Göksnåre (7:9) 7:233 jordetorp Skäret (Sjöberg)

Har troligen tillhört Göksnåre nr 5 ursprungligen.

Kan också ha tillhört Göksnåre nr 1.

Är i varje fall på ”frälseägor”

Är troligen det torp som anges som ”Båtsman Friskman” på skifteskartan 1784.

Bostadshus byggt ca 1800.

Det finns inte angivet på skifteskartan 1823, men fanns troligen ändå.

Finns 1839 men anges bara med ordet ”Tomt” littera 572.

Benämnt jordetorp 1869.

På den fastighetsdelning som Gimo-Österby gör 1925 blir fastigheten på 13,48 ha.

Friköpt 1930.

Finns inte med i Svenska Gods och Gårdar D10,1938

Finns med i Sveriges bebyggelse, Uppsala län D2, 1949, se längre fram i berättelsen.

Nuvarande adress är Göksnåre 135.

1764-1780

Torpare Måns Ersson Friskman (1719-8/5 1793) och Maja Andersdotter (1708-28/2 1780) Han är född i Rångsen, Forsmark och kom till byn med sina föräldrar som krigsflykting. Läs om det under Båtsmanstorpet. Hon är dotter till Magdalena Larsdotter (x/1 1677-9/11 1748) och Anders Larsson Kohlmark (1674-24/12 1751) från Göksnåre nr 2 men född i Harg. De flyttar hit från båstmanstorpet när han fått avsked för sin tjänst som båtsman. De har gift sej 1744 och fått Erik (4/4 1745-5/3 1748) som dör nästan 3 år gammal, Anders (14/10 1746-4/7 1805) som tar över som båtsman efter sin far och Måns/ Magnus (x/9 1751-före 1793) som saknas i död- och begravningsboken men dör före sin far 1793. När Maja dör 1780, 72 år gammal, skriver prästen: Göksnåret martii 5
Hustru Maria Andersdotter född uti Harg år 1708. Fadren Anders larsson, mod.h. Magdalena Larsdotter. Kunde i bok. Gift den 3 Junii 1744 med qvarlefda afskedade båtsman Måns Friskman ifrån Forsmark. Lefwat med honom 35 år och 8 månader och haft 3 söner af hvilka en lefwer. Fördt et christl. och stilla lefwerne. Warit plågad et halft år af torrvärk. Afled d. 28 Februarii då hon war 72 år gamal.”

Måns gifter om sej.

1780-1793

Torpare Måns Ersson Friskman (11/9 1719-8/5 1793) och Elisabet/ Stina Larsdotter (x/12 1729-24/8 1805) Han är änkling i huset och hon är född i Ängvreta med föräldrarna Lars Bertilsson (x/8 1683-20/10 1734) och Karin Ersdotter (x/1 1670-3/11 1727) Stina var först gift och blev änka i Slada. De gifter sej 1780 när Måns är 61 och Stina är 51 år gammal. De får inte några barn.

Pigan Anna (1738-) flyttar 1795 till Engvreta.

Måns dör 1793, 74 år gammal. Texten i dödboken lyder som följer:

”Gl. (gamle) Måns Friskman född 1719 lika som ofwannämnde då För. woro på flykten. Pter (pater=fader) Eric Dahlman i Forsmark och m. (mater=moder) h. Maija. Flyttade hit i Församl. i ungdomen, då han blef Båtsm. i Göksnåret och tjente wid roten i 21 år. Gift för några och 50 12 år sedan med efterlef. h. Stina Olsdr från Engvreta med hwn. (hwilken) inga barn eller i förra giftet med Maja Anders dr i Göksnåret för några och 50 år sedan och hade med henne 3 söner af hwilka 2 med döden föregått. Sjuk nu til slut i 8 weckor i ålderdomsbräckl. hwari han dog d 8 dennes 74 år gl.”

En förklaring kan vara på sin plats:

Hans föräldrar, Eric Dahlman och hans hustru Maija var på flykt och detta pga rysshärjningarna 1721 då bla Forsmarks bruk plundrades och brändes. Hans son förre båtsmannen Anders Friskman flyttar hit och tar över.

Här hos Måns Ersson Friskman och Stina Larsdotter bor en familj till. För att redovisa dem separat kommer deras berättelse här parallellt.

1780-1796

Torpare Anders Wallström (1738-16/2 1811) och Stina Olofsdotter (1738-14/2 1786) Han är från Tierp och är fd saltpetersjuderiverkmästare och hon från Ununge med föräldrarna ryttaren Olof Lindkvist och Brita Andersdotter. Hon saknas dock i födelseboken. De har gift sej 1764. Innan de flyttat hit har de fått och 4 söner och 2 döttrar varav 2 söner lever, nämligen 12-årige Anders (1769- ca 1789) se nedan och 8-årige Jan (20/1 1772-10/10 1822) se nedan. När de flyttat till Göksnåre får de Christina (14/7 1780-22/7 1780) som dör en vecka gammal. Stina dör 1786, 47 år gammal av lungsot, i dödboken anges:

”Hustrun Stina Wallström född uti Ununge 1738. Fadren var ryttaren derstedes Olof Lindqvist och mod. hust. Brita Andersdotter. Treddei egtenskap med afskedade salpetersjudaren Anders Vallström år 1764. Lefvat samman uti 22 åhr och haft 7 barn, 4 sön. och 3 döttr af hvilka 2ne söner lefva. Dog ut lungsot d. 14 Febr. uti 47 och 1/2 års ålder”

Anders bor kvar till 1795 innan han gifter om sej.

Sonen Anders (1769- ca 1789) blir dubbleringsbåtsman Kallman. Läs om honom bland dubbleringsbåtsmännen.

Sonen Jan (20/1 1772-10/10 1822) flyttar ca 1787 till Hjälmunge som dräng. 1789 är han dräng åt båtsmannen där. 1791 blir han dubbleringsbåtsman Hjälm i Hjälmunge. Han gifter sej 1791 med Barbro Olofsdotter (11/3 1759-7/12 1819) från Åddebo och de får Stina (25/4 1792-17/11 1796) som dör 4 ½ år gammal av uppkastning och svullnad, Anna (16/3 1794-9/11 1796) som dör 2 ½ år gammal av magplågor, Caisa (1796-3/4 1816) se nedan, Stina (14/11 1798-23/3 1801) som dör drygt 2 år gammal av magplågor, Barbro (2/6 1803-) se nedan. Jans far Anders Wallström dör 1811 och Jan omnämns då i bouppteckningen, se nästa generation. Jan avslutar sin tjänstgöring 1813 och tar tillbaka namnet Wallström. Möjligen blir han någon form av förstärkningsman. Dottern Caisa är ofärdig, flyttar till ett hemman i byn som piga år 1814 men kommer tillbaka året efter och dör 3 april 1816 av okänd orsak. Hustrun Barbro dör 1819, 60 år gammal, av lungsot och Jan dör 1822, 50 år gammal, också av lungsot. Hälsoläget i familjen har inte varit det bästa, av deras fyra döttrar så dör två i småbarnsåldern och en är ofärdig och dör 20 år gammal.

Jan och hans hustru Barbro får en gemensam bouppteckning. Där ser vi 1 ko och 2 tackor för 9 riksdaler          , 1 stuga med kammare 10 riksdaler och 5 andra byggnader värda sammanlagt 15 riksdaler. Summan av tillgångarna hamnar på 47 riksdaler och de hade inga skulder.

-Deras dotter Barbro (2/6 1803-) finns hos föräldrarna i Hjälmunge 1816 och hon omnämns i föräldrarnas gemensamma bouppteckning 1824. Hon är då 24 år gammal och som enda levande barn är det hon som ärver. Efter det är hennes öde okänt. Hon finns inte i Sveriges dödbok och är därför troligen död före 1860.

1796-1822

Torpare Anders Wallström (1738-16/12 1811) och Maria Ersdotter (18/3 1756-10/8 1822) Han är änkling i huset. Hon är född i Edvalla med föräldrarna Erik Persson (x/10 1730-1793) och Anna Matsdotter (x/11 1716-x/9 1788) Hennes farfars fars föräldrar var Elias Ersson (-1663) och Kerstin Ersdotter (1622-x/5 1684), se Göksnåre nr 2, Norrgården. När hennes mor dör flyttar fadern med hennes bror och hans familj till Älvkarleby 1791. Hon har varit piga hos Eric Ersson i Göksnåre nr 5 i 15-20 år vilket är ovanligt. De gifter sej 1796, han är då 58 och hon 40 år gammal. Han dör av slag 73 år gammal. Hon anges i husförhörslängden som utfattig då hon är änka. I bouppteckningen efter honom, där hans namn anges Waldström, är värdet på tillgångarna sammanlagt 42 riksdaler. Av det utgör 29 riksdaler värdet av 2 kor och 3 får. 1 stuga med spis utan tak 2 rd 24 skilling banco och 1 fähus och foderlada utan tak 2 riksdaler får sin förklaring i en text som hans son, fördubblingsbåtsmannen i Hjälmunge Jan Hjälm (20/1 1772-10/10 1822) skriver i bouppteckningen; ”undertecknad lämnar min styvmoder tillstånd att få bo kvar i de husbyggnader som fallit på min lott åtminstone ett års tid med det förbehåll att hon drager försorg om takets iståndsättande så att det ej alldeles ruttna ned. Finner hon sej sådan förmåga för bemälte hus är jag därmed nöjd”

Maria Ersdotter var Jans styvmor. Om texten anger ”sjuk” kan det också vara ett hörfel av den som skrev, Jan var inte själv skrivkunning, vilket man kan se av att han ritade sitt bomärke. Maria dör 1822, 66 år gammal, av diarre.

1784-1805

Anders Månsson Friskman (14/10 1746-4/7 1805) och Anna Larsdotter (23/11 1750-27/11 1827) Han är före detta båtsman när de flyttar hit till hans föräldrar och syskon. Hon är dotter till Lars Israelsson och Caisa Olofsdotter i Göksnåre nr 1. De har under tiden i båtsmanstorpet fått 3 barn varav 2 söner fortfarande lever. Läs om sönerna under Båtsmanstorpet. Här får de ännu fler barn nämligen Maria (10/9 1786-18/8 1806) se nedan, Catharina (10/9 1788-12/1 1854) se nedan , Erik (22/2 1792-) se nedan och Anna (26/5 1794-28/7 1797) som dör 3 år gammal.

Han dör i ”magverk” 59 år gammal, då angiven som torpare i Göksnåre. Då finns barnen Lars Hollman, Anders Hollstedt, Eric 13 år, Maria 19 år och Caisa 17 år i livet.

På skifteskartan 1784 anges Båtsman Friskman på torpet Göksnåre 7:9. I bouppteckningen har han en ko, en halv ko, en tacka och en vallack. Han äger också byggnaderna vid torpet, stuga med förstuga och kammare med spis, en sädeslada, ett fähus, ett stall och en bod. Kreaturen värderas till 10 riksdaler och byggnaderna till 14. Totalt har han egendom minus skulder för ca 44 riksdaler. Om man räknar bort byggnaderna så utgör djuren ca 33 % av värdet.

Anmärkningsvärt är att begravnings- och delningsomkostnaderna anges till 9 riksdaler 24 skilling banco vilket verkar högt. Barnens morbror, frälsebonden i Önsbo Lars Larsson representerar de omyndiga barnen.

Sonen Lars tar över här.

Dottern Maria (10/9 1786-18/8 1806) flyttar till Skaten 1799 som piga. Hon flyttar till Stånggrund, Ängskär 1803 och kommer tillbaka hem 1805. Hon drunknar i augusti 1806, 20 år gammal, tillsammans med båtsman Per Friskman och torpare Anders Ersson Holldal i Snickars.

Dottern Catharina (10/9 1788-12/1 1854) flyttar till Göksnåre nr 6B 1804 och vidare 1807 till Göksnåre nr 3 som piga. Hon flyttar till Norrbo, Vedlösa 1811. Hon flyttar 1812 till Skaten och vidare till Prästgården 1814. Där är hon kvar 1817. Hon gifter sej 1825 i Forsmark med änklingen, hjulmakardrängen och bruksarbetaren Tomas Wahlström (1784-15/7 1859) som är född i Livland. De anges vara 41 och 32 år gamla vilket inte stämmer med hennes ålder. Han har gift sej första gången med Anna Andersdotter (5/8 1793-24/10 1824) från Stenmo. Han har barnen Anders Petter (16/6 1818-1840) se nedan, Jan Jakob (1/8 1820-25/12 1826) som dör 6 år gammal av nervfeber och Anna Caisa (21/4 1823-24/11 1889) se nedan.

De flyttar till Stenhusroten och vidare till Johannisfors rote 1832. Catharina dör 1854, 65 år gammal, av nervösa lidanden och hennes man Tomas dör 5 år senare, 75 år gammal.

Tomas Wahlströms och Anna Andersdotters son Anders Petter (16/6 1818-1840) har en utflyttningsnotering ca 1835: ”Följt med cooverdiskeppare för att inskrivas i Gävle” För sjömanshuset i Gävle har en person hjälpt mej att få fram följande: ”gossen And. Pet. Vahlström skrevs in 1836-07-12. Efter resor på Nordsjön, Medelhavet och Västersjön som jungman och lättmatros drunknar Anders Petter 1840 på kusten av Lima på en resa på Söderhavet”

 

Tomas Wahlströms och Anna Andersdotters dotter Anna Caisa (21/4 1823-24/11 1889) får absolution för första gången brott mot sjätte budet ca 1844. Hon flyttar fram och tillbaka mellan hemmet och olika tjänster som piga i bla Gävle och Stockholm. Hon gifter sej med en gardist vid namn Hansson. De bor då i rote 12 i Katarina församling. Den 15/7 1886 flyttar hon till Skånegatan 15 i Stockholm vilket är Rote 14. Hon anges då som fd gardisthustru. Ovanligt nog anges hon som gift och ensamstående utan barn. Hennes man anges bo kvar i rote 12. Hon dör 1889, 66 år gammal, på Skånegatan.

Sonen Erik (22/2 1792-) flyttar till Göksnåre nr 6 A son dräng år 1809. Han flyttar till Årböle 1810 och

1813 blir han beväring(sbåtsman?) och flyttar till Göksnåre nr 1B.

Han blir utkommenderad 17/4 1814.

1815 flyttar han till Kussil och 1816 vidare till Gefle.

Dör han 17/4 1817?

1805-(1830)

Sockenskomakare och torpare Lars Andersson Hollman (13/6 1776-14/6 1831) och Caisa/ Katarina Persdotter (19/5 1771-26/2 1856) Han är son till båtsman Anders Månsson Friskman och blir sockenskomakare 1797. Hon är från Malen med föräldrarna Per Ersson (17/9 1738-7/10 1818) och Barbro Larsdotter (21/2 1746-18/8 1818) Modern Barbro är född i Göksnåre nr 5A. De gifter sej 1798 och får Anders (2/12 1798-12/8 1866) läs om honom under Personer, Lars (7/2 1800-19/6 1875) läs om honom under Personer, hans tvillingbror Peter (7/2 1800-22/2 1800) som dör 15 dagar gammal av bröstfeber, Per (9/3 1802-26/3 1855) som blir frälsebonde i Göksnåre nr 5B, Anna (4/10 1804-5/2 1884) läs om henne under Personer och Eric (9/6 1807-20/3 1878) som tar över här. När sonen Per föds anges ”Göksnåre och Skäret” som födelseort. På sommartinget 17/6 1824 visades ett värderingsinstrument upp för rätten. Det gällde de kostnader sockenskomakaren Lars Hollman och hans far rote båtsmannen Anders Friskman använt å en lägenhet å Göksnåre bys ägor, nämligen 223 riksdaler. Värderingen blev erkänd. Torpstället kallades Skäret. Dellen myrkiäl var en yta de bearbetade. Även Råhällsmossen omnämndes. En stugubyggnad iståndsatt 10 varv (ca 2m) hög, 13 alnar (7,7m) lång, 8 alnar (4,7m) bred (det blir ca 36 m2) med färg och nävertak. En ladugårdsbyggnad med foderhus, en sädeslada med golv och loge, en liten matbod, en badstuga med näver och jordtak och en källare omnämns.

År 1826 gör bruket en inventering av traktens torpare, backstugemän, fattighjon och andra och antecknar om Lars Hollman: sockenskomakare, som bor på frälseeägor. Om hans mor anges: fattighjon, bor på frälseägor.

När han dör av vattusot är 5 av barnen i livet, sonen Eric 25 år är gift och har tagit över torpet, Anders är gift med torparedottern Caisa Jansdotter i Skållbo, Lars 31 år, Per 29 år är gift sen 1823 med bondedottern Catharina Larsdotter och frälsebonde i Göksnåre nr 5 och Anna 27 år är gift med bondesonen Anders Larsson i Lönnö. Hans bouppteckning visar att han har 3 kor, 1 kviga, 1 kalv, 1 sugga, 4 får med lamm och 3 gyror. Han har också snickeriverktyg, skomakarverktyg och fiskeredskap. Han har 9 byggnader värda 3 riksdaler, bostadshuset anges som ”stuga med kammare och förstuga och tre fönsterluft. Hans samlade tillgångar är hela 182 riksdaler men han har också skulder på 90 rd. Han har tagit kontantlån på många olika ställen och de räknas alla upp i bouppteckningen: Jan Larsson i Vavd 17rd, Tolvman Per Persson Ängskär 26.40, Carl Sätergren i Årböle 15 rd, nn 11.32, Olof Persson i Slada 2.21, Carl Persson i Kullen 2.16, Eric Persson i Maln 4.16, Jan Olssons änka i Kussil 4.16, Sockenmagasinet 5 xx värderat till 5 rd, Leufsta magasin ½ tunna xx värderat till 12 rd.

(1830)-(1862)

Torpare Eric Hållman (9/6 1807-20/3 1878) och Greta Larsdotter (11/3 1803-12/2 1884) Han är son i huset och hon kommer från Lönnö med föräldrarna Lars Andersson (9/12 1773-25/2 1841) och Greta Olofsdotter (30/8 1775-7/8 1849) De gifter sej 1831 och får dottern Caisa Greta (27/8 1831-2/9 1831) som dör efter 6 dagar av okänd anledning, Lars Eric (23/6 1836-27/3 1885) som tar över här och Anders Petter (16/12 1839-5/6 1884) som blir skattebonde i Göksnåre 4. Eric dör av kallbrand i en fot, 70 år gammal och Greta dör 6 år senare, 80 år gammal. Sonen Lars Eric tar över.

Troligen bor här också:

1816-1857

Änkan Greta Larsdotter Lundholm (11/10 1782-25/1 1857) som flyttar in 1816 från Elingeskogen, Österleufsta, där hon också är född med föräldrarna skräddaren Lars Ersson (1742-) och Helena Ersdotter. Hon är änka efter torparen och artilleristen Lars Larsson (28/3 1779-före 1825) från Göksnåre nr 6A. De gifte sej 1807 och fick Lena Caisa (16/8 1808-16/12 1852), läs om henne under Personer, innan de flyttade till Gävle 1810. Där fick de Lars Petter (4/4 1812-9/4 1867) läs om honom under Personer. Greta anges där heta Skoglund. 1814 flyttade hon till Elinge igen och 1816 hit till Göksnåre. Det är då oklart vart Lars Larsson tar vägen men han är angiven som far till Erik (16/12 1816-18/12 1816) som dör 2 dagar gammal och Maja Greta (20/9 1818-31/3 1877) som båda föds i Göksnåre, trots att han inte anges som boende i byn. Läs om Maja Greta under Personer. När Greta får Erik (26/3 1827-15/1 1908) läs om honom under Personer, är det utan angiven fader och hon anges som änka. Greta benämns som utfattig. Hon bor kvar här tills hon dör 1857 av ålderdom 74 år gammal.

Om änkan Greta Lundholm noteras: föder sej med handarbeten, bor på på frälseägor.

Här bor också fattighjonet och båtsmansänkan Anna Larsdotter (1750-27/11 1827) Hon är född i Göksnåre nr 1 och har bott i Båtsmanstorpet, läs om henne där. Hon dör här 1827, 77 år gammal.

(1862)-1885

På nr 1 ¼ Torpare Lars Eric Hållman (23/6 1836-27/3 1885) och Anna Brita Österberg (21/8 1840-20/12 1926) Han är son i huset och hon kommer från Göksnåre nr 6. De gifter sej 1860 och får redan innan de tar över, dottern Anna Greta (4/1 1861-10/1 1861) som dör av okänd orsak efter 6 dagar. Sen får de Christina Margareta (7/3 1862-17/7 1929) läs om henne under Personer, Eric Gustaf (24/11 1864-26/3 1932) som tar över här, Anna Matilda (10/12 1866-28/2 1893) se nedan, Erika (16/8 1869-28/2 1871) som dör 1 ½ år gammal utan angiven orsak, Carl Adolf (13/2 1872-2/11 1916) se nedan, Johan August (4/10 1874-9/10 1874) som dör av okänd orsak efter 5 dagar, Johan August (12/10 1875-21/1 1951) läs mer om honom under Personer, Johanna Augusta (8/6 1878-7/5 1954) se nedan, Emma Maria (29/1 1881-31/3 1957) se nedan och Axel Wilhelm (19/2 1884-31/12 1963) läs mer om honom under Personer. Lars Eric dör 1885, 48 år gammal, av lungsot.

Lars Erics bouppteckning anger att han efterlämnade änkan Anna Britta Österberg och barnen den myndige dottern Christina Margreta, sonen Eric Gustaf, dottern Anna Matilda, Karl Adolf, Johan August, Johanna Augusta, Emma Maria och Axel Wilhelm.

Anna Greta, Erika och den första Johan August som alla dog dog väldigt tidigt är inte omnämnda.

Hemmansbrukaren i Göksnåre Mats Österberg blir utsedda till förmyndare i boet. Änkan Anna Britta uppgav att boets innehåll var enligt följande:

– Silver: 1 ur med kedja 4 kr

– Koppar: Krukor, fat, kaffepannor med mm för 30,25 kr

– Tenn: Fat och ljusstakar för 95 öre

– Järn- och bläcksaker: Grytor, pannor, våffeljärn strykjärn, saxar, 1 lykta, 1 lampa, fat, bunkar mm för 21,35 kr- Glas och porslin: Glas, tallrikar mm för 7,50 kr

– Möbler: 6 bord, 1 chiffonie, 6 skåp och skänkar, 5 sängar, 2 soffor, 9 stolar, 1 slagklocka, 2 väggspeglar, 1 barometer mm för 135 kr

– Diverse redskap för 144,70 kr bla 2 kälkar 7 kr, 1 mindre vagn med korg och fotsäck 40 kr, 1 vagn 30 kr, 2 slädar 20 kr.

– Fiskeredskap: 1 skötbåt 10 kr, mast, vanter, segel och fock 22 kr, 14 strömmingsskötar 50 kr, 9 nät och 7 linor 17,50 kr, 1 ekstock 2 kr för sammanlagt 111,50 kr.

– Kreatur: 1 brunt sto i 12e året 275 kr, 3 kor 150 kr, 1 kviga 30 kr, 2 kvigkalvar 10 kr, 3 får 15 kr och 7 höns 4 kr vilket blir tillsammans 484 kr

– 1 stugbyggnad innehållande 3 rum med förstuga 250 kr

– 1 ladugård 25 kr, 1 tröskloge 25 kr, 1 stall med 2 bodar under samma taklag 40 kr, 1 källare 5 kr, 1 vedbod 3 kr, 4 hölador 20 kr för sammanlagt 368 kr

– Trä- och laggkärl: Tunnor och kärl för 20 kr

– Sänglinne och gångkläder: 1/2 dussin skjortor 5 kr, 4 borddukar 10 kr, 2 servetter 1 kr, 1/2 dussin lakan 9 kr, 4 bolster 16 kr, 8 kuddar 12 kr, 5 sängtäcken 25 kr, 1 vitt täcke 3 kr, 3 skinnfällar 15 kr, 7 fårskinn 7 kr, 3 skinnfällar 15 kr, 7 fårskinn 7 kr, 6 madrasser 6 kr, 4 sämre täcken 4 kr, 2 par strumpor 1,50, 2 par vantar 1 kr, 2 parr handskar 0,50, 1 fårskinn 0,75 kr, diverse gångkläder och skodon 50 kr. Allt till ett sammanlagt värde på 166,75 kr

– Diverse: Rakkniv, bastu, filar, liar, harvar sjökläder, mattor, 3 spinnrockar, skomakarverktyg, kabbeldon, sjökorgar, lykta, handkvarn, fjärdingsmått, säckar, gardiner, rullgardin, kolfat, betsman, knivar mm till ett totalt värde av 83,85 kr

Summa tillgångar var 1578,45 kr

Boet hade också skulder:

– Till Hemmansägaren LE Källström i Svarttnö 260 kr

– Till hemmansbrukaren Mats Österberg i Göksnåre 100 kr

– Till Jan Matsson i Hjelmunge 100 kr

– Till Anders Gustaf Jansson i Göksnåre 100 kr

– Till Mats Andersson i Malen 50 kr

– Till Arbetaren Anders Gustaf Persson i Malen 50 kr

– Till Anders Hålldin i Malen 25 kr

– Till Anders Erssons änka i Göksnåre 50 kr

– Till gamla Mats Ersson i Göksnåre 25 kr

– Till Handlanden A Aspelin i Böle 66,25 kr

– Gravölskostnad 50 kr

Summa skulder 876,25 kr

Boets behållning 702,20 kr

Att boets innehåll är riktigt uppgivet intygar Anna Britta Österberg genom sitt bomärke.

Uppteckningen och värderingen intygas av Efverstörm i Edvalla och Erik Ersson i Vavd

Mats Österberg och Kristina Margareta Hållman har närvarat vid bouppteckningen

Förklaringar:

– Ekstock är gammalt uttryck för en eka, mindre klinkbyggd roddbåt

– Kabbeldon är en del tillhörande vävning

– Hemmansägaren LE Källström i Svarttnö är Lars Erik Källström (11/9 1833-5/7 1905) Svartsnö, Börstil. Han är född i Slada, Hållnäs. Han var skattebonde i Slada nr 2. Flyttade från Slada 1880. Troligen har Lars Eric lånat pengar av honom före 1880 då han flyttade från socknen.

– Hemmansbrukaren Mats Österberg är frälsebonden i Göksnåre nr 6B Mats Österberg (20/8 1843-31/10 1914)

– Jan Matsson i Hjelmunge är skattebonden och kyrkvärden (24/2 1835-28/11 1900)

– Anders Gustaf Jansson i Göksnåre. Anders Gustaf Jansson (13/8 1839-12/9 1922) föds i Gibo, Österlleufsta. 10 år gammal kommer han 1849 Göksnåre nr 2B tillsammans med sin mor Anna Stina Jansdotter (1/1 1801-29/4 1888) som är mor till frun i huset. Han arbetar som dräng där i 37 år tills hans mor dör då han, 47 år gammal flyttar till Backen 1886 flyttar han vidare till Göksnåre nr 4 och 1898 till Lissbo som dräng där han bor resten av sitt liv. Han dör 1922, ogift, 83 år gammal, av ålderdom.

– Mats Andersson är Mats Andersson (10/2 1827-27/4 1914) frälsebonden i Malen nr 1B. Född i Göksnåre nr 4, Kumlet.

– Arbetaren Anders Gustaf Persson är Anders Gustaf Persson (17/8 1841-11/1 1919) i Melen nr 1A. Han är född i Malen.

– Anders Hålldin är Anders Hålldin (8/5 1811-1/8 1893) som är svärfar i Malen nr 1B.

– Anders Erssons änka i Göksnåre är Anna Greta Jansdotter (6/11 1829-16/2 1893) i Göksnåre nr 4B.

– Gamla Mats Ersson i Göksnåre är Mats Ersson (14/8 1838-14/9 1912) i Göksnåre nr 3

– Handlanden A Aspelin i Böle är Anders Aspelin (20/9 1831-8/10 1905) från Pjetteryd, Växjö stift.

Här tar sonen Erik Gustav tar över.

Anna Brita bor kvar med de kvarvarande barnen tillsammans med sonen när han tar över. Hon dör här 1926, hela 86 år gammal.

Axel Wilhelm Hollman (19/2 1884-31/12 1963) framför föräldrahemmet år 1962. Man kan ana en stolt man, hans svärson Gösta har detta år kommit in i Stockholms stadsfullmäktige, läs om Axel Wilhelm Hollman under Personer.

Sonen Carl Adolf (13/2 1872-2/11 1916) flyttar till Uppsala och blir sen skoarbetare i Stockholm från ca 1896. Han är skoarbetare, ogift och bor på Jungfrugatan 13 åren 1900-05. 1910 är han fortfarande skoarbetare och ogift. Han tillhör då rote 11, boken över obefintliga i Hedvig Elenora församling. Han gifter sej inte och dör där 1916, 44 år gammal.

Dottern Johanna Augusta (8/6 1878-7/5 1954) flyttar, bara 12 år gammal, till sin syster i Harfall 1890, tillsammans med sin 3 år äldre bror Johan August. Hon flyttar till Tolbo 1894 som piga och till Ledskär, Mälsten 1895. Hon flyttar till Sörgatan, Leufsta bruk 1897 som piga åt trädgårdsmästare Strindberg (Olof Strindberg, bror till August Strindberg) Hon flyttar till ett grannhus på Sörgatan 1899 som piga åt postmästaren Jonsson. År 1900 flyttar hon till nästa hus på Sörgatan, bruksförvaltare Lindberg som piga. Nästa flytt blir till Långbron år 1901 som piga åt bruksarbetare Dannberg. 1902 gifter hon sej med sonen i huset Erik Wilhelm Dannberg (2/10 1878-21/6 1940) och de får Sigrid Maria (6/2 1902-30/4 1914) som föds i Hållnäs. De flyttar till Gåvastbo samma år där de får Märta Elisabet (18/8 1906-26/12 1988) Dottern Sigrid Maria dör 1914, bara 12 år gammal, av hjärnhinneinflammation. Erik Wilhelm blir träarbetare på 1910-talet. De bor kvar 1935. Han dör 1940, 61 år gammal och hon dör 1954, 75 år gammal i Näsmo, Lövsta bruk.

Dottern Emma Maria (29/1 1881-31/3 1957) flyttar till Yttertorp, Valbo 1902 som piga dit hennes yngre bror Axel Wilhelm kom senare. Hon flyttar till Åkerby Gård som piga hos förre skogvaktaren i Göksnåre Johan Gustav Åberg och Maria Charlotta Holm. Hon flyttar till Forsbacka och gifter sej 1933 med Anders Gustaf Lindberg (21/9 1870-22/2 1942) från Folkärna, Dalarna. Han dör 1942, 71 år gammal, i Forsbacka och hon dör 1957, 76 år gammal, i Alborga, Valbo.

Dottern Anna Matilda (10/12 1866-28/2 1893) flyttar till Sörgatan 1, Leufsta bruk 1887. Hon blir piga åt stallmästaren Per Olsson. 1888 flyttar hon till Hålldammen och gifter sej med bruksarbetaren Karl Peter Hallberg (19/12 1856-27/10 1921) från Österleufsta. De får Carl Johan (13/12 1889-21/6 1944) och Lina Charlotta (7/1 1891-29/6 1925) innan Anna Matilda dör 1893, bara 26 år gammal, av kräfta. Han gifter om se, blir änkling igen 1917 och dör 1921, 64 år gammal, i Lövstabruk.

1885-1920

På 7:16 LB. (Joel Holmgren äger och brukar.)

Erik Gustav Larsson (27/11 1864-26/3 1932) och Katarina Lovisa Holmgren (1/8 1863-17/3 1920) Han är son i huset och hon anges vara från Tegelsmora men är född i Hjälmunge med föräldrarna Jan Petter Holmgren (21/9 1826-22/5 1912) och Lena Kajsa Lundholm (16/8 1808-16/12 1852) Hon är halvsyster till Per Johan Löfström (17/8 1842-1/4 1923) i Göksnåre nr 5B. Hans mor bor också kvar här.

I juli och i november 1888 får han låna pengar av änkan Anna Greta Jansdotter i Göksnåre 4. I hennes bouppteckning i februari 1893 framgår att 24, 58 kr respektive 49, 28 kr då återstår av lånen.

1 februari 1890 utförs bouppteckning för kyrkoherden i Hållnäs, Wessblad. Han hade lånat ut pengar till många människor i socknen. Torp. EG Larsson står antecknad för ett lån på 300 kr som hade tagits 2 juli 1889. Fram till nu tillkom dessutom 5 1/2 % ränta som blev 8 kr och 21 öre.

De gifter sej 1890 och får Hulda Katarina (29/11 1892-30/11 1977) se nedan , Hanna Hedvig (15/1 1894-9/10 1894) som dör 8 månader gammal, Hildur Elisabet (31/1 1895-11/12 1931) se nedan, Carl Helge (27/8 1900-17/4 1938) se nedan, Erik Gunnar (13/3 1902-15/3 1980) se nedan och Axel Valfrid (23/8 1907-30/12 1955) se nedan.

År 1903 får Erik Gustav 50 kr i pris vid den årliga hästpremieringen vid Lövsta bruk. Han får det för fölstoet Bläsan.

Bild från UNT 25 augusti 1903.

Skäret saknas i 1905 års jordbruksundersökning

Läs i historiebeskrivningen om den uppsägning som drabbar alla hemman och detta torp 1909. Då anges EG Larsson som brukare. Katarina Lovisa dör 1920, 57 år gammal av spanska sjukan. Erik Gustav gifter om sej.

I 1916 års jordbruksundersökning kan man läsa alla detaljer om hemmanets marker, djur, och skördar. Läs under Berättelser.

I 1916 års jordbruksundersökning redovisas 2 ston, 4 kor, 1 ungnöt, 2 kalvar, 3 baggar och tackor, 2 lamm, 1 gris och 7 höns. Läs mer under Berättelser.

Dottern Hulda Katarina (29/11 1892-30/11 1977) flyttar till Lissbo 1914 och gifter sej med sonen i huset, torparen Karl Joel Kastberg (11/1 1889-8/11 1948) De får Karl Bertil (12/7 1914-22/1 1991) innan de flyttar till Långbron, Österleufsta 1919. De flyttar till Lissbo där de får Mary Elisabet (19/11 1919-23/5 1991), Ragnhild Maria (15/7 1925-7/5 2011), tvillingarna Karl Ragnar (14/3 1927-23/4 1996), Karl Harry (14/3 1927-13/6 1964) och Gull-Britt Katrina (21/11 1934-11/1 1935) som dör knappt 2 månader gammal utan angiven orsak. Hulda Katarina och Karl Joel bor kvar 1942. Han dör i Lissbo 1948, knappt 59 år gammal. Hon dör 1977, dagen efter sin 85-årsdag, på Wesslandia i Karlholm.

Dottern Hildur Elisabet (31/1 1895-11/12 1931) får oäkta sonen Gustav Arne Vahlström (26/7 1918-21/6 2006) som fiskarsonen Gustav Verner Vahlström (29/3 1897-19/6 1961) erkänner som sitt och de gifter sej 5 månader senare och hon flyttar till honom på Klubben, Ängskär. Hon dör 1931 av cancer i ryggmärgen och lunginflammation. Gustav Verner lever till 1961 då han dör 64 år gammal.

Sonen Carl Helge (27/8 1900-17/4 1938) anges först som idiot och sen som dövstum och blir intagen på dövstumskolan i Gävle 1913 och går där fram till 1921 då han kommer tillbaka. Han dör 1938, bara 37 år gammal. Noteras bör att begreppet dövstum togs bort på 1950-talet. Det var egentligen ingen som var stum utan man saknar ett talspråk om man inget språk hör. För den som är intresserad så rekommenderas en Googling på Dövstumskolan Gävle. Intressant och fasansfull läsning.

Sonen Erik Gunnar (13/3 1902-15/3 1980) Han får uppskov med värnplikten 1922 av hälsoskäl men rycker in 1923. 1925 flyttar han till Valnäs nr 1 som dräng, Österlövsta. 1932 flyttar han tillbaka till Hållnäs. 1935 gifter han sej med Hilda Maria (14/10 1904-3/7 1983) från Tierp. De bor på Gävlevägen. Erik Gunnar dör 1980, 78 år gammal och Hilda Maria dör 1983, 78 år gammal.

Sonen Axel Valfrid (23/8 1907-30/12 1955) Han flyttar till till kv. Hästen, Tierp 1925. 1926 flyttar han till kv Pendeln. Han är då skomakeriarbetare och gifter sej 1930 med Hanna Kristina Holmgren (16/7 1906-4/5 1981) som flyttar in. Hon är född i Storsten, Hållnäs. De får Helena Maja (18/8 1931-9/7 1960) 1933 flyttar de till kv. Pärlan och får Ejvor Kristina (10/3 1933-26/4 1934) som dör drygt ett år gammal. Nu anges Axel Valfrid vara skomakare och från mitten av 30-talet skomakarmästare. 1941 flyttar de till Kv. Åskarby. Där får de Vivian Margareta (5/1 1944-) 1945 flyttar de till Kv. Klockan, Tierp. Där bor de kvar 1946 innan de flyttar till Stockholm där han dör på Skånegatan 67, 1955, 48 år gammal. Hon bor kvar i Stockholm som änka och dör på Artemisgatan 1981, 74 år gammal.

1920-1930

På 7:16 LB. Joel Holmgren äger och brukar.

Erik Gustav Larsson (27/11 1864-26/3 1932) och Johanna Vilhelmina Engström (25/9 1875-30/12 1961) Han är änkling huset och hon är född i Ängskär med föräldrarna sjömannen Lars Erik Engström (27/2 1830-2/10 1929) och Anna Regina Blank (25/2 1841-8/3 1904) Hon flyttar in 1920 och blir hans hushållerska. Hon var tidigare gift med Adolf Fredrik Larsson i Österleufsta och har dottern Ada Albertina (16/3 1902-16/2 1980) se nedan.

De gifter sej 1921 och flyttar till Östermossen, Lissbo 1930.

Hans mor Anna Brita Österberg (21/8 1840-20/12 1926) bor kvar här tills hon dör 1926, 86 år gammal. Han dör 1932, 67 år gammal och hon dör 1961, 86 år gammal.

Hennes dotter Ada Albertina (16/3 1902-16/2 1980) flyttar till Leufsta bruk 1922 som piga åt ingeniör Tillman och hans familj. Hon flyttar till Alviksvägen 117, Bromma 1923 som strykerska. Hon flyttar till Maria församling 1928. Hon flyttar 1932 till Boön, Baggebytorp, V:a Ny i Östergötland som hushållerska åt fiskaren Nils Harry Holmberg (26/11 1904-7/3 1969) De får Nils Harald Sigvard (15/3 1932-) innan de gifter sej 1933. Sen får de Birgit Solveig (13/7 1936-) Ada Albertina dör 1980, 77 år gammal, på ålderdomshemmet Nykyrka i Motala.

(1917)-1964

Skogsarbetaren och hemmansägaren Joel Holmgren (5/1 1890-15/5 1980) och från 1919 Emeli Andrietta Henriksson (1/6 1897-9/11 1928) Han är född i Kumlet och hon i Skaten. De gifter sej 1919 och får Herbert Emanuel (12/2 1920-23/4 2018) se nedan, Torborg Emilia (27/7 1921-26/5 1990) se nedan, Fritz Vilhelm (18/9 1922-8/1 1996) se nedan och Ernst Henning (31/12 1923-22/5 2016) se nedan. Andrietta dör 1928, 31 år gammal av blodförgiftning efter att ha trampat på flaska när hon var och badade i Ängskär. Joel köper fastigheten på 5/100 mantal av Gimo- Österbybruks AB 1930. I 1930 års folkräkning redovisas att Joel har en inkomst på 1000 kr /år.

I december 1944 flyttar skogsvaktaren Bengt Josef Andersson (26/11 1903-13/8 1994) in med sin son. Han är född i Östergötland. Han flyttar i januari 1945 till Norrköping. Han dör 90 år gammal i Norrköping.

Nedanstående bild och text är hämtade från: ”Sveriges bebyggelse, Uppsala län D2, 1949”

Bild 5. Göksnåre 79, Vavd: Areal: Total 13 ha, därav 6 åker, 7 skog m. in.

Taxeringsvärde 5.000 kronor, därav jord 4.700, skog 300.

Förvärvad 1930

Manbyggnaden av trä, uppförd omkr. 1800, innehållande 2 rum, 1 kök, veranda. Bekvämligheter: El.

Ekonomibyggn. av trä, uppf. 1917, för  2 hästar och 6 nötkreatur.

Lantbrukare Joel Holmgren. Barn: Herbert, Torborg, Fritz, Ernst.

1953 är han angiven som hemmansägare när han får tillstånd till att bedriva taxirörelse. Se historieberättelsen.

Joels bror skogsarbetaren Johan Emil Holmgren (18/7 1891-21/4 1960) bor också här 1917-18 samt från 1919 till 1922 då han flyttar till Göksnåre 76. Han kommer tillbaka 1930 och bor kvar till 1953 då han flyttar till ålderdomshemmet i Västland. Läs mer om honom under Göksnåre nr 4, Kumlet.

Joels syster pigan Hilda Josefina Holmgren bor här mellan 1917 och 1920. Hon får då en son, Carl Henning (16/2 1918-25/4 1918) som bara blir 2 månader gammal. Hon flyttar 1920 till Göksnåre nr 1 som piga hos sin syster.

Elin Gustava Karlström från Göksnåre 7:27 jobbar här som piga 1930-31.

Sonen Herbert Emanuel (12/2 1920-23/4 2018) flyttar 1939 till Ängskär som jordbruksarbetare. Han flyttar hem igen 1941. Han gifter sej 1958 med Ragnhild Elisabet Larsson (15/7 1937-12/6 2016) från Gävle och de flyttar till Skutskär. De får Annika Elisabet (23/7 1959-5/9 1987) som dör 27 år gammal. Ragnhild Elisabet dör 2016, 78 år gammal i Sätra, Gävle. Herbert Emanuel dör 2018, 98 år gammal.

Dottern Torborg Emilia (27/7 1921-26/5 1990) bor kvar hemma 1942. Hon gifter sej med Nils Olof Svensson (30/4 1923-2002) från Österfärnebo och de flyttar till Mehedeby, Tierp 1946. De skiljer sej 11/11 1987. Hon dör 1990, 68 år gammal, på Fyrislundsgatan i Uppsala och han dör 2002, 79 år gammal, på Kamomillgatan i Uppsala.

Sonen Fritz Vilhelm (18/9 1922-8/1 1996) utackorderas 1935 till Anders Gustaf Henriksson i Skaten som är hans morfar. Han bor kvar där 1942. Han gifter sej 1955 med Brita Harriet (22/9 1926-17/5 2014) Han dör 1996, 73 år gammal och hon dör 2014, 87 år gammal, på Wesslandia, Karlholm. Skärplinge.

Sonen Ernst Henning (31/12 1923-22/5 2016) flyttar 1941 till Ängskär som jordbruksarbetare, 1943 flyttar han tillbaka hit från Lena socken. 1947 flyttar han till Mehedeby, Tierp. Han jobbar som rörmokeriarbetare. Han gifter sej 1949 med nn. 24/10 1949 flyttar han hit från Tierp. De får Ernst Torbjörn (20/9 1947-) och Monica Christina (1/6 1953-) Han gifter om sej 19xx med Iris Ulla Maria Grundin (27/8 1931-) från Kullen. De får Jan Henning (20/8 1965-) Ernst Henning dör 2016, 92 år gammal, på Tämnavägen i Tolfta.

1964-1986

Gunnar Östlund och hans hustru Sonja köper stället och använder det som sommarställe. Deras döttrar säljer sen vidare. Arne Björkeholm arrenderar marken.

1986-

Margareta Sjöberg köper fastigheten. Dock får de för jordbruksverket inte köpa marken som är registrerat som jordbruk. Sture och Julan Eriksson köper då den 1988. Fastigheten 7:9 upphör och den nya fastigheten får numret 7:233. Efter Stures bortgång arrenderas marken av Kent i Magön fram till 2010 då Margareta köper ”tillbaka” den från Julan/Åsa.