aflat och födt 7 barn. Afled d .18 Apr ålders ti pass 80 åhr.

Sonen Olof tar över.

Dottern Katarina (x/12 1692-26/11 1788) gifter sej med Lars Larsson Duus (x/7 1674-2/2 1733) och tar den andra delen av hemmanet (B) som bildas 1719.

Dottern Margareta (x/10 1695-1739) som var piga hos en knappmakare i Stockholm. Hon dör 1739, 44 år gammal.

Sonen Olof (x/4 1698-4/10 1780) gifter sej med Anna Larsdotter från Flottskär 1722 och tar över här.

1720-1727

Skattebonden Olof Ersson (Duus) (x/4 1698-4/10 1780) och Anna Larsdotter (x/10 1698-10/6 1727) Han är angiven som ägare i jordeboken 1732-1742. De har gift sej 1722. Hon är från Flottskär med föräldrarna Lars Andersson (x/2 1667-26/5 1738) och Anna Simonsdotter (x/7 1672-6/5 1763) Han är son i huset. De gifter sej 1722 och får Lars (x/8 1724-x/5 1725) som blir knappt 1 år gammal och Caisa (1727-30/5 1812) Hans hustru Anna dör, 28 år gammal och en komplikation vid den andra förlossningen är en ganska trolig orsak. Prästen skriver följande om henne:

d.18 Junij begrofs Olof ers hustru i Giöksnåre hustr Anna Larsdotter. Född uti Flåtskiär 1698. Fad. är Lars Andersson mod. hust. Anna Simsdotter. Anno 1722 blef hon gift med … Olof ersson. Lefvat med honom 4 1/2 åroch med han fådt 2 barn däraf …. lefver. Blef död d.10 hujus, 28 åhr och 8 månader gl.” 

Här kan vi notera att ett av hennes barn anges fortfarande leva, det är Caisa som senare tar över här.

Olof bor kvar och gifter om sej med namnen till sin avlidna hustru.

1728-1746

Skattebonden Olof Ersson (Duus) (x/4 1698-4/10 1780) och Anna Larsdotter (x/9 1699-23/8 1776). Han är angiven som ägare i jordeboken 1732-1742. Han är änkling här och hon är från Göksnåre nr 2. De får troligen Caisa (juni-dec 1728-30/5 1812) se nedan innan de gifter sej 1730 och får barnen Anna (x/12 1730-) se nedan, tvillingarna Lars och Erik (x/12 1733-) se nedan, Olof (22/2 1737-) se nedan, Margareta (23/12 1739-) se nedan och Karl (26/8 1743-) se nedan. Nu är hemmanet angivet som 1/4 mantal, 4 1/6 öresland. Olof säljer hemmanet 1741 till bruket för 865 riksdalerd ¾ kopparmynt. Tredje gången det är uppe till tinget hävdar sockensmeden Jörgen Hossman i Bälinge att han vill köpa hemmanet och att han betalat köpeskillingen. År 1742 stämmer Hossman, på sin hustru Anna Eriksdotters vägnar, Olof Ersson för arvet efter Erik Andersson på hemmanet. Arvsskiftet skedde i oktober 1732.

Olof och Anna får bor kvar här först som frälsebönder och senare tillsammans med de nya innehavarna. Anna dör 1776, 76 år gammal och Olof dör 4 år senare 82 år gammal. I död- och begravningsboken anges:

”Göksnåret Octob 8
Olof Ersson född uti Göksnåret d. 17 Aprill 1698. Fadren Eric Andersson, modren hustru Cajsa Larsdotter. Har ej kunnat i bok. Gift första gången d. 1 Nov 1722 med afledna hsutru Anna Larsdotter ifrån Flåtskär och under några års sammanlefnad med henne aflade 2 barn en son och en dotter af hvilka dottern lefwer. Gift andra gången d 12 Julii 1730 med afledna hsutru Anna Larsdotter i Göksnåret och lefwat med henne 46 år 1 månad och 16 dagar och haft 7 barn, 5 söner och 2 döttrar af hvilka 2 söner och döttrarna ännu lefwa. Fördt en christl. och ärbar wandel. Warit mäst sängliggande innemot 5 år af ålderdomsdkrämpor och afled d. 4 Octobr då han war 82 1/2 år gamal.”

Dottern Caisa (1727-30/5 1812) från förra giftet gifter sej och tar över här.

Dottern Anna (x/12 1730-) lever 1780 när fadern dör. Är då 50 år gammal.

Sonen Lars (x/12 1733-) är död 1780 när fadern dör.

Sonen Erik (x/12 1733-) är död 1780 när fadern dör.

Sonen Olof (22/2 1737-) lever i Åsmundbo till 1759 då han blir antagen som fördubblade båtsmannen Olof Olofsson Fritalig i Årböle. Där är han antecknad till 1763. 1780, när fadern dör, lever han och är 43 år gammal.

Dottern Margareta (23/12 1739-) lever 1780 när fadern dör. Är då 41 år gammal.

Sonen Karl (26/8 1743-) är död 1780 när fadern dör.

1746-1786

Frälsebonden Lars Israelsson (4/9 1722-31/3 1800) och Caisa Olofsdotter (1727-30/5 1812)

Han är från Rutarbo och hans släkt bakåt, med bla borgare i Öregrund, finns i släktträdet för Elna Olivia Karlsson (Maria L Hallengrens mormor) som kan läsas på www.hallengren.se.

Caisa är dotter i huset. osäkerhet om födelsedatum och år beror på att hon inte finns angiven i födelseboken. gifter sej 1746. 1748 är både han och svärfar Olof Persson angiven i inspector Sam Tärnströms protokoll.

Hans yngre bror Erik Israelsson Kallman (x/ 9 1727-1759) är båtsmansfördubbling i Göksnåre 1748-1759 och gift från 1753 med Maria Hansdotter (3/11 1728-16/3 1788) som är dotter till den tidigare båtsmansfördubblingen Hans Hansson Kallman i Göksnåre. Han dör i Karlskrona samtidigt med 3 andra båtsmän från Hållnäs.

Lars har 1760 en skuld till bruket på 479 riksdaler vilket gör honom till den näst mest skuldsatte i byn. Lars finns omnämnd i handlingarna från 1780 års ägodelning av skog.

De får barnen Margareta (8/7 1748-7/4 1826) se nedan, Anna (23/11 1750-27/11 1827) se nedan, Catharina (31/3 1753-12/12 1822) se nedan, Brita (14/12 1755-18/8 1822) se nedan samt tvillingarna Olof (29/3 1760-12/6 1824) se nedan och Lars (29/3 1760-12/5 1836)

Lars dör 1800, 77 år gammal, i byn. I död- och begravningsboken anges:

”Göksnåre d. 6 Apr
Gl Bonden Lars Israelsson född 1722. Föräldrarna Torp. Israel Mattsson i Rutarbo och hust . Gifte sig d. 9 Nov 1746 med efterlefvande hust. Carin Olofsdr. i Göksnåre med hvilken haft 6 barn, 2 sr och 4 dr som ännu lefwa. Legat sjuk sedan för Juhl tiden och dog af ålderdom d. 31 artii 78 år gl.”

Karin anges som ”sjuklig” från 1803 och flyttar efter 1708 till sin dotter Brita i Kärven. Hon dör där, ca 84 år gammal.

Dottern Margareta (8/7 1748-7/4 1826) gifter sej 1774 med drängen Lars Andersson (30/12 1752-18/3 1800)

Han är son till förre skattebonden i Göksnåre nr 6 och numera skogvaktaren Anders Ersson och hans hustru Helena Johansdotter. Enligt jordeboken och Leufsta bruks bondebok tar de över här 1786.

Dottern Anna (23/11 1750-27/11 1827) gifter sej med båtsmannen i Göksnåre Anders Månsson Friskman, läs mer om dem i Båtsmanstorpet.

Dottern Catharina (31/3 1753-12/12 1822) gifter sej 1784 med torpare Jan Jansson Skatberg, läs om dem i Göksnåre 7:11.

Dottern Brita (14/12 1755-18/8 1822) gifter sej med sonen i Båtsmanstorpet Anders Andersson. Läs om dem där.

Sonen Olof (29/3 1760-12/6 1824) tar sej namnet Hållander och blir skogvaktare här i byn 1794. Läs om honom där.

Sonen Lars (29/3 1760-12/5 1836) gifter sej 1784 med Kajsa Matsdotter (5/8 1765-14/1 1844) från Önsbo. De får Lars (9/3 1787-26/5 1787) som dör 2 ½ månad gammal, Mats (7/7 1789-11/7 1789) som dör 4 dagar gammal, Lars (14/6 1790-10/9 1791) som dör 15 månader gammal, Catharina (2/4 1793-27/7 1867), Anna (11/7 1796-27/5 1891), Mathias (12/12 1799-13/8 1810) som dör 10 år gammal av rödsot, Stina Greta (23/5 1803-6/8 1810) som dör 7 år gammal av rödsot och Maja Brita (21/8 1805-8/1 1873) Lars dör 1836, 76 år gammal och Kajsa dör 1844, 78 år gammal, båda i Önsbo. De båda överlever med god marginal 5 av sina 7 barn.

1786-1800

Lars Andersson (30/12 1752-18/3 1800) och Margareta Larsdotter (8/7 1748-7/4 1826) Hon är dotter här och han är son i Snickars. De gifter sej 1774 och får barnen Anders (8/5 1775-4/9 1834) som stammar och som sen tar över här, Catharina (3/11 1776-3/3 1841) läs mer om henne under Personer, Anna (3/2 1779-) se nedan, Lars (2/7 1781-12/6 1782) som blir 11 månader gammal, Margareta (1/4 1783-14/2 1784) blir 10 månader gammal, Lars (8/12 1785-) se nedan, Erik (10/12 1787-) se nedan och Peter (9/8 1792-30/11 1800) som dör av kopporna, 8 år gammal.

Lars Andersson, svärfadern Lars och en son dör alla år 1800. Lars dör av bröstsjuka, hans son Peter dör av kopporna efter att legat sjuk 14 dagar hos sin syster och svåger i Leufsta bruk och svärfadern Lars Israelsson dör av ålderdom 31/3 efter att ha legat sjuklig sedan jul.

Om Lars Andersson skriver prästen:

”Göksnåre d. 30 mars
Bonden Lars Andersson född d. 30 Dec 1752. Föräldrarne Bonden Anders Ersson och Hust Anna Jansdr.. Gifte sig med efterlefvande hustr Greta Larsdr. den 7 Oct 1774 med hvilken haft 8 barn 5 söner och 2 dr. ännu lefwa. Warit brössjuk i 9 dygn och dog d, 18 Mars 48 år gl”.

Av deras 8 barn har alltså bara 1 dött före honom, men sonen Peter dör som sagt senare samma år.

Margareta lever som änka tills hon dör av bröstfeber nästan 78 år gammal.

Sonen Anders tar över och både hans farmor änkan Caisa och hans mor änkan Margareta följer med.

Dottern Anna (3/2 1779-) flyttar till Leufsta 1802. Hon arbetar som piga på olika ställen runt Skärplinge. 1824 flyttar hon till Mjölnarbo och 1826 till skärsvaktaren i Ledskär Jonas Åman som piga. 1828 flyttar hon till en bokhållare i Löten och 1830 till Västlands bruk hos traktören där. 1831 flyttar hon till Österlövsta igen och sen är det oklart. Det finns en viss osäkerhet i dessa uppgifter då hennes födelsedatum anges till 17/7 1779 men det är ändå sannolikt att det är rätt person.

Sonen Lars (8/12 1785-) flyttar till det andra Göksnåre 1 som dräng år 1800 och vidare till Göksnåre 4 som dräng 1804. Där är han angiven men sen överstruken utan någon angivelse om vart han flyttat.

Sonen Erik (10/12 1787-9/4 1877) blir varnad av kyrkan flera gånger. 1807 begick han uppskrift. Det anges ”sista varningsgraden” Han flyttar till Julö och gifter sej 1816 med Barbro Andersdotter (12/6 1792-22/7 1874) från Ströma, Kussil, Hållnäs. De får Anna Greta (20/1 1817-23/9 1887) i Slada och flyttar sen till Hjälmunge där de blir frälsebönder. De får Lars Erik (7/3 1820-25/12 1893), Anders (3/3 1824-9/3 1824) som dör 6 dagar gammal, Kajsa (3/3 1824-7/4 1826) som dör 2 år gammal, Jan Petter (6/3 1827-23/8 1854) som dör 27 år gammal av vattusot, Anders (5/1 1830-19/10 1916), Karl Fredrik (5/11 1834-22/12 1898) och Nils (11/1 1840-29/3 1922) Hon dör av slag 1874, 82 år gammal och Erik dör 1877, 89 år gammal, båda i Rocknö, Tolfta.

1800-1835

Frälsebonden Anders Larsson (8/5 1775-4/9 1834) och Magdalena Persdotter (3/9 1777-4/2 1854) Han är son i huset och hon är från Önsbo med föräldrarna Per Persson (29/3 1760-27/12 1801) och Brita Larsdotter (x/10 1744-8/3 1817) Han lider av bolbutiens dvs. han stammar. De gifter sej 1800 och får barnen Lars (24/11 1801-3/9 1834) se nedan, Per (16/1 1804-16/12 1860) som tar över här, Anders (9/10 1812-4/9 1834) som dör av koleran 21 år gammal och Eric (16/6 1816-21/8 1816) som dör av diarre 2 månader gammal.

Hans farmor Caisa flyttar till Kjärven och dör där 1812. Hans systerdotter Anna Lovisa Mineur är piga i Göksnåre 4 och dör i koleran.

Han är noterad på skifteskartan från 1823. Alla byns 10 frälsehemman skiftas till samma storlek, 2 2/5 öresland, dvs 3,6 hektar. De skiften han får är nr 108-131. Hennes mor, änkan Brita Larsdotter (x/10 1744-8/3 1817) flyttar hit när hon blir änka och dör här, 72 år gammal.

Sonen Lars (24/11 1801-3/9 1834) flyttar till Gefle 1825. Han kommer tillbaka 1828 då med efternamnet Hålldal och är gift med Anna Sätterberg (24/11 1798-2/9 1834) De får Anders (14/1 1828-8/9 1834) se nedan, Lars Petter (21/5 1829-19/5 1877) se nedan, Lars Eric (5/5 1831-4/9 1834) se nedan och Johan (3/11 1833-9/11 1833) som dör 6 dagar gammal.

Anders skuld till bruket låg under åren 1829-31 på ca 255 riksdaler.

Anders själv, sonen Lars (24/11 1801-3/9 1834), sonhustrun Anna Sätterberg (24/11 1798-2/9 1834) och barnbarnen Anders (14/1 1828-8/9 1834) och Lars Eric (5/5 1831-4/9 1834) dör av koleran. Anders hustru Malena Persdotter blir, tillsammans med det ena barnbarnet Lars Petter Larsson (21/5 1829-19/5 1877) ensamma kvar och deras son Per tar över. Arvet efter sonen Lars familj är, med 3 får, 28 riksdaler minus en skuld till Carl Settergren i Årböle på 12 rd.

Bouppteckningen efter Anders Larsson visar att han hade 3 hästar, 8 kor, kvigor och kalvar, 7 tackor och 2 lamm. Summa tillgångar var 1152 riksdaler banco. Han hade skulder på 219 riksdaler varav bla 177 rd till Leufsta bruk, 15 rd tlll sjömannen i Årböle Jan Eric Årman, och 12 rd till pigan Anna Larsdotter i Göksnåre.

Det sistnämnda kräver sin förklaring. Skulden var på 10.32 riksdaler enligt en revers daterad 4 januari 1832. Det tillkom också ränta på 1.44.8 rd. Den Anna som avses kan bara vara vara Anna Larsdotter (12/7 1789-24/11 1832) som, 42 år gammal, 1832 flyttar in till Göksnåre nr 6B från Leufsta. Läs om henne och varför Anders Larsson var skyldig henne pengar under fastigheten Göksnåre nr 6B.

Sonsonen Lars Petter Larsson (21/5 1829-19/5 1877) bor kvar med sin farmor när hans föräldrar och syskon dött i koleran när han var 5 år gammal. I husförhörslängden anges att han får ”underhåll av fattigmedlen” Han flyttar 16 år gammal till granngården Göksnåre nr 1B 1845 som dräng. Han flyttar till Skaten 1946 och vidare till Göksnåre nr 2 1847 och Vavd nr 3 1848. Där blir han kvar till 1852 då han flyttar till Flottskär. Han flyttar 1855 till Vavd nr 4, 1856 till Årböle nr 2 och 1857 när han hunnit bli 28 år flyttar han till Gävle III roten 2kv som dräng hos en handelsbokhållare. Han flyttar till kv 2, 10 roten fastighet 190 1864. ”Skrivs här för 1865” vilket betydde att han fördes över till ”obefintliga 1861-1925” år 1865. Han flyttar till Sundsvallstrakten där han gifter sej med den 13 år yngre, Ingrid Helena Andersdotter (11/5 1842-5/1 1875) från Tuna. De bor i Girsjön, Attmar från före 1865 och de flyttar 1873 till Tjärnsjö, Stöde församling. Där är han arbetare och har inte fått några barn när hans hustru Ingrid Helena dör 1875, 32 år gammal, utan angiven orsak. Drygt två år senare begår han självmord två dagar före sin 48-årsdag. I död- och begravningsboken anges: Medelst hängning afhändat sig lifvet i aftonen 18.de eller troligast den 19 Maj.

1835-(1862)

Frälsebonden Pehr Andersson (16/1 1804-16/12 1860) och Maja Greta Persdotter (16/9 1802-5/4 1872) Han är son i huset men utflyttad sen länge. Hon är född i Storgubben, Forsmark med föräldrarna kolaren Per Jansson och Brita Lena. De är gifta sen 1828 och bor då i Olarsbo. De flyttar in från Göksnåre nr 3 som de innehaft och tar över här när hans far och familj drabbats av koleran. Han är noterad på skifteskartan från 1839-44. Tomten har littera 108 på den kartan. De har fått Anders Peter (14/11 1828-17/12 1891) som tar över här och Lena Caisa (29/7 1831-20/2 1850) som dör 19 år gammal av lungsot och Carl Eric (6/12 1834-28/3 1868) läs mer om honom under Personer i berättelsen om hans hustru Anna Stina Matsdotter (30/10 1835-2/6 1927)

Här får de Johan Gustaf (26/7 1837-22/1 1893) läs mer om honom under Personer, Maria Charlotta (16/8 1840-21/7 1875) läs mer om henne under Personer och Lars Fredrik (13/3 1843-30/3 1843) som dör efter 11 dagar av bröstsjukdom Änkan Malena bor kvar tills hon dör av ålderdom 76 år gammal 1854 medan hennes barnbarn tar över. När Pehr dör 1860 så är 4 av barnen i livet, Anders Petter, som tar över, är 32 år, Carl Eric är 26, Johan Gustaf är 23 och Maria Charlotta är bara 2 år gammal. I bouppteckningen anges kreatursinnehavet till 1 häst, 2 ston, 1 kalv, 4 kor, 2 mindre kvigor, 1 oxe och 8 får. De är värda 305 riksdaler tillsammans och hela boet är värt 715 riksdaler.

(1862)-1881

Anders Petter Persson (16/11 1828-17/12 1891) och Kaisa Maria Andersdotter (26/7 1827-28/7 1890)

Alla frälsebönder i Göksnåre blir formellt uppsagda för avflyttning av bruket 1865 men det är bara en formalitet med ett internt ägarbyte för brukspatron så alla fick avtal med den ”nya” ägaren fidekommissen. Det är då fortfarande ”Per Anderssons änka” som innehar detta hemman.

Anders Petter är son i huset men född i Olarsbo innan hans föräldrar flyttade hit. Caisa Maria är dotter till torparen Anders Andersson Hålldal och Stina Persdotter i Snickars. De bor hos hennes föräldrar innan de flyttar hit.

De har fått Pehr Eric (26/5 1850-30/1 1851) som dör 8 månader gammal, Maria Catharina (8/11 1851-23/6 1886) som tar över här, Johanna Christina (31/12 1854-7/1 1939) läs mer om henne under Personer, Maria Katarina (8/11 1857-23/6 1886), Matilda Charlotta (10/9 1858-12/5 1928) läs mer om henne under Personer och Augusta (27/12 1861-23/6 1952) som gifter sej med Anders August Olsson från Önsbo och flyttar in i och tar över Göksnåre nr 5.

När Kajsa dör 1890, 63 år gammal,anges det att Anders vistas i Börstil och sen flyttar han till sin dotter Matilda Charlotta i Malen innan han dör 1891, 63 år gammal, utan angiven orsak. I hemmanet i Göksnåre tar dottern Maria Katarina över.

Drängen Lars Petter Andersson (24/5 1844-19/2 1917) flyttar hit 1869 från Göksnåre nr 6B. Han flyttar till Göksnåre nr 6A 1871. Läs om hela hans liv under Personer.

1881-1887

Anders Petter Karlsson (7/3 1851-17/4 1900) och Maria Katarina Andersdotter (8/11 1851-23/6 1886) Hon är dotter i huset men har tidigare flyttat hemifrån. De flyttar in från Håkansbo, Österleufsta 1881 där han också är född med föräldrarna fördelstorparen Carl Peter Andersson och Johanna Löfström. De har gift sej 1877 och fått Ida Katarina (26/2 1879-20/8 1897) som dör, 18 år gammal, av hjärtfel. Här får de även Carl Andreas (7/11 1881-27/9 1945) läs om honom under Personer och Johan Edward (4/3 1884-19/1 1968) läs om honom under Personer.

När Maria Katarina dör 1886, 34 år gammal, så är det högst troligt att hon är gravid med deras fjärde barn. Han gifter han om sej 1887.

1887-1915

Anders Petter Karlsson (7/3 1851-17/4 1900) och Anna Stina Mattsdotter (4/3 1863-27/8 1945) Han är änkling i huset och hon är född i Göksnåre nr 3. De gifter sej 1887 och får barnen Kristina Josefina (22/12 1887-12/12 1970) läs om henne under Personer, Erik Joel (7/3 1889-28/1 1951) som senare tar över, Ester Matilda (11/7 1891-29/3 1946) som gifter sej i Göksnåre nr 4 Kumlet, Gunnar (11/1 1894-13/5 1976) läs om honom nedan och under Personer, Daniel (9/5 1896-12/6 1983) se nedan och Gerda Elisabet (23/3 1899-7/3 1971) läs om henne under Personer.

1894 utför bruket stora byggnadsarbeten i hemmanet. Byggningen repareras från grunden, stall, ladugård, källare, matbod, vedbod, loge och lada byggs nya. När Anders Petter dör av magkatarr 49 år gammal bor Anna Stina kvar som änka tillsammans med de söner och döttrar som under olika perioder brukar gården. 1908 är hon, som AP Karlssons änka omnämnd som brukare av hemmanet vid den vägdelning som då görs, läs mer om den i egen berättelse. Först 1932 flyttar hon till Göksnåre 4:3. Sonen Erik Joel tar över.

Sonen Daniel (9/5 1896-12/6 1983) flyttar 1918 till Snickars som dräng. 1920 flyttar han tillbaka hit, nu som dräng. 1924 flyttar han tillbaka till Snickars som dräng. Där blir han kvar i nio år innan han flyttar till Stolparbo, Vendel 1935 där han jobbar som jordbruksarbetare åt sin bror Gunnar. Han dör ogift 1983, 87 år gammal, i Tämund, Örbyhus.

1915-1915

Anna Stinas son Erik Joel Andersson (7/3 1889-28/1 1951) och Hanna Kristina Eriksson (19/6 1884-12/10 1953) tar över. Hon är från skattetorpet Snickars. De gifter sej 1915 och får sonen Erik Gösta (21/3 1916-30/7 1990) innan de det året flyttar till Snickars och tar över hennes föräldrahem. Läs vidare om dem där. Deras släkt behåller Snickars ända till 2010.

De är omnämnda i Sveriges Gods och Gårdar 1938.

1916-1920

Anna Stinas dotter Kristina Josefina Andersson (22/12 1887-12/12 1970) med mågen Erik Gustaf Gällström (9/6 1881-15/9 1952) tar över och bor kvar till 1920. Han är son till torparen Erik Gällström och Katrina Lovisa Matsdotter i Hjälmunge nr 5. De gifter sej 1910 och får Ellen Kristina (12/5 1910-27/6 1998) se nedan, Helfrid Katarina (24/2 1917-) se nedan och Erik Helge (17/1 1920-16/9 1996) se nedan, innan de flyttar till hans föräldrahem och övertar det.

I 1916 års jordbruksundersökning kan man läsa alla detaljer om hemmanets marker, djur, och skördar. Läs under Berättelser.

I 1930 års folkräkning redovisas för Erik Gustav 1100 kr/år i inkomst och en förmögenhet på 1000 kr.

Dottern Ellen Kristina (12/5 1910-27/6 1998) gifter sej 1930 med Alfred Rikard Persson (7/10 1904-13/3 1983) från Kussil. Han dör 1983, 78 år gammal och hon dör 1998, 88 år gammal, i Gudinge. Deras söner är de som idag bedriver fiske och säljer bla vid ICA i Skärplinge.

Dottern Helfrid Katarina (24/2 1917-) bor senare i Sladaberg. Hon är mormor till bla Lotta Henriksson i Skaten.

Sonen Erik Helge (17/1 1920-16/9 1996) gifter sej 1943 med Mary Birgitta (13/10 1923-6/11 2010) Han dör 1996, 79 år gammal, i Tranås.

1920-1929

Då flyttar istället Anna Stinas son Gunnar Andersson (11/1 1894-13/5 1976) in som arrendator med hustrun Nanny Kristina Holmgren (6/2 1897-5/2 1969) Hon är från Göksnåre nr 4 där hon var dotter i huset. Han jobbade där som dräng men är född här i huset. De har dottern Elsa Kristina Andersson (28/4 1914-3/11 1990) se nedan, de gifter sej 1920 och får Eivor Elisabet (2/4 1921-21/4 1995) se nedan , Signe Linnea (14/1 1923-27/8 2007) se nedan och Birger Emanuel (26/6 1926-3/8 2004) se nedan. De flyttar till Vendel 1929. Läs mer om dem i berättelsen om honom under Personer. I 1930 års folkräkning redovisas för Gunnar 1200 kr/år i inkomst. På den fastighetsdelning som Gimo-Österby gör 1925 har tomten littera 522. Det är nu fastighetsbeteckningen 7:8 tillkommer.

Dottern Elsa Kristina Andersson (28/4 1914-3/11 1990) gifter sej med Helge Fredrik Andersson (5/6 1910-2/2 1985) från Vendel. Hon dör 1990, 76 år gammal, i Örbyhus.

Dottern Eivor Elisabet (2/4 1921-21/4 1995) gifter sej 1945 med Karl Erik Åke Larsson (9/5 1913-21/5 2004) Hon dör 1995, 74 år gammal, i Björklinge.

Dottern Signe Linnea (14/1 1923-27/8 2007) gifter sej med Alf Ture Ingvar Landin (10/4 1917-8/3 1999) från Björklinge. Hon dör 2007, 84 år gammal, i Örbyhus.

Sonen Birger Emanuel (26/6 1926-3/8 2004) gifter sej 1959 med nn (). Han dör 2004, 78 år gammal, i Kättslinge, Örbyhus.

1929-1938

År 1929 är det dags för Anna Stinas styvson, Johan

Edward Andersson (4/3 1884-19/1 1968) att ta över med sin hustru Hilda Larsson (22/1 1890-1/7 1930) Hon är dotter i Norrgården och sen i Göksnåre 4 och hon är farfars faster till Jimmy Larsson som bor där idag. De flyttar in från Lissbo. De är gifta sen 1911 och har sonen Johan Henry (25/10 1913-12/6 1995) samt tvillingsönerna Johan Edmund (4/1 1917-13/7 2009) och Karl Edor (7/1 1917-8/10 2002) som båda flyttar till Västerås 6/8 1941.

Den nu 66-åriga Anna Stina Mattsdotter som har bott här som änka i huset sen år 1900 tvingas nu flytta. Hon får bo hos sin dotter Ester Matilda i Kumlet där hon är folkbokförd från 1932. Johan Edmund kommer tillbaka och gifter sej efter 1942 med Else Maria Persson (21/1 1918-5/2 1986) som är dotter i Båtsmanstorpet och flyttar dit.

Johan Edward och Hilda köper hemmanet på 5/200 mantal år 1930. Hilda dör samma år bara 40 år gammal, av appendicit och peritonit, dvs blindtarmsinflammation med bukhinneinflammation. I 1930 års folkräkning redovisas för Johan Edward, 1100 kr/år i inkomst och en förmögenhet på 1000 kr. Sonen Johan Henry är hemmason och tjänar 600 kr/år. 1931 värderas hemmanet och sönerna får 1/6 var av hemmanet. Det finns en revers på 2000 kr, ränta och kapitalskulden är 109,21 kr. 1938 köper sonen Johan Henry föräldrarnas och brödernas andelar. Johan Edward bor kvar till 1968 när han dör, 83 år gammal.

Sonen Karl Edor gifter sej 1944 med Sonja Salin och de skiljer sej ca 1955. 1956 gifter han om sej med Anna Maria Tillman (16/6 1912-2/5 2007) från Lövsta bruk. Karl Edor dör i Sundbyberg 2002.

1938-1985

Johan Henry Andersson (25/10 1913-12/6 1995) och Edla Sofia Karlsson (29/5 1912-11/12 2008) Han är son i huset och hon flyttar in från Hjälmunge nr 2 1937 och de gifter sej 1938. De bor här 1949 då de är nämnda vid namn i ”Sveriges Bebyggelse” Någon gång kring 1949 byter de efternamn till Härebrant. Bröderna Karl Edor och Johan Edmund byter till Härebrant på 1950-talet. Henry och Sofia säljer fastigheten och flyttar till Skärplinge 1985. Johan Henry dör 1995, 81 år gammal och Edla Sofia dör 2008, 96 år gammal.

Nedanstående bild och text är hämtade ur: ”Sveriges bebyggelse, Uppsala län D2,1949” Bilden visar det gamla huset som redovisas från 1965 nedan då som en egen avstyckad fastighet.

Bild 4. Göksnåre 79, Vavd: 10 ha, 8 åker, 2

skog in. in. Tax. jord 6.800. Till släkten 1927, förvärvad

  1. Trä, omkr. 1900, 1 rum, 1 kök, ver.

El. Ekon.ornibyggn., trä, omkr. 1900. för 2 hästar

  1. 8 nötkr. — Lantbr. Henry o. Sofia Andersson.

1985-(1986)

Karl-Erik George Bring (23/4 1927-4/1 2010) och Britt Maria (3/11 1935-15/11 2011) Han är född i Gällivare och hon i Stockholm. De skiljer sej 1994, han dör 82 år gammal i Skärplinge och hon dör 76 år gammal på Gräsö.

Sture och Julan Eriksson köper mark av honom 1976.?

(1986)-

Catarina Carlström och Roger Molin

19xx-

Catarina Carlström

1965-2001

Jack Östergren (19/2 1925-29/1 2001) från Gävle och Doris () Sommargäster. Hon bor i Solna. Doris hade en släkting i Vavd som de fick tipset av. De hyrde det lilla torpet av Henry och Sofia. När de flyttade till Skärplinge 1985 styckades torpet, med fastighetsbeteckningen 7:232, av och Jack och Doris köpte det. Marken, skog och åkrar, såldes till Sture Eriksson i Göksnåre 7:4.

2001-

Per och Pia Östergren och döttrarna Jeanette, Camilla och Susanne. Per och Pia ärvde respektive köpte torpet efter Pers föräldrar Jack och Doris. De bor i Segeltorp.