Eric och Mats Matssöner överlåter sin rätt till Göksnåre nr 2

78              28/9 1703        Erich och Mats Matssöner överlåter sin rätt till hemmanet i Göksnåre till Leufsta Herrskap inför Rätten

14 uti Page 6 Hollnäs Sn

Extract af Leufsta och HållNäs Sochnars Protocoll, Hållit utij Leufsta Sochne Stuga d. 28 Sept. 1703

Erich och Mats Matssöner Dusar ifrån Giöksnåre som äre Jämfwäl bördige till Anders Larsson Getings Hemman

Ibid: kommo fram för Rätten bekiände och till-stodo det dhe till Leufsta Herrskap nån dhel undfångne

Förnöyelse hafva alldeles cederat dheras rätt till bem:te hemman, willjandes der på aldrig yttermehra

tahla wälb.te Wälb:de Herrrskap dher efter godtykjie disponera, styra och råda, giöra och låta som det bäst kan och gitter.

På TingsRättens wägnar

 

/Bröderna Eric och Mats Matsson Duus har arvsrätt från Anders Larsson Getings hemman. Vid rätten erkände de nu att de inte längre hade någon arvsrätt och att aldrig mer hävda den.

De har ”cederat”, dvs avstått, trädit tillbaka vad gäller rätten till hemmanet/

 

Eric Duus Matsson (1655-x/4 1720) och Mats Duus Matsson (x/1 1665-27/11 1741) är söner i Göksnåre nr 3. Samtidigt har de viss arvsrätt i grannhemmanet Göksnåre nr 2, Norrgården. Den släktskap som finns klarlagd är att deras avlidna syster Kerstin Matsdotter (1648-x/4 1698) var gift med Lars Andersson Gieting (x/12 1665-10/1 1740) i Göksnåre nr 2. Det hemmanet är svårt skuldsatt och på väg att falla i brukets händer.