Göksnåre 7:31,Snickars

En släkt har innehaft torpet från 1745 till början på 2000-talet.

Var skogvaktarboställe från 1745 till 1791 då tjänsten övertogs av Göksnåre 7:27.

Bostadshuset byggt i början på 1800-talet.

År 1823 går tillträdesvägen från sydost med väg som gick vidare till Norrgården. Vägen utgick från vägen till nuvarande båtsmanstorpet.

År 1839 går tillträdesvägen från sydväst med avstick från den andra och nu existerande vägen till Norrgården.

Finns med på skifteskartan från 1839-44. Tomten har littera 627 på den kartan. Enligt uppgift uppstod någon form av störning i relationen mellan Joel Andersson på denna fastighet och Karl Johan Jansson eller Johan Helmer Karlsson (beroende på när detta skedde) på Göksnåre nr 5 på vars mark tillträdesvägen delvis gick. Därför lades tillträdesvägen om till den nu existerande som istället går över marken som tillhör Göksnåre nr 3.

1872 anges att skattetorpet hör under Göksnåre nr 1.

Gimo Bruks AB köpte 713 av Leufsta bruk år 1917.

Tillhör Göksnåre 713 år 1925.

Utängarna Knarrvik och Vikänget hör hit.

Finns med i Svenska Gods och Gårdar D10,1938, se längre fram i berättelsen.

Finns med i Sveriges bebyggelse, Uppsala län D2, 1949, se längre fram i berättelsen.

Avstyckat till 7:31 år 1958 och köpt av Gösta Andersson från Gimo Österby bruks AB (Korsnäs) 1959.

Före 1731-1745

Fd skattebonde Erik Andersson Gieting (x/3 1668-13/4 1731) och Brita Larsdotter (x/12 1666-2/2 1752) I Anders Erssons försäljning av sitt hemman 1745 anges att det är det torp hans hans far Erich Andersson ”tillförne bebott” vilket kan översättas med förr i tiden. Det betyder att Erik, och hans hustru, troligen bott här till hans död 1731. Hon kan tänkas ha bott kvar till 1745 då sonen Anders kommer hit, se nedan. Erik var en av de bröder som ägde Göksnåre nr 2, numera Norrgården. Om detta då är en tidigare upplaga av skattehemmanet eller inte är svårt att säga. Erik var dessutom först dubblerad och sen ordinarie båtsman några år och om detta torp har med detta att göra är också oklart.

1745-1762:

Skogvaktare Anders Ersson (x/6 1705-20/1 1770) och Anna Johansdotter (1711-26/12 1797) Anders var skattebonde i Göksnåre nr 6B och hans systers man Maths Ersson i Göksnåre nr 6A (22/7 1700-24/3 1762) De säljer sina hemman 1745 till Leufsta bruk. Anders får denna fastighet och bli skogvaktare åt bruket. Maths Ersson får bli kvar på sin gård Göksnåre nr 6A som frälsebonde.

De har gift sej 1731 och fått barnen Erik (x/10 1732-30/9 1804) som tar över skogvaktarsysslan, Andreas (x/1 1735-9/2 1741) som dör 6 år gammal, Brita (8/4 1737-8/7 1737) som dör 3 månader gammal, Maria (1/6 1739-15/2 1741) som blir 1 ½ år gammal, Anders (2/5 1742-3/2 1761) som dör 19 år gammal och Johan (11/8 1745-31/8 1798) se hans historia under Personer. När de flyttat hit får de Per (12/12 1747-16/5 1790) se hans historia under Personer och Lars (30/12 1752-18/3 1800) som senare blir bonde i Göksnåre nr 1.

I 1749 års arbetarlängd för Leufsta bruk finns han upptagen med texten: skogvaktare Anders Ersson 44 ½, Anna Jansdotter 37, Eric 7, Anders 17, Jean 4, Petter 2, Har eget boställe i Göksnåre. 1/1 1753 föddes sonen Lars” En detalj här är att det är sonen Lars dopdatum som här har blivit angivet som födelsedatum.

År 1760 har Anders en skuld till bruket på 109 riksdaler.

I 1762 års arbetarlängd för Leufsta bruk noteras han med texten: ”skogvaktare Anders Ersson 57, hustru Anna Jansdotter 50, Jan 17, Peter 15, Lars 9” Den äldsta sonen Eric anges här med texten: ”dagsvärkskarlen Eric Andersson 30, Caisa Olsdotter 30, Anders 1 ½, Anna 4”

Anders dör 1770, 64 år gammal, och i dödsnotisen kan vi läsa:

”Anders Ericksson Skogswackatre. f. ibm. d. 18 Junii 1705. F. Erick Andersson m.h. afl. h Brita Larsdr. Kunde wäl läsa i bok. Efter 26 1/2 åhrs ålder gift d. 19 Sept 1731 med efter lefande h. Anna Johansdr. Sammanlefat i 38 1/4 åhr och tilhopa aflat 8 st barn af hvilka 4 söner ännu lefwa. I sistl. Nov blef han siuk af magwärck och däraf dödde d. 20 Jan 64 1/2 åhr gl.”

De hade alltså fått 8 barn men bara hälften av dem överlevde sin far.

Anders hustru Anna bor kvar som änka när sonen Erik tar över. Hon dör 1797, 86 år gammal och man kunde läsa i hennes dödsnotis:

”Enkan efter afl. skogvaktaren Anders Ersson gudfruktiga hustru Anna Jansdotter. Född år 1711. Fadren sockneskomakare Jan Jönsson och modren Maria ifrån Holln. Gifte sig på 20de året med förr nämde A.E. som då var Bonde i Göksnåret och hade med honom 8 barn, 6 söner och 2ne döttrar havribland 3ne söner lefva. Varit enka sedan år 1770 och alltid haf en jämn hälsa. Var väl kunnig uti Guds h. ord och känd af alla för en dygdig och gudfruktig quinna. Dog d. 26 Dec 1797 på sitt 87de år”

Hon fick, som tidigare nämnts, 8 barn och 4 av dem dog före hennes man. Nu har ytterligare ett av deras barn dött, nämligen Per som dog 42 år gammal. Läs om honom under Personer.

1763-1791:

Skogvaktare Eric Andersson (x/10 1732-30/9 1804) och Caisa/Karin Olofsdotter (x/5 1732-15/1 1796) Han är son i huset och hon är född i Ängskär med föräldrarna bonden Olof Larsson (x/9 1693-15/12 1777) och Brita Nilsdotter (x/4 1692-23/2 1777) År 1760, redan innan de tar över, har Eric en skuld till bruket på 195 riksdaler. De har gift sej 1758 och fått barnen Anna (8/4 1759-28/4 1808) se nedan och Anders (10/1 1761-18/8 1806) Ersson Holldahl som tar över som torpare här, innan de tar över här. De får sen Olof (21/7 1766-23/12 1826) se nedan, Erik (7/8 1775-14/9 1775) som dör 1 månad gammal, Petter (7/9 1777-14/2 1784) som dör 7 år gammal av kopporna och Johan (19/12 1780-25/2 1781) som blir 2 månader gammal.

Eriks mor änkan Anna bor här tills sin död. I hennes bouppteckning 1798 anges värdet på hennes lösöre till 328 riksdaler. Fastigheten värderas då till hela 1500 riksdaler och beskrivs enligt följande:

”Ett Skatte frällse Torp, beläget på Gjöksnåre Bys ägai Hållenäs Sochen med 6 årlige Dränge Dagswärkens Ränta, om 10 f. (fjärdingsland) Utsäde tillsammans, och ingen utäga utan hägn och stängning wärderat efter öfwerens Kommelse”

Caisa dör 1796, 63 år gammal och man kan då läsa:

”H Catrina Olsdr. född 1732. P Ol Larsson och h. Brita Nilsdr.. Gift 1758 med efterl. gl. Skogv. Eric Andersson med hvilken hon haft 5 söner och 1 dr. af hvilka 2 söner och dottern efterlefva. Sjuknade d. 5 h. i bröstfbeer hvaraf hon dog d. 15 i 64 året”

Hon hade alltså fött 6 barn men bara 2 av dem överlevde sin mor.

Erik dör 1804, 72 år gammal.

I hans bouppteckning anges hans efterlevandde som: ”sonen Anders Holldahl torpare, aflidne sonen tunnbindaren i Norrköping Olof Hålldahls 2ne omyndiga döttrar samt dottern Anna gift med skattebonden Eric Nilsson i Göksnåre”

Han hade en vallack och 2 kor värderade till ca 20 riksdaler. Han hade lös egendom för ca 45 riksdaler och torpet beskrivs: ”Fastigheter: Ett sk. Torp af ungefärHalf tunnas årligt utsädeSlåtta till omkring 20 Somarlassi vidsträckta ägor nödiga husbyggnader kunde värderas till 83 riksdaler”

Vad som avses med ”omyndiga” när det gäller sonen Olofs döttrar är otydligt. Kvinnor var nästan aldrig myndiga i nutida bemärkelse utan här avses troligen den myndighet som fanns i landskapslagarna och som användes när man tex angav antalet barn respektive vuxna i olika sammanhang. Om det är åldern 15 år som avses så skulle det innebära att döttrarna var födda tidigast 1790, vilket kan stämma, se nedan.

Sonen Anders tar över.

Dottern Anna (8/4 1759-28/4 1808) gifter sej med skattebonden Erik Nilsson i Sörgården, läs om henne

Sonen Olof Hålldahl (21/7 1766-16/3 1800) Det saknas spår av honom i Hållnäs kyrkoböcker tills faderns bouppteckning, se ovan. Efter lite efterforskningar kan vi fylla ut bouppteckningens uppgifter och får då fram följande:

Olof lär sitt hantverk 1782-1788 i Östhammar hos sin farbror tunnbindaren Johan Andersson Holldahl (11/8 1745-31/8 1798) från Snickars. Han flyttar till Stockholm 1788 och han är gesäll när han 1789 flyttar till tunnbindare Wagner i Norrköping. Han blir mästare och gifter sej i november 1891 i Norrköping med Maria Christina Kullman (1773-1819) De får Catharina Magdalena (19/12 1792-) och Hedvig Christina (1/3 1797-27/9 1858) Han dör år 1800, 33 år gammal, men anges felaktigt vara 37 år. Dödsorsaken är svårtydd men tvinsot kan vara en del, detta kan avse tbc eller någon annan sjukdom man långsamt försämras i.

Hans änka gifter om sej 1801 med tunnbindarmästaren Johan Lindgren. Han nämns sedan som styvfar när dottern Catharina Magdalena gifter sig 1824 med klädvävargesällen Johan Fredrik Lönnman. Hon dör 1819, 47 år gammal, i Kvillinge, Norrköping. Dottern Hedvig Christina är ogift och dör av lungsot med titeln jungfru i Klara, Stockholm 1858, 61 år gammal.

1791-1806:

Skattetorpare Anders Erson Holldahl (10/1 1761-18/8 1806) och Caisa Nilsdotter (18/1 1766-31/3 1842) Han är son i huset och hon är dotter i Göksnåre nr 4. De gifter sej 1790 och får Erik (18/10 1791-24/12 1791) som dör 2 månader gammal, Nils (17/9 1793-14/11 1793) som dör knappt 2 månader gammal, Anders (28/11 1794-1/4 1846) som tar över efter nästa generation, Eric (19/3 1799-1/1 1801) som dör knappt 2 år gammal efter 2 veckors sjukdom, Catharina (22/5 1802-25/9 1877) se nästa generation och Anna Lisa (24/10 1804-5/12 1808) som dör 4 år gammal av bröstvärk) De hade alltså 6 barn varav bara 2 överlevde barndomen

Anders drunknar 1806, 45 år gammal, tillsammans med båtsman Per Friskman och pigan Maja Andersdotter. Då är sonen Anders 11 år, dottern Catarina 5 år och Anna Lisa 2 år. I bouppteckningen finns då 1 vallack, 1 föl, 5 kor, 4 kvigor, 3 tackor 1 gumsar och 3 lamm angivna. Han har värden för ca 160 riksdaler minus skulder på 37 riksdaler. Av nettot utgör djuren ca 28 %.

Caisa är 40 år gammal när hon blir änka och året efter gifter hon om sej med Jacob Holmstedt/ Olsson.

1807-(1827)

Torpare Jakob Olsson Holmstedt (27/5 1780-14/4 1852) och Caisa Nilsdotter (18/1 1766-31/3 1842) De gifter sej 1807. Hon är änka i huset och han kommer från Slada med föräldrarna Olof Persson (x/8 1730-2/8 1787) och Kajsa Jakobsdotter (23/3 1738-12/1 1815) Han är torpare och heter Holmstedt i giftasboken. Hon har sonen Anders (28/11 1794-1/4 1846) se nedan. Caisa har också Catarina (22/5 1802-25/9 1877) från förra äktenskapet, läs om henne och hennes barn och barnbarn under Personer och Anna Lisa (24/10 1804-5/12 1808) som dör 4 år gammal av bröstvärk. År 1826 gör bruket en inventering av traktens torpare, backstugemän, fattighjon och andra och antecknar om torpare Jacob Olsson: ”föder sej av torpet, som är på skatteägor” När Caisa dör av slag 76 år gammal har sonen Anders tagit över här. Dottern Catarina är gift med skattebonden och nämndemannen Lars Ersson i Kjerfen. Då deras torp är ett ägandes skattetorp har de skrivit testamente. Bland tillgångarna kan nämnas 2 kor och 1 tacka med lamm. Fastigheten beskrivs som ” 1 torp av ungefär en half tunnas årligt utsäde, slåttat till 20 lass i vidsträckta ägor och nödiga husbyggnader” Värdet sätts till 22 riksdaler 10 skilling banco 8 runstycken. De totala tillgångarna värderas till 132 riksdaler. När sen Jakob dör 1852 av ålderdom, 71 år gammal, är sonen Anders redan död så hans änka Christina och hans hustrus dotter Catarina i Kjärfven är arvtagarna. Endast lösöre för 41 riksdaler finns då kvar i boet.

Hennes son Anders (28/11 1794-1/4 1846) flyttar till Gävle som sjöman 1813 och kommer tillbaka hit 1815 innan han gifter sej 1821 med bondedottern Stina Ersdotter från Skållbo och tar över här, se nedan.

(1827)-1845:

Anders Andersson Holldahl (28/11 1794-1/4 1846) och Christina Ersdotter (27/5 1796-20/2 1854) Han är son i huset och hon är från Skållbo med föräldrarna Erik Eriksson (17/4 1765-18/4 1805) och Maria Nilsdotter (28/1 1769-13/5 1837)

De gifter sej 1821 och får Anders (19/6 1821-2/5 1909) läs om honom under Personer, Eric (2/5 1824-22/6 1903) som tar över här, Caisa Maria (26/7 1827-28/7 1890) som flyttar till Göksnåre nr 1 och gifter sej med Anders Petter Persson, läs om dem där, Nils Henric (14/9 1829-25/5 1913) läs om honom och några av hans barn under Personer, Jakob (21/12 1832-12/5 1891) läs om honom under Personer, Lars Fredrik (24/7 1835-19/4 1878) som gifter sej med skogvaktardottern Anna Greta Vennberg och flyttar till Backen, läs om dem där och Carl Petter (30/7 1838-1/7 1914) se nedan.

När Anders dör av lunginflammation 51 år gammal är alla barn i livet, Anders 25 år, Eric 22, Nils Henric 16, Jacob 13, Lars Fredrik 10, Carl Petter 7 och Caisa Maria 18 år. I bouppteckningen angivs 3 kor, 2 kvigor, 1 kalv, 1 gris, 4 tackor med lamm, 1 häst på 9 året (30rd) och en liten Dys (unghäst) Kreaturens totala värde var 311 riksdaler. Torpet med de andra husen var värda 120 riksdaler och summan av alla tillgångar var 431 rd. Han hade en skuld till svågern och nämndeman Lars Ersson i Kjerfven på 33 riksdaler och lite andra skulder på 11 rd.

Christina är byns jordemor från 1845 till 1852 och hon dör 1854, 57 år gammal.

Näst äldste sonen Erik tar över.

Sonen Carl Petter Lundqvist (30/7 1838-1/7 1914) flyttar till Årböle nr 1 som dräng 1860. 1863 flyttar han till Kvarnbo ägor som dräng. 1866 flyttar han till sin bror Jakob i Vedlösa som dräng. 1867 flyttar han tillbaka till torpet i Kvarnbo och blir ägare till det. Han flyttar vidare år 1868 till Snickars som dräng till sin bror Erik. 1874 gifter han sej med Anna Charlotta Jansdotter (30/1 1849-1/6 1910) från Göksnåre nr 2B. Han tituleras då snickare. De får Karl Johan (18/10 1874-16/12 1952) och flyttar samtidigt till Skatviken under Göksnåre nr 4 som de köper och blir skattebönder. Läs deras vidare öden under den fastigheten.

1845-1878:

Erik Andersson (2/5 1824-22/6 1903) och Johanna Margareta Andersdotter (5/7 1828-20/5 1892) Han är son i huset och hon är från från Göksnåre nr 4.

I husförhörslängden anges de som boende På No 1 ¼. De gifter sej 1852 och får barnen Johanna Christina (4/10 1852-10/5 1933) läs om henne under Personer, Anders Gustaf (17/8 1854-12/8 1943) som tar över här, Carl Fredrik (22/11 1856-14/9 1931) läs om honom under Personer, Anna Lovisa (6/6 1860-4/3 1922) som gifter sej 1878 med skräddaren Johannes Fjellman (Jonsson) och flyttar till Göksnåre 4:7, Alfred (31/8 1865-20/2 1875) som dör 9 år gammal av ryggmärgslidande, Clara (24/12 1869-27/9 1895) se nedan och Josefina (21/8 1875-8/9 1894) se nedan.

Eriks bror Karl Peter (30/7 1838-1/7 1914) bor kvar som dräng och snickare tills han gifter sej och får barn 1874. Då flyttar de till Skatviken. Läs mer om dem där.

Jordbruksundersökningen 1878 redovisaratt de har 2 kor och 3 får. Läs mer i den egna berättelsen om 1878 års jordbruksundersökning.

Sonen Anders Gustaf tar över och hans föräldrar bor kvar.

Drängen Lars Petter Andersson (24/5 1844-19/2 1917) flyttar hit 1861 från Göksnåre, Västerbo. Han flyttar till Göksnåre 4B Kumlet 1863. Han kommer tillbaka hit 1867 från Göksnåre nr 5A och flyttar till Göksnåre nr 6B 1868. Läs om hela hans liv under Personer.

Dottern Clara (24/12 1869-27/9 1895) får den oäkta dottern Klara och flyttar sen till barnets far i Nyböle där de ska gifta sej, de hinner med tre lysnigar innan hon dör i en olycka. Läs om Klara och hennes man i berättelsen om Wilhelm Bernhard Eriksson.

Dottern Josefina (21/8 1875-8/9 1894) flyttar 1893 till Vamsta nr 2, Valö som piga där hon dör 1894, 19 år gammal, av nervfeber.

1879-1916

Anders Gustaf Eriksson (17/8 1854-12/8 1943) och Johanna Augusta Wallgren (4/10 1849-6/10 1934) Han är son i huset och hon är dotter till skogvaktaren i Kärven Erik Wallgren (10/5 1811- 7/12 1887) och Stina Kajsa Andersdotter ( 29/10 1822-6/11 1867) De gifter sej 1878 och får barnen Hilda Augusta (15/7 1878-7/3 1929) se nedan, Emma Fredrika (8/1 1880-17/4 1979) som gifter sej 1904 med Per Gustaf Mattsson från Göksnåre nr 3 och de flyttar till backstugan vid båtsmanstorpet, Johan Gustaf (18/12 1881-22/8 1889) som dör 7 år gammal utan angiven orsak, Hanna Kristina (19/6 1884-12/10 1953) som sen tar över, Karl Edvard (5/2 1886-23/9 1972) se nedan.

I 1888 års jordbruksundersökning saknas detta torp.

Anders Gustafs mor Johanna Margareta Andersdotter dör 1892, 63 år gammal, utan angiven orsak. Hennes bouppteckning visar:

Hennes arvingar var änklingen och deras barn dottern Johanna Kristina född 4/10 1852, sonen Anders Gustaf 17/8 1854, sonen Karl Fredrik född 22/11 1856, dottern Anna Lovisa född 6/6 1860, dottern Klara född 24/12 1869, dottern Josefina 2/8 1875. Boet uppgavs av änklingen och upptecknades så som följer:

Tillgångar:

-Kontanta penningar, 50 kr

– 1 guldring, 2 örringar, 5 kr

– 1 silversked, 2 kr

– Koppar och diverse blecksaker, järn: 4 kopparkrukor, 1 kopparkittel, 2 pannor, 1 kittel, 5 kopparfat, 2 kaffepannor, 1 kopparembar, 14,25 kr

– diverse blecksaker, 5 järngrytor, 5 pannor, 2 våffeljärn 15 kr

– 2 laggjärn, 2 bryggkar, 2 bryggtinor 21,50 kr

– diverse trä och laggkärl, 1 drickstunna, 1 smörkärna, 2 lårar, 6,50 kr

– Möbler: 10 stolar, 5 bord, 1 salsskåp, 1 skänk, 1 dragkista, 2 skänkar, 4 sängar, 1 soffa, 1 komod, 1 spegel, 1 koffert, 3 matskrin, 1 par ljusstakar, 2 mässingsskålar, 1 slag, 1 lådfack värderat till 74 kr

– Kör- och åkerbruksredskap: 2 verkvagnar, 1 fyrhjuling, 3 kärror, 2 par kälkar, 1 drott*, 2 skaklar, 3 åkerharvar, 2 trästockar*, 5 åder, 3 varselar, 2 läderselar, 3 hxxx, 3 par tömmar, 2 hästtäcken, 1 stock värderat till 92,75 kr

– Järn- och snickarverktyg: 2 järnspjut, 1 isbill, 2 järnskyfflar, 3 spillningsgrepar, 2 lövskäror*, 1 strykjärn, 2 saxar, 2 skopor, 6 yxor, 2 sågar, 1 hyvelbänk, diverse snickarverktyg, 11 slåtliar, 8 räfsharvar, 2 slipstenar, 1 par vävstolar bättre, 4 kabbeldon*, 1 pinnåk* värderat till 27,50 kr

– Glas och porslin: 1 dussin flata tallrikar, ½ dussin djupa, 4 karotter, 2 fat, 6 par kaffekoppar, 1 kaffekanna, 1 dricksmugg, diverse glas mm, 1 fotogenlykta, 1 kruka, 2 pottor tillsammans värderat till 7,25 kr

– Gångkläder: 3 ylleklänningar, 2 riggarnsklänningar*, 5 sämre, 1 sommarkappa, 1 ylletröja, 1 vinterkappa, 2 sidensjalar, 3 sjalar, 6 halsdukar, 6 förkläden, 1 yllesnibb, 2 par yllestumpor, 2 par skor, 1 lintyg, 6 servetter, 12 handdukar, 2 borddukar värderat till 42,75 kr

– Sängkläder:2 bättre bolster, 2 sämre bolster, 4 bättre kuddar, 5 sämre kuddar, 6 stickade sängtäcken, 3 löstäcken, 1 örngottskudde, 2 ludna fårskinnsfiltar, 7 fårskinn, 4 madrasser, 8 lakan, 4 par gardiner, 12 par bordsknivar, 3 hålk, 3 hackor, 2 högafflar värderat till 71,25 kr

– Kreatur: 5 mjölkkor 200 kr, 2 kalvar 10 kr, 8 gamla får 32 kr, 10 lamm 20 kr, 10 fjäderdjur* 2,50 kr, 1 sto 200 kr allt tillsammans 464,50 kr

– Diverse: 6 tennskedar, 6 bleckskedar, 4 skällor, 1 pingla, 7 vävskedar, 1 kaffebord och diverse korgar värt 6,50 kr

Utestående fordringar enligt reverser:

– Torparen PJ Sjöstrand* i Ängskär, 30 kr

– Torparen GE Karlström* i Ängskär, 50 kr

– Bonden Mats Österberg* i Göksnåre, 62,50 kr

– Torparen EG Jansson* i Göksnåre, 50 kr

– Bonden LE Andersson* i Norby, Valö, 280 kr

– Torparen Nils Lundqvist* i Storsunda, 99 kr

Summa fordringar 571,50 kr

Gravölskostnaden, 60 kr

Bouppteckningsarvode, 1 kr

Summa, 61 kr

Boets behållning, 1411,25 kr

Att detta blivit riktigt uppgivet och intygas av Erik Andersson som skriver under med sitt bomärke

Närvarande var: Johanna Kristin Ersdotter* gift med Mattias Matsson i Gävle, AG Eriksson*, Karl Fredrik Eriksson*, Anna Lovisa Jonsson*, född Ersdotter och Clara Eriksdotter*.

Vittnen var: PG Sjöstrand och AG Eriksson

År 1892 den 6 september, å lagtima ting i Uppsala läns norra domsaga blev denna bouppteckning inregistrerad, intygar

På Häradsrättens vägnar.

Förklaringar:

– Trästock är en liten eka

– Lövskära användes för lövtäkt eller hamling

– Kabbeldon, är en del tillhörande vävning

– Pinnåk, oklart

– Riggarnsklänning,  regarns- eller redgarnsklänning var en klänning i ylle med prydnadssömmar.

– Fjäderdjur borde rimligen vara höns, tupp odyl

– Torparen PJ Sjöstrand är torparen och sjömannen Per Johan Sjöstrand i Stånggrund (20/11 1856-15/5 1901)

– Torparen GE Karlström i Ängskär torparen Karl Erik Karlström (13/9 1839-15/1 1934) i Stånggrund

– Bonden Mats Österberg är frälsebonden i Göksnåre nr 6B Mats Österberg (20/8 1843-31/10 1914)

– Torparen EG Jansson är Eric Gustaf Jansson (22/10 1855-11/6 1911) i Göksnåre nr 2B

– Bonden LE Andersson är Eriks bror Lars Erik Andersson (16/9 1846-15/2 1940) som är född här och som brukade Göksnåre nr 1B innan flytten till Norrby, Valö.

– Torparen Nils Lundqvist i Storsunda, oklart

– Johanna Kristin Ersdotter är dottern Johanna Christina (4/10 1852-10/5 1933), läs om henne under Personer.

– AG Eriksson är sonen som tagit över här, se ovan.

– Karl Fredrik Eriksson är sonen Carl Fredrik (22/11 1856-14/9 1931) ,läs om honom under Personer.

– Anna Lovisa Jonsson, född Ersdotter är dottern Anna Lovisa (6/6 1860-4/3 1922), se ovan.

– Clara Eriksdotter är dottern Clara Ersdotter (24/12 1869-27/9 1895)

Kommentarer:

Boet innehöll inventarier för ca 386 kr (29%)

Kreaturen var värda ca 464 kr (34%)

Kontanter och fordringar blev ca 621 kr (46%)

År 1878 fanns det 2 kor och 3 får, 1888 är ej redovisat och nu 1892 finns det 5 kor, 2 kalvar, 8 får, 10 lamm, 10 fjäderdjur och 1 sto. Det är en ganska stor ökning på 14 år.

De får sen August Emanuel (18/1 1891-9/6 1973) se nedan och Elsa (1/4 1894-19/3 1991) som gifter sej med Werner Bergström i skogvaktarbostället, läs mer om henne där.

Anders snickrade möbler och likkistor och har därmed gett gården sitt nutida namn.

Hans far Eric Andersson dör 1903, 79 år gammal. Hans bouppteckning visar att han efterlämnade som sterbhusets delägare dottern Johanna Christina gift med fiskhandlanden M Matsson i Gävle, skattorparen AG Eriksson Göksnåre, drängen K Fr Eriksson Vavd, änkan Anna Lovisa Jansson Göksnåre, Klara Eriksson gift med hemmasonen B Eriksson i Nyböle, vilken med döden avgått men efterlämnat dottern Beda Elisabet. SG Eriksson blev utsedd till förmyndare för henne vid arvsskiftet.

Han tillsades också att uppge boet så som det var vid dödsögonblicket. Hennes tillgångar uppgavs enligt följande:

– Kontant: Kontanta penningar 76 kr

– Silver: 1 fickur värt 3 kr

– Koppar: 1 panna, 1 fat värt 2 kr

– Järn: 1 panna värd 50 öre

– Möbler: 2 bord, 2 stolar, 1 säng, 2 byråer (varav 1 värd 12 kr), 1 skrin allt värderat till 22,50 kr

– Gångkläder: värderade till 20 kr

– Linne: 5 skjortor, 1 par kalsonger värt 5 kr

– Diverse: 1 käpp, böcker värderat till 75 öre- Kreatur: 1 ko 65 kr, 2 får 15 kr vilket blir 80 kr

Utestående fordringar, säkra

– Av skol. PA Andersson, Vavd 392,90 kr

– Av AP Karlssons änka i Göksnåre 178,98 kr

– Av bruk, EG Vallinder, Göksnåre 116,18 kr

– Av torp. EG Karlsson, Göksnåre 57,50 kr

Osäkra:

– Av torp. JA Högl. Gävle 56,72 kr*

Summa fordingar 802, 28 kr

Summa tillgångar 1012,03 kr

Skulder:

– Begravningskostnader 90 kr

– Bouppteckningsarvode 10 kr

Behållning 912,03

AG Eriksson intygar med sin namnteckning att ovanstående är riktigt upptecknat

Närvarande vid bouppteckningen var Anna Lovisa Jansson, Carl Fredrik Eriksson, Johanna Matsson

Bouppteckningsmännen skolläraren PA Andersson, Vavd och fd hemmansbrukaren PJ Löfström, Göksnåre intygade riktigheten med sina namnteckningar.

Förklaringar:

– Dottern Johanna Christina, (4/10 1852-10/5 1933) läs om henne under Personer

– Skattorparen AG Eriksson, se denna generation

– Drängen K Fr Eriksson Vavd, Carl Fredrik (22/11 1856-14/9 1931), läs om honom under Personer.

– Änkan Anna Lovisa Jansson Göksnåre, se Göksnåre 4:7

– Klara Eriksson, se under Personer om henne och hennes Wilhelm Bernhard Eriksson (6/6 1873-28/9 1959)

– Skol. PA Andersson, Vavd är Per August Andersson (31/8 1854-25/4 1918) från Ljusnarsberg, Västmanland.

– AP Karlssons änka i Göksnåre. Detta avser Maria Katarina Andersdotter (8/11 1851-23/6 1886) i Göksnåre nr 1A som är änka efter Anders Petter Karlsson (7/3 1851-17/4 1900) som dog för 3 år sedan.

– Bruk, EG Vallinder är Erik Gustaf Vallinder (29/1 1872-26/3 1949) i Göksnåre nr 3B

– Torp. EG Karlsson, Göksnåre är torparen i Nyhem Erik Gustaf Karlsson (19/2 1860-21/7 1928)

– Torp. JA Högl. Gävle. Det kan vara Johan August Höglund (9/10 1858-21/12 1930) från Vavd som är gift med Eriks brorsdotter Anna Matilda (18/2 1863-9/4 1945) Läs i berättelsen om Jakob Andersson (21/12 1832-12/5 1891) under Personer.

– Fd hemmansbrukaren PJ Löfström är Per Johan Löfström (17/8 1842-1/4 1923) som tidigare brukade Göksnåre nr 5B

Kommentarer:

– Kreaturens värde var ca 38% av hans fysiska tillgångar men då han hade stora fordringar så var de bara ca 8% av hans totala tillgångar.

– Begravningskostnaden var vanligen ca 50 kr men här nästan det dubbla, oklart varför.

– Bouppteckningsarvodet var normalt ca 5 kr men här det dubbla, oklart varför.

– Varför fordringen av brorsdotterns man i Gävle var osäker är oklart.

Jordbruksundersökning 1905 visar att de har 3 hästar, 4 kor, 3 ungnöt, 9 får, 6 lamm, 1 svin och 6 höns. Läs mer i den egna berättelsen om 1905 års jordbruksundersökning.

Han omnämns också 1908 som lägenhetsägare vid den vägdelning som då utförs.

Dottern Hilda Augusta (15/7 1878-7/3 1929) får Selma Maria (4/2 1900-21/2 1900) som bara blir 17 dagar gammal. Hon gifter sej 1901 med skräddaren Carl Erik Andersson (14/5 1872-4/1 1916) som flyttar in här. Han är son till Anna Hollman från torpet Skäret, Göksnåre. Läs om henne under Personer. De flyttar 1902 till Vavd nr 2 där de blir torpare i Lissbo. De får Hilda Ingeborg (6/3 1907-21/5 1986) innan han dör 1916, 44 år gammal, av äggvita och lunginflammation. Hilda Augusta får sen den oäkta dottern Mary Elisabet (18/1 1917-29/6 2001) som blir fosterbarn i Båtsmanstorpet. När hon får nästa barn, Ingvar (18/9 1918-6/1 2001) erkänner den 15 år äldre fotografen Anders Petter Engström (5/11 1863-10/8 1928) från Gävle att han är fadern. Han flyttar in och de gifter sej 1921. Redan 1928 dör han, 65 år gammal, av blödning i hjärnan och hjärnhinnan. Dessutom har han akut lunginflammation. Hilda Augusta dör själv 1929, 51 år gammal, av slag.

Sonen Karl Edvard (5/2 1886-23/9 1972) gifter sej 1915 med Elsa Fredrika Hållstrand (26/8 1896-23/10 1980) och flyttar till henne i Ängskär nr 1. Hennes far dog 1912 och hennes mor i maj detta år. Nu tar hon och hennes man över hemmanet. De får Anna Febe Maria (29/7 1916-3/11 2018), Elsa Ingegerd (12/8 1918-5/6 2014), Karl Åke (18/5 1924-14/8 1924) som dör 3 månader gammal och Vera Ingeborg (18/5 1924-4/9 2008) De bor kvar i Ängskär och han dör 1972, 86 år gammal medan Elsa Fredrika dör 1980, 84 år gammal. Dottern Anna Febe flyttar till Bromma 1939 och gifter sej 1959 med Fredrik Lennart Öhlander (9/6 1913-30/7 1983) från Älvkarleby. De bor på Rindögatan i Stockholm när han dör 1983, 70 år gammal. Hon dör 2018, hela 102 år gammal. Hon är begravd på Skogskyrkogårdens minneslund i Stockholm.

Sonen August Emanuel (18/1 1891-9/6 1973) flyttar till Missionshuset, Elsarbo, Film 1920. Han blir predikant och gifter sej med Ada Pettersson (12/7 1897-5/9 1927) Hon är född i Västergarn på Gotland men flyttar nu in från Kungsholmen, Stockholm. De får Maggie Frideborg (27/3 1921-8/7 2016) 1921 flyttar de till Kv Ekorren 2, Betel, Öregrund. Där får de Ragnar Emanuel (29/4 1922-23/7 1987), Rosa Viola (9/5 1923-14/12 2015) och Gurli Britta Maria (27/4 1926-21/1 2004) Ada dör 1927, 30 år gammal, av dubbelsidig lunginflammation samt ett medfött hjärtfel. Hon begravs på mannens begäran utan kyrklig jordfästning i Visby. 1935 gifter han om sej med sitt hembiträde Elma Maria Eriksson (3/2 1891-8/6 1986) och de flyttar till predikantbostaden i Forsa, Harmånger i Gävleborgs län. De byter namn till Ängvard 1939. De bor kvar 1941. August Emanuel dör 1973, 82 år gammal och hans hustru Elma Maria dör 1986, 95 år gammal. Dottern Maggie Frideborg dör 2016, 95 år gammal, i Västerås. Sonen Ragnar Emanuel dör 1987, 65 år gammal, i Uppsala. Dottern Rosa Viola dör 2015, 92 år gammal, i Västerås. Dottern Gurli Britta Maria dör 2004, 77 år gammal, i Lyckeby, Blekinge.

Här ser vi från vänster Britta Eriksson (22/9 1926-17/5 2014) Sture Erikssons syster), Anders Gustaf Eriksson (17/8 1854-12/8 1943) och Gunborg Andersson (9/3 1924-27/12 2004), barnbarn till Anders Gustaf) I bakgrunden ses boningshus och ladugård för Göksnåre 3. Fotografen står på den nygrusade vägen ner till Göksnåre 1. Dränghuset är ännu ej byggt. Bilden bör vara tagen på andra halvan av 1930-talet. Foto från Sven-Erik Holmström.

Dottern Hanna Kristina tar över.

1916-1953

Joel Andersson (7/3 1889-28/1 1951) och Hanna Kristina Eriksson (19/6 1884-12/10 1953) Han kommer från Göksnåre nr 1 och hon är dotter i huset. De gifte sej 1915. Han är ledamot av kommunfullmäktige.

De har fått sonen Gösta (21/3 1916-30/7 1990) som tar över här och här får de Ingrid Alice (28/6 1917-7/1 2007) se nedan, Rut Margit (20/2 1919-29/10 1929) som dör 10 år gammal av sockersjuka, Sigrid Maria (1/6 1920-13/7 2001) se nedan, Gunborg Elisabet (9/3 1924-27/12 2004) se nedan, Helfrid Marianne (9/3 1924- 2/12 2005) se nedan och Karl Folke (14/9 1927-24/12 2001) se nedan. De får en dödfödd son 29/11 1929 som begravs 2 dagar senare. I 1930 års folkräkning redovisas för Joel, 1500 kr/år i inkomst och en förmögenhet på 6000 kr.

I norra änden av brygghuset hade man affär. Boden var dragig och dålig. Man sålde bröd, smör mm. Först startade man någon gång vid 1923-24 och hade den ca 5 år som ”filial” till Konsum. 1925 hade man en försäljning på 9000 kr. De sålde alltså för 6 gånger hans årsinkomst. Med en vinstmarginal på 5-10 % så skulle detta kunna vara en betydande del av årsinkomsten. Försäljningen var drygt 10% av Hållnäs kooperativa handelsförenings totala försäljning.

Efter de 5 åren fortsatte man i egen regi i 2-3 år.

Affären fanns kvar 1931 vid stormfällningen. De som var utifrån och var här och jobbade med uppröjningen kom då hit och handlade. Varor kom med den buss som gick från Gävle till Vavd.

Bild och text nedan kommer från: ”Svenska Gods och Gårdar D10,1938”

Göksnåre

Postadr.: Lövstabruk.

Areal: Total 20 har, därav 5 åker, 15 skog o. hagm.

Tax.-v. 5.400.

Jordart: Klapperstensjord. Skogsbest.: Barr- o. lövsk.

Manbyggn. uppf. i början av 1800-talet.

Ekonomibyggn. uppf. 1890. 1 häst, 5 kor, 2 ungdj., 2 svin, 3 får, 20 höns. Gården till släkten 1745.

Äg.: Erik Joel Andersson f. 1889. Son till Anders

Petter Karlsson o. h. h. Anna Kristina f. Mattsson.

Gift med Anna Kristina f. Eriksson. Barn: Erik Gösta f. 16, Ingrid Alice f. 17, Sigrid Maria f. 20, Helfrid f.24,

Gunborg Elisabet f. 24, Karl Folke f. 27.

Äg.: Led. av komm.-fullm.

Bild och text nedan kommer från: ”Sveriges bebyggelse, Uppsala län D2, 1949”

Bild 2. Göksnåre, Vavd: 16 ha, 5 åker, 11 skog

Tax. 6 600 (5.700, 900). Släktgård fr. 1745, förvärvad 1928.

Trä, omkr. 1800. 2 rum, 1 kök, El.

Ekonomibyggn., trä, omkr. 1890. för 2 hästar o. 6 nötkr.

Lantbr. Joel o. Hanna Andersson.

Barn: Gösta, Ingrid, Sigrid, Helfrid, Gunborg, Folke.

På den fastighetsdelning som Gimo-Österby gör 1925 har tomten littera 284. Denna fastighets styckas dock inte av vid detta tillfälle utan ligger kvar på bolagets ägor, troligen för att den var förenad med vissa villkor som överenskoms 1745 mellan Leufsta Bruk och 2 st frälsebönder. Joels mor änkan Anna Stina Matsdotter (4/3 1863-27/8 1945) flyttar in 1932 från Göksnåre nr 4 där hon bott sen 1932. Gösta gifter sej någon gång mellan 1943 och 1949 när han och hans hustru flyttar 1949 till Skyttorp, men han tar över stället ändå.

Dottern Ingrid Alice (28/6 1917-27/1 2007) som 1935 flyttar till Skärplinge och arbetar på Nordbergahemmet. Hon flyttar till Griggebo och gifter sej 1939 med hemmansägaren Emil Göte Emilsson (9/4 1914-13/11 1998) Han dör 1998, 84 år gammal, och hon dör 2007, 89 år gammal, i Griggebo.

Dottern Sigrid Maria (1/6 1920-13/7 2001) flyttar till Sundbo, Västland 1940. Hon gifter sej 1949 med Nils Lennart Holmgren (29/7 1914-27/1 1974) från Österlövsta. De flyttar till Grönö. Han dör 1974, 59 år gammal, och hon dör 2001 81 år gammal, båda i Grönö.

Dottern Gunborg Elisabet (9/3 1924-27/12 2004) flyttar till Griggebo 1940 och blir hembiträde hos sin storasyster och sen vidare till Skäfthammar, Gimo år 1947, se en bild på henne tillsammans med sin morfar ovan. Hon kommer tillbaka hit från Gävle 1946 och gifter sej med Anders Rune Andersson (12/1 1923-29/1 1992) från Skutskär och de flyttar till Skäfthammar, Gimo. Han dör 1992, 69 år gammal och hon dör 2004, 80 år gammal, i Märsta.

.

Dottern Helfrid Marianne (9/3 1924- 2/12 2005) som flyttar till Ängskär 1941 och blir hembiträde hos Sven Halvard och Gertrud Brattfält, hon gifter sej 1953 och flyttar in i Göksnåre 7:12. Läs vidare om dem där.

Sonen Karl Folke (14/9 1927-24/12 2001) som flyttar till Gävle 1949 men kommer tillbaka 1950 och  flyttar till Skutskär samma år. Han gifter sej 1963 med nn () Han dör i Skutskär 2001, 74 år gammal.

1953-1990

Gösta Andersson (21/3 1916-30/7 1990) Han gifter sej 1948 med Sonja Viktoria Andersson (19/4 1918-2/9 1999) Han är son i huset och hon kommer från Uppsala med föräldrarna Karl Gustaf Andersson (13/4 1879-12/4 1960) och Selma Helena Holmgren (31/7 1881-11/8 1940) De får barnen Torgny (8/4 1950-), Kristina (3/2 1952-) och Helena (3/2 1952-)

I juni 1958 skriver Gösta på ett köpekontrakt på fastigheten med en areal på 3,4 ha. Avstyckningen gjordes i november och köpebrev skrevs 15 maj 1954. Lagfarten är daterad 10 juni.

Han dör 1990, 73 år gammal, i Skyttorp och hon dör 1999, 81 år gammal, i Storvreta.

1990-2010

Syskonen har Snickars som sommarställe. Några år har de visstuga med Öronfröjd här på evenemanget På Tur i Hållnäs.

2019 bor Kristina Thomsson och Helena Andersson tillsammans på Rörgatan i Uppsala. Deras bror Torgny bor på Stybbvägen i Skutskär.

Kristina Thomsson har gjort ett stort antal inspelningar med ovan nämnda släktingar. Dessa inspelningar finns under rubriken Ljud här på hemsidan.

2010-                   Stefan Johansson