År 1900-1910

1900 utförs nästa stora dikningsprojekt, ni i byns södra delar. Ca 3500 meter dike grävdes. Ca 6000m3 grävdes upp till en kostnad av 2500 kr. Detta år är arbetarlönen ca 30 öre/tim och arbetstiden 75-80 timmar i veckan. Det gör att det borde ha tagit 4 man ett halvår att på heltid gräva detta.

1904 skriver en skogvaktare i sin förbundstidning att 2 rok inte borde vara en lyx för en skogvaktare med sin familj.

Våren 1905 drabbas Hållnäs av en kikhosteepidemi. 6 mycket små barn dör på 2 månader. Johan August Eriksson och Maria Augusta Andersson i Göksnåre nr 5 mister sin drygt ettårige son Arvid.

Sista skeppet med järnprodukter lämnar hamnen i Ängskär år 1905.

Den nybyggda (och senare nedlagda och upprivna) järnvägen från Lövsta söderut tas i drift. Järnet skeppas ut från Hargshamn.

1907 föds Arne Björkeholm och allmän rösträtt för män införs.

På grund av lagen om nyttjanderätt till fast egendom av den 14/6 1907 uppsades Leufsta Bruks ägares arrendatorer till avträde 14/3 1909. Arrendatorerna till alla frälsehemman utom den andra delen av Göksnåre nr 1 är angivna och dessutom arrendatorn av torpet nuvarande Göksnåre 7:9. Skogvaktare Högberg intygar att detta delgivits alla. Troligtvis har den andra delen av Göksnåre nr 1 upphört att vara ett hemman, det blir inte heller en egen fastighet senare på 1920-talet när alla fastigheter ombildas. Den nya lagen innebar en modernare form av avtal för arrende med bla besittningsrätt.Den nya lagen, som jag har i orginal från 1907, innehåller även vissa saker som idag känns lite ovanliga. Exempel på detta är texter som berör vin- öl- och brännvinsförsäljning. Senare kommer texten i sin helhet att läggas in.

I april 1908 hölls ett möte i Göksnåre om priser på utfört arbete. Här följer protokollet som ger en fin insikt i arbeten som utfördes.

Protokoll fört vid sammanträde i Göksnåre by med hemmansbrukare inom skogvaktardistrikt No 7 i och för överenskommelse rörande ändring med priserna för de arbeten som, av dem verkställas för respektive jordägares räkning.

Närvarande: Th. Andersson, Gustav Vallinder, Carl Jansson, Erik Gustaf Larsson, Erik Matsson, Erik Löfgren, Axel Jacobsson, AP Carlssons änka, Jan Eriksson och August Jansson. Dessutom personer från Vavd, Malen, Ängskär, Olarsbo, Magön och Önsbo som då borde ha ingått i distrikt 7. Prislista som man enats om:

  • 1 Kolning av 1 läst kol vari kolaren verkställer alla arbeten utom huggning av kolveden som av ägaren lämnades fritt Kronor 3 72 med tillägget 6 öre per fjärdingsväg i gångpenningar från hemmet till kolningen samt 15 öre extra överkolat kol före jul. Forlön 30 öre fjärdingsväg från kolningsplatsen till leveransorten.
  • 2 Kördagsverke med ett par tiden 1 april 1 oktober 5 kr. Kördagsverke med enbett för hela året 3,50 kr.
  • 3 Forlön för 1 deciton tackjärn fr Tobo- Leufsta 0,75. Forlön för dito stångjärn f Leufsta-Carlholm 0.65
  • 4 Mansdagsverke 2 kr, Qvinsdagsverke 1.50. Ersättning för skjutshäst från hemmet till arbetsplatsen då sådant förekomma ½ kördag då 2e personer åker och arbetsplatsen är Leufsta eller däromkring.
  • 5 Forlön för en famn kastved 3 alnars höjd och 3 längd per fjärdingsväg björk 0.75 kr

                     –               ”         –                     –               ”               –                     barrved 0,65 kr

              allt för sommartorr ved.

     

  • 6 Tegelforsling från Skjerplinge tegelbruk till Leufsta bruk med kringliggande orter med 1 kr 50 per gammal mil per 100 stycken.
  • 7 Byggnadsverke i och för reparation och underhåll vid å hemmet varande åbyggnader hör av. Jordägaren lämnar fritt utan betalning att av hemmansbrukaren avlämnas efter tillsyning av distriktets skogvaktare. Ock hemställan de närvarande att dessa priser kan tillämpas från den 1 maj 1908.

           Göksnåre den 18 april 1908

 

1910 finns ett dokument som redovisar löner och förmåner för brukets anställda. För en skogvaktare gällde: 700kr/ år+ ålderstillägg 50 kr efter 5 resp 10 års tjänst. Boställe 2 rok, fri skötsel av bostället av skogsarbetarna, fri ved, fri läkarvård och medicin. Skottpengar på räv, grävling, katt och vissa fåglar.

Pension: fri bostad 1rok, kofoder, ved, potatis + kontant = summa värde ca 350 kr/år.

Som en jämförelse kan nämnas: Skogsförvaltaren Malmström tjänade 5000 kr/år + bostad 6 rok, fri ved, trädgård omskött, fria skjutsar med kusk, fri medicin, fri läkarvård.