Den stora ägostyckningen 1925-27

1925-27 sker en stor ägostyckning i Göksnåre där Gimo-Österbybruks AB styckar upp och säljer av de fastigheter som bruket tidigare lagt under sej. Detta gäller i princip alla fastigheter utom Sörgården och Kumlet som fortfarande var självägda skattehemman. Bolaget behöll dock alla jakträttigheter.

Totalt var det 2783 hektar som styckades varav man behöll 2501 hektar som skog och fastigheter som uthyrdes till skogsarbetare.

De 5 ursprungliga hemmanen som Leufsta bruk köpt upp hade alltså i genomsnitt haft en areal på över 550 ha vardera.

 

Man kan se en anpassning efter de förhållanden som rådde.

De arrendatorer som i huvudsak var jordbrukare fick sina fastigheter avstyckade till mellan 19 och 40 hektar.

De som övergått till att i huvudsak försörja sej på skogsarbete fick sina avstyckade till 10-11 hektar

De fastigheter som tidigare varit torp avstyckades till mellan 5 och 13 hektar.

En fastighet, 5B, som försetts med ett boningshus med 2 lägenheter styckades inte av utan behölls som boställe för skogsarbetare.

De beteckningar som jag använt är från Lantmäteriets Historiska kartor.

Ett tips är att gå in på lantmateriet.se och ta fram den kartan om du vill se detaljerna när du läser nedanstående

 

Aa (7:2)            Tidigare Göksnåre nr 6B blir på 1/10 mantal, 40,509 hektar med ett nästan rektangulärt skifte med gården vid västra kortsidan. Diket/ån går i nästan mitt i ytan från väster mot öster. Söder om gården och ån ligger Hemängen. I sydvästra hörnet ligger Dihjelm. Norr om ån ligger Skarsvret och Rysshagen. Vid Rysshagen finns ett skifte inom fastigheten som tillhör Båtsmanstorpet. Den är benämnd C och är ett smalt skifte med en bredd på 25-75 meter som sträcker sej ca 500 m i nord-sydlig riktning. Vid ett senare tillfälle kommer detta skifte att köpas in till fastigheten som då byter namn till dagens Göksnåre 14:1. Genom gården och mot sydväst går den väg som före 1700-talet troligen var Häradsvägen mot Forsmark. På vägens sydvästra sida ligger Ängsbacken och Gubbmossen. Precis innan vägen passerar fastighetens sydgräns finns en avstickare som går i östlig riktning och passerar fastighetens östliga gräns. Se vidare ”Uppstyckningen av Rudträsket” nedan.

 

Ab (7:3)            Tidigare Göksnåre nr 6A får 7/100 mantal, 19,374 hektar, fördelat på tre olika skiften. Den första Ab1är nästan kvadratisk med västra gränsen mot Göksnåre nr 3A.Gården ligger utefter vägen ner mot Båtsmanstorpet och Ängskärsvägen. Åt söder är gränsen vid vägen som senare blir vägen ner till Ängskär. Det andra skiftet Ab2 är ett smalt och långt område med norra kortsidan vid vägen direkt väster om 7:14. Det smala skiftet sträcker sej söderut över den ån och ända fram till Skattehemmanet Kumlet. Det tredje skiftet är den åkermark som kallas Skorudden söder om Kyrkvägen.

Till denna mark flyttas 1947 hela gården. Söderut finns en remsa som sträcker sej några hundra meter söderut mellan mellan 7:11 och 7:12. Här byggs senare en sommarstuga.

 

Ac (7:4)            Tidigare Göksnåre nr 3A får 17/200 mantal, 26,319 hektar i tre olika skiften. Den första Ac1 är avlångt med norra kortändan norr om gården vid gränsen mot Snickars. Söderut går skiftet mellan Aa och skatteägorna ner till Storberget där det fortsätter i ostlig riktning längs bergets kant. I slutet finns Rörmossen och där passerar också den gamla häradsvägen, se 7:2. I kanten finns det samfällda lertaget b, se nedan, med en väg från skattemarkerna. Det andra skiftet Ac2 ligger på ett likartat sätt som, och direkt väster om, det tidigare beskrivna skiftet Ab2. Det tredje skiftet Ac3 ligger några 100 meter väster om det förra. Det sträcker sej från ån och söderut över vägen ända till skattemarken. På den södra sidan om vägen kommer det på 1970-talet att byggas en villa till den då vuxna dottern i huset Göksnåre nr 3A.

 

Ad (7:5)            Tidigare Göksnåre nr 5B får 13/200 mantal, 10,89 hektar i två olika skiften. Den första Ad1 är runt gården som en rektangel från vägen och ner till skatte på andra sidan ån. Det andra skiftet Ad2 är på norra sidan av vägen mitt emot Göksnåre 7:12. Det sträcker sej mot norr förbi ån.

 

Ae (7:6)            Tidigare Göksnåre nr 3B får 8/100 mantal, 32,647 hektar i två olika skiften. Det första skiftet Ae1 är en lång, på mitten vinklad rektangel. I mitten vid vinkeln ligger gården. Mot nordväst sträcker sej den ena delen med skog och mot söder sträcker sej den andra över ån och till och med en liten bit söder om Skattbondvägen. Det andra skiftet Ae2 börjar vid vägen väster om Ad2, se ovan. Vid västra sidan ökar skogen ju längre norrut man kommer. Den delen blev år 2019 en del av Göksnåre naturreservat. Skiftet fortsätter norrut och vidgar sej runt hela Norrmossen. I norvästra hörnet är ett stort oregelbundet skifte som till hör Vavd. Skiftets sydöstra gräns följer här den norra ån.

 

Af (7:7)             Tidigare Göksnåre nr 2B får 8/100 mantal, 29,325 hektar samlat i ett skifte. I mitten ligger gården och norr om den är skiftet triangelformat och omfattar bla Västermossen innan den avslutas i norr med ån som gräns. Söder om gården är skiftet rektangulärt med gården mitt på norra kortsidan. Den sträcker sej söderut över vägen, vägkorsningen och skattbondvägen för att avslutas söder därom mot skattmarken.

 

Ag (7:8)           Tidigare Göksnåre nr 1A får 13/200 mantal, 10,333 hektar fördelat på två skiften. Det första skiftet Aeg1 är med gården nästan i mitten av en yta som sträcker sej från vägen och ner till gränsen mot skattmarken. Det andra skiftet Ag2 är en yta direkt vänster om gården Göksnåre nr 2Bs tomt. Den begränsas i sydväst av ån.

 

Ah (7:9)            Torpet Skäret får 5/100 mantal , 13,48 hektar i ett skifte. I södra änden ligger gården och norr om den är skiftet triangelformat med ån som nordvästlig gräns.

 

Ai (7:10)           Tidigare Göksnåre nr 2A får 3/200 mantal, 5,57 hektar samlat i ett skifte runt gården.

 

Ak (7:11)          Torpet Västerbo får 5/200 mantal, 9,94 hektar samlat i ett skifte. Vid den östra gränsen ligger gården och i väster är gränsen mot Malen.

 

Al (7:12)           Holmströms Torpet får 2/100 mantal, 5,308 hektar i ett skifte med gården nästan i mitten av en yta som sträcker sej från vägen och ner till gränsen mot skattmarken. I västra gränsen ligger en samfälld sandtäkt.

 

Am (7:13)        Är all omgivande skog som Bolaget vill ha kvar själv. De tar 1 ¾ mantal, 2501,3327 hektar fördelat på 7 skiften. På kartan anges bara Am2 men det beror på att de andra skiftena var utom den egentliga byn. Skogvaktartorpet (1793-1919) ingår i denna fastighet. Göksnåre nr 5A styckades sen av till 7:22. Skogvaktartorpet styckades senare av till 7:27 och en liten del av den fastigheten styckades 1974 av till 7:225.

 

Av (7:21)          En tomt som skapas där det nya skogvaktarbostället har byggts 1919. Mestadels söder om vägen. 2/100 mantal, 7,015 hektar.

 

Uppstyckningen av Rudträsket

Ao (7:15)          Närmast 7:2 ligger ett rektangulärt skifte på 3/200 mantal, 10,759 hektar med den långa sida i nord-sydlig rikning och med ån korsande norr om mitten. På den södra delen fortsätter vägen österut.

 

Ap (7:16)          Närmast efter 7:15 ligger ett lite smalare rektangulärt skifte på 1/100 mantal, 10,59 hektar med den långa sida i nord-sydlig rikning och med ån korsande norr om mitten. På den södra delen fortsätter vägen österut.

 

Ar (7:17)           Närmast efter 7:16 ligger ett ännu smalare skifte på ca 150×750 m, 1/200 mantal, med den långa sida i nord-sydlig rikning och med ån korsande norr om mitten. På den södra delen fortsätter vägen österut.

 

As (7:18)          Närmast efter 7:17 ligger ett lite bredare rektangulärt skifte på 1/100 mantal, 8,568 hektar med den långa sida i nord-sydlig rikning och med ån korsande norr om mitten. På den södra delen fortsätter vägen österut.

 

At (7:19)           Närmast efter 7:18 ligger ett bredare skifte på 2/100 mantal, 18,815 hektar med den långa sidan i nord-sydlig riktning och med ån korsande norr om mitten. Vägen har här närmats sej åns södra sida. På den södra delen fortsätter vägen österut nu med en vinkling mot nordost så den når åns södra sida innan den passerar gränsen till nästa skifte

 

Au (7:20)          Närmast efter 7:19 ligger ett smalare skifte på 1/100 mantal, 9,96 hektar med den långa sidan i nord-sydlig riktning och med ån korsande norr om mitten. På den södra delen fortsätter vägen österut nu följande åns södra sida. Här återfinns norr om ån Vikänge.

 

Alla de ovannämnda skiftena var tänkta för nyodling, dikningen hade gjorts några tiotal år tidigare. Vinkelrätt mot ån hade ett stort antal avrinningsdiken grävts så att hela markerna skulle bli torra. Hur mycket arbete som lades ner på dessa är oklart men i nuläget fungerar de som oskötta björk- och nässelplantager. All skogsmark norr, söder och öster om dessa skiften var fortfarande i Skogsbolagets ägo.

 

Samfällda marker:

a (s:3)              Samfällt grus/sandtag vid 7:11, se ovan.

b (s:5)              Samfällt lertäkt vid 7:2, se ovan.

c                        Båtsmanstorpet har en lott med gården direkt på västra                                 sidan om den gamla vägen mot Ängskärsvägen. Direkt                                   söder om den lotten finns en liten lott på östra sidan av                                  vägen. Dessutom finns en långsmal lott inom ägorna till                                7:2, se ovan.

 

d, e, f                Vägen från gränsen till Malen och fram till Göksnåre                                      storbrunn, se nedan.

 

g, h, i                Avloppsdike

 

j (s:4)                Vattningsställe eller Göksnåre storbrunn

 

k, l, m               Väg

 

Räkningen för hela förrättningen landade på 2248, 72 kr vilket betalades av Gimo-Österby Bruks AB