Dokument rörande besigtning på åkrar, diken och gärden samt uppodlingar i Göksnåre år 1823

27/9 1823

Dokument rörande besigtning på åkrar, diken och gärden samt uppodlingar i Göksnåre

Här följer en utskrift av dessa dokument skrivet med kursiv text. . Inom // redovisas kommentarer och förklaringar. I slutet redovisas en sammanställning, reflektioner, frågeställningar samt jämförelser och förklaringar.

På begäran af Göksnåre byamän hava undertecknade nedanstående dag besigtigat så vad Diken i deras Åker Giärden hvilka genom Delningen komma at rubbas som Lindor hvilka kunna förvandlas til åker jämte andra tilförene gjorde upodlingar och hafver denna besiktning befvarit werkställd i Byamännens närvaro och befunnits som följer.

/Det storskifte som utförs vid denna tid, läs om det i egen berättelse, kommer tydligen att orsaka att åkrar blir lindor dvs lagda i träda eller igenvuxna. Genom dikningar ska de nu kunna göra dessa till åkrar igen. Även nya uppodlingar har utförs. Detta arbete ville byamännen att nämndemännen skulle besiktiga/

 

Erik Nilsson

Uppodlat i kholbotten

                                               Vreten 3 1/4 kappland á 36 skilling                     2.21

                                               42 famnars diken á 1 skilling                                  .42            3. 15 rd

                                               Uppodlat på Lillängen 14 ½

                                               kappland á 20 skilling                                            6.2

                                               Dito i södra sidan av Lillängen

                                               8 kappland á 30 skilling                                        5              11.2 rd

                                              Dito 8 kappland finnes omnämde i

                                               Syneattesten af de 17 December 1822

                                               Uppodlat i tomten 22 ½ kappland

                                               utfört 370 Lass Sten                                               25.15

                                               70 famnar gärdesgård á 2 skilling                       3

                                               192 famnar skotdiken á 1 skilling                         4

                                               31 famnar avloppsdiken á 2 skilling                     1.13       33.28 rd

 

                                               Denne uppodling finnes äfven ovan nämnd Syneattest

 

                                               S Fluttres (?) uppodlat 6 kappland á 24 skilling    3

                                               88 famnar skotdiken á 1 ½ skilling                          2.36       5.36 rd

                                               I SkoRuddret till uppodling ämnat

                                               6 kappland á 42 skilling                                             5.12

                                               66 famnar nytt dike á skilling                                   2.36

                                               140 famnar som böra igenläggas

                                              2 ½ skilling                                                                     7.14       15.14 rd

 

                                               Fårholm upptaget 125 famnar

                                               dike ånyo á 2 skilling                                              5.10

                                               Fårholm upptaget 58 famnar

                                               dike ånyo á 1 skilling                                              1.10

                                               Uppodlat på afskiftad mark norr om

                                               Fårholm 6 kappland á 24 skilling                       3

                                               Uppodlat inom Fårholm 6 kappland

                                               á 24 skilling                                                              3            12.20 rd

                                               Stymmelwret 2ne kappland á 24 skilling          1

                                               af Wästerängstegen uppodlat 3 kappland

                                               á 20 skilling                                                             1.12

                                               af Wästerängstegen 62 famnar skotdiken

                                               á 1 skilling                                                               1.14

                                               af Wästerängstegen 83 famnar skotdiken

                                               á 1 ½ skilling                                                          2.28.6     5.6.6 rd

                                               I Wästergärdet uppodlat 2 kappland

                                               24 skilling                                                                                   1.6 rd

 

                                               Summa                                                                                    88.31.6 rd

 

/Skattebonden Erik Nilsson (10/8 1763-17/1 1837) är 60 år gammal och äger Göksnåre nr 4 Sörgården. En summering ger att han har uppodlat 1,33 ha mark, dikat 1155 m, lagt igen 249 m dike, kört 370 lass sten och byggt 302 m gärdesgård. Allt detta arbete lär han inte ha utfört helt själv, hans son Eric är 32 år gammal och är på väg att ta över hemmanet. Husförhörslängderna saknas för åren 1816-25 så det är oklart om han hade en eller flera drängar/

 

 

                                                                                   Jan Jansson

Slåtmyrn    nyodlat 96 kappland á 36 skilling                                                       19.24

                   Upptaget afloppsdiken 75 famnar á 2 skilling                                      3.6

                   Upptaget skotdiken 178 famnar á 1 skilling                                           3.34

                   190 famnar fullständig gördesgård á skilling                                       7.44       34.12 rd

                   Upstängt 30 famnar gärdesgård omkring en gamalt

                   Fähustomt á 1 skilling                                                                                 .30

                   Planerar Potator derigenom ½ kappland                                              .12         .42 rd

 

Sjöwreten   uppodlat 1 ½ kappland på odlad mark

                   uppbrutit 50 lass sten, till sammanlagt                                                 2

                   14 ½ famnar dike som bör upptagas á 1 skilling                                               .14.6 rd

 

Borgwreten

                   Uppodlat ½ kappland á 24 skilling

                   uppbrutet 8 lass sten                                                                                                .12 rd

 

Humlegårdswreten

                   249 famnar gärdesgård á 2 skilling                                                  10.18

                   263 famnar skotdiken á 1 skilling                                                      5.23

                   58 famnar avloppsdiken á 2 skilling                                                  2.20

                   uppodlat ett sank stenbunden och skogbeväxt mark                         .24          42.11 rd

 

Rödningen Gärdet

                   Uppodlat 1 kappland                                                                                        

                   Uppbrutit 10 lass sten                                                                                                 .40 rd

 

SkoRuddarn

                   Uppodlat 6 kappland á 24 skilling                                                      3.

                   56 famnar skotdiken upptagit á 2 skilling                                        2.16

                   35 famnar skotdiken upptagit á 2 skilling                                        1.22            6.38 rd

 

  1. Bresilt Linda som ämnar upptagas till åker 2nne

                   Kappland á 20 skilling                                                                            .40

                   25 ½ famnar skotdiken som böra upptagas á 1 skilling                  .25.6

                   33 famnar skotdiken som böra igenläggas á 2 skilling                  1.18       2.35.6 rd

 

  1. LillÄngen

                   Uppodlat 5 3/8 kappland á 20 skilling                                                              2.11 rd

 

Grönvreten

                   Uppodlat 3 kappland á 20 skilling                                                      1.12

                   112 famnar diken á 1 skilling                                                               2.16        3.28 rd

 

Wästra Gärdet

                   65 famnar diken som bör ånyo upptagas á 2 skilling                       2.34

                   15 famnar diken som bör igenläggas á 3 skilling                              .45        

                   103 famnar diken som bör igenläggas á 3 1/3 skilling                     7.24.6

                   54 famnar diken som bör ånyo upptagas á 2 skilling                       2.12

                   3 ½ kappland Linda som kan upptagas á 20 skilling                        1.22       14.41.6 rd

 

Hem Giärdet

                   122 famnar diken som böra igenläggas á 2 skilling                          5.4

                   11 famnar diken som böra igenläggas á 3 skilling                            .33

                   118 famnar diken som bör ånyo upptagas á 2 skilling                     4.44       10.33 rd

 

                                               Summa                                                                                           121.33 rd

                  

/ Frälsebonde Jan Jansson (6/2 1774-14/4 1855) är 48 år gammal och är frälsebonde i Göksnåre nr 6B. En summering ger att han har uppodlat 1,84 ha mark, dikat 1880 m, lagt igen 509 m dike, kört 68 lass sten och byggt 835 m gärdesgård. Allt detta arbete lär han inte ha utfört helt själv, hans son Jan är 22 år gammal och är på väg att ta över hemmanet. Husförhörslängderna saknas för åren 1816-25 så det är oklart om han hade en eller flera drängar/

 

Mats Matsson                                            

Skorudden

                   51 famnar dike som bör upptagas á 1 skilling                                  1.3

                   51 famnar dike som bör igenläggas á 2 skilling                               2.6         3.9 rd

 

Bresilt        58 famnar dike som bör igenläggas á 2 skilling                             2.20

                   58 famnar dike som bör upptagas á 1 skilling                                  1.10       3.30 rd

 

Wästra Gärdet

                   Linda som lämnas som upptagas 13 kappland á 20 skilling           5.20

                   35 famnar dike som böro ånyo upptagas á 2 skilling                       1.22

                   91 famnar dike som bör igenläggas á 3 skilling                                5.33       12.27 rd

Hemgärdet

                   25 famnar dike som böro ånyo upptagas á 2 1/2 skilling                1.14.6

                   53 famnar dike som bör igenläggas á 3 skilling                                3.15

                   26 famnar dike som böro ånyo upptagas á 2 skilling                       1.4         5.33.6

 

Grönwretarna

                   Uppodlat 7 kappland á 24 skilling                                                      3.24

                   72 famnar diken á 1 skilling                                                               1.24           rd5

 

Stor Rudden

                   Odlat 3 ½ kappland á 20 skilling                                                       1.22

                   39 famnar skotdiken á 1 skilling                                                        .39

                   44 famnar avloppsdiken á 2 skilling                                                  1.40

                   144 famnar gärdesgård á 1 skilling                                                   3

Lillängen    Uppodlat 4 ½ kappland á 20 skilling                                             1.42       8.47 rd

 

Summa                                                                                                                                         39.2.6  rd     

                  

/ Frälsebonde Matts Mattsson (24/10 1782-28/8 1834) är 40 år gammal och är frälsebonde i Göksnåre nr 3A. En summering ger att han har uppodlat 0,43 ha mark, dikat 623 m, lagt igen 450 m dike och byggt 256 m gärdesgård.. Allt detta arbete lär han inte ha utfört helt själv, hans fosterson Eric är 18 år gammal. Husförhörslängderna saknas för åren 1816-25 så det är oklart om han hade en eller flera drängar/

 

 

                               Lars Ersson

 

Isar Rudden

                   6 kappland uppodlat á 20 kappland                                                   2.24

                   70 famnar skotdiken á 1 skilling                                                          1.22

                   24 famnar avloppsdiken á 2 skilling                                                  1

                   102 famnar gärdesgård á 1 skilling                                                   2.6          7.4 rd

 

Sko Rudden

                   49 famnar dike som böro ånyo upptagas á 1 skilling                       1.1

                   117 famnar dike som bör igenläggas á 2 skilling                              4.42

                   49 famnar dike som böro ånyo upptagas á 1 skilling                       1.1

                   Uppodlad mark som ämnas att brukas 3 ½

                   kappland á 42 skilling                                                                             3.3         9.47 rd

 

Bresilt        75 famnar diken som böra igenläggas á 2 skilling                            3.6

                   42 famnar diken som böra ånyo upptagas á 1 skilling                     .42         4 rd

 

Westra Gärdet

                   8 ¼ kappland som ämnas att uppodlas á 20 skilling                        3.21

HemGärdet

                   26 ½ famnar dike som böra ånyo upptagas á 2 skilling                 1.4.6

                   17 famnar som böra igenläggas á 3 skilling                                      1.3

                   8 kappland som ämnas att uppodlas á 24 skilling                            4            9.28 rd

Lillängen    Uppodlat 4 kappland á 24 skilling                                                      2

                   36 famnar dike á 1 skilling                                                                     .36

                   Uppodlat 5 kappland á 20 skilling                                                      2.4         4.40 rd

 

Summa                                                                                                                                       35.23.6 rd

 

/ Skattebonden Lars Ersson (23/9 1762-8/5 1836) är 60 år gammal och äger Göksnåre nr 5A. En summering ger att han har uppodlat 0,75 ha mark, dikat 527 m, lagt igen 372 m dike och byggt 182 m gärdesgård. Allt detta arbete lär han inte ha utfört helt själv. Husförhörslängderna saknas för åren 1816-25 så det är oklart om han hade en eller flera drängar/

 

Per Larsson

Sko Rudden

                   51 famnar diken som böra igenläggas á 2 skilling                            2.6

                   99 famnar diken som böra ånyo upptagas á 1 skilling                     2.3         4.9 rd

 

Bresilt        56 famnar diken som böra igenläggas á 2 skilling                           2.16

                   67 famnar dike som böra ånyo upptagas á 1 skilling                       1.19       3.35 rd

 

Wester Gärdet

                   20 famnar diken som böra nyupptagas á 2 skilling                          .40

                   45 famnar diken som böra nyupptagas á 2 1/2 skilling                  2.16.6

                   47 famnar diken som böra igenläggas á 3 1/2 skilling                     3.20.6

                   21 famnar diken som böra igenläggas á 4 skilling                            1.36

                   20 famnar diken som böra igenläggas á 4 skilling                            1.32

                   21 famnar diken som böra igenläggas á 2 1/2 skilling                     1.46

                   56 famnar diken som böra igenläggas á 2 1/2 skilling                     2.44

                   53 famnar diken som böra nyupptagas á 2 1/2 skilling                   2.36.6      16.38 rd

 

Hem Gärdet

                   60 famnar dike som böra ånyo upptagas á 2 ½ skilling                   3.6

                   57 famnar dike som böra ånyo upptagas á 2 skilling                       2.18       5.24 rd

 

                                               Summa                                                                                           30.18 rd

                                                                                                                                             

/Frälsebonden Per/Petter Larsson (2/4 1776-17/9 1831) är 46 år gammal och är frälsebonde i Göksnåre nr 1B. En summering ger att han inte har uppodlat någon mer mark, men att han har dikat 749 m, och lagt igen 484 m dike/

 

 

Anders Larsson

Sko Rudden

                   27 famnar diken som böra igenläggas á 2 skilling                            1.6

                   89 famnar diken som böra igenläggas á 2 skilling                            3.34

                   103 famnar diken som böra upptagas á 1 skilling                            2.7         6.47 rd

 

Bresilt        29 famnar diken som böra upptagas á skilling                                 .29

                   3 kappland Linda ämnad att upptagas á 24 skilling                          1.24       2.5  rd         

 

Wästra Gärdet

                   20 famnar dike som bör upptagas á 2 skilling                                  .40

                   33 famnar diken som böra igenläggas á 4 skilling                            2.36

                   26 famnar diken som böra igenläggas á 4 skilling                            2.8

                   52 famnar diken som böra igenläggas á 3 1/2 skilling                     3.38

                   45 famnar dike som bör ånyo upptagas á 2 1/2 skilling                 2.16       11.42.6 rd

 

Hem Gärdet

                   13 famnar dike som bör upptagas á 1 1/2 skilling                          .19.6

                   25 famnar diken som böra igenläggas á 2 skilling                            1.2

                   56 famnar dike som bör ånyo upptagas á 2 1/2 skilling                 2.44      

                   51 famnar dike som bör ånyo upptagas á 2 skilling                       2.16       6.33.6 rd

                                               Summa                                                                                          27.32 rd

 

/ Frälsebonden Anders Larsson (8/5 1775-4/9 1834) är 47 år gammal och är frälsebonde i Göksnåre nr 1A. En summering ger att han har dikat 570 m, och lagt igen 449 m dike/

 

 

 Mats Ersson

Sko Rudden

                   47 famnar dike som böra igenläggas á 2 skilling                              1.46

                   15 famnar dike som böra igenläggas á 2 1/2 skilling                      .37.6

                   72 famnar dike som böro på nytt upptagas á 2 skilling                    3

                   51 famnar dike som böro på nytt upptagas á 1 skilling                    1.3

                   9 ½ kappland som ämnas att uppodla á 24 skilling                          4.36

                   8 kappland tillförne uppodlat á 24 kappland                                    

                   70 famnar diken á skilling                                                                         5.22       17._.6 rd

 

Bräsilt

                   5 ¼ kappland Linda som ämnas att uppodlas á 24 skilling              2.30

                   16 ½ famnar dike som bör ånyo upptagas á 1 skilling                     .16.6       2.46.6 rd

Wester Giärdet

                   54 famnar dike som ånyo bör upptas á 2 ½ skilling                         2.39

                   5 kappland Linda som ämnas att uppodlas á 20 skilling                  2.40

 

Hem Gärdet

                   49 famnar dike som ånyo bör upptas á 2 skilling                            2.2

                   47 famnar dike som bör igenläggas á 3 skilling                                2.45

 

Lillängen    7 ¼ kappland uppodlat á 20 skilling                                                  3.1         12.43 rd

 

HolnRönningen

                   Uppodlat stenbunden mark ½ kappland á 40 skilling                       .40         .40 rd

 

                                               Summa                                                                                               33.34 rd

 

/ Frälsebonden Mats Ersson (17/9 1754-11/4 1828) är 68 år gammal och är frälsebonde i Göksnåre nr 6A. En summering ger att han har uppodlat 0,55 ha mark, dikat 555 m och lagt igen 194 m dike/

 

 

 

 

Eric Ersson

Sko Rudden

                   103 famnar dike som böra igenläggas á 2 skilling                            4.14

                   103 famnar dike som bör ånyo upptaga á 1 skilling                         2.7

                   39 famnar dike som böra igenläggas á 2 skilling                              1.30       8.3 rd

 

Bräsilt

                   44 famnar dike som böra igenläggas á 2 skilling                              1.40

                   58 famnar dike som bör ånyo upptaga á 1 skilling                           1.1         3.2 rd

 

Sko Rudden

                   1 kappland som är använd och uppodlad stenbunden

                   mark á 1.16                                                                                                    1.16

                  

Wester Giärdet

                   53 famnar dike som ånyo böro upptagas á 2 ½ skilling                   2.36.6

                   206 famnar dike som böra igenläggas á 2 1/2 skilling                     10.35

                   106 famnar dike som ånyo böro upptagas á 2 skilling                     4.20

                   131 famnar dike som ånyo böro upptagas á 2 skilling                     5.22       23.17.6 rd

 

Hem Gärdet

                   69 famnar dike som ånyo böro upptagas á 2 skilling                      2.42

                   95 famnar dike som böra igenläggas á 2 1/2 skilling                       4.45.6

                   60 famnar dike som ånyo böro upptagas á 2 1/2 skilling               3.6         10.45.6 rd

 

Lillängen    12 ½ kappland uppodlat á 20 skilling                                                              5.10 rd

 

Isar Rudden

                   7 kappland uppodlad mark á 24 skilling                                            3.24

                   84 famnar skotdiken á 1 skilling                                                        1.36

                   24 famnar avloppsdiken á 2 skilling                                                  1

                   102 famnar Gärdesgård á 1 skilling                                                   2.6         8.18 rd

 

                                               Summa                                                                                       60.16 rd

 

/Frälsebonden Eric Ersson (20/2 1783-16/2 1837) är 39 år gammal och är frälsebonde i Göksnåre nr 5B. En summering ger att han har uppodlat 0,32 ha mark, byggt 182m gärdesgård, dikat 1242 m och lagt igen 867 m dike/

 

Jan Larsson                  

Sko Rudden

                   103 famnar dike som böra igenläggas á 2 skilling                            4.14

                   103 famnar dike som ånyo upptagas á 1 skilling                              2.7           

                   1 kappland som ämnas att uppodlas á 1.24                                       1.24          7.45 rd

 

Bräsilt        122 famnar dike som böra igenläggas á 2 skilling                            5.4

                   63 famnar dike som ånyo upptagas á 1 skilling                                1.15          6.19 rd

 

Wästra Giärdet

                   28 famnar dike som böra igenläggas á 3 1/2 skilling                       2.2

                   13 famnar dike som ånyo upptagas á 2 skilling                                .26

27 famnar dike som ånyo upptagas á 2 skilling                                1.6

                   10 kappland 2ne Lindor som äro ämnade att uppodlas

                   á 24 skilling                                                                                                 5              8.4 rd

 

Hem Giärdet

                   70 famnar dike som ånyo upptagas á 2 skilling                                2.44

                   120 famnar dike som böra igenläggas á 3 1/2 skilling                    8.36

                   42 famnar dike som böra igenläggas á 6 skilling                              5.12

                   36 famnar dike som böra igenläggas á 2 skilling                              1.24

                   63 famnar dike som ånyo upptagas á 2 skilling                                2.30          21.2 rd

 

Rödningen  12 famnar emot Pehr Persson dike som ånyo

                   upptages á 1 skilling                                                                           .12

 

Juvas Vret  16 kappland uppodlat á 26 skilling                                              8.32

                   14 famnar skotdiken á 1 skilling                                                        .47            9.43 rd

 

Summa                                                                                                                                         53.47 rd

 

/Frälsebonden Jan Larsson (25/8 1780-1/4 1831) är 42 år gammal och är frälsebonde i Göksnåre nr 2A. En summering ger att han har uppodlat 0,42 ha mark, dikat 628 m och lagt igen 803 m dike/

 

Sålunda Warda besigtigat och wärderat, intygas

Göksnåre 27 september 1823

Per Andersson i Wahläs                                          Olof Ersson i Sund

Wad som syne och värderingsmännen Tolfmännen Per Andersson i Wahlnäs och Olof Ersson i Sund å wåra åker Giärden så väl som andre Upodlingar Besigtigat och Wärderat förklara wi oss till alla nöjde som med våra namn och Bomärken bestyrka

Eric Nilsson                           Jan Jansson               Mats Matsson

/Göksnåre 4/                        /Göksnåre 6B/          /Göksnåre 3/

Lars Ersson                            Per Larsson                Anders Larsson

/Göksnåre 5A/                      /Göksnåre 1B/          /Göksnåre 1A/

 

Mats Ersson                           Eric Ersson                Jan Larsson

/Göksnåre 6A/                     /Göksnåre 5B/           /Göksnåre 2/

 

/Här noteras att hemmanen Gäksnåre nr 2, 3 och 4 ännu inte är kluvna.

En tabell över vilka kostnader som bokförrdes på respektive hemman visar detta:

 

Hemman      Kostnader   Uppodlat     Upptagna       Igenlagda       Gärdesgård    Sten

  Riksdaler     (hektar)      diken (m)      diken (m)      (m)                 (lass)

 

1A             27.32              –                    570                 449                 –                      –

 

1B              30.18              –                    749                 484                 –                      –

 

2                 53.47              0,42             628                 803                 –                      –

 

3                 39.2.6             0,43             623                 450                 256                 –

 

4                 88.31.6           1,33             1155              249                 302                 370

 

5A              35.23.6           0,75             527                 372                 182                 –

 

5B              60.16              0,32             1242              867                 182                 –

 

6A              33.34              0,55             555                 194                 –                      –

 

6B              121.33           1,84             1880              509                 835                 68

 

Summa      490.44.6        5,64             7929              4377              1757              438

 

Några reflektioner om det arbete som lagts ner:

 

Göksnåre nr 4 och 6B redovisar tillsammans 43 % av kostnaderna

De står tillsammans för 56 % av uppodlingen

Göksnåre nr 1A och 1B har ingen ny uppodling

Göksnåre nr 4, 5B och 6B utför tillsammans 54% av alla nya diken

Göksnåre nr 2 och 5B utför 38% av alla igenläggningar av diken

Göksnåre nr 1A, 1B, 2 och 6A bygger ingen ny gärdesgård

Göksnåre nr 6B utför själv 48% av alla nya gärdesgårdar

Göksnåre nr 4 har 84 % av alla lass sten

 

Några obesvarade frågeställningar:

Varför görs denna syn?

Vem är det meningen ska betala böndernas kostnader? (Två av bönderna är skatte de sju andra är frälse, dvs bruket äger deras hemman)

 

För att sätta dessa arbeten i några perspektiv redovisas här några jämförelser och förklaringar:

 

Den totala kostnaden, nästan 500 riksdaler kan jämföras med de några enstaka tusen riksdaler som förekommer när bruket köper upp hemman.

 

Uppodlingen av ny mark, 5,6 hektar motsvarar en ökning med ca 18 % till de 37 hektar som redovisas vid skiftet åren efter.

 

Att gräva nästan 8 km nya diken och lägga igen över 4 km befintliga diken är mycket arbete. Alla som grävt i marken med spade (en spade som dessutom troligen är mycket bättre och lättare än för 200 år sedan) inser det ofantliga i denna arbetsuppgift.

 

Nästan 1,8 km gärdesgård erfordrar arbete och material. Enligt en uppgift från en nutida byggare av gärdesgårdar skulle åtgången för dessa 1800 m bli ca 3600 trinnor (det liggande virket i längder om 4–6 meter), 3600 störar (de stolpar som står i par och håller upp konstruktionen) och 5400 vidjor (de grangrenar som håller ihop konstruktionen) Man kan nog räkna med att 2-5 månaders arbete med 70-timmarsvecka behövs. Idag skulle det kosta minst 1 miljon kr att få en gärdesgård om 1800 m byggd.

 

Göksnåre nr 4, Sörgården redovisar 370 lass sten. Om man jämför med en 40hl kolryss vägde ca 1200 kg skulle detta kunna innebära över 400 ton sten. Även om man antar att man endast lastar 300 kg sten på ett ”lass” innebär detta totalt ca 100 ton.