Göksnåre nr 1, A, ”Per och Pias”, ”Catarinas”

¼ mantal           Ett av byns 6 ursprungliga hemman.

Göksnåre 7:8    Finns inte med i Svenska Gods och Gårdar D10,1938

Göksn. 7:232   Finns med i Sveriges bebyggelse, Uppsala län D2, 1949, se längre fram i berättelsen.

Fastigheten anges till 5 1/3 öresland på 1500-talet. Mellan 1640 och 1649 ökar arealen till 8 1/3 öresland (12,5 hektar)

Hemmanet delas i 2 lika stora delar 1719 som här benämns A och B. Detta hemman (A) säljs 1743 till Leufstabruk.

På den fastighetsdelning som Gimo-Österby gör 1925 blir fastigheten på 10,333 ha. Där finns också ett servitut om att man har rätt att färdas över mark tillhörande 7:9 för att komma till sin mark.

Tidigt 1500-tal:

Erich. Han är troligen född i slutet av 1400-talet.

1542-1544

Oluff Ersson. Han är troligen född kring 1510. Han har troligen sonen Anders.

15xx-15xx

Anders Oluffsson. Han är troligen född kring 1540. Han är troligen son till Oluff Ersson. Han har troligen sönerna Oluff och Erich som båda tar över hemmanet, se nedan.

1599-1615

Oluff Andersson (född kring 1570) anges som ägare i Upplands handlingar. Han är troligen son till Anders Oluffsson. Han har troligen sönerna Lars (-x/7 1675), Mats (-x/6 1672) som troligen blir båtsman i byn och dottern Ingeborg (1634-x/11 1687) Dottern Ingeborg dör 43 år gammal i Göksnåre. Sonen Lars tar senare över här.

1622

Erich Andersson (född mellan 1570 och 1590) anges som ägare i Upplands handlingar. Han är troligen bror till Oluff Andersson. Fastigheten anges till 5 1/3 öresland. Han har sönerna Erich (), Anders (1621-x/5 1696), Oluff (), Mats (1625-x/4 1696) se nedan. Hans brorson Lars tar över här.

Sonen Mats (1625-x/4 1696) gifter sej med Elisabet (1636-x/4 1688) han har troligen Per (1647-x/5 1697) frå ett tidigare äktenskap.

1623-1650

Lars Olofsson Geting (-x/7 1675) är angiven som ägare i jordeboken 1640-1672. Han är son till Oluff Andersson. Getings hustru Brita (-x/10 1669) dör i Göksnåre. Geting är ett soldatnamn men det är oklart varför Lars har det, han finns inte i militära register. De får sonen Anders (1637-x/5 1697) som först blir båtsman i byn och sen skattebonde i Göksnåre nr 2, Norrgården.

Ella (1648-x/8 1705) kan vara dotter här.

Olof (1661-x/4 1697) som föds och dör i Göksnåre skulle kunna vara son här. Han gifter sej 1693 med Karin Ersdotter (1670-x/1 1698) från Näsmo. Det är oklart om de bor kvar här men de får minst en dotter Anna (x/8 1694-22/12 1742) som sen gifte sej 1733 med Lars Larsson (10/6 1708-8/6 1753) i Kärven. De i sin tur fick 3 barn varav 2 lever när Anna dör. Prästen skrev: hastigt död då hon skulle gå efter vatten.

Lars ”klagar vid Häradstinget 1658 över att hans granne Nils Ersson (Göksnåre nr 2) sätter sig i skuld.

 Anno 1658 den 21 Junij tå rätt Laga tings hölts medh Allmogen af Löfstadh och Hållnäs Sochnar, i Löfstadh Sochnestufwu, Närwarandes Cronones Befallningsman Wäl.t Lars Andersson Höök och Nembden

 Samma dagh kom för rätten Lars Olofsson i Göksnåre i Hållnäs Sochn och beswärade sigh öfwer sin granne Nils Ersson som boor på hans bördeiordh och gör der af inge uthlagor, befruchtandes att hemmanet derigenom Skall komma ifrå bördhen i oskylldhe mans händher. Blef afsagt att han Nils Ersson skall tillhållas att betala uthlagorna af sine Löös ören så långt de kunna tillräckia, förböds och dem som han sin åker och ängh pantsatt hafwer att de sigh der medh inthet befatta för än uthlagorna blifwa betalte, och der Nils Ersson icke häfdar och brukar hemmanet bättre här effter än här till, skall Han framdeles afsäijas ifrå hemmanet

  Actum ut Supra

  Anders Andersson Höök

Inger Ekbergh-Ljung på Leufsta Bruksarkiv har hjälpt mej med transkriberingen av texten.

/Nils Ersson (ca 1620 -) har ett hemman (Göksnåre nr 2) i byn. Lars Olofsson (-x/7 1675) i Göksnåre nr 1 har någon form av arvsrätt till hemmanet (oklart hur) och anklagar nu Nils för att han inte betalar sina skatter mm. Lars är orolig att hemmanet, och hans arv, ska falla i någon annans händer. Nämnden bestämmer att Nils måste betala sina skulder genom att sälja av sitt lösöre. Han har pantsatt sina åkrar och ängar och nämnden förbjuder nu borgenären (bruket?) att driva in/mäta ut dessa eller de pengar han får in från försäljningen av lösöre förrän Lars har betalt sina skulder. Nils blir slutligen uppmanad att bruka hemmanet bättre annars kommer han att ”avskiljas” från det.

Lars Andersson Höök (1605-1661) är kronobefallningsman i Olands Härad. Wäl.t är förkortning för Wälachtadt som angavs högreståndspersoner. Latinet Actum ut Supra betyder: författad tid som ovan/

1663 tvistade Lars vid tinget med Erich Ersson Duus, sin ”gårdsbo”, att han gjort sej skyldig till bruket. Denne Erich är inte hemmansägare i byn men han kan vara farbror till Lars och bo på samma hemman. Erich Ersson Duus fick avträda och Lars Olofsson Gieting fick hela hemmanet.

1664 ser vi i en annan dom att en annan farbror, Mats Ersson, är ”rättigat” till detta hemman men att han avsäger sej den rätten mot att han får ett åkerstycke som kallas Åkergiäl.

När Lars dör 1675 tar två av hans farbröder över.

1651-1654

Erich Andersson anges i mantalslängden 1651-54. Han är troligen bror till Oluff Andersson.

1655-1679

Skattebonden Anders Ersson (1621-x/5 1696) och Karin (-x/3 1679) Han finns angiven i mantalslängden åren 1655-56. Han finns även angiven i jordeboken 1680-1693 och han är en av de jordägare som 1679 säljer Skaten. Han är son till Erich Andersson. De gifter troligen sej 1655, Karin är kanske 20-25 år gammal och de får åtminstonde barnen Erik (1658-15/10 1732) som senare tar över här, en dotter (- x/4 1666), Olof (x/6 1668-) och en dödfödd dotter döpt och begravt i december 1670.

Möjligen får de även Anders (x/7 1672-29/9 1736) som dör i Kallnäs 64 år gammal, Brita (- x/7 1675) samt tvillingarna Mats och Karl (x/3 1679-) Karin dör i barnsäng strax efter tvillingarna Mats och Karls födelse. Pojkarna döps 2 mars och hon begravs 9 mars. Karin var troligen 45-50 år gammal.

1666

Erich Andersson anges i mantalslängden 1666. Han är troligen bror till Oluff.

1680-1696

Skattebonden Anders Ersson (1621-x/5 1696) Han är änkling i huset. Mats Ersson (xx) och Elisabeth (1636-x/4 1688) finns också angiven i jordeboken 1680-1693. Han är bror till Oluff och Anders. Mats och Elisabeth får Nils (1661-x/5 1696) som gifter sej 1688 med Anna Mårtensdotter från Edvalla, Per (x/12 1669-), Lars (x/8 1672-x/6 1673), Johan (x/6 1674- x/6 1674), Lisbet (x/1 1678-), Olle (x/4 1681-), Anna (x/6 1684-) och Anders (x/4 1688-) Elisabet dör i barnsäng, 52 år gammal, när sonen Anders föds. Sonen döps 16 april och Elisabet begravs 22 april. Mats är rättigat till hemmanet men har avsagt sej detta mot att få ett åkerstycke kallat Åkergiäl.

1685 är även Per Olofsson () är angiven i jordeboken. Han är son till Oluff.

1696-1720

Skattebonden Erik Andersson (1658-15/10 1732) och Karin Olsdotter (1653-18/4 1733) Han är son till Anders Ersson och angiven som ägare i jordeboken 1696-1730. Första året, 1696, är även hans bror Johan Andersson angiven i jordeboken. Eriks och Karins son Olof, som tar över sen, är även angiven som ägare 1720. Hon är från Vavd. Hennes föräldrar är Olof Hermansson (ca1610-x/10 1690) och Karin (ca 1619-x/5 1687) Hon hade också en bror, Lars Olofsson (1677-1707) som drunknade i Stockholm.

De gifter sej 1690 och får barnen Erik (x/10 1691-x/2 1692) som dör 4 månader gammal, Katarina (x/12 1692-26/11 1788) se nedan, Olof (x/11 1694-x/1 1695) som blir 2 månader gammal, tvillingarna Margareta (x/10 1695-1739) se nedan och Anna (x/10 1695- x/11 1695) som dog 1 månad gammal, Olof (x/4 1698-4/10 1780) se nedan och Anna (x/10 1700-30/6 1784) läs om henne under Personer. Eric dör 1732, 74 år gammal, och prästen skriver:

” D. 29 Octobr Erick Andersson i Giöksnåre, född ibm af äcta säng. Fad. Anders Ersson, mod. h. Carin. Sammanlefat med sin h. Carin Olofsdotter 42 åhr och aflat 7 barn. Afsomande d. 15 Octobr åldern 74 åhr.

När Erik dör pantsätter Karin hemmanet för den skuld på 363 daler 3 ½ kmt hon var skyldig till bruket.

Varken hon eller hennes släktingar kan betala skulden på annat sätt.

Hon undertecknar dokumentet 30 oktober 1732, endast 20 dagar efter sin makes död, med sitt bomärke.

Tolvmannen i Skaten Hans Larsson (1684-30/5 1756) och domare Erik Månsson (18/5 1655-31/12 1740) i Göksnåre nr 3 bevittnar hennes underskrift.

Hon dör året efter, 80 år gammal och prästen skriver:

” D. 29 Do(Apr)
H. Carin Olofsdotter ifr Giöksnåre född i Wafd. Fadr. Olof Hermansson mod.h. Carin. Med sin afledna man Erik Andersson i ….. sammanlefat 43 år. Aflat och födt 7 barn. Afled d .18 Apr ålders ti pass 80 åhr.

Sonen Olof tar över.

Dottern Katarina (x/12 1692-26/11 1788) gifter sej med Lars Larsson Duus (x/7 1674-2/2 1733) och tar den andra delen av hemmanet (B) som bildas 1719.

Dottern Margareta (x/10 1695-1739) som var piga hos en knappmakare i Stockholm. Hon dör 1739, 44 år gammal.

Sonen Olof (x/4 1698-4/10 1780) gifter sej med Anna Larsdotter från Flottskär 1722 och tar över här.

1720-1727

Skattebonden Olof Ersson (Duus) (x/4 1698-4/10 1780) och Anna Larsdotter (x/10 1698-10/6 1727) Han är angiven som ägare i jordeboken 1732-1742. De gift sej 1722. Hon är från Flottskär med föräldrarna Lars Andersson (x/2 1667-26/5 1738) och Anna Simonsdotter (x/7 1672-6/5 1763) Han är son i huset. De gifter sej 1722 och får Lars (x/8 1724-x/5 1725) som blir knappt 1 år gammal och Caisa (1727-30/5 1812) Hans hustru Anna dör, 28 år gammal och en komplikation vid den andra förlossningen är en ganska trolig orsak. Prästen skriver följande om henne:

d.18 Junij begrofs Olof ers hustru i Giöksnåre hustr Anna Larsdotter. Född uti Flåtskiär 1698. Fad. är Lars Andersson mod. hust. Anna Simsdotter. Anno 1722 blef hon gift med … Olof ersson. Lefvat med honom 4 1/2 åroch med han fådt 2 barn däraf …. lefver. Blef död d.10 hujus, 28 åhr och 8 månader gl.” 

Här kan vi notera att ett av hennes barn anges fortfarande leva, det är Caisa som senare tar över här.

Olof bor kvar och gifter om sej med namnen till sin avlidna hustru.

1728-1746

Skattebonden Olof Ersson (Duus) (x/4 1698-4/10 1780) och Anna Larsdotter (x/9 1699-23/8 1776). Han är angiven som ägare i jordeboken 1732-1742. Han är änkling här och hon är från Göksnåre nr 2. De får troligen Caisa (juni-dec 1728-30/5 1812) se nedan innan de gifter sej 1730 och får barnen Anna (x/12 1730-) se nedan, tvillingarna Lars och Erik (x/12 1733-) se nedan, Olof (22/2 1737-) se nedan, Margareta (23/12 1739-) se nedan och Karl (26/8 1743-) se nedan. Nu är hemmanet angivet som 1/4 mantal, 4 1/6 öresland. Olof säljer hemmanet 1741 till bruket för 865 riksdalerd ¾ kopparmynt. Tredje gången det är uppe till tinget hävdar sockensmeden Jörgen Hossman i Bälinge att han vill köpa hemmanet och att han betalat köpeskillingen. År 1742 stämmer Hossman, på sin hustru Anna Eriksdotters vägnar, Olof Ersson för arvet efter Erik Andersson på hemmanet. Arvsskiftet skedde i oktober 1732.

Olof och Anna får bor kvar här först som frälsebönder och senare tillsammans med de nya innehavarna. Anna dör 1776, 76 år gammal och Olof dör 4 år senare 82 år gammal. I död- och begravningsboken anges:

”Göksnåret Octob 8
Olof Ersson född uti Göksnåret d. 17 Aprill 1698. Fadren Eric Andersson, modren hustru Cajsa Larsdotter. Har ej kunnat i bok. Gift första gången d. 1 Nov 1722 med afledna hsutru Anna Larsdotter ifrån Flåtskär och under några års sammanlefnad med henne aflade 2 barn en son och en dotter af hvilka dottern lefwer. Gift andra gången d 12 Julii 1730 med afledna hsutru Anna Larsdotter i Göksnåret och lefwat med henne 46 år 1 månad och 16 dagar och haft 7 barn, 5 söner och 2 döttrar af hvilka 2 söner och döttrarna ännu lefwa. Fördt en christl. och ärbar wandel. Warit mäst sängliggande innemot 5 år af ålderdomsdkrämpor och afled d. 4 Octobr då han war 82 1/2 år gamal.”

Dottern Caisa (1727-30/5 1812) från förra giftet gifter sej och tar över här.

Dottern Anna (x/12 1730-) lever 1780 när fadern dör. Är då 50 år gammal.

Sonen Lars (x/12 1733-) är död 1780 när fadern dör.

Sonen Erik (x/12 1733-) är död 1780 när fadern dör.

Sonen Olof (22/2 1737-) lever i Åsmundbo till 1759 då han blir antagen som fördubblade båtsmannen Olof Olofsson Fritalig i Årböle. Där är han antecknad till 1763. 1780, när fadern dör, lever han och är 43 år gammal.

Dottern Margareta (23/12 1739-) lever 1780 när fadern dör. Är då 41 år gammal.

Sonen Karl (26/8 1743-) är död 1780 när fadern dör.

1746-1786

Frälsebonden Lars Israelsson (4/9 1722-31/3 1800) och Caisa Olofsdotter (1727-30/5 1812)

Han är från Rutarbo och hans släkt bakåt, med bla borgare i Öregrund, finns i släktträdet för Elna Olivia Karlsson (Maria L Hallengrens mormor) som kan läsas på www.hallengren.se.

Caisa är dotter i huset. osäkerhet om födelsedatum och år beror på att hon inte finns angiven i födelseboken. gifter sej 1746. 1748 är både han och svärfar Olof Persson angiven i inspector Sam Tärnströms protokoll.

Hans yngre bror Erik Israelsson Kallman (x/ 9 1727-1759) är båtsmansfördubbling i Göksnåre 1748-1759 och gift från 1753 med Maria Hansdotter (3/11 1728-16/3 1788) som är dotter till den tidigare båtsmansfördubblingen Hans Hansson Kallman i Göksnåre. Han dör i Karlskrona samtidigt med 3 andra båtsmän från Hållnäs.

Lars har 1760 en skuld till bruket på 479 riksdaler vilket gör honom till den näst mest skuldsatte i byn. Lars finns omnämnd i handlingarna från 1780 års ägodelning av skog.

De får barnen Margareta (8/7 1748-7/4 1826) se nedan, Anna (23/11 1750-27/11 1827) se nedan, Catharina (31/3 1753-12/12 1822) se nedan, Brita (14/12 1755-18/8 1822) se nedan samt tvillingarna Olof (29/3 1760-12/6 1824) se nedan och Lars (29/3 1760-12/5 1836)

Lars dör 1800, 77 år gammal, i byn. I död- och begravningsboken anges:

”Göksnåre d. 6 Apr
Gl Bonden Lars Israelsson född 1722. Föräldrarna Torp. Israel Mattsson i Rutarbo och hust . Gifte sig d. 9 Nov 1746 med efterlefvande hust. Carin Olofsdr. i Göksnåre med hvilken haft 6 barn, 2 sr och 4 dr som ännu lefwa. Legat sjuk sedan för Juhl tiden och dog af ålderdom d. 31 artii 78 år gl.”

Karin anges som ”sjuklig” från 1803 och flyttar efter 1708 till sin dotter Brita i Kärven. Hon dör där, ca 84 år gammal.

Dottern Margareta (8/7 1748-7/4 1826) gifter sej 1774 med drängen Lars Andersson (30/12 1752-18/3 1800)

Han är son till förre skattebonden i Göksnåre nr 6 och numera skogvaktaren Anders Ersson och hans hustru Helena Johansdotter. Enligt jordeboken och Leufsta bruks bondebok tar de över här 1786.

Dottern Anna (23/11 1750-27/11 1827) gifter sej med båtsmannen i Göksnåre Anders Månsson Friskman, läs mer om dem i Båtsmanstorpet.

Dottern Catharina (31/3 1753-12/12 1822) gifter sej 1784 med torpare Jan Jansson Skatberg, läs om dem i Göksnåre 7:11.

Dottern Brita (14/12 1755-18/8 1822) gifter sej med sonen i Båtsmanstorpet Anders Andersson. Läs om dem där.

Sonen Olof (29/3 1760-12/6 1824) tar sej namnet Hållander och blir skogvaktare här i byn 1794. Läs om honom där.

Sonen Lars (29/3 1760-12/5 1836) gifter sej 1784 med Kajsa Matsdotter (5/8 1765-14/1 1844) från Önsbo. De får Lars (9/3 1787-26/5 1787) som dör 2 ½ månad gammal, Mats (7/7 1789-11/7 1789) som dör 4 dagar gammal, Lars (14/6 1790-10/9 1791) som dör 15 månader gammal, Catharina (2/4 1793-27/7 1867), Anna (11/7 1796-27/5 1891), Mathias (12/12 1799-13/8 1810) som dör 10 år gammal av rödsot, Stina Greta (23/5 1803-6/8 1810) som dör 7 år gammal av rödsot och Maja Brita (21/8 1805-8/1 1873) Lars dör 1836, 76 år gammal och Kajsa dör 1844, 78 år gammal, båda i Önsbo. De båda överlever med god marginal 5 av sina 7 barn.

1786-1800

Lars Andersson (30/12 1752-18/3 1800) och Margareta Larsdotter (8/7 1748-7/4 1826) Hon är dotter här och han är son i Snickars. De gifter sej 1774 och får barnen Anders (8/5 1775-4/9 1834) som stammar och som sen tar över här, Catharina (3/11 1776-3/3 1841) läs mer om henne under Personer, Anna (3/2 1779-) se nedan, Lars (2/7 1781-12/6 1782) som blir 11 månader gammal, Margareta (1/4 1783-14/2 1784) blir 10 månader gammal, Lars (8/12 1785-) se nedan, Erik (10/12 1787-) se nedan och Peter (9/8 1792-30/11 1800) som dör av kopporna, 8 år gammal.

Lars Andersson, svärfadern Lars och en son dör alla år 1800. Lars dör av bröstsjuka, hans son Peter dör av kopporna efter att legat sjuk 14 dagar hos sin syster och svåger i Leufsta bruk och svärfadern Lars Israelsson dör av ålderdom 31/3 efter att ha legat sjuklig sedan jul.

Om Lars Andersson skriver prästen:

”Göksnåre d. 30 mars
Bonden Lars Andersson född d. 30 Dec 1752. Föräldrarne Bonden Anders Ersson och Hust Anna Jansdr.. Gifte sig med efterlefvande hustr Greta Larsdr. den 7 Oct 1774 med hvilken haft 8 barn 5 söner och 2 dr. ännu lefwa. Warit brössjuk i 9 dygn och dog d, 18 Mars 48 år gl”.

Av deras 8 barn har alltså bara 1 dött före honom, men sonen Peter dör som sagt senare samma år.

Margareta lever som änka tills hon dör av bröstfeber nästan 78 år gammal.

Sonen Anders tar över och både hans farmor änkan Caisa och hans mor änkan Margareta följer med.

Dottern Anna (3/2 1779-) flyttar till Leufsta 1802. Hon arbetar som piga på olika ställen runt Skärplinge. 1824 flyttar hon till Mjölnarbo och 1826 till skärsvaktaren i Ledskär Jonas Åman som piga. 1828 flyttar hon till en bokhållare i Löten och 1830 till Västlands bruk hos traktören där. 1831 flyttar hon till Österlövsta igen och sen är det oklart. Det finns en viss osäkerhet i dessa uppgifter då hennes födelsedatum anges till 17/7 1779 men det är ändå sannolikt att det är rätt person.

Sonen Lars (8/12 1785-) flyttar till det andra Göksnåre 1 som dräng år 1800 och vidare till Göksnåre 4 som dräng 1804. Där är han angiven men sen överstruken utan någon angivelse om vart han flyttat.

Sonen Erik (10/12 1787-9/4 1877) blir varnad av kyrkan flera gånger. 1807 begick han uppskrift. Det anges ”sista varningsgraden” Han flyttar till Julö och gifter sej 1816 med Barbro Andersdotter (12/6 1792-22/7 1874) från Ströma, Kussil, Hållnäs. De får Anna Greta (20/1 1817-23/9 1887) i Slada och flyttar sen till Hjälmunge där de blir frälsebönder. De får Lars Erik (7/3 1820-25/12 1893), Anders (3/3 1824-9/3 1824) som dör 6 dagar gammal, Kajsa (3/3 1824-7/4 1826) som dör 2 år gammal, Jan Petter (6/3 1827-23/8 1854) som dör 27 år gammal av vattusot, Anders (5/1 1830-19/10 1916), Karl Fredrik (5/11 1834-22/12 1898) och Nils (11/1 1840-29/3 1922) Hon dör av slag 1874, 82 år gammal och Erik dör 1877, 89 år gammal, båda i Rocknö, Tolfta.

1800-1835

Frälsebonden Anders Larsson (8/5 1775-4/9 1834) och Magdalena Persdotter (3/9 1777-4/2 1854) Han är son i huset och hon är från Önsbo med föräldrarna Per Persson (29/3 1760-27/12 1801) och Brita Larsdotter (x/10 1744-8/3 1817) Han lider av bolbutiens dvs. han stammar. De gifter sej 1800 och får barnen Lars (24/11 1801-3/9 1834) se nedan, Per (16/1 1804-16/12 1860) som tar över här, Anders (9/10 1812-4/9 1834) som dör av koleran 21 år gammal och Eric (16/6 1816-21/8 1816) som dör av diarre 2 månader gammal.

Hans farmor Caisa flyttar till Kjärven och dör där 1812. Hans systerdotter Anna Lovisa Mineur är piga i Göksnåre 4 och dör i koleran.

Han är noterad på skifteskartan från 1823. Alla byns 10 frälsehemman skiftas till samma storlek, 2 2/5 öresland, dvs 3,6 hektar. De skiften han får är nr 108-131. Hennes mor, änkan Brita Larsdotter (x/10 1744-8/3 1817) flyttar hit när hon blir änka och dör här, 72 år gammal.

Sonen Lars (24/11 1801-3/9 1834) flyttar till Gefle 1825. Han kommer tillbaka 1828 då med efternamnet Hålldal och är gift med Anna Sätterberg (24/11 1798-2/9 1834) De får Anders (14/1 1828-8/9 1834) se nedan, Lars Petter (21/5 1829-19/5 1877) se nedan, Lars Eric (5/5 1831-4/9 1834) se nedan och Johan (3/11 1833-9/11 1833) som dör 6 dagar gammal.

Anders skuld till bruket låg under åren 1829-31 på ca 255 riksdaler.

Anders själv, sonen Lars (24/11 1801-3/9 1834), sonhustrun Anna Sätterberg (24/11 1798-2/9 1834) och barnbarnen Anders (14/1 1828-8/9 1834) och Lars Eric (5/5 1831-4/9 1834) dör av koleran.

Bouppteckningen efter Anders Larsson utfördes 27 oktober och redovisar att han efterlämnade hustrun Magdalena Persdotter och sonen, frälsebonden Per Andersson 30 år. (Sonen Lars dog 3 dagar före Anders och sonen Anders dog samma dag som fadern Anders)

Boet uppgavs av änkan enligt följande:

– Kreatur: 1st 5-årig svart fåle 15 rd, 1 rött sto 9 år gammalt 15 rd, 1 gammal röd häst 18 år 12 rd, 1 ko Ånla 9rd, 1 kviga Swana 9 rd, 1 ko Blomma 7.32 rd, 1 ko Svartgås 6.32 rd, 1 kviga Svartros 4 rd, 1 kviga Rödkinna 6 rd, 2 små hagkalvar 2,32 rd, 7 tackor 9.16 rd, 2 lamm 2.16 rd till ett totalt värde om 97 riksdaler 32 skilling

– Diverse husgeråd: 1 dalkarlsskåp*, 1 litet skåp, 1 bord i helgdagsstugan, 1 soffa, 1 gammalt bord, 2 sänggardiner 24 alnar*, 1 sädeslår, 1 liten lår, 1 baktråg, 1 grytlock, 1 brödmått, 1 söndrig gryta, 1 plåtpanna, 1 lampxx, 1 gammal porslinskruka, 1 blecktallrik, 1 tackjärnspanna, 1 gammalt skrin, 1 harvel*, 2 gamla embar, 1 rinsell*, 1 gammalt väggur, 1 linstråka, 1 klyfta, 1 saltkar värderat till ca 13 riksdaler.

– Brygg- och laggkärl: 1 litet kar, 1 liten tunna, 1 mindre tunna, 1 ståck, 1 stannfat* värderat till ca 3 riksdaler

– Åker- och körredskap: 1 verkvagn 6rd, 1 rader med kedjor*, 1 trästock*, 1 håck*, 1 gammal höskrinda, 1 gammal vinterskrinda, 1 åkerharv, 1 mellantåg*, 1 åkerskrinda, 1 verkkärra, 1 par gamla wang xxx, 1 kolryss, 1 kolskrinda, 1 järnstege, 1 rader botten*, 1 par träskodda kälkar, 2 par järnskodda kälkar, 3 söndriga kälkar, 1 drätt*, 1 gammal åkerharv, 1 drätt, 1 skakel, 2 gamla trästockar*, 1 nytt årder utan bill*, 1 sele, 1 sele med xxx värderat till ca 18 riksdaler.

– Järnsaker: 2 spett, 1 grep, 1 högaffel, 2 gamla skyfflar, 1 ståckeltåg*, 3 skäror, 1 flänkyxa, 3 liar med orv, 2 liar utan orv, 3 gamla liar värderat till ca 3 riksdaler

– Diverse: 2 gamla porslinstallrikar, 1 bråk*, 2 björkplankor, 3 björkbottnar, 1 större bräda, 1 bräda, 2 säckar, 2 selar värderat till drygt 1 riksdaler.

– Tenn, Koppar, Porslin: 1 slätt tennfat, 1 tennstop, 1 kopparfat, 4 porslinstallrikar värderat till ca 2 riksdaler

– Mans gångkläder:1 vardagsrock och byxor, 1 vardagströja, 1 randig väst, 1 skjorta, 1 gammal mössa, 2 gamla hattar värderat till ca 2 riksdaler

– Diverse: 1 brånkagge*, 1 bytta med lock, 2 lakan, 1st 2-famnars not*, 1 karmstol, ½ wick__not* allt värderat till drygt 1 riksdaler.

Summa tillgångar var 152 riksdaler 7 skilling banco.

Sterbhusets skulder

– Till Leufsta Bruks kontor, 177 riksdaler 34 skilling 5 runstycken

– Till sjömannen i Årböle Jan Eric Årman enligt revers av den 13/3 1826, 15 riksdaler 16 skilling

– Till pigan Anna Larsdotter i Göksnåre enligt revers av den 4 januari 1832, 10 riksdaler 32 skilling

– Till ovanstående för upplupen ränta, 1.44.8 riksdaler

– Till nämndeman Olof Olsson i Årböle 24 skilling

– Till Kommisarien AG Nordling kontant 4 riksdaler

– Till bonden unge Eric Ersson i Göksnåre kontant med upplupen ränta, 6.24.11 riksdaler

– Förrättningsmäns arvode, 2.24 riksdaler.

– De fattigas andel av inventariesumman, 10 skilling

Summa, 219 riksdaler 17 skilling 5 runstycken

Änkan Magdalena Persdotter intygar att allt blivit riktigt upptecknat

Förrättningsmännen landsfiskalen AG Nordling och nämndeman Mats Ersson i Vavd undertecknar med namnteckning respektive bomärke.

De fattigas andel av inventariesumman är betald med 10 skilling. Kvitteras av M Wallmon

Förklaringar:

– Dalkarlsskåp eller dalaskåp. Målade möbler såldes av folk från Dalarna som rste runt i landet.

– Sänggardiner 24 alnar. Tyg som hängdes runt sängen. 24 alnar är ca 14,2 meter

– Harvel eller härvel är ett visst slags redskap på vilket spunnet garn vindas upp från rulle i spinnrock eller från spinnmaskin.

– Rinsell, oklart

– Rader med kedjor. En rader (råder) är en lång, smal, lådliknande vagnsflake med lösa sidobräder eller flake med fasta gavlar och löstagbara sidobräder för montering på kälkar.

– Trästock är ett årder dvs hela den träkonstruktion och bill som anväds för plöjning.

– Håck, oklart

– Mellantåg, oklart

– Rader botten. En rader (råder) är en lång, smal, lådliknande vagnsflake med lösa sidobräder eller flake med fasta gavlar och löstagbara sidobräder för montering på kälkar.

– Drätt är troligen en del till en plog

– Årder utan bill. Åder är föregångaren till plogen Årdret bestod av tre delar, pinne, bill och stång. Billen som plöjde fåran var järnskodd i spetsen- Ståckeltåg, oklart

– Bråk. Bråkar är verktyg som används i linberedning.

– Brånkagge, oklart

– 2-famnars not. Ett fiskenät med måttet ca 3,5 meter

– Wick__not. Fiskenät, oklar för vad.

– Leufsta Bruks kontor, är det konto hos bruket där arrenden, skatter, varuuttag, arbetslön mm bokfördes för varje brukare eller torpare.

– Sjömannen i Årböle Jan Eric Årman är sjömannen Johan Eric Årman (27/8 1795-14/6 1846) i Kullen, Årböle.

– Till pigan Anna Larsdotter i Göksnåre enligt revers av den 4 januari 1832. Den Anna som avses kan bara vara vara Anna Larsdotter (12/7 1789-24/11 1832) som, 42 år gammal, 1832 flyttar in till Göksnåre nr 6B från Leufsta. Läs om henne och varför Anders Larsson var skyldig henne pengar under fastigheten Göksnåre nr 6B.

– Till ovanstående för upplupen ränta. Detta innebär att räntan var 6%.

– Nämndeman Olof Olsson i Årböle är skattebonden Olof Olsson (20/1 1790-26/9 1847)

– Kommisarien AG . Anders Gabriel Nordling (30/10 1791-21/6 1865) på Flottskär. Dykerikommisarie, landsfiskal mm

– Bonden unge Eric Ersson i Göksnåre är skattebonden i Göksnåre nr 4, Sörgården (26/10 1790-30/3 1862)

Anmärkningar:

– Kreaturens värde var ca 64% av boets totala värde

– Skulderna var 44% högre än tillgångarna

– De fattigas andel var ca 1,3 promille av tillgångarna.

– Skulden till bruket som låg på ca 255 riksdaler åren 1829-31 hade nu minskat med 75-80 riksdaler

– Lånen var alla på små belopp, det var skulden till bruket som stod för över 80% av hans skulder.

Bouppteckningen för Anders son Lars och hans hustru Anna utförs samma dag, 27 oktober, och där kan läsas att de efterlämnade sin femårige son Lars Petter (deras 2 andra söner dog också i koleran) Den omyndiges närmaste fränder på fädernet var frälsebonden Per Andersson i Göksnåre och frälsebonden Anders Persson i Önsbo. Den förstnämnde var närvarande och uppgav boet som följer:

– Kreatur: 3 får som var värda 4 riksdaler

– Husgeråd: 1 såll, 1 mässingsstake, 1 bleckskopa, 1 hopsatt tallrik, 1 panna, 2 par ullkardor, 1 låda, 1 kista värderat till drygt 2 riksdaler

– Mans gångkläder: 1 grå syrtut* och byxor 4 riksdaler, 1 svart, byxor och väst 4 rd, 1 randig väst, 1 blå frack och väst, 1 par blångarnsbyxor, 1 randig ylleväst, 1 vardagströja och byxor, 1 hatt, 1 par gamla stövlar, 1 mössa, 3 nattkappor till ett totalt värde på 11 riksdaler

– Qvinns gångkläder: 1 klädeskappa, 1 svart klädning, 1 vit mössa, 2 mösstycken*, 2 hyskor, 1 gammalt förkläde, 1 ullklädningh, 1 rödrutig klädning, 1 rödrutig (dottning?), 1 randigt ylleförkläde, 1 lintyg, 1 rutig shafwel*, 1 vit xx halsduk, 1 rutig xx halsduk, 1 par gamla gardiner, 1 gammalt lakan, 1 psalmbok värderat till ca 13 riksdaler

Summa inventarier 28 riksdaler 42 skilling

Sterbhusets skulder

– Till Carl Settergren i Åhrböle enligt revers av den 11 juli 1830 löpande 6% ränta, 12 riksdaler

– Förrättningsmäns arvode, 1 riksdaler

– De fattigas andel av inventariesumman, 3 skilling

Summa skulder, 13 riksdaler 3 skilling

Magdalena Persdotter, moder till Lars Andersson, intygar med sitt bomärke att allt blivit riktigt upptecknat.

Förrättningsmännen landsfiskal AG Nordling och nämndeman Mats Ersson i Vavd skriver under med namnteckning respektive bomärke

De fattigas andel av summa inventarier är betalt med 3 skilling banco vilket kvitteras av M Wallmon.

Förklaringar:

– Frälsebonden Per Andersson i Göksnåre är Lars yngre bror Per Andersson (16/1 1804-16/12 1860) som tar över detta hemman.

– Frälsebonden Anders Persson i Önsbo är Lars morbror Anders Persson (29/10 1799-3/3 1868) Han är gift med Anna Friskman (20/8 1800-28/8 1884) från bptsmanstorpet i Göksnåre.

– Syrtut. Särskilt på 1700- och 1800-talen förekommande typ av livsydd, lång rock för innebruk med slag och skört och en eller två knapprader, använd både för civilt bruk och som uniformskappa.

– Mösstycken. Kvinnor som använde bindmössa hade under mössan ett vitt stärkt mösstycke av ihopsydda knypplade spetsar

– Shafwel, oklart

– Carl Settergren i Åhrböle är skattebonden Carl Zettergren (11/11 1828-12/9 1895)

– Landsfiskal AG Nordling är kommisarien Anders Gabriel Nordling (30/10 1791-21/6 1865) på Flottskär. Dykerikommisarie, landsfiskal mm

– Nämndeman Mats Ersson i Vavd är Mats Ersson (14/2 1778-27/3 1837) född i Göksnåre nr 2A, Norrgården. Gift och bosatt i Vavd blir han, tolvman, nämndeman och häradsdomare.

– M Wallmon är kyrkoherden Mattias Wallmon (8/2 1790-9/6 1836) Han var född i Valö och dog 46 år gammal av ”hjernans inflammation”

Anmärkningar:

– Detta unga par, 32 och 34 år gamla, har ännu inte, åtminstonde inte formellt, tagit över hemmanet. De har hunnit få 4 söner varav endast en överlever dem. Man ser i denna bouppteckning att de ännu inte är etablerade frälsebönder med allt vgad det innebär av kreatur och inventarier.

– Kreaturens värde var ca 14% av boets totala värde.

– Skulden var på ca 42% av tillgångarnas värde.

– De fattigas andel var ca 2 promille av tillgångarna.

Anders hustru Malena Persdotter blir, tillsammans med det ena barnbarnet Lars Petter Larsson (21/5 1829-19/5 1877) ensamma kvar och deras son Per tar över.

Sonsonen Lars Petter Larsson (21/5 1829-19/5 1877) bor kvar med sin farmor när hans föräldrar och syskon dött i koleran när han var 5 år gammal. I husförhörslängden anges att han får ”underhåll av fattigmedlen” Han flyttar 16 år gammal till granngården Göksnåre nr 1B 1845 som dräng. Han flyttar till Skaten 1946 och vidare till Göksnåre nr 2 1847 och Vavd nr 3 1848. Där blir han kvar till 1852 då han flyttar till Flottskär. Han flyttar 1855 till Vavd nr 4, 1856 till Årböle nr 2 och 1857 när han hunnit bli 28 år flyttar han till Gävle III roten 2kv som dräng hos en handelsbokhållare. Han flyttar till kv 2, 10 roten fastighet 190 1864. ”Skrivs här för 1865” vilket betydde att han fördes över till ”obefintliga 1861-1925” år 1865. Han flyttar till Sundsvallstrakten där han gifter sej med den 13 år yngre, Ingrid Helena Andersdotter (11/5 1842-5/1 1875) från Tuna. De bor i Girsjön, Attmar från före 1865 och de flyttar 1873 till Tjärnsjö, Stöde församling. De flyttar till Grantjärn där är han arbetare och har inte fått några barn när hans hustru Ingrid Helena dör 1875, 32 år gammal, utan angiven orsak. Hennes bouppteckning uppger att hon heter Ingrid Hilma Falk. Som arvingar uppges hennes mor änkan Chatarina Falk och maken Lars Petter Larsson. Boet uppges som följer:

– Koppar: 7 saker värderade till 8,75 kr

– Bleck- och järnsaker: Ett antal saker värda 10,51 kr

– Glas och posrslin för sammanlagt 2,38 kr

– Husgeråd för 19,48 kr

– Laggkärl för 2,90 kr

– Linne och sängkläder för 12 kr

– Gångkläder för 18 kr

– Diverse husgeråd för 21 kr

– Kreatur: 10 st värderade till 99 kr varav en 1 häst 75 kr

– Fastighet: 1 torplägenhet värd 200 krSumma inventarier 394 kr

Skulder till 5 olika privatpersoner och en handlare för sammanlagt 503 kr

Boet hade alltså en skuld på 109 kr som moderna och Lars Petter fick ärva

Drygt två år senare begår han självmord två dagar före sin 48-årsdag. I död- och begravningsboken anges: Medelst hängning afhändat sig lifvet i aftonen 18.de eller troligast den 19 Maj.

1835-(1862)

Frälsebonden Pehr Andersson (16/1 1804-16/12 1860) och Maja Greta Persdotter (16/9 1802-5/4 1872) Han är son i huset men utflyttad sen länge. Hon är född i Storgubben, Forsmark med föräldrarna kolaren Per Jansson och Brita Lena. De är gifta sen 1828 och bor då i Olarsbo. De flyttar in från Göksnåre nr 3 som de innehaft och tar över här när hans far och familj drabbats av koleran. Han är noterad på skifteskartan från 1839-44. Tomten har littera 108 på den kartan. De har fått Anders Peter (14/11 1828-17/12 1891) som tar över här och Lena Caisa (29/7 1831-20/2 1850) som dör 19 år gammal av lungsot och Carl Eric (6/12 1834-28/3 1868) läs mer om honom under Personer i berättelsen om hans hustru Anna Stina Matsdotter (30/10 1835-2/6 1927)

Här får de Johan Gustaf (26/7 1837-22/1 1893) läs mer om honom under Personer, Maria Charlotta (16/8 1840-21/7 1875) läs mer om henne under Personer och Lars Fredrik (13/3 1843-30/3 1843) som dör efter 11 dagar av bröstsjukdom. Pehrs mor änkan Malena bor kvar tills hon dör av ålderdom 76 år gammal 1854 medan hennes barnbarn tar över. När Pehr dör 1860 så är 4 av barnen i livet, Anders Petter, som tar över, är 32 år, Carl Eric är 26, Johan Gustaf är 23 och Maria Charlotta är bara 2 år gammal.

Bouppteckningen utförs 16 januari 1861 och anger just att han efterlämnade änkan och de 4 barnen. Torparen Gustaf Löfström vid Ranndala, Österlövsta socken inställde sej som förmyndare för den omyndiga dottern.

Boet uppgavs av änkan enligt följande:

– 1 kopparbärare, 2 kaffepannor, 2 kopparkrukor, 1 mindre och en gammal kopparpanna, 2 flaskor, 2 formar, 6 tennfat, 6 tallrikar, 1 kaffebricka, 1 brödkorg, 1 långpanna, 1 stekpanna, 3 tackjärnspannor, 1 plåtpanna, 1 våffeljärn, 3 rivjärn, 1 blecklykta, 2 strykjärn, 1 kaffebrännare, kvarn och burk, 4 grytor, 2 pannhällar, 1 ljusstake mindre, 1 ljusstake bättre, 1 skänk 8 kr, 3 fällbord 9 kr, 4 dragsängar 9 kr, 1 bordbänk sämre, 1 gammal soffa, 3 skåp 9 kr, 4 par rottingstolar, 1 stor kista, 1 slagur med fodral, 1 mindre ur, 1 mindre skrin, 1 toalettspegel, 2 väggspeglar, 1 skallra, 1 gammal pingla, 1 par glasögon*, 2 gamla snusdosor*, 1 lädersele, 1 fjäderkärra med fotsäck 30 kr, 1 verkkärra 10 kr, 2 verkvagnar 32 kr, 1 åka* 8 kr, 1 färdåka, 2 drätter*, 2 gamla skaklar, 3 ½ par kälkar 14 kr, 1 par kälkar träskodda, 3 selar, 2 åkerharvar, 2 trästockar*, 1 årder, 1 sommarskrinda, 2 vinterskrindor, 2 malmkistor*, 2 rader, 1 gammal hock*, 4 järnkedjor, 1 kolryss, 1 kolskrinda, 1 slipsten, 1 slipsten grov, 2 spett, 3 skyfflar, 3 grepar, 1 brandring*, 6 huggyxor, 1 flänk- och handyxa, 3 hackor, 1 hyvelbänk, 2 sågar, 1 foghyvel, 4 borrar, 1 mindre hyvel och vinkel, 1 bondkniv, 3 kar, 2 tinor, 1 fotbunke, 1 vattningslår, 1 rältina*, 1 drickstunna av ek, 2 dito av furu, 4 embar, 14 gamla skräptunnor, 1 hyllskåp, 2 spannmålslårar, 1 gammal handkvarn, 4 tjärbyttor, 3 baktråg, 3 gamla kärnor, 1 såningsskäppa, 1 hummelsil*, 1 mjölsikt, 3 såll, 12 sämre liar, 3 småtänger, 3 släggor, 3 stampar, 1 hammare, 1 hovtång, 1 nageltorn* och eldspade, ¼ balja och städ*, 1 par vävstolar, 6 br. Kaggar*, 1 par rännträn*, 1 kabbelställning*, 6 byttor, 1 dricksflaska, 3 linbråkar, 1 strömmings ½-tunna, 1 svart rock och byxor 8 kr, 1 päls av kläde 12 kr; 1 syrtut och byxor 6 kr, 1 sommarrock, byxor och väst 4 kr, 3 västar, 1 gammal päls, 1 skinnkappa ofodrad 7 kr, 2 gamla mössor, 3 hattar, 1 par vantar, 6 par gardiner, 2 par sämre gardiner, 2 skopor, 8 väpor*, 10 skjortor, 2 sängtäcken, 1 bolster med rörvipp, 3 kuddar, 2 enkla täcken, 4 skinnfällar, 5 nya lakan, 3 borddukar, 2 servetter, 3 par stövlar, 10 par bordsknivar, 1 förskärare, 2 träbetsman, 2 ullsaxar, 1 mansax, 2 ½ dussin porslinstallrikar, 2 dricksmuggar, 3 spillkammar, 4 assietter, 2 karotter, 1 gammalt porslinsfat, 3 djupa stenfat gula, 10 stenfat, 2 stenskålar, 3 krukor, 2 sjökorgar, 4 handkorgar, 10 vävskedar*, 1 glasflaska och karrafin, 1 större butelj, 5 glas, 6 buteljer, 3 lövskäror, 2 skällor, 2 selputor*, 40 alnars grövre mattor*, 3 spinnrockar sämre, 6 spannmålssäckar, 1 par ryktdon, 1 häst Bläsen 70 kr, 1 sto Blesan 70 kr, 1 sto Blacka 25 kr, 1 kalv 20 kr, 1 ko Hjertros 16 kr, 1 ko Rösida 18 kr, 1 ko Sjöna 1 ko Eppla 19 kr, 1 ko Morlik 15 kr, 2 mindre kvigor 12 kr, 1 oxe 6 kr, 8 får 16 kr.

Summa 715,53 kr

Änkan Maja Greta Persdotter intygar att boet blivit riktigt upptecknat

Förrättningsmännen BA Sjögren och nämndeman Anders Hålldin skriver under med sina namnteckningar

Fattigprocenten 1 kr 2 öre är betald vilket kvitterades av JG Söderbaum

Förklaringar:

– Torparen Gustaf Löfström i Ranndala är okänd. Han finns inte i husförhörslängderna i Ranndala. Ranndala tillhör Åkerby by. Det skulle kunna vara den Gustaf (25/12 1810-12/2 1899) som föds i Österlövsta och dör i Film.

– Glasögon var ovanliga. De första vi finner är vid ca år 1850.

– Snusdosor. Detta är den första förekomsten av detta i byn.

– Åka, oklart

– Drätter är troligen en del till en plog

– Trästock är ett årder dvs hela den träkonstruktion och bill som anväds för plöjning.

– Malmkistor, oklart

– Gammal hock, oklart.

– Brandring. Stöd för gryta i eldstad

– Rältina, oklart

– Hummelsil. En filtreringsanordning för humle av trä. Granträram med botten av korgflätning.

– Nageltorn. Ett järn som användes vid skoning av hästar för nitning av sömmen

– ¼ balja och städ. Smedsutrustning som var delägt av 4 hemman.

– br. Kaggar. Oklart

– Rännträn verktyg för linberedning eller en hjulaxel

– Kabbelställning är en del tillhörande vävning

– Väpor, oklart

– Vävskedar är det kamliknande redskap, som placeras i vävstolens slagbom, genom vilken varpens trådar träs med hjälp av en skedkrok, för att det ska bli rätt mellanrum mellan trådarna i väven.

– Selputor är kuddformig stoppning fäst vid någon del av en sele för att skydda hästen mot skavning;

– 40 alnars grövre mattor. Då en aln är 59,4 cm blir detta nästan 24 meter mattor.

– BA Sjögren är bonden i Kvarnbo och fjärdingsmannen Bengt Adolf Sjögren (23/6 1834-30/10 1866) (som dör 6 år senare, bara 32 år gammal, i den stora branden i Årböle)

– Nämndeman Anders Hålldin är frälsebonden Anders Hålldin (8/5 1811-1/8 1893) i Malen

Anmärkningar:

– Skulder. För ovanlighetens skull redovisas inga som helst skulder. Inte ens utgifter kopplade till dödsfallet som arvode till förrättningsmän och begrav

– Kreaturen stod för 43 % av boets totala värde

– Fattigprocenten var ca 1,4 promille av boets värde.

(1862)-1881

Anders Petter Persson (14/11 1828-17/12 1891) och Kaisa Maria Andersdotter (26/7 1827-28/7 1890)

Alla frälsebönder i Göksnåre blir formellt uppsagda för avflyttning av bruket 1865 men det är bara en formalitet med ett internt ägarbyte för brukspatron så alla fick avtal med den ”nya” ägaren fidekommissen. Det är då fortfarande ”Per Anderssons änka” som innehar detta hemman.

Anders Petter är son i huset men född i Olarsbo innan hans föräldrar flyttade hit. Caisa Maria är dotter till torparen Anders Andersson Hålldal och Stina Persdotter i Snickars. De bor hos hennes föräldrar innan de flyttar hit.

De har fått Pehr Eric (26/5 1850-30/1 1851) som dör 8 månader gammal, Maria Catharina (8/11 1851-23/6 1886) som tar över här, Johanna Christina (31/12 1854-7/1 1939) läs mer om henne under Personer, Maria Katarina (8/11 1857-23/6 1886), Matilda Charlotta (10/9 1858-12/5 1928) läs mer om henne under Personer och Augusta (27/12 1861-23/6 1952) som gifter sej med Anders August Olsson från Önsbo och flyttar in i och tar över Göksnåre nr 5.

Jordbruksundersökning 1878 visar att de har 3 hästar, 1 tjur, 12 kor, 5 ungnöt, 70 får samt 1 svin. Läs mer i den egna berättelsen om 1878 års jordbruksundersökning. Uppgiften om 70 får är tveksam, det finns inget mer som ger intrycket att de skulle ha så många. Det som anges i några bouppteckningar här vid den tiden tyder på att de hade 5-10 får.

När Kajsa dör 1890, 63 år gammal, anges det att Anders vistas i Börstil. Enligt Kajsas bouppteckning vistas de båda där i Ågalma hos dottern. Han flyttar sen till sin dotter Matilda Charlotta i Malen innan han dör 1891, 63 år gammal, utan angiven orsak.

Här nedan finns först Kajsas och sen Anders bouppteckningar.

Kajsas bouppteckning är daterad 4 august 1891 och berättar följande:

Att dottern tagit över hemmanet bekräftast av texten om att Kajsa var hustru till ”förre arrendatorn” Anders Petter Persson.

Hon anges ha avlidit vid Ågalma, Snesslinge ägor i Börstils socken där makarna den senaste tiden vistats. Hon efterlämnade maken och dottern Johanna Christina gift med med torparen AP Löfqvist vid Ågalma*, Börstil, dottern Matilda Charlotta gift med torparen CJ Holmström* i Malen och dottern Augusta gift med arrendatorn Anders August Olsson* i Göksnåre samt avlidna dottern Maria Catharina och hennes efterlevande man Anders Petter Carlssons i Göksnåre barn sönerna Carl Andreas och Johan Edward samt dottern Ida Catharina för vilka deras far är tillförordnad förmyndare.

Alla arvingar var närvarande vid förrättningen. Änkemannen AP Persson uppgavs under ed enligt följande:

– Guld och silver: 2 fingerringar, 1 fickur söndrigt med silverboett värt 6 kr

– Koppar: 1 kokkittel med lock, 1 bunke, 1 brännvinshämtare*, 1 flaska, 1 kaffepanna värt 11,75 kr

– Husgeråd: 1 fällbord, 1 runt bord, 1 toalete*, 2 sänagr, 1 skänk, 1 skåp med dragkista, 1 mindre skåp, 2 stolar värderat till 29,25 kr

– Gång- och sängkläder: 2 klänningar, 5 diverse klänningar, 5 underkjolar, 3 sjalar, 2 siden sjaletter, 3 st huvuddukar, 1 kofta, 1 kjol, 5 bomullsdukar, 7 förkläden, 1 nattröja, 3 näsdukar, 1 livstycke, 2 par vantar, 1 par strumpor, 1 par skodon, 5 handdukar, 7 lintyg, 2 vita och kulörta borddukar, 2 madrasser, 2 bolster, 6 kuddar, 3 sängtäcken, 1 löstäcke, 1 örngott, 2 fårskinnsfällar, 6 lakan värt 74,25 kr

– Kreatur: 2 kor 100 kr, 1 tacka 6 kr vilket blir totalt 106 kr

– Diverse: 1 kista, 8 ½ hg ull, 6 porslinstallrikar, 2 par kaffekoppar, 1 mugg, 1 sjilxxx, 1 sockerskål mm, 1 bricka, 1 ljusstake, 2 små speglar, 1 ull- och 1 mansax, 1 vävspännare, 1 strykjärn med lod, 1 rivjärn, 1 sele med tömmar, 1 fotsäck, 1 dyna, 2 skällor, 1 kar, 2 drickstunnor, 1 bytta, 1 stäva, 1 smörkärna, 1 häckla, 1 1 såll, 1 spett, 1 bila, 1 spade, 2 hackor, 8 xxskedar, 1 får- och 1 kalvskinn oberedda, 2 ämbar, 1 spinnrock, 1 spolrock*, 1 harvel, 2 tennskedar, 2 grytor, 1 panna, 1 stekpanna, 3 korgar, 1 skäppa, 4 täcken, 1 tenntratt, stenkärl, diverse böcker allt värt tillsammans 31,35 kr

Utestående fordingar var totalt 774,50 kr bestående av:

– Av CJ Holmström* enligt revers av den 14/11 1885, 100 kr

– Av Mats Ersson* enligt revers av den 19/11 1885, 50 kr

– Av AP Löfqvist* enligt revers av den 1/2 1889, 500 kr

– Av AP Löfqvist* utan revers av den 1/2 1889, 104,50 kr

– Av Maria Lindqvist* för fönster, 5 kr

– Av CJ Holmström* för en kärra, 15 kr

Skulder och avgående:

– Till AP Löfqvist* för tidsspillan och besvär i och för begravningen 20 kr*

– Till xxänkan Brita Matsdotter*, 2,50 kr

– Till Maria Lindqvist* för 4 dagar, 2 kr

– För bouppteckningens upprättande, 3 kr

Summa skulder och avgående 27,50 kr

Behållning, 1011,60 kr

Att allt är riktigt uppgivet intygar Anders Petter Persson med sitt bomärke

Som upptecknings- och värderingsmän undertecknar J hanson och Johan Linder*

Förklaringar:

– Torparen AP Löfqvist vid Ågalma, läs om honom i berättelsen om hans hustru, dottern här i huset Johanna Christina.

– Torparen CJ Holmström är sjömannen och torparen Carl Johan Holmström (9/2 1854-21/10 1938) i Malen

– Arendatorn Anders August Olsson är frälsebonden Anders August Olsson (1/11 1862-4/5 1943) i Göksnåre nr 5A

– Anders Petter Carlsson (7/3 1851-17/4 1900) är frälsebonde i Göksnåre nr 1A.

– Hans barn Carl Andreas (7/11 1881-27/9 1945), Johan Edward (4/3 1884-19/1 1968) och Ida Catharina (26/2 1879-20/8 1897) Dottern dör 18 år gammal av hjärtfel och sönerna kan läsas om i deras egna berättelser under Personer.

– Brännvinshämtare. Ser ut som en stor kaffepanna.

– Toalete, oklart

– Spolrock bestående av en rektangulär platta av furuträ där en anordning för uppspolning av textila trådar på olika sätt sitter. Spolrocken har en vevförsedd spoltrissa som i sin tur genomsnören påverkar andra uppspolningstrissor. Spolrocken kan även drivas via snördrift av en konventionell spinnrock.

– Mats Ersson (14/8 1838-14/9 1912) är frälsebonde i Göksnåre nr 3A

– Maria Lindqvist, oklart

– Brita Matsdotter, oklart

Kommentarer:

– Svärsonen AP Löfqvist, Ågalma lånar sammanlagt 604,50 kr den 1/2 1889. Det är vid denna tidpunkt de flyttar till Ågalma och blir torpare där. Troligen behövde de startkapital då.

– Han ska få ersättning för ”tidsspillan och besvär” i och för begravningen 20 kr. Även om man inte ska ta ordvalet så allvarligt, det är nog helt enkelt så att han fick betalt för att ha ordnat ned begravningen men det är ändå ovanligt att man fick betalt för detta när man var anhörig.

– Maria Lindqvist är tydligen skyldig 5 kr för fönster och samtidigt hade hon 2 kr tillgodo för något hon gjort under 4 dagar.

Anders bouppteckning är daterad 28 december 1891 och berättar följande:

Han efterlämnar som arvingar dottern Johanna Christina gift med torparen AP Löfqvist vid Ågalma, Börstil, Matilda Charlotta gift med torparen CJ Holmström i Malen och Augusta gift med frälsebonden AA Olsson i Göksnåre samt avlidna dottern Maria Chatarinas och hennes efterlevande man AP Carlssons i Göksnåre barn sönerna Carl Andreas och Johan Edward samt dottern Ida Chatarina. Deras far är förmyndare för dem.

Boets tillgångar uppgavs av CJ Holmström enligt följande:

– Kontanta pengar 2,72 kr

– Silver fickur, 10 kr

– Koppar: 1 bärare, 1 panna, 1 flaska värderat till 4,50 kr

– Järn- och blecksaker: 1 sillfat värt 25 öre

– Mans gångkläder och skodon: 1 vinteröverrock 12 kr, 1 kostym svartkläder 10 kr, 1 kavaj 8 kr, 1 par byxor och väst med hängslen 3 kr, 1 kavaj, 1 kostym av sommartyg, 1 päls, 1 rock, 1 rock, byxor och väst, 1 päls, 2 par byxor och väst, 2 par byxor, 1 skinnrock, 1 väst, 3 undertröjor, 1 hatt, 2 vintermössor, 2 sommarmössor, 4 yllehalsdukar, 3 halsdukar, 3 par vantar, 3 par strumpor, 1 par muddar, 1 sjal, 2 handdukar, 1 gånghalvkläder*, 13 skjortor, 4 par stövlar, 1 par skor alltsammans värt 49,10 kr

– Sängkläder och linne: 1 skinnfäll, 1 täcke, 1 madrass, 1 bolster, 2 kuddar, 2 lakan värderat till 6,25 kr

– Diverse: 1 säng, 1 skjorta, 1 hel bibel, 1 testamente och 1 sångbok, diverse småsaker värderat till 9,50 kr

Kontanta fordringar:

– Revers av KP Larsson i Önsbo*, 100 kr

– 6 % ränta från 31/3 91 till 31/12 91, 4,50 kr

– Revers av aa Olsson i Göksnåre*, 50 kr

– 5 % ränta från 1/4 91 till 31/12 91, 1,87 kr

– Revers av M Ersson i Göksnåre*, 50 kr

– 5 % ränta från ——-* till 31/12 91, 5,29 kr

– Revers av AP Löfqvist i Ågalma*, 200 kr

– 5 % ränta från 1/4 91 till 31/12 91, 7,50 kr

– Revers av PJ Sjöstrand i Ängskär*, 25 kr

– 5 % ränta från 8/6 91 till 31/12 91, 76 öre

– Kontant fordran av CJ Holmström, Malen*, 1 kr

Summa fordringar, 445,92 kr

Summa tillgångar 546,94 kr

Skulder och avgående

– Begravningsomkostnaden, 75 kr

– Boupptecknings upprättande, 3 kr

Behållning summa 468,94 kr

Att boet blivit riktigt upptecknat intygade Carl Johan Holmström med sin namnteckning

Upptecknings- och värderingsmännen AK Bergström, skogvaktare och Erik Person undertecknade med namnteckning respektive bomärke

Förklaringar:

– Arvingar, se hustruns bouppteckning ovan.

– Gånghalvkläder, oklart

– KP Larsson i Önsbo är frälsebonden i Önsbo nr 1 Karl Petter Larsson (30/12 1857-23/3 1916) Till skillnad mot de andra låntagarna betalar han 6 % i ränta, oklart varför.

– AA Olsson i Göksnåre är frälsebonden Anders August Olsson (1/11 1862-4/5 1943) i Göksnåre nr 5A. Läs i berättelsen om dottern, hans hustru Augusta

– M Ersson i Göksnåre är Mats Ersson (14/8 1838-14/9 1912) frälsebonde i Göksnåre nr 3A. För hans lån anges inget startdatum. Utifrån den resulterande ränta borde lånet vara upptaget i mitten av november 1889.

– AP Löfqvist i Ågalma, läs om honom i berättelsen om hans hustru, dottern här i huset Johanna Christina.

– PJ Sjöstrand i Ängskär är torparen och sjömannen Per Johan Sjöstrand i Stånggrund (20/11 1856-15/5 1901)

Kommentarer:

Alla arvingar är desamma som när hustrun dog.

Inventarierna var värda ca 80 kr och motsvarande summa var ca 150 kr när hustrun dog.

Skillnaden kan dels förklaras av att de respektive bouppteckningarna tar upp personens egna kläder och hennes var värda ca 25 kr mer.

Noteras kan också att Anders har sålt kreaturen sen dess. Det borde ha gett ca 100 kr.

De skulder på ca 27 kr som fanns vid förra bouppteckningen har blivit betalda.

De utestående fordringar på ca 775 kr som fanns vid förra bouppteckningen har han tydligen fått betalt för.

Efter att Kajsa dött har Anders gett nya lån till 6 personer på sammanlagt 426 kr.

Drängen Lars Petter Andersson (24/5 1844-19/2 1917) flyttar hit 1869 från Göksnåre nr 6B. Han flyttar till Göksnåre nr 6A 1871. Läs om hela hans liv under Personer.

I hemmanet i här Göksnåre tar dottern Maria Katarina över.

1881-1887

Anders Petter Karlsson (7/3 1851-17/4 1900) och Maria Katarina Andersdotter (8/11 1851-23/6 1886) Hon är dotter i huset men har tidigare flyttat hemifrån. De flyttar in från Håkansbo, Österleufsta 1881 där han också är född med föräldrarna fördelstorparen Carl Peter Andersson och Johanna Löfström. De har gift sej 1877 och fått Ida Katarina (26/2 1879-20/8 1897) se nästa kapitel. Här får de även Carl Andreas (7/11 1881-27/9 1945) läs om honom under Personer och Johan Edward (4/3 1884-19/1 1968) läs om honom under Personer.

När Maria Katarina dör 1886, 34 år gammal, så anges både primär dödsorsak: hjärtfel och sekundär dödsorsak: vattusot. Hon hade alltså ett hjärtfel som gav ett ödem (vattusot) som hon dog av.

Hennes bouppteckning anger mannen och deras omyndiga barn Ida Katrina född 26 februari 1879, Carl Andreas född 7 november 1881 och Johan Edward född 4 mars 1884. Till barnens förmyndare i dödsboet utsågs torparen Carl Johan Holmström i Maln. Boet uppgavs av änkemannen och upptecknades och värderades som följer:

– Guld: 2 fingerringar och 1 par örhängen värderades till 17 kr

– Silver: 1 silverur var värt 12 kr

– Koppar: 2 krukor, 1 bärare, 1 skål, 1 fat, 1 kaffepanna för 5 kr

– Bläck- och järnsaker: 1 kruka, 1 oljeflaska, 3 tallrikar, 1 slev, 1 kagge, 1 tvättskål, 2 trattar, 2 mått, 6 brödkorgar, 2 kaffebrickor, 1 stor gryta, 1 5kansgryta, 1 3kansgryta, 1 plåt, 1 2kanspanna, 1 stavspanna, 2 stekpannor, 1 pannkakspanna, 1 grytlock, 1 strykjärn, 1 sax, 1 vävspännare alltsammans värderat till 14,70 kr

– Möbler: 1 Chiffonier, 1 dragkista, 1 skänk, 2 sängar, 4 bord, 1 sockerskrin, 5 stolar, 1 klocka, 1 lådfack, 1 säng, 1 soffa, 2 kistor allt för sammanlagt 69 kr

– Glas och porslin: 2 muggar, 6 assietter, 2 karotter, 9 matskedar, 9 teskedar, 1 kaffekanna, 2 sockerskålar, 1 gräddsnäcka, 1 par kaffekoppar, 1 dussin och 7 tallrikar, 1 förskärare, 1 skopa, 1 flaska, 1 karaff, 4 glas, 1 lampa, 1 mugg, 2 spillkummar *, 6 stentallrikar, 1 karott, 1 kruka, 1 bläckfat vilket ger summan 12,90 kr

– Kör- och åkerbruksredskap: 1 vagn med skrinda 30 kr, 1 vagn med skrinda 65 kr, 1 kolryss, 2 spillningsrader*, 1 verkkärra, 1 spillningskärra, 2 slädar, 4 par kälkar, 1 drätt*, 2 åkerharvar, 1 lysjera*, 1 kolkrok, 2 dretter, 3 skaklar, 3 kolstigar*, 1 tröskvärk (200 kr), 1 rissel*, 2 vinterskrindor, 2 kedjor, 4 selar med tömmar och betsel, 2 mellantåg för tillsammans 307 kr

– Diverse verktyg: 3 gafflar, hammare och hovtång, 4 grepar, 2 huggyxor, 1 täljyxa, 4 skyfflar, 2 spett, 1 hacka, 1 par vävstolar, 1 hyvelbänk, 1 handkvarn, diverse snickeriverktyg, 2 laggkärl, 2 trädstockar, 2 åder, 2 hack, 2 färdkorgar, 1 halvskrinda, 1 sandkista, rännträd*, 1 linstråke*, 2 skäktfötter*, 2 bråkar*, 3 slipstenar, 9 liar, 3 spannmålslårar, 1 bakbord, 1 baktråg, andel i smedja med smedsverktyg (8kr) allt värderat till 82,75 kr

– Linne, säng- och kvinns gångkläder: 2 bolster, 4 kuddar, 1 örngottskudde med överdrag, 2 stickade täcken, 9 lakan, 7 kuddar, 2 madrasser, 2 vinterkappor, 1 tröja av kläde, 3 ullklänningar, 2 svartklänningar, 5 klänningar, 4 underkjolar, 1 nattröja, 2 livsycken, 1 amoni*, 1 par muddar, 1 muff, 1 svart mössa, 1 vardagsklänning, 1 sjal, 2 bättre sjalar, 10 handdukar, 7 förkläden, 1 svartsjalett, 4 halsdukar, 1 par strumpor, böcker (50 öre?), 1 mindre lakan, 14 lintyg, 2 par handskar, 2 par vantar, knivar och gafflar, 3 mindre skrin allt tillsammans 108,75 kr

– Kreatur: 1 häst 13 år 200 kr, 1 häst 11 år 225 kr, 1 sto i tredje året 250 kr, 3 kor 150 kr, 5 ungnöt 60 kr, 7 får 30 kr, 1 gris 30 kr som tillsammans värderades till 945 kr

Summa tillgångar blev 1578,60 kr

Boets skulder var:

– Till förre bonden AP Persson i Göksnåre 760 kr

– Till baron L Geer Leufsta Bruk 322,50 kr

– Till Fru Rossander Skärplinge 8,50 kr

– Till Handlar Olsson Valö 3,50 kr

– Till Handlar Aspelin i Böle 3,50

– Till Leufsta Apotek 15,95 kr

– Till LG Persson Valnös 100 kr

Gravölskostnad 30 kr

Bouppteckningskostnad 4 kr

Summa skulder 1247,95 kr

Boets behållning 330,65 kr

Anders Petter Carlsson intygar med sitt bomärke att allt har upptecknats och värderats på rätt sätt.

Intygar detta gör Everström och Erik Ersson

CJ Holmström intygar dessutom att han närvarat vid bouppteckningen.

Förklaringar:

– Carl Johan Holmström i Maln är sjömannen Carl Johan Holmström (9/2 1854-21/10 1938) som är gift med Maria Katarinas syster Matilda Charlotta (10/9 1858-12/5 1928) Läs om dem under systerns namn på Personer. Han var farfars far till Sven-Erik Holmström i dagens Göksnåre.

– Spillkummar är en typ av skålar utformade med ett urtag på ett ställe för att enkelt kunna hälla ur.

– Spillningsrader. En rader (råder) är en lång, smal, lådliknande vagnsflake med lösa sidobräder eller flake med fasta gavlar och löstagbara sidobräder för montering på kälkar.

– Drätt är troligen en del till en plog

– Lysjera, oklart

– Kolstigar är ett rymdmått för träkol. En kolstig rymde 12 tunnor eller omkring 190 liter.

– Rissel, är olika slag av (större och grövre) såll, förr vanligen av flätade vidjor

– Rännträd, verktyg för linberedning eller en hjulaxel

– Linstråke är ett verktyg som används i linberedning

– Skäktfötter är verktyg som används i linberedning

– Bråkar är verktyg som används i linberedning

– Amoni, oklart

– AP Persson i Göksnåre är hennes far Anders Petter Persson (14/11 1828-17/12 1891)som de övertar hemmanet efter

– Baron L Geer Leufsta Bruk är Louis de Geer (27/11 1824-7/6 1887) som äger och driver bruket 1877-1887

– Fru Rossander Skärplinge är Wilhelmina Charlotta Henrika Rosander, född Ahlberg (19/1 1836-10/2 1914) hustru till garveriidkaren Carl Rosander.

– Handlar Olsson Valö är

– Handlar Aspelin i Böle är Anders Aspelin (20/9 1831-8/10 1905) från Pjetteryd, Växjö stift, handlare i Konradslund

– Leufsta Apotek är

– LP Persson Valnäs är Lars Peter Jansson (14/1 1848-25/6 1912) i Valnäs nr 4

Anders Petter gifter om sej 1887.

.

1887-1915

Anders Petter Karlsson (7/3 1851-17/4 1900) och Anna Stina Mattsdotter (4/3 1863-27/8 1945) Han är änkling i huset och hon är född i Göksnåre nr 3. De gifter sej 1887 och får barnen Kristina Josefina (22/12 1887-12/12 1970) läs om henne under Personer.

I 1888 års jordbruksundersökning redovisas bla. mycket utförligt om utsäden och arealer, läs om det i den egna berättelsen om detta.

De får sen Erik Joel (7/3 1889-28/1 1951) som senare tar över, Ester Matilda (11/7 1891-29/3 1946) som gifter sej i Göksnåre nr 4 Kumlet, Gunnar (11/1 1894-13/5 1976) läs om honom nedan och under Personer, Daniel (9/5 1896-12/6 1983) se nedan.

1897 dör hans dotter Ida Katarina från första giftet. Hon dör 18 år gammal av hjärtfel*. I hennes bouppteckning anges hon som ”jungfru” * och som arvingar är fadern och hennes 2 minderåriga bröder. Hennes 5 halvsyskon* räknas tydligen inte som arvingar. Fadern Anders Petter angav boet som följer:

Tillgångar

– Penningar: Arv efter modern och morfader innestående medel hos fadern 144,92 kr

– Linne och gångkläder: ½ dussin linne, 3 klänningar, 1 kappa, 3 kjolar, 1 ylletröja, 1 snibb*, 1 sjalett, 1 par vantar, 2 halsdukar, 2 förkläden, 1 par skor, 1 par strumpor, 1 bälte, böcker (?*) värderat till sammanlagt 34,90 kr

Summa tillgångar 179,82 kr

Avgår

– Begravningskostnader 50 kr

– Bouppteckningsarvode 3 kr

Summa behållning 126,82 kr

Att allt blivit riktigt upptecknat och värderat intygar fadern Anders petter med sitt bomärke.

Bouppteckningsmännen folkskolläraren i Vavd PA Andersson och nämndemannen PG Holmgren i Göksnåre intygar detta med sina namnteckningar.

Förklaringar:

– Jungfru som kan avse att hon är oskuld men kunde här mer avse att man arbetade som tjänsteflicka, se tex ordet barnjungfru. Det finns dock inga noteringar om att hon arbetat någon annan stans än i hemmet men med 4 små halvsyskon som var 1, 3, 6, 8 och 9 år gamla så var hon kanske barnjungfru åt dem.

– Snibb är en traditionellt kvinnlig huvudbonad av tyg, som fästs på huvudet så att den bildar flera flikar.

– Böcker. Det är oklart om det är så det står. Den posten värderades till 75 öre.

– Folkskolläraren i Vavd, PA Andersson är Per August Andersson (31/8 1854-25/4 1918) från Ljusnarsberg, Västmanland.

– PG Holmgren är hemmansägare Per Gustaf Holmgren (16/6 1859-24/6 1932) i Göksnåre nr 4B, Kumlet

Kommentarer:

– Hjärtfel. Modern dog 34 år gammal och nu dör hon bara 18 år gammal. De har uppenbarligen ett anlag för hjärtfel och det ligger på den kvinnliga sidan. Bröderna blir relativt gamla.

– Halvsyskon. Idag gäller att halvsyskon bara ärver om den gemensamma föräldern är avliden. Tydligen var detta fallet även år 1897.

Anders Petter och Anna får sen också Gerda Elisabet (23/3 1899-7/3 1971) läs om henne under Personer.

1894 utför bruket stora byggnadsarbeten i hemmanet. Byggningen repareras från grunden, stall, ladugård, källare, matbod, vedbod, loge och lada byggs nya. När Anders Petter dör av magkatarr 49 år gammal bor Anna Stina kvar som änka tillsammans med de söner och döttrar som under olika perioder brukar gården.

Anders Petters bouppteckning upprättas 28 juni. Som sterbhusets delägare anges änkan Anna Kristina Karlsson (född Matsson) samt i äktenskapet med henne sammanavlade barnen Kristina Josefina, Erik Joel, Ester Matilda, Gunnar, Daniel, och Gerda Elisabet. Dessutom var det de omyndiga sönerna Karl Anders och Johan Edward från det förra äktenskapet. Som förmyndare för barnen vid arvsskiftet föreslogs dera farbror torparen EG Karlsson och änkans bror hemmansbrukaren E Aug Matsson båda boende i Göksnåre.

Änkan fick uppdraget att under ed uppgiva boet.

Tillgångar

– Koppar: 1 ämbar, 2 flaskor, 1 fat, 1 kaffepanna värderat till 10,50 kr

– Mässing: 3 skålar och 1 ljusstaker värt 1,25 kr

– Järn: 3 grytor, 1 kastrull, 2 stekpannor, 1 långpanna, 1 våffeljärn, 2 fotgrytor och diverse järnsaker värderat till 17,50 kr

– Trä- och laggkärl: Bakredskap, 1 lådfack, 3 lårar, 1 köttina, 1 kar, 2 såar, diverse tunnor, 6 ämbar, 1 smörbytta, 1 kärna, 1 bytta, 1 matskrin, 1 haspel o nystkrona*, 1 häckla* värderat till 21,85 kr

– Glas och porslin: 1 par ljusstakar, 2 gräddkolsaker*, 1 ½ dussin tallrikar, karaffer o glas, 1 mugg, 4 kaffekoppar, 4 stenfat, 2 karotter, 1 dussin knivar, 1 ½ dussin skedar, 1 stenkruka, 2 lampor, 1 mortel allt värderat till 12 kr

– Gång- och sängkläder: Gångkläderna värderades till 25 kr, skor och strumpor till 7,50 kr, 1 bolster, 7 kuddar, 4 täcken, 2 madrasser. Totalt blev det 53,25 kr

– Linne och duktyg: 10 skjortor, 10 lakan, 3 dukar, 1 dussin handdukar, värderat till 38 kr

– Möbler och husgeråd: 2 sängar, 1 soffa, 2 bord, 6 stolar, 2 byråer, 1 vagga, 1 sockerskrin, 1 chiffonier, 1 väggur, 1 bordbänk, 1 skänk, 1 separator* 60 kr, 1 vedlår, 1 lampa tillsammans värderat till 136,75 kr

– Diverse redskap:4 sågar, 3 yxor, 7 liar, 3 orv, 5 räfsor, 2 slipstenar, 1 bryne, 1 slägga, 2 hammare, 2 tänger, 1 bangång*, diverse pikar, diverse grepar och skyfflar, 3 spett, 6 kedjor, 4 krattor, 3 hackor, 2 bråkar och linstråke*, 1 lysjärn*, kolverktyg, 2 lyktor värderat till 36 kr

– Kreatur: 1 häst Röden 75 kr, 1 sto Perla 350 kr, 1 sto i andra året 150 kr, 3 kor och 1 kviga 240 kr, 1 tjur och 3 kalvar 61 kr, 2 tackor och 2 lamm 20 kr vilket tillsammans ger ett värde på 321 kr

– Kör- och åkerredskap: 1 vagn och 1 spillningskärra 38 kr, 1 fjäderkärra och 1 verkkärra 20 kr, 2 par kälkar 28 kr, 3 kolryssar* 6 kr, 1 kälke, 2 drättar*, 2 skaklar, 2 sandkistor, 1 rad* och järnstegar*, 1 skrinda, 1 fårkar*, 2 åkerharvar, 2 plogbillar, 1 åka*, 1 åka*, 1 trästock, 1 kolfat, 1 åder, 1 snöplog värderat till 139,50 kr

– Körredskap mm: 1 hålk*, 1 skakel, 2 arbetsselar, 2 selar, ryktarverktyg, tömmar och täckjordar*, 1 pingla, 2 skällor, diverse hästxxx, 3 hästtäcken, 1 rissel*, 1 handkvarn, 1 skrynda o krammel*, 1 dragkälke, 1 dragåder, 1 tröskverk 125 kr alltsammans värderat till totalt 160 kr

– Diverse: 1 Hyvel, 1 skåp, 5 beredda skinn, 1 beredd hud, 6 lufter* gardiner, mattor och spinnrockardiverse säckar värderat till 31 kr

Summa tillgångar 1553,60 kr

Skulder:

– Till Leufstabruk kontor 800 kr

– Till fd torparen E Andersson, Göksnåre 165 kr

– Till Mälarprovinsens Enskilda Bank 100 kr

– Till skogvaktaren Edward Settergren, Nacka 65 kr

– Till Handlanden M Matsson i Vamsta 6 kr

– Till Till handlanden W Johansson i Vavd 90 kr

– Till skomakaren LE Hålldin, Valö 7 kr

– Till handlanden AF Hålldin i Vavd 18 kr

– Till Garvar Rosén i Skärplinge 20 kr

– Till sonen Karl Anders 183,06 kr

– Till sonen Johan Edward 167,27 kr

– Begravningskostnad 50 kr

– Bouppteckningsarvode 8 kr

Summa skulder 1679,33 kr

Boets brist 125,73 kr

Att allt blivit riktigt upptecknat intygade Anna Kristina Karlsson med sitt namn.

Bouppteckningsmännen folkskolläraren PA Andersson, Vavd och nämndemannen PG holmgren, Göksnåre intygade riktigheten med sina namnteckningar.

Förklaringar:

– Torparen EG Karlsson är torparen i Nyhem Erik Gustaf Karlsson (19/2 1860-21/7 1928)

– Hemmansbrukaren E Aug. Matsson är brukaren Erik August Mattson (1/4 1866-7/9 1952) i Göksnåre nr 3A

– Haspel är ett redskap för uppvindning av garn

– Nystkrona är nystvinda eller garnvinda

– Häckla är ett redskap som används vid framställning av lingarn. Den består av en bräda med piggar av metall som linet efter bråkning och skäktning dras igenom för att få linets fibrer att ligga parallellt.

– Gräddkolsaker, oklart

– Separator. En framgångsrik separator tillverkades av Gustaf de Laval år 1877. Med den kunde man enkelt på kort tid skilja bort grädden ifrån mjölken. Grädden användes främst till tillverkning av smör.

Exempel på en separator

– Bangång, oklart

– Linstråke är ett verktyg som användes i linberedningen

– Lysjärn användes att fästa i stäven på en båt vid ljustring nattetid. I järnet eldades det med tjärved.

– Kolryss (av ryssja) var en hög korg, som gjordes av flätade spjälor av ene. Den största varianten rymde cirka 40 hektoliter. ”Ryssen” placerades på en kolsläde (flak på två kälkar efter varann länkade med en kätting) och lastades med träkol som hämtades från milorna, så fort vinterföret tillät.

– Drättar är troligen en delar til plogar

– Järnstegar, oklart

– Fårkar, oklart

– Åka, oklart

– Hålk kan vara olika saker som tex ett kärl av olika slag

– Täckjord, oklart

– Rissel är olika slag av (större och grövre) såll, förr vanligen av flätade vidjor

– Skrynda o krammel, oklart

– Lufter är det utrymme i ett fönster där det sitter en fönsterbåge

– Leufstabruk kontor är det konto hos bruket där arrenden, skatter, varuuttag, arbetslön mm bokfördes för varje brukare eller torpare.

– Fd torparen E Andersson är Erik Andersson (2/5 1824-22/6 1903) i Snickars

– Mälarprovinsens Enskilda Bank var en svensk affärsbank grundad 1847 i Västerås. Efter ombildningar uppgick den 1926 i Svenska Handelsbanken.

– Skogvaktaren Edward Settergren, Nacka är Johan Edward Sättergren (20/1 1864-30/5 1952) från Skärkind, Östergötland som gift sej med Johanna Margareta Jansdotter (3/1 1865-27/1 1934) från Göksnåre nr 4B, Kumlet. De bodde i Österlövsta men flyttade 1895 till Nacka.

– Handlanden M Matsson i Vamsta är Mathias Matsson (29/5 1868-9/1 1933) Adolf Karlsson ((29/3 1880-31/1 1963) från Göksnåre nr 5B var dräng här hos handlanden Matsson.

– Handlanden W Johansson i Vavd är Johan Viktor Johansson (28/1 1853-5/5 1916) från Kungsåra, Västmanland.

– Skomakaren LE Hålldin, Valö, oklart

– Handlanden AF Hålldin i Vavd är hemmansägaren Anders Fredrik Hålldin (25/9 1843-20/12 1925) Oklart varför han här benämns ”handlanden”

– Garvar Rosén i Skärplinge, oklart

– Sonen Karl Anders och sonen Johan Edward. Det är troligen arv efter modern och morfadern som deras far förvaltat. Se även bouppteckningen efter deras syster som dog några år tidigare.

Kommentarer:

– Här har vi en fullt aktiv frälsebonde som avlider. Bouppteckningen redovisar 3 hästar, 4 kor, 1 tjur, 3 ungnöt, 2 tackor och 2 lamm. Det är ganska lika med jordbruksundersökningen som utför 5 år senare, se nedan.

– Om man ser till boets hela värde kan vi konstatera att kreaturen står för 20%, tröskverket för 8% och separatorn för ca 4%.

– Om vi tittar på skulderna så var skulden till bruket hälften av allt han var skyldig.

– Ett lån på 100 kr hos Mälarprovinsens Enskilda bank är ovanligt. Historien bakom detta är okänd.

– Totalt överskred skulden tillgångarna med nästan 8 %. Sönerna hade tillsammans ca 450 kr innestående hos fadern. Nu ser det ut som att de bara får ut ca 70% efter att de andra skulderna var betalda.

Jordbruksundersökning 1905 visar att de har 2 hästar, 1 tjur, 4 kor, 4 ungnöt, 6 får, 1 svin och 10 höns. Läs mer i den egna berättelsen om 1905 års jordbruksundersökning.

1908 är hon, som AP Karlssons änka omnämnd som brukare av hemmanet vid den vägdelning som då görs, läs mer om den i egen berättelse. Först 1932 flyttar hon till Göksnåre 4:3. Sonen Erik Joel tar över.

Sonen Daniel (9/5 1896-12/6 1983) flyttar 1918 till Snickars som dräng. 1920 flyttar han tillbaka hit, nu som dräng. 1924 flyttar han tillbaka till Snickars som dräng. Där blir han kvar i nio år innan han flyttar till Stolparbo, Vendel 1935 där han jobbar som jordbruksarbetare åt sin bror Gunnar. Han dör ogift 1983, 87 år gammal, i Tämund, Örbyhus.

1915-1915

Anna Stinas son Erik Joel Andersson (7/3 1889-28/1 1951) och Hanna Kristina Eriksson (19/6 1884-12/10 1953) tar över. Hon är från skattetorpet Snickars. De gifter sej 1915 och får sonen Erik Gösta (21/3 1916-30/7 1990) innan de det året flyttar till Snickars och tar över hennes föräldrahem. Läs vidare om dem där. Deras släkt behåller Snickars ända till 2010.

De är omnämnda i Sveriges Gods och Gårdar 1938.

1916-1920

Anna Stinas dotter Kristina Josefina Andersson (22/12 1887-12/12 1970) med mågen Erik Gustaf Gällström (9/6 1881-15/9 1952) tar över och bor kvar till 1920. Han är son till torparen Erik Gällström och Katrina Lovisa Matsdotter i Hjälmunge nr 5. De gifter sej 1910 och får Ellen Kristina (12/5 1910-27/6 1998) se nedan, Helfrid Katarina (24/2 1917-) se nedan och Erik Helge (17/1 1920-16/9 1996) se nedan, innan de flyttar till hans föräldrahem och övertar det.

I 1916 års jordbruksundersökning kan man läsa alla detaljer om hemmanets marker, djur, och skördar. Läs under Berättelser.

I 1930 års folkräkning redovisas för Erik Gustav 1100 kr/år i inkomst och en förmögenhet på 1000 kr.

Dottern Ellen Kristina (12/5 1910-27/6 1998) gifter sej 1930 med Alfred Rikard Persson (7/10 1904-13/3 1983) från Kussil. Han dör 1983, 78 år gammal och hon dör 1998, 88 år gammal, i Gudinge. Deras söner är de som idag bedriver fiske och säljer bla vid ICA i Skärplinge.

Dottern Helfrid Katarina (24/2 1917-) bor senare i Sladaberg. Hon är mormor till bla Lotta Henriksson i Skaten.

Sonen Erik Helge (17/1 1920-16/9 1996) gifter sej 1943 med Mary Birgitta (13/10 1923-6/11 2010) Han dör 1996, 79 år gammal, i Tranås.

1920-1929

Då flyttar istället Anna Stinas son Gunnar Andersson (11/1 1894-13/5 1976) in som arrendator med hustrun Nanny Kristina Holmgren (6/2 1897-5/2 1969) Hon är från Göksnåre nr 4 där hon var dotter i huset. Han jobbade där som dräng men är född här i huset. De har dottern Elsa Kristina Andersson (28/4 1914-3/11 1990) se nedan, de gifter sej 1920 och får Eivor Elisabet (2/4 1921-21/4 1995) se nedan , Signe Linnea (14/1 1923-27/8 2007) se nedan och Birger Emanuel (26/6 1926-3/8 2004) se nedan. De flyttar till Vendel 1929. Läs mer om dem i berättelsen om honom under Personer. I 1930 års folkräkning redovisas för Gunnar 1200 kr/år i inkomst. På den fastighetsdelning som Gimo-Österby gör 1925 har tomten littera 522. Det är nu fastighetsbeteckningen 7:8 tillkommer.

Dottern Elsa Kristina Andersson (28/4 1914-3/11 1990) gifter sej med Helge Fredrik Andersson (5/6 1910-2/2 1985) från Vendel. Hon dör 1990, 76 år gammal, i Örbyhus.

Dottern Eivor Elisabet (2/4 1921-21/4 1995) gifter sej 1945 med Karl Erik Åke Larsson (9/5 1913-21/5 2004) Hon dör 1995, 74 år gammal, i Björklinge.

Dottern Signe Linnea (14/1 1923-27/8 2007) gifter sej med Alf Ture Ingvar Landin (10/4 1917-8/3 1999) från Björklinge. Hon dör 2007, 84 år gammal, i Örbyhus.

Sonen Birger Emanuel (26/6 1926-3/8 2004) gifter sej 1959 med nn (). Han dör 2004, 78 år gammal, i Kättslinge, Örbyhus.

1929-1938

År 1929 är det dags för Anna Stinas styvson, Johan

Edward Andersson (4/3 1884-19/1 1968) att ta över med sin hustru Hilda Larsson (22/1 1890-1/7 1930) Hon är dotter i Norrgården och sen i Göksnåre 4 och hon är farfars faster till Jimmy Larsson som bor där idag. De flyttar in från Lissbo. De är gifta sen 1911 och har sonen Johan Henry (25/10 1913-12/6 1995) samt tvillingsönerna Johan Edmund (4/1 1917-13/7 2009) och Karl Edor (7/1 1917-8/10 2002) som båda flyttar till Västerås 6/8 1941.

Den nu 66-åriga Anna Stina Mattsdotter som har bott här som änka i huset sen år 1900 tvingas nu flytta. Hon får bo hos sin dotter Ester Matilda i Kumlet där hon är folkbokförd från 1932. Johan Edmund kommer tillbaka och gifter sej efter 1942 med Else Maria Persson (21/1 1918-5/2 1986) som är dotter i Båtsmanstorpet och flyttar dit.

Johan Edward och Hilda köper hemmanet på 5/200 mantal år 1930. Hilda dör samma år bara 40 år gammal, av appendicit och peritonit, dvs blindtarmsinflammation med bukhinneinflammation. I 1930 års folkräkning redovisas för Johan Edward, 1100 kr/år i inkomst och en förmögenhet på 1000 kr. Sonen Johan Henry är hemmason och tjänar 600 kr/år. 1931 värderas hemmanet och sönerna får 1/6 var av hemmanet. Det finns en revers på 2000 kr, ränta och kapitalskulden är 109,21 kr. 1938 köper sonen Johan Henry föräldrarnas och brödernas andelar. Johan Edward bor kvar till 1968 när han dör, 83 år gammal.

Sonen Karl Edor gifter sej 1944 med Sonja Salin och de skiljer sej ca 1955. 1956 gifter han om sej med Anna Maria Tillman (16/6 1912-2/5 2007) från Lövsta bruk. Karl Edor dör i Sundbyberg 2002.

1938-1985

Johan Henry Andersson (25/10 1913-12/6 1995) och Edla Sofia Karlsson (29/5 1912-11/12 2008) Han är son i huset och hon flyttar in från Hjälmunge nr 2 1937 och de gifter sej 1938. De bor här 1949 då de är nämnda vid namn i ”Sveriges Bebyggelse” Någon gång kring 1949 byter de efternamn till Härebrant. Bröderna Karl Edor och Johan Edmund byter till Härebrant på 1950-talet. Henry och Sofia säljer fastigheten och flyttar till Skärplinge 1985. Johan Henry dör 1995, 81 år gammal och Edla Sofia dör 2008, 96 år gammal.

Nedanstående bild och text är hämtade ur: ”Sveriges bebyggelse, Uppsala län D2,1949” Bilden visar det gamla huset som redovisas från 1965 nedan då som en egen avstyckad fastighet.

Bild 4. Göksnåre 79, Vavd: 10 ha, 8 åker, 2

skog in. in. Tax. jord 6.800. Till släkten 1927, förvärvad

  1. Trä, omkr. 1900, 1 rum, 1 kök, ver.

El. Ekon.ornibyggn., trä, omkr. 1900. för 2 hästar

  1. 8 nötkr. — Lantbr. Henry o. Sofia Andersson.

1985-(1986)

Karl-Erik George Bring (23/4 1927-4/1 2010) och Britt Maria (3/11 1935-15/11 2011) Han är född i Gällivare och hon i Stockholm. De skiljer sej 1994, han dör 82 år gammal i Skärplinge och hon dör 76 år gammal på Gräsö.

Sture och Julan Eriksson köper mark av honom 1976.?

(1986)-

Catarina Carlström och Roger Molin

19xx-

Catarina Carlström

1965-2001

Jack Östergren (19/2 1925-29/1 2001) från Gävle och Doris () Sommargäster. Hon bor i Solna. Doris hade en släkting i Vavd som de fick tipset av. De hyrde det lilla torpet av Henry och Sofia. När de flyttade till Skärplinge 1985 styckades torpet, med fastighetsbeteckningen 7:232, av och Jack och Doris köpte det. Marken, skog och åkrar, såldes till Sture Eriksson i Göksnåre 7:4.

2001-

Per och Pia Östergren och döttrarna Jeanette, Camilla och Susanne. Per och Pia ärvde respektive köpte torpet efter Pers föräldrar Jack och Doris. De bor i Segeltorp.