Födelse, liv och död i Göksnåre.

Den undersökta perioden är 1801-1900. För mödradödlighet har alla graviditeter som har noterats för byns hemman medräknats från 1600-talet och fram till år 1900.

Födelsebok, dödsbok och husförhörslängder för Hållnäs socken är underlaget. Varje framräknat värde har en felmarginal på +/- 1-2 st beroende på kyrkoböckernas otydlighet i innehåll och stil. På grund av underlagets begränsade mängd, dvs antalet innevånare, födda, döda mm, är alla statistiska slutsatser osäkra. Alla siffror gäller hela det ursprungliga Göksnåre dvs inklusive de avgärda hemmanen.

Mödradödlighet är om kvinnan dör under graviditeten eller inom 42 dagar efter avslutad graviditet.

Inom de 42 dagarna kallas det också barnsängsdöd.

Definitionen av spädbarnsdöd är om barnet dör under första levnadsåret.

 

Födelse

Alla födslar skedde i hemmet. Ett genomsnittligt år föddes det 4-5 barn varav 1 dog samma år, sk spädbarnsdödlighet. Om vi delar upp det hela så varierade barnafödandet mellan så lite som ca 2,4 barn per år under 1810-talet och 6,8 barn under 1880-talet. Rekordet var 1890 då hela 13 barn föddes i byn. Ökningen beror till viss del på befolkningsökningen som var ca 25-30% under 1800-talet. Spädbarnsdödligheten låg vissa år i början på seklet på hemska 30 % för att sen sakta gå nedåt. Första halvan av århundradet får ett genomsnitt på ca 23 %. I hela landet låg siffran på 17,2 % under denna period. Från 1850 fortsätter spädbarnsdödligheten att sjunka drastiskt till 6-7% från ca 1880 då de nationella kampanjerna för amningen hade slagit igenom. Det kan vara förvånande men fram till dess var det vanligaste att man inte ammade barnen speciellt länge. Orsakerna till detta har det skrivits mycket om. Moderns arbetsbörda, moderns eventuella undernäring, faderns status genom att avla många barn och kyrkans moraliska åsikter är faktorer som nämns som möjliga orsaker.

Som jämförelser, när det gäller spädbarnsdödligheten, kan nämnas att den i svårt drabbade u-länder idag brukar komma upp i trakten av 20 %. I Sverige idag ligger siffran på 0,25 %. Andra länder som kan nämnas som jämförelse nu är Angola 10 %, Afganistan 7 %, Bangladesh 3 %, Kina 1,1%, USA 0,6%, alla västeuropeiska länder 0,2-0,4%.

 

Liv

Medellivslängden i Göksnåre var ca 30 år under 1800-talet. Motsvarade för Sverige totalt var ca 36 år. Den genomsnittliga medellivslängden för de som överlevde första levnadsåret var ca 45 år, i princip lika som i hela landet. Där ser vi alltså att barnadödligheten var ovanligt hög i byn men om man överlevde det första året var förutsättningarna för ett hyfsat långt liv lika med Sveriges genomsnitt. Medellivslängd är en förrädisk siffra. Först och främst känns det relevant att rensa för spädbarnsdödligheten, Det är ju inte så att man normalt bara kunde förvänta sej att leva tills man var 30 år eller tills man var 45 år om man överlevt det första året. Snarare är det så att om man bara slapp olycksfall och de sjukdomar som på den tiden var dödliga kunde man gott och väl bli 70 och tom 85 år gammal. Ca 24 % av alla bybor blir 70 år eller mer. Att man var gammal då märks på att ålderdom var vanligt som dödsorsak på någon som fyllt 70. Ca 12 % av alla som dör under 1800-talet får någon av dödsorsakerna ålderdom, hög ålder eller ålderdomsbräcklighet angiven. Den äldsta mannen blev 91 år och 2 kvinnor blev 94 år gamla. De yngsta männen som fick dödsorsaken hög ålder, 2st, blev 69 år. Den yngsta kvinnan som fick dödsorsaken hög ålder blev 68 år.

Vad kyrkoböckerna säger oss om livet är ju bara när det börjar, slutar och varför det slutade. Hur det var under tiden, med sjukdomar, krämpor och handikapp som man överlevde vet vi inte så mycket om. Det vi vet handlar tex om när äldste sonen tar över hemmanet, vilket naturligtvis är ett tecken på att föräldrarna inte orkade längre, och det är snarare före 50-årsdagen än vid 65-årsdagen. Ibland kan bouppteckningarna vara upplysande med angivelser som ”varit sängliggande 12 år ” eller ”varit frisk innan hon insjuknade och hastigt dog”

 

Död

Det dog 3 personer i byn varje år (utöver 1 spädbarn) Olyckor var relativt vanliga. Drunkning förekom både hos fiskare och andra då de allra flesta inte kunde simma. “Ihjälbränd i kolmila”, “dödad av skenande hästar”, och “död i tröskverk” är några dödsorsaker man kan läsa i död- och begravningsböckerna. Sjukdomarna var annars den största orsaken till hög dödlighet. I död- och begravningsboken skulle prästen ange dödsorsak. Ingen läkare var inblandad men prästen hade faktiskt en viss medicinsk utbildning. Vad man kan se av anteckningarna är att det många gånger är symptomen som anges och inte den bakomliggande sjukdomen. Tex feber , diarre och bröstvärk kan ju bero på många olika saker. Hela ca 30 % fick ingen dödsorsak angiven eller att den angavs som okänd. Sjukdomarna och dödsorsakerna benämnde också på helt andra sätt än vad vi gör idag, se grupperingen nedan. En översättning av alla dödsorsaker jag hittat finns också under rubriken Förklaringar.

Infektionssjukdomar stod för 2/3-delar av alla angivna dödsorsaker. Hjärtkärlsjukdomar stod för ca 18 % och olycksfall för ca 3-4 %. Cancer respektive magtarmsjukdom stod för vardera ca 2 %. Ungefär 1/3 av alla som dog var högst 5 år gamla.

Om man jämför med nutid så är hjärtkärlsjukdomar och tumörer på 35 resp 24 % våra vanligaste dödsorsaker idag. Infektionssjukdomar är det väldigt få som dör av.

Infektionssjukdomar var alltså det allvarligaste hotet mot byborna på 1800-talet så låt oss titta närmare på dem. Man kan se att dödstalen är runt 20 st per årtionde i början på 1800-talet för att sjunka till ca 15 under slutet. Undantaget är 1830-talet då koleraepidemin i byn gjorde att det totala antalet som dog av infektionssjukdom blev så högt som 38.

Av alla infektionssjukdomar står undergruppen TBC för ca hälften. Övriga infektiösa magtarmsjukdomar 16 %, kolera 8 %, tyfus 4 %, kikhosta 3 % och streptokocksjukdomar 3 %. Flera av dessa dödsfall uppkom under någon av alla epidemier som förekom. Koleran kom 1834 som de flesta Göksnårebor känner till men i hela trakten gick det epidemier av scharlakansfeber 1858 och 1889, samt kikhosta 1825, -37, -39, -57, -65 och -84. De flesta fallen av tyfus i byn var under en epidemi 1865-67 då 6 st bybor dog.

 

Mödradödlighet och barnsängsdöd.

Under senare delen av 1600-talet och fram till år 1900 fanns det i Göksnåres hemman (torp, backstugor mm är alltså inte med ännu) sammanlagt 125 kvinnor som genomgick tillsammans 619 graviditeter. Av dessa var det 8 där kvinnan dog inom definitionen för mödradödlighet. (graviditeten och 42 dagar efter förlossning) 5 av dem dog i barnsäng dvs efter förlossningen.

Mödradödligheten var då alltså ca 1,3 %. Om man delar upp det på respektive århundrade så blir mödradödligheten 4,4%, 1,3% och 0,6%.

I Sverige idag är motsvarande siffra 0,004 %.

Man kan också uttrycka det som att 6,4% av alla kvinnor dog av mödradödlighet.

Det var bara en av dessa kvinnor som dog vid sin första graviditet.

Då det statistiska underlaget är litet ska man ta dessa resultat med en viss försiktighet men vi kan konstatera att mödradödligheten gick ner under perioden.

Det var 10-20 gånger fler av de födda barnen som dog än deras mödrar.

 

De som dog kan sammanfattas enligt nedan:

1600-talet

-7:e graviditeten, ca 50 år gammal, tvillingar

-8:e graviditeten, 52 år gammal

-okänt, okänt

 

1700-talet

-1:a graviditeten , 29 år gammal

-2:a graviditeten , 50 år gammal

-5:e graviditeten , 37 år gammal

 

1800-tal

-4:e graviditeten , 34 år gammal

-3:e graviditeten , 31 år gammal

 

 

Gruppering av dödsorsaker

Här följer en sammanställning av dödsorsaker och hur de grupperas. Efter varje dödsorsak finns olika gamla och nya begrepp inom parentes.

 

INFEKTIONSSJUKDOMAR:

-Kopporna

-TBC (bröstfeber, ev, bröstvärk, lungsot, pleuresie (vilket sannolikt syftar på lungsäcksinflammation vid tbc) och håll och styng)

-Difteri (strypsjuka, strufsjuka)

-Streptokocksjukdomar (rosfeber, scharlakansfeber, säkert en del av det som kallas halssjuka samt kanske även hjärtfeber eftersom streptokocker kan angripa hjärtats klaffar)

-Kikhosta

-Mässlingen

-Tyfus (fläckfeber,  nervfeber)

-Hjärnhinneinflammation (hjärnfeber, kanske också dragsjuka och Västeråssjuka)

-Lunginflammation kan avse både tbc och andra typer av bakterier

-Gulsot

-Infektiösa mag/tarmsjukdomar (kolera, gastr. feber, rödsot dvs dysenteri, diarré)

-Torsk (svampinfektion i munnen)

-Andra bakterieinfektioner t ex infekterade sår (bensår, rötfeber/böld, kallbrand) feber, frossa

 

SJUKDOMAR PGA GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING

-Barnsbörd

 

HJÄRTKÄRLSJUKDOM

-Stroke/hjärnblödning (slag, blodslag)

-Hjärtsvikt (vattusot, vattensot, vattufot)

-Bröstvärk kanske även kan syfta på kärlkramp och hjärtinfarkt.

 

MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR

-Ryggmärgsbråck (Ryggmärgslidande?)

-Hjärtfel

 

PSYKISK SJUKDOM

-Moderspassion, hysteri, trånsjuk (kan även avse tbc)

 

CANCER

-Kräftan i olika former

 

MAGTARMSJUKDOM (icke infektioner)

-Tarmvred/obstruktion

-Förstoppning

-Kolik

-Insnärjt bråck

 

INFLAMMATORISK LEDSJUKDOM

-Gikt

 

OLYCKOR

-“förkvävd i säng” som anges i dödsböckerna brukar dock avse plötsligt spädbarnsdöd som ju inte är en olyckshändelse utan en hittills inte helt klarlagd andningsrubbning hos spädbarn tror man idag

 

NEUROLOGISKA SJUKDOMAR

-Epilepsi (konvulsion, fallandesot)

 

 

Dödsfall i Göksnåre under 1800-talet

Här följer en sammanställning av alla dödsfall med angiven dödsorsak, ålder (år där inte annat anges) och kön.

 

Angiven dödsorsak               Ålder                            Kön

 

1794

Barnsbörd                                  36                                 k

Okänd barnsjukdom       17 dygn                                m

Okänd barnsjukdom                   1                                m

Okänd barnsjukdom       15 dygn                                m

Okänd barnsjukdom       19 dygn                                m

Okänd barnsjukdom       6 veckor                                 k

 

1795

Slag                                             78                                m

Kopporna                                     2                                m

 

1796

Bröstfeber                                  64                                 k

Obstruktion                               80                                 k

Slag                                               2                                 k

??                                              ca 1                                 k

Diaree                                  1 mån                                m

Svullnad och uppkastning          5                                m

Magplåga och diaree          4 mån                                m

 

1797

Kopporna                                     6                                 k

Bröstsjuka o uppkastning       3                                   k

Ålder                                           79                                 k

Ålder                                           86                                 k

 

1798

Ålder                                           89                                m

 

1799                                    Inga döda

 

1800

Bröstfeber                        14 dygn                                m

Bröstsjuk                                    48                                m

Lungsot                                      56                                m

Bröstfeber                        12 dygn                                 k

Obstr.                                          27                                m

Kopporna                                     8                                m

 

1801

Ej angivet                                     2                                m

Lungsot                                      70                                k

Skröplig o sängliggande           83                              m

Lungsot                                      51                                 k

Okänd sjukdom               9 veckor                              m

 

1802

Bröstfeber                                  63                                 k

Okänd                                  1 mån                                 k

Ålderdom                                   88                                m

Bråd död                                    56                                 m

 

1803

Bröstvärk                                   10                                m

 

1804

Uppkastningar                    3 mån                               m

Bröstfeber                         10 mån                                m

Lungsot                                      72                                 m

Lungsot                                      73                                 m

 

1805

Rötfeber                                     24                                k

Rötfeber                                     32                                m

Rötfeber                                     11                                m

Rötfeber                                     20                                k

Magverk                                     59                                m

Ålder                                           76                                 k

 

1806

Drunknad                                  38                                m

Drunknad                                  45                                m

Drunknad                                  20                                 k

 

1807

Okänd                               6 veckor                               m

Bröstvärk                         5 veckor                               m

Ålderdom                                   84                                k

Vattufot                                      72                                m

 

1808

Halssjuka                                    37                                 m

Lungsot                                      49                                  k

Ålderdomsbräcklighet              75                                m

Rötbölder                                   29                                 m

Bröstvärk                                      4                                 k

Rötfeber                                     33                                  k

Ålderdomsbräcklighet              72                                 k

 

1809

Mässling                                       1                                m

Bröstfeber                                  61                                 k

Bröstfeber                                  60                                m

 

1810

Olyckshändelse                   2 mån                                 k

 

1811

Slag                                             73                                 m

Lungsjukdom                             35                                k

Hosta                                          75                                  k

Bröstfeber                        8 veckor                                m

Vattusot                                      10                                 k

Hetsig feber                               39                                 m

 

1812

Bröstfeber                                    8                                k

Feber                                          18                                m

 

1813

Fläckfeber                                  13                                 k

Vattusot                                      68                                 k

 

1814

Feber                                          81                                 m

Lungfel                                       76                                m

 

1815

Slag                                   16 dygn                                m

Uppkastningar                    2 mån                               k

Ålderdom                                   68                                k

Okänt                                  3 dygn                                 k

??                                                 29                                 k

 

1816

Håll och stygn                            82                                m

Diarre                                           2                                m

Okänd                                  3 mån                                m

Ålderdom                                   69                                m

Ålderdom                                   87                                 k

Förstoppning                             36                                 k

 

1817

Ålderdom                                   73                                k

Rötfeber                                     51                                 k

Rötfeber                                     21                                 k

Håll och stygn                            67                                k

Gikt                                             74                                m

 

1818

Ålderdom                                   69                                m

Ålderdom                                   72                                 k

Diarre                                         73                                  k

 

1819

Bröstfeber                                  80                               k

Slag                                             71                                m

Ej angivet                                   13                               m

 

1820

Håll och stygn                            77                                k

Hosta                                    1 mån                                m

Hosta                                             1                                k

Ålderdom                                   86                                m

 

1821

Okänd                                        1m                                 k

 

1822

Diarre                                         65                                 k

Rödsot                                10 mån                                k

Svaghet                               5 dygn                                 k

Ej angivet                                     3                                 m

Rosfeber                                     69                                 k

 

1823

Ålder                                           77                                 k

Olyckshändelse                         35                                m

Slag                                             77                                 k

Moderspassion/uppkastn.      59                               k

 

1824

Slag                                             73                                m

Tvinsot                                 1 mån                               m

Bröstfeber                                    1                                m

 

1825

Kikhosta                               2 mån                               m

Drunknad                                  28                                m

Vattensot                                    26                                k

Tvinsot                                 2 mån                                k

Ej angivet                            6 dygn                                m

 

1826

Kräftan                                       74                                m

Kallbrand                                   60                                k

Varigt sår mellan axlar       3 mån                              m

Bröstfeber                                  77                                 k

Vattusot                                      74                                 k

 

1827

Ålderdom                                   86                                m

 

1828

Svaghet                            6 veckor                               m

Feber                                          61                                m

Vattusot                                      74                               m

Konvulsion                                   5                               m

Okänd                                  2 mån                               m

Slag                                             80                               m

 

1829

Gikt                                             68                                 k

Bröstfeber                                    3                                m

Frossa                                         70                                 k

Slag                                             52                                m

Rödsot                                  6 mån                                m

Torsk                                    2 mån                                 k

 

1830

Bröstfeber                          8 dygn                                m

Bröstfeber                        15 dygn                                 k

Frossa                                         54                                m

 

1831

Pleuresie                                    50                                m

Ålderdom                                   85                                m

Vattusot                                      55                                m

Okänd                                  2 mån                                 k

Okänd                                 6 dygn                                 k

Ålderdom                                   78                                m

Pleuresie                                    57                                 k

Ålderdom                                   75                                m

Ålderdom                                   81                                 k

Ålderdom                                   84                                 k

 

1832

Okänd                                 8 dygn                                k

Bröstfeber                                    1                                m

(As)maskan                                  7                                k

Trånsjuka                                   56                                k

Okänd                                  2 mån                                 k

Ålderdom                                   76                                 m

Magvärk                                     42                                 k

Värk                                            20                                 m

 

1833

Okänd                                  6 mån                                 k

Pleuresie                                    27                                 k

Okänd                                 8 dygn                                m

Okänd                                 6 dygn                                m

 

1834

Barnsbörd                                  39                                 k

Ålderdom                                   75                                 k

Kolera                                         52                                m

Kolera                                         20                                 k

Kolera                                         74                                 k

Kolera                                         33                                m

Kolera                                         59                                m

Kolera                                         22                                m

Kolera                                         31                                m

Kolera                                           3                                m

Kolera                                         36                                 k

Kolera                                           4                                m

Kolera                                         74                                 k

Kolera                                         63                                 k

Kolera                                         43                                 k

Kolera                                         21                                 k

Kolera                                         13                                m

Kolera                                           6                                m

Kolera/fallen i sjön                   61                                m

 

1835

Okänd                               6 veckor                                k

Okänd                                  5 mån                                m

Pleuresie                                    56                                 k

 

1836

Okänd                                         51                                 k

Pleuresie                                    68                                m

Bröstfeber                           2 mån                                 k

Lungsot                                      23                                 k

Genom hästs skening                62                               k

 

1837

Ålderdom                                   78                                 k

Diaree                                         73                                m

Bröstfeber                                    3                                 k

Bröstfeber                           2 mån                                m

Bröstfeber                           6 mån                                 k

Kikhosta                                       4                                 k

Okänd                                 5 dygn                                 k

 

1838

Förkvävd i sängen

hos modern                         4 mån                                m

 

1839

Kikhosta                               2 mån                                k

Gastrisk feber                            22                                k

Okänd                               13 dygn                                m

Bröstfeber                                    3                                m

Gastrisk feber                            39                                m

Ålderdom                                   74                                 k

Okänd barnsjukdom          2 mån                                k

Okänd barnsjukdom         8 dygn                                k

 

1840

Bröstfeber                                    1                                 k

Bröstfeber                           3 mån                                 k

Ålderdom                                   76                                m

Slag                                       4 mån                                m

Ej angivet                             1 mån                                 k

 

1841

Slag                                       2 mån                                m

Gikt                                             60                                m

Torsk                                 17 dygn                                 k

Lungsot                                      75                                 k

Okänd barnsjukdom         3 dygn                                k

Okänd barnsjukdom         5 dygn                                m

Ålderdom                                   80                                 k

 

1842

Bröstfeber                           2 mån                                m

Slag                                             76                                 k

Gulsot                                         28                                 k

Slag                                             76                                m

Vattusot                                        5                                m

Bröstinflammation          16 dygn                                k

 

1843

Hysteri                                        82                                k

Nervfeber                                  24                                m

Lungsot                                      38                                m

Bröstsjukdom                   11 dygn                                k

Okänd                                 timmar                               m

Bröstfeber                                    9                                 k

Ålderdom                                   70                                 k

Lungsot                                      38                                 m

 

1844

Förkylning                           1 mån                                m

Bröstfeber                          7 dygn                                m

Bröstfeber                           2 mån                                m

Ålderdom                                   78                                 k

 

1845

Okänd sjukdom                  3 dygn                                 k

Okänd barnsjukdom          4 mån                                m

Okänd barnsjukdom          4 mån                                m

 

1846

Pleuresie                                    51                                m

Lungsot                                      51                                 k

Magkräftan                                66                                k

Ålderdom                                   91                                m

 

1847

Bröstfeber                                  49                                m

Kolik                                           70                                m

Slag                                               1                                 k

Lungsot                                      57                                m

 

1848

Förstoppning                             45                                k

Okänd barnsjukdom         3 dygn                               m

Bröstfeber                           3 mån                                m

Slag                                               5                                 k

 

1849

Maginflammation                      75                                 k

 

1850

Pleuresie                                    65                                 k

Lungsot                                      18                                 k

Vattusot                                      48                                k

Lungsot                                      30                                m

Halsinflammation                      44                              m

Lungsot                                      33                                 k

 

1851

Maginflammation                      65                              m

Okänd barnsjukdom          5 mån                              m

Ålderdom                                   78                                m

Bröstfeber                                    5                                 m

Bröstfeber                                    1                                 k

Okänd barnsjukdom          1 mån                                k

Ålderdom                                   76                                 k

Ihjälslagen genom fall              30                                m

Frossa                                         19                                  k

 

1852

Ålderdom                                   71                                m

Okänt                                          19                                m

Lungsot                                      36                                m

Bröstkräftan                              56                                m

 

1853

Hjernfeber                                 35                                 k

Bröstfeber                                    3                                 k

 

1854

Bröstfeber                                    3                                m

Ålderdom                                   76                                 k

Pleuresie                                    57                                 k

Ej angivet                                   12                                 k

Slag                                             65                                 m

Okänd barnsjukdom          3 mån                               m

Slag                                             76                                 m

Förbränd                                      3                                m

Bensår                                        50                                m

 

1855

Okänd barnsjukdom       11 dygn                                m

Bröstinflammation                    53                               m

Ålderdom                                   81                                m

Bröstfeber                                  76                                 k

 

1856

Bröstinflammation                    71                               k

Gikt                                             81                                 k

Pleuresie                                    46                                 k

Ålderdom                                   73                                 k

 

1857

Ålderdom                                   74                                 k

Slag                                             66                                 k

Kallbrand                                   70                                 k

Lungsot                                      58                                 m

Okänd barnsjukdom          3 mån                                k

Kikhosta                               3 mån                                m

 

1858

Okänd barnsjukdom         6 dygn                               m

Scharlakansfeber                          4                                m

Scharlakansfeber                          3                                m

Maginflammation                      32                               m

 

1859

Bröstinflammation                    24                               m

Okänd barnsjukdom         1 dygn                                 k

Västeråssjuka                               2                                m

Smittkoppor                     27 dygn                                m

Maginflammation                      33                               m

Okänd barnsjukdom          3 mån                                k

Okänd barnsjukdom         6 dygn                                m

 

1860

Ålderdom                                   75                                 k

Okänd barnsjukdom                   1                                k

Okänd barnsjukdom          3 mån                                k

Blodslag                                      32                                m

Bröstinflammation                    56                               m

Insnärjt bråck                            63                                m

 

1861

Ej angivet                            6 dygn                                 k

Genom (huvud)-

krossning i tröskverk                39                                m

Bröstinflammation              3 mån                                k

 

1862

Okänd                                  4 mån                                k

Okänd                                 1 dygn                                m

Bröstinflammation                    71                               m

Mässling                                       1                                m

 

1863

Barnsjukdom                               1                                m

 

1864

Vattusot                                      72                                m

Ålderdom                                   75                                 k

Lungsot                                      52                                 m

Ålderdom                                   89                                m

Lunginflammation                       2                               k

Lungsot                                      12                                 k

Slag                                       2 mån                                k

Slag                                             41                                 m

 

1865

Ej angivet                                     6                               m

Ej angivet                                   67                               m

Ålderdom                                   78                               m

Kikhosta                           15 dygn                               m

Ej angivet                                     1                                k

Ej angivet                             3 mån                               k

Vattensot                                    72                                k

Ej angivet                                     1                                 k

Ej angivet                                  9m                                k

Nervfeber                                  21                                  m

Ej angivet                                   64                                m

Uppbränd i kolmila                   24                               m

Nervfeber                                  32                                 k

 

1866

Drunknad                          10 mån                                m

Innebränd av eldsvåda              6                                 k

Innebränd av eldsvåda            21                                m

Innebränd av eldsvåda            29                                k

Ålderdom                                   82                                m

Ålderdom                                   69                                 k

 

1867

Nervfeber                                  16                                m

Nervfeber                                  26                                 k

Vattensot                                    71                                 k

Nervfeber                                  64                                 k

Nervfeber                                  74                                 k

 

1868

Ej angivet                             1 mån                                 k

Ej angivet                                   38                                m

Ej angivet                                   77                                m

Ej angivet                                   33                                m

Ej angivet                                     7                                 k

Ej angivet                             1 mån                                m

Ej angivet                                   13                                m

Lungsot                                1 mån                                m

 

1869

Ej angivet                                   82                                m

Ej angivet                         22 dygn                                m

Ej angivet                                   53                                m

Ej angivet                                   91                                 k

 

1870

Ej angivet                                   79                                k

Ej angivet                                   61                                 k

Ej angivet                                   73                                 k

Ej angivet                                   66                                 k

 

1871

Strufsjuka                                     3                                m

Ej angivet                                   80                                 k

Ej angivet                                   70                                 k

Ej angivet                                     1                                 k

Ej angivet                                   55                                m

Ej angivet                                   40                                 k

Ej angivet                                   82                                 k

Drunknad                                  36                                 m

Medfödd allmän svaghet 15 dygn                               k

Andtäppa                                   56                                 k

Bröstsjukdom                            60                                k

Medfödd allmän svaghet   3 mån                               m

Ej angivet                                     7                                 m

 

1872

Ej angivet                                   68                                 k

Ej angivet                                   70                                 k

Drunknad i en brunn                 1                                 k

Bröstsjukdom                            56                                m

Medfödd allmän svaghet   3 mån                                m

Ej angivet                                   20                                m

 

1873

Slag                                             9d                                m

Ej angivet                                   72                                 k

Fallandesot                                26                                m

 

1874

Slag                                   13 dygn                                 k

Vattusot                                      61                                k

Ej angivet                                     4                                k

Ej angivet                                   5d                                m

Slag                                   25 dygn                                 m

Ej angivet                                   61                                 k

Ej angivet                            5 dygn                                m

 

1875

Ryggmärgslidande                      9                               m

Magvärk                                     61                                m

Vattusot                                      78                               m

 

1876

Ej angivet                                   39                                k

Lungsot                                      44                                m

Ej angivet                                   75                                m

Ej angivet                                   60                               m

Medfödd allmän svaghet 14 dygn                              m

Ej angivet                                     8                                 k

Lungsot                                      17                                  m

Ej angivet                             1 mån                                 k

 

1877

Hög ålder                                   76                                m

 

1878

Medfödd allmän svaghet 11 mån                                m

Kallbrand i fot                           70                                m

Scharlakansfeber                           2                              m

Scharlakansfeber                           4                              m

Lungsot                                      47                                  m

Scharlakansfeber                           6                               k

Scharlakansfeber                           9                               k

Slag                                               3                                   m

 

1879

Medfödd allmän svaghet   5 mån                               m

Lungsot                                      53                                 k

Hög ålder                                   83                                m

Ej angivet                                   60                                 k

Vattufot                                      58                                 k

 

1880

Ej angivet                             3 mån                               m

Slag                                   27 dygn                                m

Ej angivet                                   73                               m

Lunginflammation                    10                               k

Bröstsjuka                                    4                               m

Ej angivet                         11 dygn                                k

Hög ålder                                   81                                k

 

1881

Nervfeber                                  79                                 k

Ej angivet                                   14                                 k

Hög ålder                                   74                                 k

Kräfta                                         69                                m

Dragsjuka                                   12                                m

 

1882

Hög ålder                                   94                                k

Lungsot                                      61                                m

Hög ålder                                   81                                m

Slag                                             65                                m

 

1883

Ingen död

 

1884

Hög ålder                                   80                                 k

Ej angivet                                   59                                m

Kikhosta                               2 mån                                m

Lunginflammation och

fallandesot                                 44                                m

Ej angivet                                     4                                m

Ej angivet                                     2                                m

 

1885

Ej angivet                                   30                                 k

Lungsäcksinflammation              9                               m

Lunginflammation                    31                                 k

Lungsot                                      48                                 m

Ej angivet                                   62                                 m

Ej angivet                                   18                                 m

Halssjukdom                                8                                m

Fallandesot                                45                                 k

 

1886

Ej angivet                                   19                                m

Ej angivet                             8 mån                               m

Magkräfta                                  61                                m

Vattusot                                      71                                m

Vattusot                                      34                                k

 

1887

Hög ålder                                   72                                m

Kräfta                                         67                                m

Ej angivet                                     1                                 k

Hög ålder                                   77                                m

Lungsot                                      59                                k

Ej angivet                                   60                               k

Medfödd allmän svaghet  8 dygn                              k

Hög ålder                                   80                               m

 

1888

Hög ålder                                   84                                 k

Hög ålder                                   87                                 k

 

1889

Vattusot                                      78                                 k

Medfödd allmän svaghet            1                                m

Ej angivet                            6 dygn                                 k

Lunginflammation                    86                                m

Ej angivet                                   68                                 k

Lunginflammation                       4                                k

Ej angivet                                     7                                  m

Scharlakansfeber                          2                                  k

Scharlakansfeber                 8 mån                                m

Scharlakansfeber                          4                                m

Vattusot                                      67                                  k

Scharlakansfeber                          2                                 m

 

1890

Ej angivet                                   49                                 k

Ej angivet                                   50                                 k

Lungsot                                      63                                 k

Hög ålder                                   89                                 k

Lunginflammation                    58                                k

Hög ålder                                   84                                 k

 

1891

Ej angivet                                   17                                 k

Lungsot                                      20                                 k

Hög ålder                                   94                                 k

Mässling                               4 mån                               m

Ej angivet                                   72                                m

 

1892

Ej angivet                                   64                                 k

Ej angivet                                   63                                 k

Hög ålder                                   73                                 k

 

1893

Ej angivet                                   63                                k

Slag                                             65                                m

Ej angivet                                     1                                 k

Lunginflammation                       5                              m

Difteri                                           5                                m

Hjärnfeber                                   8                                m

Ej angivet                                   62                                 k

 

1894

Ej angivet                                   74                                k

Slag                                             78                                m

Avriven finne                             49                               m

Hjärtfeber                                  19                                k

Ej angivet                             8 mån                               k

Ej angivet                                   63                                m

Ej angivet                                   69                                m

 

1895

Ej angivet                                   51                                 k

Lungsot                                      17                                 k

Hjärnfeber                                 21                                m

Lungsot                                      67                                m

Olycka med skenande

hästar                                         26                                 k

Fallandesot                                21                                m

Ej angivet                                   87                                m

 

1896

Ej angivet                                     1                                 k

Ej angivet                                   67                                m

Ej angivet                                   76                                 k

Ej angivet                                   72                                 k

 

1897

Ej angivet                             2 mån                                m

Medfödd svaghet            25 dygn                                m

Hög ålder                                   84                                m

Hjärtfel                                       18                                 k

Slag                                             56                                 k

Ej angivet                         29 dygn                                m

Slag                                             66                                m

 

1898

Ej angivet                             2 mån                                m

Ej angivet                                     2                                 k

Ej angivet                             8 mån                                m

Ej angivet                                   72                                 k

Ej angivet                                   79                                m

 

1899

Ej angivet                                   74                                m

Lungsot                                      73                                m

Slag                                             70                                 k

Hög ålder                                   85                                 k

Ej angivet                             4 mån                                m

Lunginflammation                    19                                m